Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Webropol-esittely s. 2-7 Webropolin peruskäyttö s. 8-45

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Webropol-esittely s. 2-7 Webropolin peruskäyttö s. 8-45"— Esityksen transkriptio:

1 Webropol Helppokäyttöinen web-kyselyohjelma, jota käytetään web-selaimella.
Webropol-esittely s. 2-7 Webropolin peruskäyttö s. 8-45 Erikoisominaisuuksia s

2 Webropol-kyselyt Meillä käytössä kyselytyökalun versio 1.0
sisältää kysely- ja raportointiosion Webropol 2.0 ilmestynyt v. 2010 luvattu käyttöoikeudet syksyn 2010 aikana mutta tätä kirjoitettaessa ei vielä ilmoitettu siirtymisajankohtaa.

3 Webropol 2.0 mainosten mukaan
Uusi käyttöliittymä Microsoft-Office yhteensopivuutta: Kyselyt suoraan MS Outlookista Lomakkeiden valmistelumahdollisuus Wordissa Tulosten vieminen jatkokäsiteltäväksi Exceliin, PowerPointiin ja Wordiin Uudistunut raportointi. Osa käytössä Webropol 1.0:ssä: Beta-raportointi

4 Analytics-lisämoduulit
Text Mining avointen kysymysten tekstianalyysi Insight tilastollinen perusanalyysi, “joka ei vaadi syvempää tilastotieteen osaamista” Professional Statistics

5 Text Mining Sanapilvi (oikealla) näyttää usein toistuvat sanat.
Avoimet tai tekstityyppiset vastaukset. Sanan koko kuvaa sanan yleisyyttä. Sanapilven sanoista voi luoda ryhmiä. Lukumääräkuvaajia. Sanakartta kertoo mitä sanoja on käytetty yhdessä. Tuloksia voi vertailla toisen kysymyksen kanssa Esim. sukupuolittain tai poimia tietty luokka Kuvassa poimittu yksi asuinalue. Ulkopuolinen tekstitieto

6 Insight Tilastolliset perustunnusluvut Korrelaatioiden analyysi
keskiluvut (95 %:n luottamusväli), hajontaluvut, vinous- ja huipukkuusluvut Korrelaatioiden analyysi korrelaatiomatriisi (Pearson), korrelaation tilastollinen merkitsevyys, korrelaatiodiagrammi Regressiomalli PLS = osittainen pienimmän neliösumman regressio selittävät muuttujat voivat olla toisistaan riippuvaisia Taulukoita voi jatkoanalysoida Excelillä Kepeähköä tilastotiedettä, menetelmien oletuksia ei odoteta tarkasteltavan.

7 Professional Statistics
Tilastollisia testejä t-testi, Wilcoxonin testi, Mann-Whitneyn U-testi, Kruskal-Wallisin testi, Khii-toiseen testi kanoninen korrelaatio? Varianssianalyysi (ANOVA) Regressioanalyysi (PLS ja askeltava regressio) Moniulotteinen skaalaus (MDS) / Faktorianalyysi visuaalisia kuvausmenetelmiä moniulotteiselle datalle Pääkomponenttianalyysi (PCA), itseorganisoituvat kartat (SOM) “Sammon analysis” Hierarkkinen ryhmittelyanalyysi Kuvaajia Laatikko-jana-kuviot (box-plot) Korrelaatiodiagrammit matriisina Ulkopuoliset aineistot mahdollisia Ohjelman esite suppea, vain englanniksi.

8 Käyttöoikeudet RAMKissa
Käyttäjätunnus, salasana ja tunnuksen voimassaoloaika Opinnon vastuuopettaja tilaa tunnuksen Webropol-vastuuhenkilöltä. RAMKissa Janne Lääperi, v. 2011 MTI:n Innossa yhteistunnus Tunnuksia on rajallinen määrä. Pyydä jatkoaikaa, jos kysely ei valmistu määräaikaan mennessä. Tällä kurssilla käytettävää harjoittelutunnusta ei saa käyttää oikeissa tutkimuksissa (tietosuoja).

9 Kirjautuminen www.webropol.fi tai www.webropol.com Harjoitteluun
Käyttäjätunnus vastuuopettajalta tai pääkäyttäjiltä Samalla tunnuksella voi olla yhtaikaa useita käyttäjiä.

10 Harjoitus Lyhyt kysely, jolla opiskellaan tärkeimmät kysymystyypit.
Harjoituksen kysymykset voi katsoa myös täältä: Käydään läpi kyselyn vaiheet. Huom! Webropol 1.0 on huono lomake-suunnitteluväline, sillä jokainen kysymys pitää tallentaa erikseen.

