Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajankohtaisaihe: Työpaikkojen radon

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajankohtaisaihe: Työpaikkojen radon"— Esityksen transkriptio:

1 Ajankohtaisaihe: Työpaikkojen radon
Eija Venelampi Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

2 Miksi ajankohtainen aihe?
Radonmittauskausi alkaa marraskuun alussa STUK on päivittänyt luettelon kunnista, joissa sijaitsevilla työpaikoilla on tehtävä radonmittaukset

3 Mitä radon on ja mistä se tulee?
Rn-222 Mitä radon on ja mistä se tulee? Radioaktiivinen kaasu, jota syntyy jatkuvasti kaikessa kiviaineksessa uraanin radioaktiivisen hajoamisen seurauksena Radon ei vähene eikä lopu maaperästä eikä rakennusmateriaaleista Radon on hajutonta, mautonta ja näkymätöntä Radonpitoisuus selviää vain mittaamalla Rn-222

4 Miten radon vahingoittaa terveyttä?
Radonin hajoamistuotteet kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin. Keuhkokudos saa alfasäteilystä säteilyannoksen, joka lisää keuhkosyöpäriskiä. Radonin arvioidaan aiheuttavan Suomessa vuosittain noin 300 ( ) keuhkosyöpää. Radon ja tupakointi yhdessä lisäävät keuhkosyövän riskiä huomattavasti.

5 Miksi Suomessa on suuria radonpitoisuuksia?
Kylmä ilmasto Maa- ja kallioperän suuri uraanipitoisuus Uraanirikkaat graniitit Maaperän suuri läpäisevyys Soraharjut, salpausselät Porakaivovesi Talojen perustamistapa maanvarainen laatta läpäisevät kevytsoraharkot rinnetalot Ilmanvaihto usein riittämätön alipaineisuutta lisäävät ratkaisut 1 1 1

6 Työpaikkojen radonia koskevat säädökset
Säteilyasetus 27 §: Toimenpidearvo 400 Bq/m3 säännöllisessä työssä (radonpitoisuuden vuosikeskiarvo työaikana) Säteilylaki 45 §: Työnantaja velvollinen mittaamaan jos voidaan epäillä, että toimenpidearvo ylittyy Säteilyasetus 26 §: Mittaustulos on ilmoitettava STUKiin Ohje ST 12.1: Tarkemmat määräykset annettu ohjeessa ST 12.1 ”Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa

7 Milloin radon pitää mitata työpaikalla?
Radonpitoisuus tulee mitata, jos työpaikka sijaitsee: Alueella, jolla tiedetään esiintyvän suuria radonpitoisuuksia (kuntaluettelo) Soraharjulla tai muulla ilmaa hyvin läpäisevällä maaperällä Osittain tai kokonaan maan alla Jos muusta syystä epäillään, että toimenpidearvo voi ylittyä

8 Kuntaluettelo kertoo mittaustarpeen
STUK ylläpitää luetteloa kunnista, joissa mittaukset on tehtävä työpaikoilla sekä kouluissa, päiväkodeissa ja muissa vastaavissa julkisissa tiloissa. Luettelossa ovat mukana ne kunnat, joissa mitatuista radonpitoisuuksista vähintään 10 % ylittää arvon 400 Bq/m3. Luettelo perustuu STUKin tekemiin mittauksiin pientaloissa. Kuntaluettelo on päivitetty syyskuussa 2009 Tehdyt kuntaliitokset on huomioitu Mittausten kokonaismäärän kasvettua on entistä paremmin pystytty arvioimaan ylitysprosentit Luettelossa on yhteensä 68 kuntaa.

9 Kunnat, joissa työpaikan radon on mitattava (09/2009)

10 Kunnat, joissa työpaikan radon on mitattava
Ajan tasalla oleva kuntaluettelo ja kartta löytyvät osoitteesta: radon_tyopaikoilla/fi_FI/kuntalista/

11 Kenen vastuulla on, että mittaukset tehdään työpaikalla?
vastaus: työnantajan Mittaukset voi hoitaa esim. työsuojelupäällikkö tai -valtuutettu, kiinteistöasioista vastaava henkilö, jne. STUK lähetti mittausmääräyksiä 1990-luvulla sellaisten kuntien työpaikoilla, joissa eniten ylityksiä. Lisäksi STUK voi lähettää mittausmääräyksiä ”täsmäiskuina”. STUKilla ollut yhteistyötä työsuojelupiirien kanssa (Häme, Uusimaa, Kaakkois-Suomi). Työsuojelutarkastajat voivat antaa mittauskehotuksia työpaikoilla normaalien tarkastusten yhteydessä (erityisesti Häme)

