Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta kunnissa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta kunnissa"— Esityksen transkriptio:

1 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta kunnissa
tarvitsee suosituksia mittareista Lasten hyvinvointitiedon foorumi Sirkka Rousu HTT, projektipäällikkö Kuntaliitto Rousu lapsitieto

2 Konsensusfoorumit: kansalliset suositukset, linjaukset, sitoumukset
LapsiARVI Konsensusfoorumit: kansalliset suositukset, linjaukset, sitoumukset LapsiARVI 1 LapsiARVI 2 Työvälineitä lastensuojelu-palvelujen tuottamisen arviointiin Työvälineitä lapsipolitiikan onnistumisen arviointiin Suomen Kuntaliitto, tutkimus- ja kehittämisohjelma LapsiArvi –arviointijärjestelmä lapsipolitiikan ja lastensuojelupalvelujen arviointiin Rousu lapsitieto Lapsipolitiikan LapsiARVI

3 Lapsipolitiikan LapsiARVI
Suomen Kuntaliitto, tutkimus- ja kehittämisohjelma LapsiArvi –arviointijärjestelmä lapsipolitiikan ja lastensuojelupalvelujen arviointiin Sirkka Rousu & Tupu Holma Tavoite lasta ja nuorta koskeva hyvinvointitieto sekä tieto lasten ja nuorten hyvinvointia edistämään tarkoitetusta palvelujärjestelmän toimivuudesta ohjaa mahdollisimman hyvin lapsi- (ml lastensuojelu) politiikan toteuttamista kunnassa. Tätä kunnan tuottamaa arviointitietoa voivat hyödyntää myös valtion eri toimielimet; läänihallitus peruspalvelujen arvioinnissa, Stakes, STM /OPM /VN kansallisella tasolla arvioidessaan lapsipolitiikan onnistumista. Työväline kunnalle valtuustotason lapsipolitiikan onnistumisen arviointiin LapsiARVI – suosituksen 2008, joka on erityisesti lasten ja nuorten väestöryhmän hyvinvointipolitiikan onnistumisen arviointiin räätälöity toimintamalli Kuntaliiton v.2006 uudistetusta ARVI –suosituksesta Rousu lapsitieto Lapsipolitiikan LapsiARVI

4 Seutukunta, kunta, paikallistaso
Arviointitoiminnan tasot ja esimerkkejä arviointi-kohteista (tieto kumuloituu asiakastasolta alkaen eri tasoille) Valtakunnan taso, lääni, maakunta, valtakunnallinen järjestö yms. Kansallisten strategioiden, visioiden, tavoiteohjelmien sekä kansalaisoikeuksien toteutuminen - tilastot ja tunnusluvut … sekä + talousarvion toteu-tuminen, kuntalaisten ja asiak-kaiden kokemat vaikutukset ja tyytyväisyys, palvelu järjestelmän & palveluketjujen toimivuus, kustannusvaikuttavuus Seutukunta, kunta, paikallistaso Työyhteisö, organisaatio, toimiala Henkilöstön tyytyväisyys, työyh-teisön toiminta, laatutavoitteiden ja laadunhallinnan toteutuminen, Asiakasprosessi Haluttu vaikutus,muutos asiakkaan toimintakyvyssä tai selviytymisessä (tuloksellisuus), asiakkaan suunnitelmien toteutuminen, asiakkaan kokema hyöty Rousu lapsitieto Lapsipolitiikan LapsiARVI

