Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kokonaisarkkitehtuurivalmennukset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kokonaisarkkitehtuurivalmennukset"— Esityksen transkriptio:

1 Kokonaisarkkitehtuurivalmennukset

2 CSC:n esittämä tarve Korkeakouluilla on laajamittainen tarve julkishallinnon ohjausrakenteen vaatimuksesta JHS-179:n ja erityisesti Kartturiin perustuvan kokonaisarkkitehtuurityön jalkauttamiselle. Hanke tarvitsee laajaa tukea konsultoinnin ja koulutuksen keinoin. Korkeakoulujen yleistavoitteena yhdenmukaisiin toimintamalleihin ja IT- palveluihin siirtyminen Suomen laajuisesti. Kyseessä kansallisesti merkittävä toimintamallin muutoshanke.

3 Sovelton johtoajatuksia
Sovelto haluaa olla vahvasti mukana “Suomi 2.0:n” kehittämisessä etsien radikaaleja keinoja laajamittaiseen toiminnan tehostamiseen. Sovelto haluaa kehittää johtamista, teknologian hyödyntämistä, sekä organisaatioiden ja ihmisten osaamista uudelle tasolle. Tämä on välttämätöntä kansalliset haasteet huomioon ottaen. Tarjoamme ydintoimintojen ja tietohallinnon yhteistoiminnan näkökulmasta kattavan koulutusvalikoiman ja teemme tiivistä yhteistyötä alan parhaiden sovellustoimittajien kanssa. Ydintoimintojen ja tietohallinnon yhteistoiminnan parantaminen Muutosjohtaminen kansallisesti merkittävissä hankkeissa Julkisen ohjausrakenteen ja Kokonaisarkkitehtuurin valmennukset (JHS179, Kartturi) Sähköisten palveluiden kehittäminen ja prosessien mallintaminen (mallinnustyökalujen käyttökoulutus) Projektijohtamisen valmennukset (IPMA, Prince2, Scrum) IT palvelujohtamisen ja hallintomallin valmennukset (ITIL, Cobit) Tietotyöläisen osaamisen minimistandardivalmennukset

4 Päämäärä Tavoitteemme on, että vuonna 2020 suomalaiset ovat maailman tuottavin ja rennoin kansa

5 Sovelton keskeisimmät osaamisalueet
Johtaminen Asiantuntijuus Tietotyö Luovuus

6 Kokonais-arkkitehtuuri
Johtaminen Liiketoiminta ja tietohallinto Kokonais-arkkitehtuuri Toiminnan kehittäminen Palvelujohtaminen Muutoksen hallinta Projektijohtaminen Osaamisen johtaminen Competence Management Tehokas tietotyö Työkalujen käyttötaito Liiketoimintatiedon hyödyntäminen Tiedon hallintomalli

7 Sovelto & QPR -yhteistyö
Sovelto ja QPR ovat tehneet yhteistyösopimuksen kokonaisarkkitehtuuriin liittyvän koulutustoiminnan osalta Olemme yhdistäneet maan parhaat voimavarat kokonaisarkkitehtuurityön vauhdittamiseksi Suomessa Erityinen painopiste julkishallinnon organisaatioissa (Valtionhallinto, Kunnat, Korkeakoulut) Tarjoamme yhdessä kattavan palvelukokonaisuuden tavoitteenamme: Kokonaisarkkitehtuurityön tekeminen asiakkaan omalla kielellä Johtamisen ja toimintatapojen todellinen muuttaminen Työkalujen tehokkas hyötykäyttö organisaation laajuisesti Roolipohjainen osaamisen kehittämiseen Näkemyksemme mukaan yhteisen kielen, toimintatavan ja työkalun yhdistäminen paketiksi on välttämätöntä. Alkuun pääsee toki kokeilemalla

8 Timo Karvinen johtava kokonaisarkkitehtuurikonsultti, koulutusten pääsuunnittelija
Konsultti ja kouluttaja 2008- The Open Group Architecture Forum Technical Reviewer for TOGAF 9.1 Senior Enterprise Architect Ydinosaamisalueet: Kokonaisarkkitehtuuri ja arkkitehtuuriviitekehykset (mm. TOGAF, JHS179) Liiketoiminnan kehittäminen ja prosessimallinnus Työnantajat: QPR Software 2012- Tieturi Nokia Siemens Networks Nokia 1994, DHL International Tutkinnot ja sertifikaatit: Helsinki University of Technology: MSc (eng) Leeds Metropolitan University: Post-graduate Higher Diploma in International Business ITIL v3 Foundation Certificate 2010 TOGAF 9 (level 2) Certificate 2009 TOGAF 8 Certificate 2008 COBIT Foundation Certificate 2008 8