12 Ensimmäiset radonmittaukset
Integroiva mittaus radonpurkilla lämmityskaudella (marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana), mittauksen kesto 2 kk Laajoissa kiinteistöissä eri paikoissa alimman kerroksen työtilat, joissa työskennellään pysyvästi (ei kellareita, joissa ei työskennellä) toimistotilat ja vastaavat: 1 mittaus/200 m2 teollisuushallit ja vastaavat: 1-2 mittausta/halli Vähintään yksi mittaus jokaisessa erillisessä rakennuksessa Mittauspurkkeja voi tilata STUKista tai Gammadata Finland Oy:stä

13 Työpaikan radonpitoisuuden toimenpidearvot
(ST 12.1) Vuotuinen työaika Säännöllinen työ Bq/m3 Enintään 600 tuntia Bq/m3 Enintään 300 tuntia Bq/m3 Enintään 100 tuntia Bq/m3 Toimenpidearvon ylittyessä STUK antaa määräykset radonpitoisuuden pienentämiseksi tai jatkoselvitysten tekemiseksi

14 Radonpitoisuuden jatkoselvitykset
Vuodenaikaisvaihtelun selvittäminen Jos pitoisuus ensimmäisessä mittauksessa Bq/m3 => uusi mittaus kesällä vuosikeskiarvon määrittämiseksi Työnaikaisen radonpitoisuuden selvittäminen Mittaus jatkuvatoimisella mittalaitteella, mittausaika vähintään 7 vrk (vuorokautisvaihtelun selvittäminen) Mittalaitteella oltava STUKin hyväksyntä ja voimassaoleva kalibrointi Mittaus suositeltava, jos tilassa on koneellinen ilmanvaihto, joka ei ole jatkuvasti päällä tai jonka tehoa säädetään suuremmalle ja pienemmälle työaikojen mukaan

15 Työnaikaisen radonpitoisuuden selvittäminen

16 Toimenpidearvon ylittyminen
Toimenpidearvon ylitys (jatkoselvitysten jälkeenkin radonpitoisuuden työnaikainen vuosikeskiarvo > 400 Bq/m3) Toiminnan harjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin radonpitoisuuden pienentämiseksi Ei välitön este tilojen normaalille käytölle Korjauksen jälkeen Vaikutus todettava mittauksin Tarvittaessa seurantamittaukset

17 Radonkorjausmenetelmiä
Radonimuri Radonkorjausmenetelmiä Rakennuspohjan alipaineistaminen ja tuulettaminen tehokkain menetelmä, radonimuri ja radonkaivo imuputkiston käyttöönotto, mikäli tehty rakentamisen yhteydessä Ilmanvaihtotekniset toimenpiteet Vuotojen tiivistäminen vaikea toteuttaa kattavasti hyvä mikäli selkeitä vuotoreittejä Mikäli käytössä porakaivo, voi veden radonpitoisuuden mittaus olla aiheellinen Varautuminen radoniin jo rakennusvaiheessa Tietoa korjausmenetelmistä: Asuntojen radonkorjaaminen. STUK-A229. Arvela Hannu, Reisbacka Heikki. Säteilyturvakeskus, Helsinki Radonkaivo 1 1 1

18 Maanalaiset kaivokset ja louhintatyömaat (ST 12.1)
Toiminnan harjoittajan tehtävä ilmoitus STUKiin kaivostoiminnan aloittamisesta tai yli 2 kk kestävästä maanalaisesta louhinnasta STUK tekee kaivoksiin ja louhintatyömaille määräajoin radontarkastuksia Toimenpidearvot ja vaatimukset pääpiirteittäin samat kuin tavanomaisilla työpaikoilla

19 Lisätietoja työpaikkojen radonvalvonnasta saa tarvittaessa joko puhelimitse tai sähköpostitse: Eija Venelampi: , tai Siiri-Maria Aallos-Ståhl: , sekä STUKin internetsivuilta:


Lataa ppt "Ajankohtaisaihe: Työpaikkojen radon"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google