Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mika Pyykkö, 16.11.20101 RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Kumppanuusfoorumi 17.11.2010 Tuusula.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mika Pyykkö, 16.11.20101 RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Kumppanuusfoorumi 17.11.2010 Tuusula."— Esityksen transkriptio:

1 Mika Pyykkö, 16.11.20101 RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Kumppanuusfoorumi 17.11.2010 Tuusula

2 20.3.2007Mika Pyykkö, 16.11.20102 Yhteiskunnan ja kuluttajan suojeleminen Taloudellinen tulos Kuluttajan tarpeet YKSILÖ YHTEISKUNTA MARKKINA RAY ja sen strategiset kumppanit - jännitys, viihde, ajankulu ym. - sosiaalisten haittojen ehkäiseminen - kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen; laatu ja hinta - rikollisuuden ja vilpin estäminen - voitto yleishyödyllisiin tarkoituksiin

3 Mika Pyykkö, 16.11.20103 Avustusstrategian 2008-2011 päälinjat ja painoalueet 1.Hyvinvoinnin edistäminen ja järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen - järjestöjen perustoiminnan turvaaminen - hyvinvoinnin ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen 2.Terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen - merkittävien kansanterveysongelmien ehkäiseminen - sosiaalisen ja taloudellisen syrjäytymiskehityksen katkaiseminen 3.Ongelmia kohdanneiden kansalaisten ja perheiden auttaminen - muita heikommassa asemassa olevien väestöryhmien auttaminen - palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittäminen

4 Mika Pyykkö, 16.11.20104 Jakopäätös 2010 •Avustukset yhteensä 278,2 milj. euroa (520) •Avustuksen saajat yhteensä 806 kpl / 1.630 av.kohd. (1 323) (2.885) •Yleisavustukset (Ay) 64 milj. euroa (23,1 %) •Kohdennetut toiminta-avustukset (Ak) 120 milj. euroa (43,2 %) •Investointiavustukset (B) 35 milj. euroa (12,5 %) •Projektiavustukset (C) 59 milj. euroa (21,3 %) •Valtiokonttorille 102,8 milj. euroa (Vuosina 1993 – 2010 yhteensä noin 1,5 miljardia euroa)

5 Mika Pyykkö, 16.11.20105 Terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista ilmiöistä, kehityssuunnista yms. •Terveys- ja hyvinvointikäsitteet •Ikärakennemuutos •Lapset, nuoret / lapsiperheet •Monikulttuurisuus •Henkinen kulttuuri •Työelämä •Rakennettu ympäristö •Väkivalta / turvattomuus •Alueelliset erityispiirteet •Hallinto- / kuntarakenteen muutokset •Taantuma (työttömyys) / taloudellinen kasvu •Yksinäisyys •Syrjäytyminen •Teknologia •Kestävä kehitys •Globalisaatio •Media

6 Mika Pyykkö, 16.11.20106 Terveyden ja hyvinvoinnin haasteista •Mielen hyvinvoinnin uhat •Alkoholin (ja muiden päihteiden, ml. tupakka) käyttö •Ylipaino / lihavuus •Joidenkin väestöryhmien hyvän arjen perusedellytykset (asunto jne.) •Eri sairaus- / vammaryhmiin kuuluvien toimintakyky sekä yleensä osallistumis- ja toimintamahdollisuudet •SOSIOEKONOMISET TERVEYS- JA HYVINVOINTIEROT

7 Mika Pyykkö, 16.11.20107 Tulevaisuuden näkymistä – verkkohaastattelu avustuksen saajille •Hyvinvoinnin haasteet lähivuosina •Talouden niukkuus •Ikääntyminen •Palveluiden turvaaminen •Työttömyys •Syrjäytyminen •Päihde- ja mielenterveysongelmat •Nuoret