5 Arviointiprosessi kuntalain mukaan
Tavoitteet hyväksytään kunnan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan § 65 Valtuusto hyväksyy arviointisuunnitelman toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista tärkeiksi katsomistaan arvioinneista Lautakunta asettaa käyttö- taloussuunnitelmaan toimi- alakohtaiset tavoitteet sekä arviointisuunnitelman Toimialoilla toteutetaan, seurataan ja arvioidaan tavoitteiden mukaista toimintaa ja palveluja KH antaa KV:lle toiminta- kertomuksen toimialojen toimintakertomusten perusteella sekä selvi- tyksen valtuuston aset- tamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoit- teiden toteutumisesta § 69 Tarkastuslautakunta arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden toteutumisen § 71 Tarkastuslautakunta antaa KV:lle arviointikertomuksen Valtuusto päättää toiminnan keskeisistä tavoitteista § 13 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden arviointi KV ja KH KV Kuntalais- palaute § 27 KH TarkLTK Lähde: Sundqvist&Lovio, toim Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille: perustelut ja täsmennykset, Suomen Kuntaliitto Rousu lapsitieto

6 Palvelujen kansallisen ja kunnallisen arvioinnin väliset yhteydet
Lähde: Sundqvist&Lovio, toim Suositus arvioinnista kuntien valtuustoille: perustelut ja täsmennykset, Suomen Kuntaliitto Rousu lapsitieto

7 - arviointijärjestelmä
Lasten hyvinvoinnin kehittyminen koettu hyvinvointi tutkittu hyvinvointi Mitä tietoa Miten Lasten kasvuolojen kehittyminen riittävän hyvät kasvuolot riskiolojen minimointi Mitä tietoa Miten Lapsi- ja lastensuojelu politiikan onnistuminen - arviointijärjestelmä Hyvinvoinnin tuottaminen mm. palvelujen, palvelujärjestelmän ja -prosessien toimivuus riittävän hyvä vanhemmuus Mitä tietoa Miten Lapsen hyvinvoinnin voimavarat Taloudelliset (euroa / alle 21 v.) Ammattihenkilöstö lasten ja nuorten palveluissa Muut lähiaikuiset … Mitä tietoa Miten Missä vaikutusten tulisi näkyä? Rousu lapsitieto Lapsipolitiikan LapsiARVI

8 Lapsipolitiikan LapsiARVI
Tiedon käyttötarpeista kunnissa: 1. nykytilasta toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden muutoksen ennakointiin (lasten hyvinvointi- poliittisia ohjelmia ja päätöksiä valmisteltaessa) Relevanttia tietoa! Kuten valikoitua tilastotietoa (erityisesti trenditietoa), kokemustietoa, asiakastyöstä tuotettua kokoavaa tietoa > keskusteltavaksi: mitä tiedot meille kertovat! Tulevaisuusverstaat ja muut osallistavat tavat yhdessä pohtia, mitä tiedot tarkoittavat tulevaisuuden kannalta SWOT-tarkastelu ymv. laadulliset metodit Ennakoinnit tulevasta kehityksestä ja tarpeista 2. Toteutuneen toiminnan seurannassa ja arvioinnissa Kehittämistoimien ja uusien päätösten perustana Rousu lapsitieto Lapsipolitiikan LapsiARVI

9 Tarvitaan erilaista tietoa, myös kokemustietoa
Lähi- ja arkiympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä Sosiaalisista suhteista Terveydestä ja päivärytmistä Harrastamisesta ja vapaa-ajanvietosta Osallisuudesta ja vaikuttamisesta Palveluiden toimivuudesta Rousu lapsitieto Lapsipolitiikan LapsiARVI