9 “Kokonaisarkkitehtuuri on keino ymmärtää ja hallita laajoja kokonaisuuksia maalaisjärjellä”

10 Suhde organisaation strategiaan
Visio Nykytila Tavoitteet Toiminta-suunnitelma Tarpeet ja vaatimukset Ohjaus Asiakkaalle kehitettävä kokonaisarkki-tehtuurimalli Kokonaisarkkitehtuurin hallinta Suunnitelma Aikataulu Kehittäminen Nykytilan analyysi Tavoitetilan suunnittelu Toimenpide Toteutuksen suunnittelu Edellytykset Ohjaus Suunnitelma, Selvitys, Vaatimusmäärittely Resursointi Toteutus Kehittämisohjelmien hallinta Kehittämisprojektien hallinta Budjetointi

11 Sovelton kokonaisarkkitehtuurivalmennukset
1. Arkkitehtuurityön perusteet 2. Määrittävä menetelmä 3. Mallinnustyökalun peruskäyttö 4. Mallinnusnotaatioiden käyttö 5. Kuvausten julkaisu ja kommunikointi 6. Siirtymän hallinta lähtötilasta tavoitetilaan

12 Koulutusten eteneminen roolipohjaiseti
Johto Mallintaja Projekti-päällikkö Kokonais-arkkitehti

13 Koulutusmuodot Julkishallinnon organisaatioille suunnattu avoin koulutus Sovelton tiloissa Korkeakouluille suunnattu asiakaskohtainen koulutus Sovelton tiloissa Helsingissä, Tampereella Koulutus asiakkaan tiloissa ympäri Suomen Yhdelle tai useammalle korkeakoululle kerrallaan Mobiililuokka työvälinekoulutuksiin Asiakaskohtaiset räätälöidyt KA-workshopit Valmennuksen, konsultoinnin ja tekemisen yhdistäminen asiakkaan omassa toimintaympäristössä “Train the Trainer” mallin mukainen avainhenkilöiden koulutus Sähköinen arkkitehtikilta Keskusteluforum kahdensuuntaiseen tiedon jakamiseen ja kommentointiin Sähköinen oppimateriaali Videotallenteet Ohjausryhmäyhteistyö koultusmuotojen kehittämseksi Maakuntakierros kokonaisarkkitehtuurityön tietoisuuden levittämiseksi ja johdon sitouttamiseksi

14 1. Arkkitehtuurityön perusteet
Kohderyhmä Johto, mallintaja, projektipäällikkö, kokonaisarkkitehti Kesto 1 pv Sisältö Johdatus kokonaisarkkitehtuuriin Kokonaisarkkitehtuurin määritelmä Kokonaisarkkitehtuurin sisältö Kokonaisarkkitehtuurilähtöinen operatiivisen toiminnan kehitysmalli Kokonaisarkkitehtuuri osana kehitystyötä Liittymät toiminnan kehittämiseen ja strategiaan Menestystekijät, haasteet ja sudenkuopat Arkkitehtuurityön apuvälineet: suositukset, mallit, viitekehykset JHKA, JHS179, Kartturi, TOGAF Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen (Case-esimerkki) Yhteenveto Hyöty Osallistuja ymmärtää arkkitehtuurityön välttämättömyyden ja merkityksen organisaation kokonaisvaltaisessa kehittämisessä

15 2. Määrittävä menetelmä JHKA
Kohderyhmä Johto, mallintaja, projektipäällikkö, kokonaisarkkitehti Kesto 1 pv Sisältö Johdanto kokonaisarkkitehtuuriin (lyhyt kertaus) Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli, roolit ja kehityspolku Tietohallintolaki ja julkishallinnon suositus JHS179, Kartturi Organisaation kokonaisarkkitehtuurilähtöinen toiminnan kehittäminen JHS179 Suosituksen sisältö ja rakenne Kartturi –ohjeistuksen sisältö ja rakenne Termit ja määritelmät Arkkitehtuurikehys, arkkitehtuurin kuvauspohjat ja JHS179 liitteet Kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessi Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun valmistelu Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan analysointi Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan suunnittelu Toimeenpanon suunnittelu JulkICT kokonaisarkkitehtuurien- ja prosessienmallinnuspalvelu Hyöty Osallistuja saa hyvän käsityksen julkisesta ohjausrakenteesta, käytettävistä viitekehyksistä ja prosessin vaiheista

16 3. Työkalun peruskäyttö Kohderyhmä Mallintaja, kokonaisarkkitehti
Kesto 1 pv Sisältö Työkalun käyttöliittymä ja peruskäyttö QPR EnterpriseArchitect Arkkitehtuurin rakenneosat Diagrammit, matriisit, listat ja hierarkiat Itsenäistä harjoittelua Arkkitehtuurielementit Elinkaari, versiointi, hallinta, julkaisu Hyöty Osallistuja oppii kokonaisarkkitehtuurityössä käytettävän mallinnustyökalun peruskäytön ja pystyy soveltamaan sitä työssään.

