Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työyhteisön konfliktit ja niiden hallinta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työyhteisön konfliktit ja niiden hallinta"— Esityksen transkriptio:

1 Työyhteisön konfliktit ja niiden hallinta
YM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy

2 Työyhteisön konfliktiasteeseen yhteydessä olevia tekijöitä
Henkilöstön heikko sitoutuminen Huonosti toimivat ihmissuhteet Runsaasti ongelmia työjärjestelyissä Työyhteisön päämäärät ja tavoitteet epäselvät Toimintojen sujumattomuus, huono yhteistyö ja henkilöstön joustamattomuus Matala työhyvinvointi ja työelämän laatu Psyykkinen ja psykosomaattinen oireilu Tärkeitä asioita ei hoideta ajoissa (välttely, jahkailu); sovittuja asioita ei hoideta viipymättä Johtajuuden puutteet (etäisyys, epätasapuolisuus, käskyvaltaisuus, arvaamattomuus) Tiedonkulun puutteet (esimies ei tiedota; asioista ei keskustella yhdessä; väärinkäsitykset & huhut) Heikko ilmapiiri; pidäkkeisyys, sulkeutuneisuus, klikkiytyminen Työpanoksen heikko arvostus, palautteettomuus Työkuormituksen epätasainen jakautuminen Työyhteisön energiankäytön suuntautuminen perustehtävän toteuttamisen suhteen sivuraiteelle (r > .35, N = – 27312)

3 Konfliktien hallinnan käsite
”Varsinainen” konfliktien hallinta KONFLIKTI  KONFLIKTIN PROSESSOINTI/SOVITTELU - miten konflikti voidaan sulattaa pois? ”Proaktiivinen” konfliktien hallinta TYÖYHTEISÖN TOIMINTAPA  KONFLIKTI  KONFLIKTIN HALLINTA  UUSI TYÖYHTEISÖN TOIMINTATAPA - miten voidaan rakentaa työyhteisöä, jossa erimielisyydet eivät konfliktoidu?

4 Työyhteisön toimintakyky vs. konfliktien määrä (Brown 1984)
Korkea Brownin teoria Työyh- teisön toiminta- kyky Todellisuus Ryh- mä- ajatte- lu Kriisi- yhtei- Matala Liian vähän ”Moderate” Liian paljon Konfliktien määrä

5 Konfliktin hallinnan tasot ja niiden mahdollistamat ratkaisut
Etujen yhdentäminen Kompromissi Alistaminen - alistu- minen Tukahduttaminen Kieltäminen Kaksikyt-kentäinen strategia Yksikytkentäinen strategia Konflikti saa työyhteisössä ratkaisun, minkä sen kohtaamisessa sovellettu ratkaisu-/suhtautumistapa rajaa ja mahdollistaa

6 Konfliktien hallintatapa ++ (vähän) ++ (korkea) + - +- -- -- (paljon)
Työyhteisön konfliktien hallintapa vs. ”seuraukset” (Syvätutkimus Oy:n Kehittyvä Organisaatio –aineisto; N = 27865) Konfliktien hallintatapa Konfliktien määrä Työyhteisön toimintakyky Työelämän laatu Etuja yhdentävien ratkaisujen hakeminen/ yhteinen ideointi ++ (vähän) ++ (korkea) Kompromissien, sovittelu- ja neuvot- teluratkaisujen etsiminen + Käsittelyn siirto työyhteisön ulkopuolelle - +- Dominointi Alistaminen – alistuminen -- Tukahduttaminen, kieltäminen, välttely, ”maton alle lakaiseminen” -- (paljon) -- (matala) Avoimeen puhumiseen ja ongelmien yhteiseen pohdintaan perustuva työyhteisön toimintatapa estää tehokkaimmin ilmikonfliktien syntymisen sekä ”tuottaa” korkeaa työelämän laatua ja korkeaa työyhteisön toimintakykyä

7 Kriisiytyneen työyhteisön ulottuvuuksia empiiristen aineistojen valossa
Etäinen, ei-vuoro-vaikutteinen johtajuus Palautteettomuus tai negatiivinen palaute Yhteisten foorumien puute Tiedonkulun katkokset Klikkiyty-minen Matala työelä-män laatu Yhteisen mallin puute Sosiaalisen tuen ja avun puute Paljon ilmi-konflikteja Matala työyh-teisön toimin-takyky Epäselvät roolit Konfliktien vähät-tely, kieltäminen, tukahduttaminen Osallisuuden ja vaikutta-misen tun-teen puute Matala työhyvin-vointi Epäluottamus Negatiiviset kierteet

8 Harmonisen työyhteisön ulottuvuuksia empiiristen aineistojen valossa
Osallistuva, vuorovaikutteinen johtajuus Sosiaalinen tuki & apu Yhteiset foorumit Hyvät hen-kilösuhteet Avoin tiedonkulku Korkea työelä-män laatu Virheistä op-piminen yh-dessä Selkeät roolit, yhteinen malli Vähän ilmi-konflikteja Korkea työyh-teisön toimin-takyky Keskinäinen tasa-arvo Dialogisuus, yhteistoimin-nallisuus Pyrkimys yhteis-ymmärrykseen Turvallinen, huoleh-tiva ilmapiiri Aloitteisiin roh-kaisu Korkea työhyvin-vointi

9 Erilaisia konflikteja vähintään jonkin verran havainneiden osuudet (%) vs. konfliktien hallinnan avoimuus/dialogisuus (Syvätutkimus Oy:n kunta-aineisto; N= 18720) KONFLIKTITYYPPI EI KYLLÄ Esimiesten ja alaisten väliset konfliktit 69.3 11.2 Eri henkilöstö-/ammattiryhmien väliset konfliktit 62.3 14.2 Töiden/tehtävien jakoa koskevat konfliktit 69.7 15.3 Työmenetelmiä koskevat konfliktit 57.6 12.6 Tavoitteita/tehtävien tärkeyttä koskevat konfliktit 67.8 12.9 Vastuuta ja valtaa koskevat konfliktit 66.5 10.0 Työntekijöiden selvästi eriarvoinen kohtelu 71.0 10.6 Sukupuolten välinen eriarvoisuus/sukupuolisyrjintä 20.4 2.2 Tiettyjen henkilöiden persoonasta johtuvat konfliktit 79.5 19.4 Ikään perustuva eriarvoisuus/ikäsyrjintä 26.0 3.3 Työpaikkakiusaaminen, ”simputus”, häirintä 49.2 5.5 Negatiivinen kilpailu 44.8 5.6

10 Pelkistäen .. ja vielä pelkistäen
Konfliktien hallinnassa ensisijaisena haastee-na ei ole luonteeltaan reaktiivisten proses-sointi- ja sovittelumenetelmien kehittäminen vaan työyhteisökulttuurien yleinen kehittä-minen dialogiseen suuntaan. Mitä paremmin jälkimmäisessä onnistutaan, sitä vähemmän edellistä tarvitaan.


Lataa ppt "Työyhteisön konfliktit ja niiden hallinta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google