Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KURSSIN TAVOITTEET?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KURSSIN TAVOITTEET? "— Esityksen transkriptio:

1 KURSSIN TAVOITTEET? 􀂃 Oppia hallitsemaan projektin keskeiset
periaatteet ja käsitteet 􀂃 Aikataulun laatiminen 􀂃 Ajallinen ja taloudellinen valvonta 􀂃 Projektin johtaminen ja viestintä projektissa 􀂃 Projektisuunnitelman tekeminen ja käyttö 􀂃 Muodostaa kuva käytännön projektityöstä

2 Projektin määritelmiä 1
􀂃 Nykysuomen sanakirjassa projekti määritellään seuraavasti: ”Hanke, suunnitelma, tutkimus(suunnitelma); nyk. yksityiskohtaisen suunnitelman toteuttaminen kaikkine työvaiheineen lopputulokseen asti.” 􀂃 SFS-käsikirja 78 Projektitoimintasanasto ”Varta vasten muodostetun organisaation määrätarkoitusta varten toteuttama ainutkertainen hanke, jonka laajuus- ja laatutavoitteet sekä aika- ja kustannuspanokset on ennalta määritetty.”

3 Projektin määritelmiä 2
Projekti on joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti (ainutkertaisuus!) koottu yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää sovitun aikataulun ja budjetin määräämissä rajoissa. (Project Directors Oy:n koulutusmoniste 1995)

4 Miksi projektinhallintaa?
􀂃 Taustalla yritysten pyrkimys kasvaa ja kehittyä 􀂃 Projekti on linjaorganisaatiota joustavampi ja tehokkaampi tapa hoitaa tietyntyyppisiä tehtäviä 􀂃 Viestintä tehostuu hierarkiarajojen vähetessä 􀂃 Työskentely on muuttunut yhä enenevässä määrin projektimuotoiseksi Milloin tehtävä kannattaa organisoida projektiksi? 􀂃 Kun tehtävä on suhteellisen monimutkainen ja laaja työkokonaisuus, joka edellyttää työn aikana väliohjausta

5 Projektiorganisaatio
􀂃 Projektiorganisaatio on tarkoitettu kertakäyttöön 􀂃 Ns. perusorganisaatio delegoi projektille tietyn tehtävän ja sen suorittamiseen tarvittavat valtuudet 􀂃 Tehtävän suoritettuaan projektiorganisaatio puretaan ja projekti päättyy 􀂃 Luonteenomaista tavoitekeskeisyys, joustavuus ja tilapäisyys 􀂃 Organisaatio muuttuu projektin elinkaaren mukana 􀂃 Projektiorganisaation toimivuus edellyttää, että vastuut ja valtuudet on määritelty ja että päteviä henkilöitä on projektin käytettävissä

6 Toimijoita projektiorganisaatiossa
􀂃 Projektin asettaja on henkilö, jonka päätöksellä projekti käyn-nistetään 􀂃 Projektipäällikkö vastaa projektin päivittäisjohtamisesta ja siihen liittyvästä päätöksenteosta, asema projektiorganisaatiossa keskeinen 􀂃 Johtoryhmä valvoo ja tukee projektipäällikköä tämän johtamis-tehtävässä sekä tekee projektin rajausta, aikataulua ja resurs-seja koskevia päätöksiä 􀂃 Projektiryhmä koostuu asiantuntijoista, jotka vastaavat oman erityisalueensa tehtävistä, tässä sekä projektissa päätoimisesti, että sivutoimisesti työskenteleviä henkilöitä 􀂃 Suurissa projekteissa voi projektipäällikön apuna olla projekti-sihteeri 􀂃 Mahdollisia myös viiteryhmät (sisältö), laaturyhmät ja ali- projektipäälliköt

7 Mitä sitten on projektinhallinta?
􀂃 Määritelmien mukaan se on • Suunnittelua • Päätöksentekoa • Toimeenpanoa • Ohjausta • Tehtävien koordinointia • Valvontaa • Suunnan näyttämistä • Ihmisten johtamista

8 Projektin tunnusmerkkejä 1
• Selkeät tavoitteet • Elinkaari • Itsenäinen kokonaisuus vastuun keskittyminen • Ryhmätyöskentely • Vaiheistus (kasvu, kypsyminen…) - projekti on myös oppimista • Ainutkertaisuus • Muutos vaikuttaa projektin toimintaan • Seurannaisperiaate käynnissä oleva vaihe vaikuttaa tulevan vaiheen sisältöön • Tilaustyö asiakas asettaa projektille vaatimuksia ja reuna-ehtoja • Yhtenäisyys ja epäyhte-näisyys - lukematon määrä toimintaan vaikuttavia muuttujia liittyen tekno-logiaan, laitteisiin, ihmi-siin ja kulttuureihin • Alihankinnat • Riski ja epävarmuus

9 PROJEKTITYYPIT 􀂃 Tuotannolliset projektit
- tavoite on tarkasti määritelty ja melko konkreettinen - työprosessi etukäteen pääosin tiedossa 􀂃 Tutkimus- ja kehittämisprojektit - lähestymistapana ongelmakeskeinen ajattelu - ratkaisuvaihtoehtoja paljon - työprosessi ei ole tunnettu

10 Projektin keskeiset tekijät
Projektityön paradoksi ”Vaikka kaikilla projekteilla on jotain yhteistä, kuten aikataulu, resurssit, budjetti jne., ovat kaikki projektit tavallaan aina uniikkeja, eli ainutkertaisia”. (Virtanen 2000: Projektityö, WSOY Yritysjulkaisut)

11 Projektin elinkaaren vaiheet

12 ONGELMIA…eli siis haasteita
• Projektiorganisaation sitouttaminen ja jatkuva motivointi • Kehittämis- ja projektityötaitojen puutteet • Uusien jäsenten ”sisäänajo” • Ryhmätyövalmiudet ja ihmissuhdetaidot • Projektin ja projektiryhmän väliset roolit ja epäselvyydet • Henkilöiden valinta projektiorganisaatioon • Vetäjän asiantuntemus ja ihmissuhdetaidot • Muiden osallistujien kyvyt ja ajankäyttö • Erilaisten työkulttuurien yhteensovittaminen

13 ONGELMIA…eli siis haasteita
• Projektissa esiintyvät poikkeamat • Työmäärän arviointivaikeudet • Henkilöresurssien puute ONGELMAT PROJEKTIN VETÄJÄN KANNALTA • Projektin työn käynnistäminen ja motivaation ylläpito • Johdon sitoutuminen • Projektihenkilöiden valinta, työn- ja vastuunjaon määrittely sekä työpanoksen saanti • Reagointi projektin etenemisessä tapahtuviin poikkeamiin • Projektin sisältömuutosten ja poikkeamien hallinta • Työmäärä-, resurssitarve- ja aikatauluarvioinnin virheet • Henkilöstöresurssien sitouttaminen ja hallinta • Ulkoiset olosuhteet • Päätöksentekovaikeudet

14 Matkalla projektitoimintaan
􀂃 Projektien vetäminen ≈ yleisjohtamista 􀂃 Jatkuvaan kehittymiseen tähtääminen 􀂃 Yhteistyön konkretisointi sidosryhmien kanssa 􀂃 Yhteisten projektitoiminnan tietojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto

15 Onnistunut projekti? Onnistuneessa projektissa saavutetaan lopputuotteelle asetetut tavoitteet suunnitellun aikataulun mukaisesti ja sovituilla kustannuksilla.


Lataa ppt "KURSSIN TAVOITTEET? "

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google