8 Mika Pyykkö, 16.11.20108 Tulevaisuuden näkymistä – verkkohaastattelu avustuksen saajille •Järjestöjen roolina •Uhkaavien ongelmien tunnistaminen •Aktiivinen tuen tarjoaminen; erityisen tärkeää tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret •Ehkäisevä työn toteuttaminen •Vertaistuen ja muiden matalan kynnyksen toimintojen tarjoaminen (erityisesti RAY-avustusten avulla); muistettava mahdollisuus yksilöllisiin ratkaisuihin

9 Mika Pyykkö, 16.11.20109 RAY, järjestöt ja vapaaehtoistoiminta (1/2) •Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä. Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta •825 järjestöä / 989 vastaajaa •Vapaaehtoistoimintaa yli 90 %:lla järjestöistä •Eniten vapaaehtoisia: vertaistukitoiminta, tapahtumien järjestäminen, virkistystoiminta, vaikuttamistyö ja terveyden edistäminen •Lisää vapaaehtoisia tarvitaan: varainhankinta, tukihenkilötoiminta, vertaistuki, tapahtumien järjestäminen ja vaikuttamistyö •Erityisesti toivotaan: miehiä ja nuoria •Yleisimmin 1 – 20 tuntia / kk

10 Mika Pyykkö, 16.11.201010 RAY, järjestöt ja vapaaehtoistoiminta (2/2) •Vapaaehtoistoiminnalla koetaan olevan laajaa merkitystä hyvinvoinnille, ilmenemismuotona •Yhteistyö, vuorovaikutus, yhteisöllisyys •Itsetunnon nousu, kuntoutuminen •Vertaistuki, vastavuoroisuus •Syrjäytymisen ehkäisy •Merkitys järjestön arjelle •Vapaaehtoistoiminnan trendejä •Arvostus ja ihmisten innostus kasvussa •Sirpaleisuus, projektimaisuus, lyhytkestoisuus •Yhteisöllisyys myös netin kautta •Nuorten mukaan saaminen edellyttää uusia toimintatapoja

11 Mika Pyykkö, 16.11.201011 Kansalaisjärjestöjen rooli ja kunnat – verkkohaastattelu kuntakentälle •Järjestöjen toiminnassa tärkeää •Yhteisöllisyys •Vertaistuki, aktivointi •Yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentäminen •Lasten ja nuorten harrastustoiminta •Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen •Syrjäytymisen ehkäisy •Uusien palveluiden / palveluprosessien kehittäminen

12 Mika Pyykkö, 16.11.201012 Kansalaisjärjestöjen rooli ja kunnat – verkkohaastattelu kuntakentälle •Haasteena kuntien ja järjestöjen väliselle yhteistyölle •Kokonaisuuden hallinta ja yhteisten tavoitteiden tunnistaminen •Kunnilta puuttuu selkeä rajapinta järjestöihin, ei tunneta paikallisia järjestöjä ja niiden toimintaa

13 Mika Pyykkö, 16.11.201013 Avustamisen edellytyksistä •Avustuksen saajan on haluttava ja osattava •Seurata ja ymmärtää toimintaympäristön muutoksia •Asettaa oma toimintansa osaksi laajempaa (järjestötyön) kokonaisuutta •Suunnitella, toteuttaa, seurata / arvioida, tehdä johtopäätöksiä ja tarvittavia muutoksia •luopua •kehittää •suunnata •Tehdä yhteistyötä •Tiedostaa moraalinen vastuunsa ja toimia kaikissa tilanteissa sen mukaisesti.

14 Mika Pyykkö, 16.11.201014 Järjestöjen muuttuvasta roolista •Järjestötoiminnan painotuksia •Osallistuminen, toimiminen, vaikuttaminen •tavoite, teema •Vapaaehtoisuus •muoto, aikajänne •Vertaistuki •kanssakokija / -toimija •Asiantuntijuus •näkemyksellisyys •Viestintä / tiedon levittäminen •kuuntelu, keskustelu, sparraus •Suunnitelmallisuus / kehittäminen •uudistuminen, ennakoivuus •Reagointi •joustavuus •YHTEISTYÖ -> ihmisen hyvä arki (ei ensisijaisesti organisaation etu)