11 Kyselyn vaiheet Kyselyn ja kysymysten luonti
Kyselyn lukitseminen => kyselyä ei saa enää muokata Kyselyn julkaiseminen = vastausten kerääminen => odotellaan vastauksia Kyselyn sulkeminen => ei enää vastauksia Tulosten raportointi Webropolilla Vastausten tallennus myöhempään käyttöön

12 Kysymysten perustyypit
VALINTA valmiit vastausvaihtoehdot joista voi valita vain yhden ASTEIKKO edellisen alatyyppi monta kysymystä/väittämää, joilla samat vastausvaihtoehdot esim. 1 = aivan eri mieltä, …, 5 = erittäin samaa mieltä MONIVALINTA valmiit vastausvaihtoehdot, joista voi valita useita TEKSTIKENTTÄ Lyhyet tekstit tai luvut, esim. vuosiluvut näistä ei lasketa keskiarvoja AVOIN KYSYMYS pitkät tekstivastaukset

13 VAIHE 1. Kyselyn luonti Kyselyt (yläreunassa) Uusi kysely (vasemmalla)
Anna kyselylle nimi Esim. oma nimi tai muuten tunnistettava

14 Seuraavaksi syötät kysymykset yksi kerrallaan
Virheet eivät haittaa, sillä kaiken voi korjata.

15 Tyyppi:

16 Kysymysten numerointi
Oletuksena on kysymysten automaattinen numerointi. Asetus pois: Kyselyn asetukset -painike Muut asetukset -välilehti Valintamerkki kohtaan kysymysten numerointi pois käytöstä Nyt voit numeroida kysymykset itse tai jättää numeroimatta.

17 Tyyppi:

18 Tyyppi: ”Joku muu, mikä” -vaihtoehtoon lisätään vastausruutu myöhemmin.

19 Tyyppi: Ohjelma varautuu useaan tekstikenttään, joten yksi selitysvaihtoehto on annettava (tässä a). Korjataan myöhemmin.

20 Tyyppi:

21 Kysymyksien poistaminen ja siirtäminen
Valitse kysymys vasemmasta reunasta. Varo ettet paina vahingossa Poista kysely –painiketta. Kysymys siirretään toiseen paikkaan hiirellä raahaamalla.

22 Kysymyksien korjailu Aktivoidun kysymyksen tiedot ilmestyvät oikealle muokkaustilaan (webstyle mode). Muokkaustila on monipuolisempi kuin syöttötila. Muokkaustila on jaettu perusasetuksiin ja lisäasetuksiin. Seuraavilla sivuilla on esimerkkejä perusasetuksista.

23 Tekstikenttätyypin turha kirjain
tarkista leveys

24 Tekstiruutu vaihtoehdon perään
tarkista leveys

25 Pudotusvalikon ohjeistus
Vaihtoehdot voi järjestää hiirellä vetäen.

26 Tekstikenttätyypin tarkistusasetukset
Tarkistusasetukset-painike näkyy vain tekstikenttätyyppisille kysymyksille. Alla on tarkistusasetukset otettu käyttöön ja pakotettu vastaus numeroksi välille

27 Otsikot ja lisäselitykset
Väliotsikoitakin käsitellään kysymystyyppinä: OTSIKKO-tyyppi. Kysymyksiin voi lisätä omia selityksiä lisäasetuksista.

28 Lopputulos on jotain tämmöistä
Valintapainikkeen muoto (ympyrä tai laatikko) kertoo voiko valita yhden vai useampia vaihtoehtoja. Vahinkovalinnat voi poistaa. Vastaaja voi siis jättää vastaamatta kysymykseen. Kysymyksen voi asettaa pakolliseksi lisäasetuk-sista. Kysymykseen tulee silloin *-merkintä. Kyselyn asetuksissa voi asettaa kaikki kysymykset pakollisiksi.

29 Kyselyn viimeistely Alkuselite:
Kyselyn asetukset, välilehti Muut asetukset Kohta Alkuselite, Muokkaa -> kirjoita kyselyn johdanto vastaajalle. HTML:n osaaminen auttaa, jos editorin toiminnot eivät riitä esim. kuvien asettelussa. Kuvat pitää ladata webropolin kokoelmaan Tallenna ja Takaisin Huom! Rasti kohtaan Alku

30 Muita kyselyn asetuksia
Kyselyn otsikko Perustiedot-välilehdellä Sivunvaihdot Sivunvaihtokohdat lisätään lomakkeelle samaan tapaan kuin kysymykset. Lisäksi valitaan Muut asetukset -välilehdeltä kohta ”Ota sivunvaihdot käyttöön”. Anonyymikysely Vastaajan henkilöllisyys (sähköpostiosoite) ei näy, vaikka kysely on lähetetty sähköpostitse. Muut asetukset –välilehdellä.

