Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tasa-arvosuunnittelu oppilaitoksissa ja työorganisaatioissa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tasa-arvosuunnittelu oppilaitoksissa ja työorganisaatioissa"— Esityksen transkriptio:

1 Tasa-arvosuunnittelu oppilaitoksissa ja työorganisaatioissa
EU:n uusi ohjelmakausi ja sukupuolten tasa-arvo Tasa-arvokonsultti Sinikka Mustakallio WoM Oy

2 Mitä tasa-arvo on ? tasapuoliset oikeudet, mahdollisuudet ja velvollisuudet syrjimättömät toimintatavat oikeudenmukaista kohtelua sukupuolesta riippumatta kaikessa arkipäivässä tasapuolinen palkitseminen ja edut ei stereotyyppisiä odotuksia ja rajoituksia sukupuolen perusteella työn ja muun elämän tasapaino

3 Tasa-arvolaki 1987 Lain tarkoitus - estää sukupuolisyrjintä
- edistää naisten ja miesten tasa-arvoa - parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä Tasa-arvosuunnitelmat pakollisia vuodesta 1995 kaikissa 30 henkilön työpaikoissa Oppilaitosten tasa-arvosuunnitelmat 2005

4 Tasa-arvolain uudistus 2005
toteuttaa EU:n uudistetun työelämän tasa-arvodirektiivin (2002/73/EY) painottaa tasa-arvon edistämistä työpaikan tasa-arvosuunnitelmalle vähimmäissisältö (mm. palkkakartoitus) oppilaitosten tasa-arvosuunnitelmat mahdollistaa uhkasakon tasa-arvosuunnittelun laiminlyömisestä seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä kielletyksi syrjinnäksi valtion ja kunnan viranomaisille velvoite tasa-arvon valtavirtaistamiseen

5 Miten tasa-arvosuunnitelmia on tehty?
2002 tasa-arvovaltuutetun selvitys: yksityisellä sektorilla 27 % työpaikoista 2005 julkisen sektorin työpaikoista 50 % valtion keskushallinto 67 % valtion aluehallinto 44 % kunnat 31 % terveys- ja sosiaalialan kuntayhtymät 38 % koulutuskuntayhtymät 61 %

6 Tasa-arvo välineellisenä arvona:
Kukinto - henkilöstön hyvinvointi  sitoutunut työvoima  motivoitunut työvoima  innovaatiot  kilpailukyky kasvaa Tasa-arvo itseisarvona: Varsi - kansalaisoikeudet (Suomen perustuslaki ja tasa-arvolaki) Juuret - universaalit ihmisoikeudet (kv-sopimukset)

7 Tasa-arvo voimavarana
oikeudenmukaisuus oikeudenmukaisuuden kokemus on pohja hyvinvoinnille ja motivaatiolle työssä kaikki ihmisten kyvyt ja osaaminen saadaan käyttöön tasa-arvo pohja monimuotoisuuden hyödyille monimuotoisuus lisää innovatiivisuutta ja parantaa tuloksellisuutta

8 Tasa-arvosuunnitelman hyödyt
työilmapiiri ja työviihtyvyys parantuvat työmotivaatio lisääntyy osaamista hyödynnetään tehokkaammin luovuus ja kekseliäisyys kasvavat työturvallisuus parantuu tuottavuus lisääntyy julkisuuskuva kohenee kilpailuetu ammattitaitoisesta työvoimasta vähentää sukupuolen mukaista työnjakoa Lähde:Tasa-arvosta lisäarvoa. Käsikirja työpaikkojen tasa-arvotyöhön, Vastapaino-Tasa-arvovaltuutettu 2005

9 Tasa-arvosuunnitelma välineenä tekee mahdolliseksi
tutkia organisaation tilannetta tasa-arvon kannalta ja saada ymmärrystä asiaan priorisoida, mitä on tarpeen ja halutaan kehittää asettaa konkreettiset tavoitteet suunnitella konkreettiset toimenpiteet seurata kehitystä tasa-arvon kehittäminen jatkuva prosessi

10 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Tasa-arvolaki: syrjintä sukupuolen perusteella – tasa-arvosuunnitelma Yhdenvertaisuuslaki: syrjintä iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella

