Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perusterveydenhuollon yksikön tehtävät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perusterveydenhuollon yksikön tehtävät"— Esityksen transkriptio:

1 Perusterveydenhuollon yksikön tehtävät
Yleislääkäripäivät 2013 Tapani Hämäläinen ylilääkäri HUS:n perusterveydenhuollon yksikkö

2 Työllisten lääkäreiden määrät toimialoittain 2000 ja 2010
Lähde: Juha Teperi, THL Uudistukset ja perusterveydenhuolto / Juha Teperi 2

3 Henkilöstö Terveydenhuollon henkilöstön määrä kasvoi noin 15 % Lääkäreiden kokonaismäärä kasvoi 24 %, mutta terveyskeskusten lääkärimäärä väheni 3 % Sairaanhoitajien (ml. terveydenhoitajat ja kätilöt) määrä lisääntyi yli , josta vain 6 % terveyskeskuksiin Lähde: THL 3

4 Voimavarat Terveydenhuollon kokonaisvoimavarat ovat lisääntyneet merkittävästi Terveydenhuollon reaalimenot kasvoivat vuosina yli1,4 mrd €, josta 74 % erikoissairaanhoitoon ja lääkkeisiin 1 % avosairaanhoitoon terveyskeskuksissa Lähde: THL 4

5 HE 90/2010 terveydenhuoltolaiksi, perustelut
Perusterveydenhuoltoa vahvistetaan myös säätämällä sairaanhoitopiireihin perusterveydenhuollon yksiköille tehtävä yhteistyön koordinoijana ja terveyskeskusten kehittämistyön tukijana. Laissa esitetään sairaanhoitopiireihin toimintoa, joka tukisi perusterveydenhuollon koulutusta, kehittämistä ja tutkimustoimintaa sekä terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyön kehittämistä.

6 Terveydenhuoltolaki 35 §
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista 34 §:n mukaisesti

7 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset.

8 Terveydenhuoltolaki 35 §
Perusterveydenhuollon yksikkö antaa asiantuntemusta ja sovittaa yhteen alueellaan perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista, täydennyskoulutusta ja huolehtii henkilöstötarpeen ennakoinnista sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen yhteensovittamisesta.

9 Perusterveydenhuollon yksikkö terveydenhuoltolain perusteluissa
tukee terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimista sairaanhoitopiirin alueen kuntien kesken keskeinen tehtävä on perusterveydenhuollon kehittämiskysymysten koordinointi ja siihen liittyvän tiedon kokoaminen ja välittäminen perusterveydenhuollon toiminnan sisällön, toimintakäytäntöjen ja osaamisen kehittämistyö ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden arviointi koordinoi perusterveydenhuollossa tehtävää tieteellistä tutkimusta sekä koordinoi hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista ja koordinoi alueellista täydennyskoulutusta yhteistyössä eri tahojen kanssa. koordinoi myös alueensa edustuksen järjestämistä kansalliseen perusterveydenhuollon kehittämisverkostoon ja vastaa verkoston yhteisten kehittämistekniikoiden osaamisen levittämisestä vastuualueellaan. tekee yhteistyötä sekä luo pysyviä yhteistyökäytäntöjä oman alueensa sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa

10 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on sovittava
moniammatillisen perusterveydenhuollon yksikön toiminnasta, toimintamahdollisuuksista ja ohjauksesta perusterveydenhuollon yksikön vastuut ja tehtävät järjestämissuunnitelman laatimisessa, palvelutarpeen arvioinnissa, palvelutarpeeseen vastaamisen seurannassa, koulutuksessa kehittämistoiminnassa ja sen tueksi tarvittavassa tutkimustoiminnassa sekä perusterveydenhuollon, työterveyshuoltopalvelujen ja erikoissairaanhoidon yhteistyön toteuttamisessa. Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta

11 Perusterveydenhuollon yksikkö (HUS)
Johtajaylilääkäri Yksikön johtaja Koulutustoiminta Terveyden edistäminen Tutkimus- ja kehittämistoiminta Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja muut lakisääteiset tehtävät Yksikkö edistää perusterveydenhuollon ja hyvinvoinnin näkökulmaa moniammatillisissa asiantuntija- ja kehittäjäverkostoissa tavoitteena perusterveydenhuollon vahvistaminen ja osaamisen kehittäminen, asiakaslähtöisyyden lisääminen sekä väestön hyvinvoinnin edistäminen. 11

12 HUS Perusterveydenhuollon yksikkö marraskuussa 2013
ylilääkäri, yksikön johtaja kaksi sivuvirkaista ylilääkäriä (yleislääketieteen professorit) koulutusylilääkäri terveyden edistämisen ylilääkäri koulutussuunnittelija terveyden edistämisen suunnittelija suunnittelija ( tehtävä haettavana parhaillaan) toimistosihteeri

13 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma HUS-alueella
HUS:n perusterveydenhuollon yksiköllä tulee olla keskeinen asema perusterveydenhuollon kehittämistyön ja tutkimuksen koordinoinnissa. HUS:n perusterveydenhuollon yksikkö kutsuu kokoon keskeiset toimijat perusterveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategiatyöhön. Näin pyritään tukemaan eri toimijoiden yhteistyötä, vahvistamaan konsensusta ja osaamista keskeisillä painopistealueilla, koordinoidaan ohjelmallisia, vahvoja ja pitkäkestoisia hankkeita, toiminnan tavoitteellisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Pyritään nykyisestä lyhytkestoisesta projektityöstä aiempaa parempaan tulosten hyödyntämiseen ja implementointiin. Tällä voidaan myös vähitellen rakentaa moniammatillista ja –tieteistä tutkimuksellista osaamista perusterveydenhuoltoon ja rahoituksen hakemiseen riittävän suuria ja vahvoja konsortioita. HUS:n perusterveydenhuollon yksikkö voi yhdessä HY:n kanssa vahvistaa perusterveydenhuollon tutkimusosaamista tarjoamalla koulutusta ja ohjaamalla tutkimusta.