10 Lapsipolitiikan LapsiARVI
Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun perustehtävän –YDIN- on lapsen kehityksen ja terveyden turvaaminen jos lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen kehitystä ja terveyttä taikka jos lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään > kunnan toimielimen velvollisuus on ryhtyä avohuollon tukitoimien järjestämiseen viipymättä (34§) jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat VAKAVASTI vaarantaa lapsen terveyttä ja kehitystä tai lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään ja kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään > kunnan toimielimellä on velvollisuus ottaa huostaan ja järjestää lapsen sijaishuolto lapsen tarpeiden mukaisesti (40§) Miten siis faktisesti seuraamme lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen kehitystä ja terveyttä lastensuojelutyön aikana? – esim. säännölliset terveystarkastukset ja niiden dokumentointi (nyt laki edellyttää lapsen terveydentilan tutkimista vasta sijaishuoltoon sijoittamisen yhteydessä, ”ellei sitä huostaanottoon johtaneet syyt huomioon ottaen ole pidettävä tarpeettomana”, 51 §) – eikö pitäisi aina arvioida lastensuojelun asiakkuussuunnitelman laadinnan alkaessa arvioimmeko lapsen terveyden ja kehityksen muutosta asiakassuunnitelman yhteydessä ja miten sen dokumentoimme, jotta voimme kuvata miten tässä ydintehtävässämme olemme onnistuneet? - ja tämän perusteella kehitämme lastensuojelua (mm. kunnan lastensuojelun suunnitelmassa päätetyillä tavoilla) Rousu lapsitieto Lapsipolitiikan LapsiARVI

11 Sosiaalihuollon tietoteknologiahanke Tikesos
Ydintiedot ja erityisalakohtaiset tiedonmääritykset käynnissä Valtakunnalliset määritykset sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiin > ohjelmistotalot ottavat huomioon kunnille myytävissä asiakastietojärjestelmissä Erityisalakohtaisten tietojen määritykset kuten lastensuojelusta Esim. perustiedot lapsesta ja taustasta, Palveluntarvetiedot Palvelunkäyttötiedot Jne. Potilastietojärjestelmän ja asiakastietojärjestelmän yhteiset määritykset koskien lapsen terveyttä ja kehitystä! Rousu lapsitieto

12 Lapsen etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimenpidevaihtoehdot ja ratkaisut turvaavat lapselle - eli käytännössä nämä ovat arviointikriteerejä niin palvelujen järjestämiselle ja kehittämiselle kuin yksittäisen lapsen suunnitelmaa laadittaessa ja sen toteutumista arvioitaessa OLISIVATKO NÄMÄ MYÖS NIITÄ ASIOITA, JOITA VASTEN MYÖS LOS-SOPIMUKSEN TOIMEENPANOA TULISI ARVIOIDA – LAPSEN HYVÄ MYODOSTUU NÄISTÄ? tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet; mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hellyyttä, sekä iän ja kehitystason mukaisen valvonnan ja huolenpidon; taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen; turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuuden; itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen; mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan; sekä kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen. LSL 417/2007, 4 § Rousu lapsitieto

13 Kunnan tai useamman kunnan suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä Lastensuojelulaki 12 § L 417/ (ks. myös HE 252/2006, Lakityöryhmän ehdotus, STM selvityksiä 2006:25 Lapsi- ja lastensuojelupolitiikalle ja sen toteuttamisen arvioinnille on näin myös erityislakiin perustuva velvoite. Kuntalaissahan yleisvelvoite valtuustotason arvioitiin on ollut jo v.1995 alkaen. Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Rousu lapsitieto

14 Lastensuojelulaki 12 § … jatkoa
Suunnitelman tulee sisältää suunnittelukaudelta tiedot: lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta; lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä ja ongelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista; lastensuojelun tarpeesta kunnassa; lastensuojeluun varattavista voimavaroista; lastensuojelulain mukaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palvelujärjestelmästä; yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä; sekä suunnitelman toteuttamisesta ja seurannasta > seurantasuunnitelma. Suunnitelma tullaan pääosin hyväksymään vuoden 2009 aikana kuntien uusissa valtuustoissa. Monissakaan kunnissa ei ole juuri nyt vältt .mielekästä laatia suunnitelmaa, sillä kunta- ja palvelurakennemuutokset vaikuttavat mm. siihen, mikä on se toimintaympäristö, johon suunnitelmaa laadittaisiin. Rousu lapsitieto

