Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yliopistojen upj-sopimus ,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yliopistojen upj-sopimus ,"— Esityksen transkriptio:

1 Yliopistojen upj-sopimus 21.6.2006, 31.10.2007
Tarkentava virka- ja työehtosopimus, jonka käyttöönottoajankohta on Sopimus voimassa saakka Uusittu keskustason sopimuksella Sopimusmääräykset ja allekirjoituspöytäkirja Vaativuustasokartat (tiede- ja taideala) Vaativuuskehikko (muu henkilöstö) Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen järjestelmät Palkkausjärjestelmäkäsikirja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry.

2 Järjestelmän käyttöönotto
Käyttöönottoaikataulu: budjettirahoitteinen ja täydentävällä rahoituksella palkattu vakinainen henkilöstö Täydentävällä rahoituksella palkattu määräaikainen henkilöstö viimeistään

3 Siirtymäkausi : käyttöönottoajankohdan palkka tai tätä korkeampi tehtäväkohtainen palkka + 25% täysimääräisen palkan ja edellisen välisestä erotuksesta Enintään 35€ korotus heti ,5%, ,2% siirtymäkauden nopeutetusta päättämisestä tehdyn sopimuksen perusteella lukien maksetaan täysi palkkausjärjestelmän mukainen palkka

4 Siirtymäkausi – täydentävän rahoituksen määräaikaiset
Jos käyttöönottoajankohta ennen , samat siirtymäkausimääräykset kuin vakinaisilla Jos myöhempi: käyttöönottoajankohdan palkka tai korkeampi tehtäväkohtainen palkka + 47% erotuksesta Enintään 35€ korotus heti ,2%, siirtymäkauden nopeutetusta päättämisestä tehdyn sopimuksen perusteella lukien maksetaan täysi palkkausjärjestelmän mukainen palkka

5 Sopimuksen kustannusvaikutus
Sopimuksen kustannusvaikutus virallisesti n. 7,24% yliopistolaitoksen tasolla, järjestelmittäin alun perin laskennallisesti suunnilleen sama. Toisen kalleusryhmän alemman palkkasumman kompensaatio: erityisesti Turussa ja Lappeenrannassa pääasiallisesti toimivien yliopistojen kannalta tärkeä. Toisen kalleusryhmän lisäkustannusvaikutus 7,24 %:n kustannusvaikutuksen ulkopuolelta, pysyvänä eränä yliopistojen rahoitukseen. Purkautuvien takuupalkkojen säästöt: taulukoiden korotukset, takuupalkkaisten lehtoreiden lisät sekä kylmänalueen lisän sijalle tullut siirtymälisä (0,13 % kokonaispalkkasummasta.)

6 Mistä upj-palkka muodostuu
Palkan osat ja niiden suhteet: Tehtäväkohtainen osa (14 vaativuusryhmää) Henkilökohtainen osa (9 suoritustasoa) Erikseen määritellyt lisäpalkkiot (hallintotehtävä-, lm- tsv-palkkiot ym.) Työaikasopimukseen perustuvat korvaukset ym. ennallaan Takuupalkkaa maksetaan, mikäli upj-palkka on pienempi Henkiosa 46% vaativuustason palkasta, myöhemmillä sopimuserillä se nousee (v. 2010?) 48 %:iin Vaativuustasojen euromäärät: 2007 päättyneen sopimuskauden ’kehittämiserä’ työnantajapäätöksellä ylimpiin vaativuusryhmiin lukien (optu 6 – 11, muhe 10 – 15). Kaikki vaativuustasot: 3.5% yleiskorotus lukien. Seuraavat erät ja Takuupalkkaa korotetaan yleiskorotuksella

7 Takuupalkka Määritelty kaikille käyttöönottoajankohdan mukaan
Sisältää säännöllisen palkan kaikkine osineen Säilyy niin kauan, kun on keskeytyksettä vakinaisessa palveluksessa samassa yliopistossa Myös määräaikaisilla takuupalkka palvelussuhteen ajan Keskeytyksenä ei pidetä enintään 30 päivän tai kalenterikuukauden mittaista keskeytystä => ikä- ja palvelusvuosilisät Takuupalkkaa korotetaan yleiskorotuksilla Jos määräaikaisesti korkeampipalkkaisessa tehtävässä, tämän määräajan Käyttöönottoajankohdan jälkeen (2.1. – ) palvelukseen tulleille jo myönnettyjen lisien maksaminen jatkuu niin kauan kuin henkilö on samassa tehtävässä.

8 Käyttöönotto ja soveltaminen
Sovelletaan vakinaisiin virka- ja työsopimussuhteisiin tehtäviin (lukuunottamatta HY:n Yliopistopainoa) Määräaikaisiin: yhdessä tai useammassa erässä yli 6 kk keskeytyksettä palveluksessa oleviin sen osan alusta, jolloin 6 kk täyttyy 30 päivän tai yksi kalenterikuukauden katko ei keskeytä yhtäjaksoisuutta, ei myöskään 180 päivää tai 6 kk kestävä apurahakausi Ei sovelleta: työnantajavirkamiehet, harjoittelijat, työllisyysvaroin palkatut, ent. C-palkkaiset harjoittelukoulujen opettajat

9 Soveltamisala, muu henkilöstö
Vaativuuskehikkoa sovelletaan muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtäviin myös sellaisiin tehtäviin, joihin sisältyy vähäisessä määrin tieteellistä tutkimustyötä, mutta se ei ole tehtävän pääasiallinen sisältö; täydennyskoulutusyksiköissä tehtävään selvitys- ja tutkimustyöhön, joka ei ole varsinaista tieteellistä tutkimusta

