Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhdistyksen talous Virman piikkiin? JÄRJESTÖKOULUTUS 22.2.2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhdistyksen talous Virman piikkiin? JÄRJESTÖKOULUTUS 22.2.2011."— Esityksen transkriptio:

1 Yhdistyksen talous Virman piikkiin? JÄRJESTÖKOULUTUS

2 Iltalukemista Yhdistyslaki Kirjanpitolaki Kirjanpitoasetus
Myös useissa muissa laessa on yhdistyksiä koskevia määräyksiä, tai ne muutoin koskettavat yhdistystoimintaa. Kirjanpitolaki Kirjanpitoasetus Tuloverolaki Tilintarkastuslaki Laki elinkeinotulon verottamisesta Arvonlisäverolaki Arpajaisverolaki Tavara‐arpajaisasetus Rikoslaki Yhdistyksen on noudatettava kaikkia työsuhdetta koskevia lakeja palkatessaan ulkopuolista työvoimaa. Jäsenrekisterin muodostamisessa ja ylläpidossa on noudatettava henkilö‐tietolakia.

3 Yhdistyksen talous Strategia, toimintasuunnitelma ja yhdistyksen säännöt  talousarvio Rekisteröity yhdistys Yhdistys vastaa oikeushenkilönä itse velvoitteistaan Tahallaan huonosti toimittaessa hallitus on kuitenkin henkilökohtaisesti vastuussa Rekisteröimätön yhdistys Tietyn päätöksen tekijät kantavat henkilökohtaisesti päätöksen vastuun Yhdistyslaki ei koske yhteisöä, jonka tarkoituksena on voiton tai muuten välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle taikka jonka tarkoitus tai toiminnan laatu muuten on pääasiassa taloudellinen

4 Yhdistyksen talous Yhdistyslaki
5 §Taloudellinen toiminta: Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena 6 §Rekisteröinnin oikeusvaikutukset: Yhdistys voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona, jos se on rekisteröity siten kuin tässä laissa säädetään. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista. 39 § Vahingonkorvausvelvollisuus: Hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee tätä lakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua vahinkoa.

5 Talouden suunnittelu perustuu aina toiminnan suunnittelulle!
Miksi tämä yhdistys on olemassa? Mikä on meidän tärkein tavoite?

6 Kirjanpidon peruskäsitteitä
Talousarvio Seuraavaa tilikautta varten tehtävä tulojen ja kulujen arvio. Talousarviosta selviää, miten toimintasuunnitelma on suunniteltu rahoitettavan Kirjanpito Lakisääteinen talouden seurantajärjestelmä Tilinpäätös Tuloslaskelmasta ja taseesta sekä liitetiedoista koostuva kuvaus taloudesta vuoden ajalta Tuloslaskelma Vuoden ajalta laadittava laskelma joka kokoaa tulot ja menot Tase Kertoo mistä omaisuus on tullut ja mihin se on sitoutunut Investointi Rahoitustapahtuma jolla hankittu omaisuus pysyy yhdistyksellä enemmän kuin yhden tilikauden Poisto Investoinnin vuotuinen arvonvähennys

7 Talousarvio Velvoittaa hyväksymisen jälkeen yhdistyksen hallitusta
Moraalinen velvoite Jos talousarviosta poiketaan merkittävästi ja tästä aiheutuu vahinkoa yhdistykselle, voi yhdistyksen kokous riitauttaa asian Yhdistys budjetoi nollatuloksen Jos halutaan säästää on toimittava budjetin ali Ei enää varauksia (vapaaehtoisia, edellyttää aina verotukseen perustuvaa syytä) Jos budjetti laaditaan pahimman mahdollisen skenaarion mukaan tulee yhdistys yleensä tuottamaan voittoa Talousarvio ja toimintasuunnitelma yhdenmukaiset Tapahtumien erillisbudjetointi