17 4. Mallinnusnotaatioiden käyttö
Kohderyhmä Mallintaja, kokonaisarkkitehti Kesto 1 pv Sisältö Julkishallinnon suositukset ja mallinnuskielet Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen: JHS179 + ArchiMate + UML Prosessien mallinnus: JHS152 + BPMN Kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen navigaattorinäkymässä: listat (JHS179) Kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen vuokaavionäkymässä: kaaviot (ArchiMate) Prosessien mallintaminen (BPMN) Hyöty Osallistuja saa hyvät taidot yhteisestä ”puhe- ja kirjoituskielestä”, jolla kokonaisarkkitehtuurityötä tehdään.

18 5. Arkkitehtuurikuvausten julkaisu & kommunikointi
Kohderyhmä Projektipäällikkö, Kokonaisarkkitehti Kesto 1 pv Sisältö Yhteisten arkkitehtuurikuvausten suhde organisaation toimintaan Uudelleenkäyttö Sidosryhmien vaatimusten ja tarpeiden ymmärtäminen Sidosryhmät ja tarpeet Näkökulmat ja näkymät Muutosten jalkauttaminen ja hallinta Muutoksenjohtaminen Kommunikaatio Mallit ja esitykset Dynaaminen portaalijulkaisu (intranet) Sisältö mukaan sinne missä kehitystyötä tehdään Hyöty Osallistuja oppii kuvausten hyödyntämisen keinot organisaation kokonaisvaltaisen kehittämisen välineenä

19 6. Siirtymän hallinta lähtötilasta tavoitetilaan (perusteet)
Kohderyhmä Projektipäällikkö, Kokonaisarkkitehti, (Johto) Kesto 1 pv Sisältö Vaihtoehtojen luominen tavoitetilaan siirtymiselle Vaihtoehtoskenaariot Toimintamallien vertailu (”business case”) Siirtymäpolun valinta ja tarkempi kuvaaminen & hallinta Siirtymäarkkitehtuurit (”transition architectures”) Seuranta, liittymät muihin projekteihin ja muuhun kokonaisarkkitehtuurityöhön ”implementation governance” ”integration architecture” Hyöty Osallistuja oppii luomaan vaihtoehtoisia polkuja tavoitetilaan pääsemiseksi, vertailemaan niitä hallitusti ja tekemään valintoja liiketoiminnan ja riippuvuuksien määrittelemistä lähtökohdista.

20 Kaikki operatiiviset ongelmat ovat ratkaistavissa
Tavoitelähtöinen osaamisen kehittäminen Henkilöstön tyytyväisyys ja tehokkuus Ajan säästö ja keskittyminen olennaiseen

21 …opettamalla ihmisiä ja kehittämällä työtapoja
Ihmiset Työtavat Ihmiset Työtavat Tavoitelähtöinen osaamisen kehittäminen Henkilöstön tyytyväisyys ja tehokkuus Tavoitelähtöinen osaaminen kehittäminen Henkilöstön tyytyväisyys ja tehokkuus Ajan säästö ja keskittyminen olennaiseen Ajan säästö ja keskittyminen olennaiseen

22 Palvelumme Osaamispalvelut Osaamistarvetta vähentävät ratkaisut
Opettamalla ihmisiä Kehittämällä työtapoja Osaamispalvelut Ohjattu opiskelu säästää tutkitusti aikaa jopa 6-kertaisen määrän itseopiskeluun verrattuna. Asiaa laajemmin tuntevan kouluttajan näkemys auttaa oleellisen omaksumisessa. Osaamistarvetta vähentävät ratkaisut Hyvin suunnitellut välineet ja työnkulut kehittävät työn tehokkuutta ja työtyytyväisyyttä, sekä auttavat muutosten läpiviennissä.

23 FC Sovelto Oyj 13 vuotta kehittämässä suomalaista työelämää
oppilaspäivää vuodessa 4,7 asiantuntemus ja opetustaito kurssilaisten arvioimana (1-5) 2 000 kurssitoteutusta vuodessa 70 osaamisen kehittämisen ammattilaista 22 luokkaa Helsingissä ja Tampereella 10 milj. € liikevaihtotavoite vuonna 2012 100% koulutuskorttiasiakkaista suosittelee (Lähde: Sovelton asiakastyytyväisyystutkimus 2011) Arvostetuin koulutuspalveluyritys (ICT Feedback 2012) 10 vuoden aikana autamme suomalaista hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa työssään niin, että aikaa säästyy vähintään vartti tunnista

24 Kiitos! Pasi Lehtiniemi


Lataa ppt "Kokonaisarkkitehtuurivalmennukset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google