31 VAIHE 2. Kyselyn lukitseminen
Paina Yläreunan painikeriviin ilmestyy liuta uusia painikkeita.

32 Lomakkeen korjaileminen
Valmista lomaketta voi silti muokata Tarkoitettu testaamisessa esiin tulleiden muutosten korjaamiseen. Rajoituksia mm. Kysymyksiä ei voi poistaa. Vastausvaihtoehtoja ei voi poistaa, lisätä tai muuttaa järjestystä. Painike Avaa lukitus poistaa lukituksen. Ja samalla vastaukset! Webropol huomauttaa asiasta.

33 VAIHE 3: Kyselyn julkaiseminen
ja vastausten kerääminen Tapoja: Webropolin sähköpostin kautta Webropolin lähettämä viesti tulkitaan helposti roskapostiksi. Julkisen WWW-linkin avulla Itse syöttämällä Vastauksia voi lukea myös tiedostosta (ei käsitellä)

34 Kyselykutsut wr-sähköpostitse
Lisää vastaajia Osoitteet voi myös hakea tekstitiedostosta (.txt) Lähetä sähköpostia (kuva seuraavalla sivulla) Valitse muodoksi Tavallinen * Henkilökohtainen linkki SSL: käyttöön tarvittaessa ( Linkki suoraan lomakkeeseen * Tavallinen-valinta saattaa estää kyselyviestin tulkitsemista roskapostiksi, mutta ainakin meidän sähköpostissamme viestit menevät säännöllisesti roskapostiin.

35 Lähetä sähköpostia Näkyy viestin Subject/aihe-kentässä.

36 Kyselyn julkaiseminen www-sivuna
Webropol näyttää kyselyn www-osoitteen. Voit esim. lähettää kyselyn linkin saatteen kera sähköpostitse sijoittaa kyselyn linkin saatteineen jollekin www-sivulle kertoa kyselyn linkin jollain keskustelupalstalla Kysely voidaan palauttaa takaisin yksityiseksi, jolloin linkki ei enää toimi.

37 Vastauksien syöttäminen itse
Esim. kun joku tulostaa kyselyn ja lähettää paperit postitse haastattelet itse osalle vastaajia on lähetetty paperi-lomake

38 VAIHE 4: Kyselyn sulkeminen
Vastauksia ei enää oteta vastaan = kysely suljetaan eli arkistoidaan.

39 VAIHE 5. Webropolin perusraportointi
Perusraportti on reaaliaikainen. Näyttää lukumäärät, jakauma lkm / % / kuvaajina, keskiarvot, avoimet vastaukset sellaisenaan. Raportin alareunassa pdf-tallennus.

40 Vastaajien listaus (ei näy anonyymikyselyssä)
yksittäisten vastauksien tarkastelu, myös muokkaaminen yksittäisen vastaajan koko lomakkeen voi poistaa Kopio e-raporttiin E-raportti = netissä julkaistu raportti E-raportti nimetään, koska se tallentuu nimellä. Raporttia voi muokata jälkeenpäin, myös poistaa. Jos avoimet kysymykset mukaan, valitse kohta ”kopioi tekstit”. Huomaa valinta ”Reaaliaikainen”. Näytettävät kysymykset voi valita erikseen. Myös ulkoasua voi säätää. Painike ”Muuta julkiseksi” näyttää raportin www-linkin.

41 Vie tulokset Exceliin. Luo suodatus Beta-raportointi
Ei tallenna raporttia vaan vastaukset. Esitellään seuraavalla dialla. Luo suodatus Vastausten poiminta ehdoilla rajaten. Ei käsitellä tässä. Beta-raportointi Webropol 2.0:n raportoinnin kokeiluversio (osa). Raportin tiedot voi siirtää Wordiin tai PowerPointiin. Exceliin siirtäminen tarkoittaa vastausten tallentamista (sama toiminto kuin vaiheen 6 tapa 2).

42 VAIHE 6. Vastausten tallennus
Vastaukset saa taulukkomuodossa (~ havaintomatriisi) Excel-tiedostona. Kaksi tapaa: suora tallennus (uusi) tai tiedosto lähetetään sähköpostitse. Sähköpostilähetyksessä tietojen muodon voi valita. Excel-muodot esitellään dialla 44. Jos tiedostoa aikoo käyttää SPSS:ssä, sitä pitää siivota Excelissä ennen siirtoa SPSS:ään. Suora tallennus on nopea: Aktivoi kyselyn nimi vasemmalta. Oikealla puolella on linkki Beta-raportointi tai Perusraportti -> Beta-raportointi. Valitse: Excel-muoto on ”tilastollinen”.

43 Vastaustiedosto lähetetään sähköpostitse:
Aktivoi kyselyn nimi vasemmalta. Oikealla puolella on linkki Excel-raportti-kyselyn nimi tai Perusraportti -> Vie tiedot Exceliin. Ilmoita omat tietosi. Jos jatkokäsittelet Excelissä, kannattaa valita NIMI-muoto Jos jatkokäsittelet SPSS:ssä, kannattaa valita DATA-muoto.