10 Soveltamisala (2) Vaativuustasokartta: opetus- ja tutkimushenkilöstö
Sovelletaan myös perustutkinto-opiskelijoihin, joiden tehtäviin kuuluu osallistuminen opettamiseen ja joiden tehtävänä on tutkintoon tähtäävien opintojen suorittaminen Valinta järjestelmästä tehdään määriteltyjen kriteerien mukaan, työnantaja tekee päätöksen Jos erimielisyys, kuullaan asianomaisen järjestön edustajaa

11 Arviointikeskustelut ja arvioinnit
- Arviointikeskustelut käydään vuosittain, opetus- ja tutkimushenkilöstö tasoilla 5 – 11, vähintään 3 vuoden välein Arviointi perustuu tehtävänkuvaukseen ja sovellettavaan arviointijärjestelmään: vaativuustasoa tarkastellaan esimiehen ja työntekijän välisessä arviointikeskustelussa, pyritään yhteisymmärrykseen sekä tehtävänkuvauksesta että tasosta Esimies tekee ehdotuksen vaativuustasosta

12 Tehtävän vaativuuden arviointi
Arviointikeskustelu; Ehdotus tehtävän vaativuustasosta Työntekijä Esimies Tutustuminen vaativuustaso-karttaan / -kehikkoon Työntekijä Esimies Näkemys tehtävän vaativuustasosta Laitoksenjohtaja (Dekaani) Arviointiryhmä-käsittely; Ehdotus tehtävän vaativuustasosta Arviointiryhmä Työnantajapäätös tehtävän vaativuustasosta Työnantaja

13 Arvioinnit Välivaiheina yksikön johtaja ja mahdollisesti dekaani tai vastaava Arviointiryhmät tekevät ehdotuksen vaativuustasosta Työnantaja vahvistaa vaativuustason Arviointiryhmät käsittelevät uusien ja muuttuneiden tehtävien vaativuusarvioinnit Uudet tehtävät arvioidaan viimeistään 3kk, täydentävän rahoituksen piirissä olevat viimeistään 6kk kuluessa palvelussuhteen alkamisesta Esimies, henkilö itse tai luottamusmies voi tehdä aloitteen uudelleenarvioinnista

14 Henkilökohtainen palkanosa, muu henkilöstö
Sovelletaan muun henkilöstön järjestelmää Arvioidaan suhteessa tehtäviin, jotka käyvät ilmi tehtävänkuvauksesta, ei suhteessa vaativuustasoon Arviointi tehdään vuosittain Esimies tekee ehdotuksen, TA vahvistaa Päävaativuustekijöinä: Ammatinhallinta Vastuullisuus työssä ja toiminta työyhteisössä Mukana myös yliopistoyhteisölliset tehtävät Laatu Tuloksellisuus Ongelmana skaalaus ilman perusteluja

15 Muutokset työtehtävissä
Muutoksissa vaativuustaso yleensä pysyy ennallaan tai nousee Mikäli työnantaja tekee aloitteen tehtävien muuttamisesta siten, että vaativuustaso alenisi eikä henkilö siihen suostu, on selvitettävä mahdollisuus järjestellä tehtävät siten, että taso pysyy ennallaan. Arviointiryhmä määrittelee kantansa tehtävien muutokseen, perusteisiin ja sanottuun mahdollisuuteen. Muistettava yt, mikäli tehtävät ja vastuut muuttuvat olennaisesti! Koskee myös määräaikaista palvelussuhdetta sen kestoaikana

16 Henkilökohtainen palkanosa, suoritustason alentuminen
Jos suoritustason arvioidaan alentuneen, tehdään suunnitelma suoritustason parantamiseksi – uusi arviointi 6 kk kuluttua => jos ei korjautunut, henkiosa tarkistetaan uuden arvioinnin mukaiseksi Henkilomakkeessa on oma lokeronsa kehityssuunnitelmalle Jos alentumisen katsotaan johtuvan sairaudesta aiheutuneesta poissaolosta, voidaan tehdä kolmas arviointi 3 kk:n kuluttua => jos ei korjautunut, henkiosa tarkistetaan uuden arvioinnin mukaiseksi Jos syynä lapsen syntymä tai hoito, henkiosaa ei kuitenkaan tarkisteta

17 Tiedonsaanti ”Henkilöllä on oikeus saada kirjallinen tieto tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksensa arviointituloksista ja niiden perusteista sekä tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkanosastaan samoin kuin muistakin tämän sopimuksen mukaisista palkkatekijöistään ja niiden perusteista” (10§ 1mom.) Luottamusmiesten tiedonsaantioikeus myös sopimuksessa.

18 Muutoksenhaku- erimielisyyksien ratkaiseminen
Erimielisyys tehtävän vaativuustasosta: henkilö tai luottamusmies voi vaatia uudelleenkäsittelyä esimiehen kanssa ja/tai arviointiryhmässä Perusteluna tehtävänkuvauksen ja kehikon kuvauksen välinen ristiriita/tehtävänkuvaus ei vastaa tehtäviä Erimielisyys henkilökohtaisen suoriutumisen tasosta: henkilö tai luottamusmies voi vaatia uudelleenkäsittelyä henkilön esimiehen ja ylemmän esimiehen kanssa Työnantaja vahvistaa mahdolliset muutokset Jos erimielisyys ei ratkea, neuvottelut käydään sopimuserimielisyyskäsittelyn mukaisesti

19 Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry.


Lataa ppt "Yliopistojen upj-sopimus ,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google