15 Lastensuojelu on koko kunnan laaja-alainen tehtäväkokonaisuus
… kasvuolot: kasvuyhteisöjen turvallisuus, virikkeisyys ja riskiolosuhteita vähentävä ja ehkäisevä toiminta … kasvua ja kehitystä edistävät …. kasvua tukevat ….. kasvua korjaavat Peruspalvelut … neuvola, päivähoito, koulu, terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, nuorisotyö, liikuntatoimi ym. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Ehkäisevä lastensuojelu Lapsuuden eri ikävaiheissa Lastensuojelun suunnitelma ja sen seuranta (12§) uusi lakisääteinen ohjauksen-, johtamisen ja kehittämisen väline lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi Rousu lapsitieto

16 Kasvua ja kehitystä edistävä toiminta - vaikuttamalla kasvuoloihin ja tukemalla huoltajia
lasten kasvatuksessa: esimerkiksi Yhdyskuntasuunnittelu ja –rakentaminen, asuminen, liikennesuunnittelu, Riskiolojen tunnistaminen ja yhteistyö riskien vähentämiseksi. Neuvola, päivähoito, perusopetus, aamu- ja iltapäivähoito, kouluterveys, matalan kynnyksen perhekeskukset, nuorisotyö, vapaa-ajan toiminta, lasten ja nuorten liikunta-, museo-, kulttuuri- ja kirjastopalvelut, kuvataidekoulu, luontokoulu, osallistumisjärjestelmät, lasten ja nuorten ehkäisevä päihdetyö jne. Kasvua tukeva ja turvaava toiminta - tukemalla lasta ja huoltajia lasten kasvatuksessa Perheiden tukipalvelut: mm. lapsiperheiden sosiaalityö, perhetyö, lapsen huoltoon ja elatukseen liittyvät palvelut, lapsiperheiden omaishoidontuki, lapsiperheiden toimeentulotuki, vammaisen lapsen perheen tukipalvelut jne. Lapsen ja nuoren kehitystä tukevat palvelut: mm. lapsiperheiden sosiaalityö, kuraattori- ja psykologipalvelut, keskuslastenneuvola, keskusäitiysneuvolapalvelut, neuvolapsykologipalvelut, puhe-, toiminta- ja fysioterapia, ravintosuunnittelu, nuorisoneuvola, tukihenkilö/tukiperhepalvelu, tukiasumispalvelut, sosiaalipäivystys, etsivä nuorisotyö, sijaishuollon asiakasohjaus, työpajatoiminta, loma-ajantoiminta, nuorisotalotoiminta, maahanmuuttajatyö jne.) Kasvua korjaavat palvelut - perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, muut lasten ja perheiden erityispalvelut Lapsiperheiden erityispalvelut (lastensuojelun sosiaalityö, sijaishuolto, nuorten vastaanottokoti, ensi- ja turvakotipalvelut) Mielenterveyspalvelut (perheneuvola, lasten mielenterveyskeskus, nuorisopsykiatrian Palvelut, aikuisten mielenterveyspalvelut) Päihdepalvelut (raskaana olevien palvelut, aikuisten päihdepalvelut, nuorten päihdepalvelut ja hoito) Väkivallan kohteena olevan lapsen erityiset hoito- ja tukitoimet mm. terveydenhuollossa Rousu lapsitieto