44 Excel-muodot NIMI NUMERO TILASTOLLINEN ja TILASTOLLINEN (UUSI) DATA
Valintakysymykset teksteinä (mies, nainen) Monivalinnat menevät yhteen sarakkeeseen Kätevä jos monivalinnoilla ei ole suurta merkitystä NUMERO Valmiit vastausvaihtoehdot näkyvät numeroina, esim. 1 = mies, 2 = nainen Etuna se että numeroista voi laskea esim. keskiarvoja (Excelillä, SPSS:llä) ja muita tilastollisia analyysejä Monivalinnat yhdessä sarakkeessa Siirtoa varten ohjerivit on poistettava ja otsikoita muokattava TILASTOLLINEN ja TILASTOLLINEN (UUSI) Kuten numero mutta monivalinnat jakautuvat sarakkeisiin: 1 = SK, 2 = Fakta, jne. 0 = ei valintaa DATA Vastaa eniten SPSS-datatiedostomallia (paras tapa jatkoanalyysien kannalta?) Monivalinnat jakautuvat sarakkeisiin, vaihtoehtoina: 1 = valittu, 0 = ei valittu

45 Lopuksi Muista loggautua ulos. Painike on oikeassa ylänurkassa.
Oikeassa yläreunassa on linkki ohjeisiin ja Help. Help-toiminto pitää asettaa erikseen päälle.

46 FAQ Voiko kyselyn keskeyttää ja jatkaa vastaamista?
Kyselyn asetukset -> Muut asetukset Voiko vastaajamäärän rajoittaa? Onko käytössä erikoisempia kysymystyyppejä?  dia 47 Saako saman kyselyn esim. englanniksi?  dia 48 Voiko vastaamisen rajoittaa yhteen kertaan?  dia 49 Onnistuvatko hyppykysymykset; esim. jos vastasit kyllä, siirry kysymykseen 7?  diat 50-51 Webropolin oma FAQ, på svenska: ( )

47 Kysymystyyppejä Positio (vaihtoehtoina ääriadjektiivit)
Monivalinta-asteikko Nelikenttä (xy-koordinaatisto) Kuvakysymys / valinta Kuvakysymys / monivalinta

48 Sama kysely eri kielillä
Tee lomake valmiiksi pääkielellä. Kun lomake on lukittu valmiiksi, näkyy painikelistassa painike ”Tee kielikopio”. Napauta sitä kerran. Huom! Jos alkuperäinen kysely avataan lukituksesta, häviävät myös kielikopiot. Kopio ilmestyy kyselyihin äitikyselynsä alle. Sitä voi muokata ja käsitellä itsenäisenä. Kyselyjen raportin saa yhtenä, kun valitsee ”äitikyselyn”. Tallennetut raportit -kohdasta löytyy ”Kokoamataulukkoraportti”.

49 Vastauskertojen rajoittaminen yhteen kertaan per vastaaja
Sähköpostikysely on varma tapa. Muussa tapauksessa voi yrittää käyttää evästettä eli cookieta, joka estää uudet täytöt. Kyselyn asetukset  Muut asetukset: Valitse “Salli vastata vain kerran julkiseen kyselyyn, selaimeen jää eväste (cookie).” Kun vastaaja tyhjentää selaimen välimuistin (ja cookiet), estovaikutus katoaa. Lomakkeen voi myös täyttää uudelleen eri koneella.

50 Hyppykysymykset Jotta hypyt toimivat oikein, kysymykset pitää sijoittaa seuraavasti: Kysymys, jolta hypätään, on oman sivunsa viimeinen. Kysymys, jolle hypätään, on oman sivunsa ensimmäinen. Ensin luodaan kysymykset ja sivunvaihdot. Sivunvaihtoasetuksen on oltava päällä kyselyn asetuksissa. Sitten lisätään hyppytoiminto kysymyksen perusasetuksissa tai lisäasetuksissa.

51 Esimerkki Kumpaa tuotetta käytät? A vai B lisätään hyppy, jos B *
Sivunvaihto Arvioi tuotetta A: makua, hintaa asteikolla erittäin hyvä … huono Mahdolliset lisäkysymykset A-valinnan tehneille lisätään hyppy ** Arvioi tuotetta B: makua, hintaa asteikolla erittäin hyvä … huono Mahdolliset lisäkysymykset B-valinnan tehneille Kaikille yhteinen kysymys: Mitä vielä haluaisit sanoa? * Hyppy luodaan kysymyksen perusasetuksissa B-vaihtoehdon kohdalla. ** Hyppy luodaan kysymyksen lisäasetuksissa.


Lataa ppt "Webropol-esittely s. 2-7 Webropolin peruskäyttö s. 8-45"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google