8 Kirjanpito Kirjanpito on yhdistykselle pakollinen taloudellisten tapahtumien rekisteröinti- ja laskentajärjestelmä, jonka tuloksen syntyy tilinpäätös Kirjanpitoon merkittävä liiketapahtumat Menot Tulot Maksut eli rahoitustapahtumat Kahdenkertainen kirjanpito Kaksi yhtä suurta kirjausta per tapahtuma Kaikki tilitapahtumat kirjataan ja numeroidaan juoksevasti Maksuperusteinen kirjanpito Ostot ja myynnit kirjataan maksun tapahtuessa Suoriteperusteinen kirjanpito Ostot kirjataan menoiksi ja myynnit tuloiksi toimituspäivänä Kulut ja tuotot saadaan kohdistettua oikealle ajanjaksolle Uudet tilit: ostovelat, myyntisaamiset Tilikauden lopussa laaditaan tilinpäätös  siirrytään suoriteperusteiseen kirjanpitoon Siirtovelat/Siirtosaamiset Jaksotukset ja niiden purku Kirjanpitovelvollisuus KPL 1:1§

9 Tuloslaskelma Kertoo tilikauden tuloksen ja sen mistä se koostuu
Varsinainen toiminta 1. Tuotot 2. Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut 3. Tuotto-/kulujäämä Varainhankinta 4. Tuotot 5. Kulut 6. Tuotto-/kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta 7. Tuotot 8. Kulut 9. Tuotto-/kulujäämä Satunnaiset erät 10. Satunnaiset tuotot 11. Satunnaiset kulut Yleisavustukset 12. Yleisavustuksen tuotot 13. Yleisavustuksen kulut Tilikauden tulos

10 Tase Kertoo yhdistyksen taloudellisen tilan tilinpäätöshetkellä
VASTAAVAA Mihin yhdistyksen varat ovat sitoutuneet Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Mistä yhdistyksen varat ovat tulleet Oma pääoma Mahd. peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen Lyhytaikainen

11 Tilinpäätös Tilinpäätöksen laatii yleensä yhdistyksen rahastonhoitaja tai erillinen kirjanpitäjä Yhdistyksen hallitus hyväksyy tilinpäätöksen nimikirjoituksillaan Tilintarkastaja (toiminnantarkastaja) tarkastaa tilinpäätöksen ja antaa tilintarkastuskertomuksen Onko tilinpäätös laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöstä koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti Antaako tilinpäätös kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Tilintarkastaja voi pyytää tekemään tilinpäätökseen muutoksia Yhdistyksen vuosikokous hyväksyy tilinpäätöksen ja myöntää hallitukselle tili- ja vastuuvapauden Vapaus ei kata rikosoikeuden piiriin kuuluvia asioita

12 Esimerkkiyhdistyksen vuosi
TAMMIKUU Tilinpäätöksen valmistelu Vuosi-ilmoitukset Verottaja Vakuutusyhtiö HELMIKUU Tilinpäätös edelliseltä vuodelta Hallituksen kokous  hyväksyy tilinpäätöksen Tilinpäätös tilintarkastajille MAALISKUU Vuosikokous  tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen HUHTIKUU Vuosikokous Mahd. veroilmoitus mennessä TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU Hallituksen kokous  toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen Syyskokous  toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen MARRASKUU Syyskokous JOULUKUU

13 Taloudenhoitajan vaihtuessa
Hallituksen päätökset tilinkäyttöoikeuksien muuttamisesta ja ilmoitus pankkiin. HOX! Myös verkkopankin käyttöoikeudet. Nimenkirjoittajan/kirjoittajien muutoksen ilmoittaminen yhdistysrekisteriin. Tositeaineisto ja muut talousasiakirjat uudelle taloudenhoitajalle. Kirjanpito ajan tasalle, pankkitilin saldon tarkistaminen ja käteiskassan laskeminen ja tilitykset. Uuden taloudenhoitajan perehdytys tehtäviinsä!