17 tarpeet ------------------ voimavarat & prosessit ------- vaikutukset
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin perusta: näistä elementeistä muodostuu hyvinvointi –lapsen ja nuoren perustarpeet Hyvinvointipoliittisten ohjelmien toteuttaminen & hyvinvointityö käytännössä Hyvinvoiva lapsi ja nuori sekä perhe. Tavoitteiden mukaisesti toimiva hyvinvointi- politiikka. Hyvinvointi-vajeiden ja terveyserojen kaventumi-nen eri asuinalueilla. Arviointi: Miten hyvin on onnistuttu vanhemmuuden tukemisessa ja lasten ja nuorten hyvinvointi- työssä edistää tukea korjata ja ohjelman tavoitteiden toteuttami- sessa? voima- varat prosessit aikaan-saannokset Turvallisuus Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla ympärillään välittäviä aikuisia. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus turvalliseen kasvuympäristöön sekä fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Hyvinvointi syntyy Lapsi & vanhemmat perhe, koti, toverisuhteet lähiyhteisöt Lapsi & palvelut pv.hoito, koulu, neuvola yms. erityinen tuki Lapsi & yhteiskunta -kasvuolot media, rakennettu yhdyskunta, kauppapal-velut, liikenne Mitä tekemällä vaikutetaan lasten ja nuorten hyvinvoin-tiin? Hyvinvointi- työn ja ohjelman keskeiset painopis-teet ja tavoitteet keinot edistää tukea korjata Osallisuus Lapsella ja nuorella on mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi hänelle merkityksellisellä tavalla sekä yksilönä että ryhmänä. Luovuus Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia ja toteuttaa itseään leikin, oppimisen ja harrastusten kautta. Arvostus Jokainen lapsi ja nuori on arvokas omana itsenään. Jokainen organisaatio sovittaa omaan toimintaympäristöönsä ja lasten ja nuorten paikallisiin tarpeisiin. Rousu lapsitieto tarpeet voimavarat & prosessit vaikutukset

18 Lapsipolitiikan LapsiARVI
Yhteenveto hyvinvoinnin kehityksestä: Tampereen (2007) esimerkki, miten seurantatiedot voidaan sanallisesti tiivistää kunnan lapsipolitiikan hyvinvointivaikutusten kuvaamiseksi Hyvinvoinnin kannalta myönteisesti muuttuneet asiat: ahtaasti asuvien lapsiperheiden osuus on pienentynyt vanhemmuuden puutetta kokeneiden nuorten osuus laskenut hieman nuorisotyöttömyys on vähentynyt perusopetuksen jälkeen tutkintoja suorittaneiden määrä on kasvanut perusopetuksen jälkeen harvat jäävät ilman jatko-opintopaikkaa Tampereen ammattiopistosta eronneiden osuus on vähentynyt nuorten arviot omasta terveydentilastaan ovat parantuneet liikunnan harrastaminen on yleistynyt nuorten tupakointi vähentynyt nuorten huumeiden kokeilu on vähentynyt lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa tutkimuksiin ja hoitoon pääsy ovat vähän helpottuneet Hyvinvoinnin kannalta kielteisesti muuttuneet asiat nuorten, joilla ei ole yhtään läheistä ystävää, osuus ei ole vähentynyt päivälukioista eronneiden määrä on kasvanut toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus pysynyt korkealla tasolla (n. 13% lapsiperheistä) elatustukea saaneiden määrä on kasvanut nuorten masentuneisuus on edelleen yleistä pitkäaikaissairastavuus on lisääntynyt (erityiskorvattavien lääkkeiden kulutus on kasvanut) nuorten tiedot seksuaaliterveydestä ovat heikentyneet nuorten naisten raskaudenkeskeytykset ovat lisääntyneet nuorten alkoholin käyttö on lisääntynyt nuorten taparikollisuus on lisääntynyt (rikosten määrä kasvanut, mutta tekijöiden määrä vähentynyt) huostaanottojen määrä on kasvanut kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on suuri verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin Rousu lapsitieto Lapsipolitiikan LapsiARVI