11 Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti
Ikä E Etninen alkuperä N Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti Maantieteellinen asema Sosiaalinen status (luokka) V Poliittinen vakaumus Sukupuolten välisellä tasa-arvolla tarkoitetaan sitä, että ihmiset voivat kehittää kykyjään ja tehdä valintoja ilman sukupuolesta johtuvia rajoituksia ja että naisten ja miesten erilaiset käyttäytymistavat, pyrkimykset ja tarpeet ovat yhtä arvostettuja ja samassa asemassa.” Mieke Verloo, Euroopan neuvoston valtavirtaistamista käsittelevän asiantuntijaryhmän puheenjohtaja) Tasa-arvo 1) Oikeudet, mahdollisuudet ja velvollisuudet 2) Tosiasialliset olot ja säännöt - asenteet 3) Edut - miten edut jakautuvat Vammaisuus Ä O L Uskonnollinen vakaumus I V N R E _ A N A T A S

12 Velvoitteet tasa-arvon edistämiseen
viranomaisten toiminnassa – 4 § - valtavirtaistaminen ja suvaus työnantajana – 6 § ja 6a§ - henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma oppilaitoksena - 5 § ja 6b§ - opetusta koskeva tasa-arvosuunnitelma

13 6 a § Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi
Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on toteutettava tasa-arvoa edistävät toimet vuosittain laadittavan, erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevan tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma voidaan sisällyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan.

14 Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa 6 §
toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin ja; toimia siten, että ennaltaehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä

15 6 a § jatkuu Tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa ja sen tulee sisältää: selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista; käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi 3) arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista.

16 Tasa-arvosuunnitelma oppilaitoksissa 6b§
tasa-arvosuunnitelma vuosittain yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa tasa-arvotilanteen ja ongelmien kartoitus toimenpiteet, erityisesti - opiskelijavalinnat - opetuksen järjestäminen - opintosuoritusten arviointi - seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäiseminen ja poistaminen

17 Tasa-arvosuunnittelun esteitä
”Ei meillä ole ollut tasa-arvo-ongelmia” ”Se johtaa vastakkainasetteluun miehet – naiset” Mitä se on käytännössä ? Onko se vain byrokratiaa?

18 Tasa-arvosuunnitelmien haasteet
saada suunnitelmat lähtemään käytännön tilanteista ja tarpeista saada suunnitelmista konkreettisia saada suunnitelmien toimenpiteet osaksi normaalia toimintaa ja toteutumaan

19 Tasa-arvoprosessi organisaatiossa
MITÄ? MIKSI? - Mikä tasa-arvo? - Tasa-arvo herättää erilaisia mielikuvia, tunteita ja odotuksia. Vaatii keskustelua. MITEN? - Kuka/ketkä tekevät. Mikä työtapa.

20 3. Selvitys tasa-arvotilanteesta
- Mitä tietoja tarvitaan? Mitä meillä jo on? - Kehittämiskohteiden tunnistaminen ja priorisointi 4. Tasa-arvosuunnitelman laatiminen - Edistämisalueiden valinta - Tavoitteet ja toimenpiteet 5. Tasa-arvosuunnitelman toteuttaminen ja seuranta

21 Tasa-arvotilanteen selvitys
Lain vaatimat selvitykset (tehtäviin sijoittuminen ja palkkakartoitus) Mitä muita tietoja käytettävissä ja tarvitaan omalla työpaikalla 1. henkilöstötilastot ja -tilinpäätökset - ikärakenne, koulutus, perhevapaat, tehtäväkierto, rekrytoinnit yms. 2. ilmapiirikyselyt sukupuolittain, tasa- arvokyselyt, haastattelut - tietoja, miten tasa-arvo koetaan työpaikalla

22 Tasa-arvon edistämisen alueita henkilöstöpolitiikassa:
Työvoiman rekrytointi Työtehtävien tasapuolinen jakautuminen naisten ja miesten kesken Koulutus: naiset ja miehet pääsevät tasapuolisesti koulutukseen Uralla eteneminen ja työtehtävien monipuolistaminen Samapalkkaisuus sukupuolesta riippumatta Palvelussuhteen ehdot Määräaikaiset työsuhteet naisilla ja miehillä Johtaminen ja työtehtävien jakaminen Työolojen kehittäminen sopiviksi miehille ja naisille Seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ja ahdistelun poistaminen ja ehkäisy Syrjinnän estäminen ennakolta Työelämän ja perhe-elämän/yksityiselämän yhteensovittaminen perhepoliittisten vapaiden käyttö naisilla ja miehillä

23 Tasa - arvosuunnittelu prosessina Tasa - Tasa - arvosuunnitelma
arvosuunnitelman päivittäminen Tavoitteet ja toimenpiteet Tasa - arvosuunnittelu prosessina Seuranta Toimenpiteiden toteutus Käytännön vaikutusten arviointi

24 Tasa-arvon valtavirtaistaminen ja sukupuolivaikutusten arviointi
Lähtökohtia Tasa-arvon valtavirtaistamisen velvoite tasa-arvolaissa Mitä tasa-arvon valtavirtaistaminen ja suvaus ovat? Mitä valtavirtaistaminen ja suvaus edellyttävät?