14 Iltalukemista vol. 2 Työsopimuslaki Vuosilomalaki Työaikalaki
Työehtosopimuslaki Työterveyshuoltolaki Työturvallisuuslaki Laki yksityisyyden suojasta työelämässä Henkilötietolaki Yhdenvertaisuuslaki Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

15 Palkkaa vai palkkiota ? Palkkaa maksetaan työsuhteessa
perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen työsopimukseen työntekijällä työvelvoite palkkaa vastaan palkka voi olla muutakin kuin suora rahakorvaus palkoista suoritetaan kaikki lakisääteiset maksut ja vakuutukset Palkkio voi olla kokouspalkkio, henkilökohtainen luento- ja esitelmäpalkkio, hallintoelimien jäsenyydestä saatua palkkio, luottamustoimesta saatu korvaus yms. palkkioista maksetaan verot ja vakuutusmaksut, ei välttämättä työeläkemaksuja ei työsuhdetta

16 Työsopimus Työsopimukseen kirjataan ainakin:
Työnantajan ja työntekijän tiedot Työsuhteen alku Vakituinen/määräaikainen työsuhde Mahdollinen koeaika (max. 4 kk) Työaika, työntekopaikka ja työtehtävät Palkka Palkanmaksukausi ja –aika Vuosiloman määräytymisperuste Sovellettava työehtosopimus Irtisanomisaika Hyvä myös kirjata kuka on esimies ja keneltä työtehtävät otetaan vastaan.

17 Työnantajan velvollisuuksia
Yleisvelvoitteena edistettävä suhteitaan työntekijöihin sekä työntekijöiden keskinäisiä suhteita Huolehdittava, että työntekijä selviytyy töistään Syrjintäkielto Tasa-arvon edistäminen Tasapuolinen kohtelu Työturvallisuus Työterveyshuollon järjestäminen – Sopimus terveyskeskuksen tai lääkäriaseman kanssa – Käsittää ehkäisevän terveyshuollon –Vapaaehtoisesti myös sairaanhoitopalvelut – Kela korvaa työnantajan kustannuksista osan

18 Lakisääteiset velvoitteet
Ilmoitusvelvollisuus Vakuutusmaksut 2011 -> eläkevakuutusmaksu * palkansaaja 4,7 % tai 6,0 % * työnantaja keskim. 17,8 % - > työttömyysvakuutusmaksu * palkansaaja 0,60 % * työnantaja 0,80 % - > tapaturmavakuutusmaksu * 0,3 -8,0 % - > ryhmähenkivakuutusmaksu * keskimäärin 0, 077 %/vuosi Sosiaaliturvamaksu - > 2,12 % Ennakonpidätyksen suorittaminen

19 Verot ja sosiaaliturvamaksu
Työantaja on velvollinen toimittamaan maksamistaan palkoista ja palkkioista ennakonpidätyksen ja maksamaan työnantajan sosiaaliturvamaksun Ennakonpidätyksen alaiseen palkkaan luetaan myös luontaisedut, kuten puhelinetu, autoetu ja ateriaetu Lisäksi ennakonpidätys on toimitettava työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksetusta korvauksesta, ellei korvauksen saajaa ole merkitty ennakonperintärekisteriin. Toimitettu ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu on tilitettävä viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 10. päivänä Sosiaaliturvamaksu suoritetaan kuukausittain maksettujen ennakonperinnän alaisten palkkojen määrän perusteella. Sosiaaliturvamaksu vahvistetaan vuosittain seuraavalle vuodelle (2,801% v. 2009). Palkanmaksua varten yhdistyksellä on oltava Ytunnus. (Haetaan esim. verotoimiston kautta.) Koskee myös tilapäistä ja lyhytaikaista palkanmaksua Huom. Verovapaat korvaukset kuten kilometrikorvaukset, päivärahat yms… Näistä ei makseta veroja, mutta niiden maksusta työntekijälle tulee ilmoittaa verottajalle Työntekijän tulee toimittaa työnantajalle verokortti ja tilinumero. Jos verokorttia ei toimita niin peritään 60% veroa. Tällöin tulee kuitenkin aina muistuttaa työntekijää asiasta.

20 Vuosi-ilmoitukset Tammikuun loppuun mennessä Verottajalle
Vakuutusyhtiöön eläke yms. maksuista Verottajalta ja vakuutusyhtiöistä saa valmiita lomakkeita, mutta helpointa hoitaa esim. palkka.fi kautta


Lataa ppt "Yhdistyksen talous Virman piikkiin? JÄRJESTÖKOULUTUS 22.2.2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google