19 Lapsipolitiikan LapsiARVI
Lapsipolitiikan LapsiARVI:n työskentelystä Suositus kunnille: lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja lasten ja nuorten palvelujen toimivuuden sekä laaditun lapsipoliittisen tmv. ohjelman käytännön toteutumisen seurantaan. Suositus julkaistaan oppaana, joka valmistuu syksyllä 2008 (painettu ja pdf-julkaisu). Opas sisältää myös ehdotuksen relevanteista seurantatiedoista. Seurantamittaristo ehdotus sisältää: virallisiin tietokantoihin jo nyt koottavaa tietoa, kuntien asiakastyössä syntyvää tietoa ja eri aikavälein erikseen kerättävää tietoa. Myös lapsen, nuoren ja vanhempien tuottamaa kokemustietoa tarvitaan seurannassa ja arvioinnissa sekä toiminnan kehittämisessä. Lapsipoliittiset ohjelmat ja niiden seuranta: kytkentä kuntien vuosikierron mukaiseen normaaliin päätöksenteko-, seuranta- ja arviointijärjestelmään ja lastensuojelulain mukaisen suunnitelman laadinnan ja seurannan toteuttamiseen. LAVA mukana suosituksessa: käytännön toimintamalli ja prosessi, jolla edistetään kunnallisessa päätöksenteossa ennen päätöksiä tehtävää ennakoivaa lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointia jo kehitteillä olevan Stakesin mallin mukaan. Testaaminen: mittariston ja seurantamallin testaaminen viidessä eri kokoisessa kunnassa talven ja kevään 2008 aikana: Tampere, Vaasa, Seinäjoki, Rauma, Lempäälä. Testaaminen on yhteistyöprosessi, jossa järjestetään kuntien kanssa vertaistyökokouksia. Kansallisen lasta ja nuorta koskevan hyvinvointitiedon seurantajärjestelmän ja tietokantojen syntymisen edistäminen. Rousu lapsitieto Lapsipolitiikan LapsiARVI

20 Lapsipolitiikan LapsiARVI
Kuntaliiton LapsiARVI-hanke tulee tuottamaan suosituksen lasten hyvinvointipoliittisten ja lastensuojelun suunnitelmien seurantaan v.2008 kuluessa. Kehittelyssä myös seurantamittaristo. Mitä tietoa tarvitaan: Tietojen ryhmittely (mukana myös laadullisia mittareita) Väestö ja elinolot Kasvuympäristö Lapsen ja nuoren terveys, kehitys ja oppiminen Huoltajien terveys ja hyvinvointi Lasten ja nuorten palveluiden toimivuus LapsiARVI, luonnosversio 0.1/ (jaossa tilaisuudessa) luonnosversio > LapsiARVI Ks. Myös Rousu 2007. Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa, sen 6. liite Rousu lapsitieto Lapsipolitiikan LapsiARVI

21 Lapsipolitiikan LapsiARVI
Suomen Kuntaliitto, LapsiARVI-hanke. Sirkka Rousu, Veera Vettenranta. Mittariston käyttötarkoitus: 1a) kuntien lasten hyvinvointipoliittisten ml lastensuojelulain (12§) mukainen suunnitelman laadinnan tukena 1b) päätösten vaikutusten arvioinnin tukena 2) em.suunnitelmien seurannan tukena Mittaristo sisältää kokemustietoa (laadullista, määrällistä), tilastotietoa (erityisesti tarkasteltavaksi trenditietona v. sarjana) ja asiakas-ja potilastyöstä syntynyttä tutkittua ja palvelutietoa. Organisaatio valitsee tarvitsemansa tiedon. Tietojen pohjalta tulee käydä yhteisiä keskusteltuja siitä, mitä tiedot asiantilasta kertovat, onko eroja nähtävissä esim. asuinalueittain (kylät/kaupunginosat), ikäryhmittäin, sekä lapsen kasvua ja kehtystä edistävien, kasvua tukevien ja kasvua ja kehitystä korjaavien palvelujen toimivuuden näkökulmasta. Tietojen raportointi päättäjille, ja huomioon ottaminen päätöksenteossa. MITTARISTO EI OLE VALMIS. KOMMENTTEJA JA KORJAUSEHDOTUKSIA tai Rousu lapsitieto Lapsipolitiikan LapsiARVI


Lataa ppt "Lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuranta kunnissa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google