15 Mika Pyykkö, 16.11.201015 1 terveyden & sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen 2 terveyttä & sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäiseminen 3 ongelmia kohdanneiden auttaminen ja tukeminen RAY:n avustusstrategian päälinjat 2012 – 2015 • lakisääteisenä tehtävänä ja päämääränä kansalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen • avustuksilla tuetaan yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaa ja hankkeita • turvataan järjestöjen toimintaedellytykset ja monipuolinen järjestötoiminta Suomessa • edistetään väestöryhmien välisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista • edistetään yhteistyötä; järjestöjen kesken, järjestöjen ja kuntien välillä sekä muiden toimijoiden suuntaan

16 Mika Pyykkö, 16.11.201016 Avustusstrategiakauden 2012 – 2015 yleisperiaatteita (1/2) •Turvataan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan perusedellytykset •Kiinnitetään huomiota toimijoiden lukumäärään / tuloksellinen toiminta / aihealue •Painotetaan järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen kuntien välistä yhteistyötä* •Haetaan inhimillisesti ja kansanterveydellisesti / -taloudellisesti toimiva tasapaino eri päälinjojen välillä (vahvistaminen, ehkäiseminen ja auttaminen) •Erityistä huomiota sosio-ekonomisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen

17 Mika Pyykkö, 16.11.201017 *Järjestö-kuntayhteistyön lähtökohtia •Iso kuva •Valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti (erityispiirteet) •Sosiaali- ja terveysala sekä se osana laajempaa kokonaisuutta •Julkisen / kunnan vastuu vs. järjestötoiminta (vrt. lainsäädäntö) •Toimialatarkastelu •Realistinen tarveanalyysi, tavoitteen asettelu ja toiminnan sisällöllinen määrittely •Järjestölähtöinen hyvän arjen mahdollistaminen (vs. palvelutuotanto) •YHTEISTYÖ •Suhde yritysmuotoiseen toimintaan •Toimialojen keskinäinen tasapaino •YHTEISTYÖ •Kunta-järjestöt(-yritykset) –yhteistyö •Kunnilla vastuu paikallisen toiminnan perusedellytyksistä •Soveltuvilta osin yhteiset suunnittelu-, toiminta- ja seurantakäytännöt •Järjestöjen kehittämistyön hyödyntäminen

18 Mika Pyykkö, 16.11.201018 Avustusstrategiakauden 2012 – 2015 yleisperiaatteita (2/2) •Panostetaan varsinaista avustustoimintaa täydentäviin toimiin, joilla varmistetaan tuloksellisen järjestötyön kehittäminen •Vahvistetaan ohjelma-ajattelua •Lapset, nuoret, lapsiperheet? •Ikääntyneet? •Korostetaan avustuksen saajien tavoitteen asettelua ja niiden toteutumisen seurantaa •Toiminnalliset ja tulostavoitteet •Tulokset ja vaikutukset •Seurantatiedon hyödyntäminen •Hyödynnetään seuranta- ja arviointijärjestelmän avulla saatavaa tietoa •Järjestöjen toiminnan näkyväksi tekeminen •Avustusten suuntaaminen

19 Mika Pyykkö, 16.11.201019 Järjestötoiminnan rajapinnoista RAY-avustusten suuntaaminen • järjestötoiminta • järjestölähtöinen auttamistyö • edunvalvonta, vaikuttaminen • vapaaehtoistoiminta, vertaistuki • kehittäminen • asiantuntijatoiminta Kuntien (lakisääteiset) tehtävät - itse tuotetut palvelut - ostopalvelut Julkiselle sektorille kuuluvat tehtävät Markkinaehtoiset palvelut

20 Mika Pyykkö, 16.11.201020

21 Mika Pyykkö, 16.11.201021 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Turuntie 42, 02650 ESPOO puh. (09) 437 01 faksi (09) 4370 2383 etunimi.sukunimi@ray.fi www.ray.fi


Lataa ppt "Mika Pyykkö, 16.11.20101 RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Kumppanuusfoorumi 17.11.2010 Tuusula."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google