25 Sukupuolinäkökulman/tasa-arvon valtavirtaistamisen (gender mainstreaming) lähtökohtia
YK:n Pekingin toimintaohjelma 1995 EU:n Amsterdamin sopimus Tasa-arvolain uudistus 2005, 4 § Hallitusohjelma: valtionhallinto valtavirtaistetaan

26 Viranomaisten velvollisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan = tasa-arvon valtavirtaistamisen velvoite (4 §) Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää naisen ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti Tulee luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (esim. suvaus = yksi uusi toimintatapa, jolla varmistetaan tasa-arvon edistämistä) Erityisesti tulee muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista Naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen tulee ottaa huomioon - valtavirtaistamisperiaatteella ja luomalla uusia toimintatapoja - palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa

27 Virkamiehen velvollisuus edistää tasa-arvoa
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen omassa työssä on jokaisen virkamiehen virkavelvollisuus Tasa-arvon edistäminen on osa virkamieheltä vaadittavaa ammattitaitoa

28 Mitä sukupuolinäkökulman/tasa-arvon valtavirtaistaminen on?
Tasa-arvon edistämisen strategia, jossa sukupuolinäkökulma ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen viedään sisään kaikkeen toimintaan (sisään toiminnan valtavirtaan) = kaikkiin päätöksiin, suunnitteluun, valmisteluun ja toiminnan toteuttamiseen. Tasa-arvon edistäminen ei tapahdu erillisenä sivuvirtana, vaan osana valtavirtaa.

29 Sukupuolivaikutusten arviointi (suvaus) keskeisenä valtavirtaistamisen työmenetelmänä
Suvaus = kysytään, selvitetään ja arvioidaan päätösten ja toiminnan vaikutuksia naisten ja miesten kannalta ja sukupuolten tasa-arvon toteutumisen ja edistämisen kannalta. Koska on mahdollista, että sukupuolineutraaleilta näyttävien päätösten ja toiminnan vaikutukset ovat naisten ja miesten kannalta erilaiset.

30 Mitä tasa-arvon valtavirtaistaminen ja suvaus edellyttävät
Tahtoa kysyä, selvittää ja tunnistaa eroja sukupuolten välillä elämäntilanteissa, asemassa, tarpeissa ja odotuksissa. Tahtoa selvittää, miten hankkeiden toiminta kohtaa ja täyttää sukupuolten mahdollisia erilaisia tarpeita ja toteuttaa ja edistää tasa-arvoa sukupuolten välillä. Tahtoa kysyä, tarvitaanko erilaista ajattelua, tavoitteita ja työtapoja eri sukupuolille. Tietoa naisten ja miesten elämäntilanteista, asemasta ja tarpeista sekä tasa-arvon toteutumisesta yhteiskunnassa ja omalla toiminta-alueella. Tietoa ja näkemystä sukupuolen ja muiden erojen liittymisestä yhteen; ikä, sosiaalinen asema, etninen tausta, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen jne.

31 Tasa-arvon valtavirtaistamisesta hankkeissa
Ajattelu ennen: - Naishankkeet - Mieshankkeet - Tasa-arvohankkeet - ”Sukupuolineutraalit” hankkeet Nyt: - sukupuolivaikutusten arviointi kaikkiin hankkeisiin

32 Mistä voi hankkeissa aloittaa
Miten eri sukupuolia on kohderyhmässä Hankkeen tavoitteet, toiminta, ongelmat ja kysymykset eri sukupuolten elämäntilanteiden, tarpeiden, olosuhteiden, kysymysten jne. kannalta Selvitetään ja pohditaan hanketta ja toiminnan vaikutuksia eri sukupuolten kannalta ja kirjataan pohdinta alussa + seurataan toimintaa ja vaikutuksia eri sukupuolten kannalta

33 Lisää tietoa Toimihenkilöt ja tasa-arvo. Opas tasa-arvosuunnitteluun. TU 2006 Huhta ym. Tasa-arvosta lisäarvoa. Käsikirja työpaikkojen tasa-arvotyöhön. Vastapaino 2005 Tasa-arvovaltuutettu – Tasa-arvosuunnittelu – mm. palkkakartoitusohje ja kysely

34 WoM Oy Korkeavuorenkatu 30 D 00130 Helsinki puh
WoM Oy Korkeavuorenkatu 30 D Helsinki puh fax


Lataa ppt "Tasa-arvosuunnittelu oppilaitoksissa ja työorganisaatioissa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google