14 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma HUS-alueella
”Rohto-verkoston pohjalta muodostunut kehittäjäverkosto linkitetään vahvasti perusterveydenhuollon yksikköön ja siitä luodaan vahva alueellisen kehittämisen tuen verkosto.” Kirjaus löytyy HYKS-alueen, Lohjan sairaanhoitoalueen ja Porvoon sairaanhoitoalueen suunnitelmista

15 Valmennus menossa Rohto-aluevastaavien, THL:n ja HUS:n perusterveydenhuollon yksikön yhteistyö mahdollistanut kehittäjävalmennuksen toteuttamisen noin 30 valmennettavalle toteutus 6/13 – 4/14

16 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma (HYKS-alue)
Perusterveydenhuollon yksikön rooli on olla perusterveydenhuollon sanansaattaja ja laaja-alainen kehittäjä, yhteistyön edistäjä ja alueellinen koordinaattori. Yksikkö edustaa perusterveydenhuollon näkökulmaa sairaanhoitopiirissä ja työskentelee kiinteässä yhteistyössä HUS-alueen kansanterveystyön johtajien verkoston kanssa. Yksikön toiminta perustuu kuntien yhteiseen näkemykseen yksikön tehtävistä. Toiminnan tavoitteena on perusterveydenhuollon vahvistaminen. Yksikön rooli perusterveydenhuollon vahvistamisessa edellyttää kunnilta tukea, ohjausta ja toimintavaltuuksia kuten myös kuntien perusterveydenhuollon johdon ja sairaanhoitopiirin johdon strategista sitoutumista yksikön hyödyntämiseen.

17 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma (HYKS-alue)
Yksikön toiminnassa tulee painottua HUS:n alueen kuntien yhteiset kehittämisteemat, kuten terveyden edistäminen, perusterveydenhuollon sisällön kehittäminen, potilastietojärjestelmien ja sähköisen asioinnin kehittämiseen osallistuminen. Perusterveydenhuollon yksikön tulee kehittää ja koordinoida sellaista työtä, jota HUS-alueen kuntien kannattaa tehdä yhdessä. Lisäksi yksikkö koordinoi HUS-sairaanhoitoalueiden järjestämissuunnitelmat. Perusterveydenhuollon yksikkö tekee yhteistyötä alueensa sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa.

18 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma (HYKS-alue)
”Perustetaan aiesopimushankkeessa kuvattu HYKS-alueen yhteistyöfoorumi hoitoketjujen ja hoitokäytäntöjen kehittämistä ja tulosten arvioimista varten. Tässä perusterveydenhuollon yksiköllä on oltava keskeinen asema, mikä edellyttää riittävää henkilöstöresurssia. Tämä foorumi toimii valmistelevana elimenä PKS-soster –kokoukselle sekä kuntaneuvotteluille. ”

19 Pirkanmaan hoitoketjujen laatimisen perusmalli

20 Perusterveydenhuollon yksikön talousarvio 2013

21 Terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen alueellisesti
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on tarjottava asiantuntemusta ja tukea kunnille järjestämällä koulutusta, kokoamalla hyvinvointi- ja terveysseurantatietoja sekä levittämällä kuntien käyttöön sairauksien ja ongelmien ehkäisyn näyttöön perustuvia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueelliset strategiat ja suunnitelmat on valmisteltava yhteistyössä kuntien kanssa ottaen huomioon kunnan eri toimialojen toiminta.

22 Mukana myös monessa muussa
Perusterveydenhuollon yksiköiden välinen yhteistyö Yhteistyö kansanterveystyön johtajaverkoston kanssa Perusterveydenhuollon edustajana monissa työryhmissä ja neuvotteluissa TKRekry ( Kandirekry Hankkeet (Hyvä Potku) Koulutuksen järjestäminen

23 KASTE 2011-13: Sosiaalityön osaaminen ja verkostoituminen lääkärikoulutuksessa
Hankkeen tavoitteet: Tutustuttaa perusterveydenhuollossa koulutusvaiheessa olevat nuoret lääkärit oman alueensa sosiaalitoimen yksiköihin, asiakastyöhön ja toimintatapoihin. Kehittää toimivaa koulutusta, jolla voidaan tukea nuorten lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisten tutustumista sosiaalityöhön. Mukana: Espoo, Kirkkonummi, Sipoo + HUS koordinoi 23

24 Mitä on jäänyt käteen Kysely selvitti paljon yhteistyöstä ja koulutustarpeista Aitoa kanssakäymistä ja vuoropuhelua syntynyt sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten välille Koulutus on ollut hauskaa, syntynyt uusia koulutusmalleja. Edellytyksenä ollut olemassa oleva PTH koulutusorganisaatio 24

25 Yksikön työn haasteista
erittäin kompleksi ja muuttuva toimintaympäristö moniammatillisuuden toteutuminen perusterveydenhuollossa tehtävän kehittävän tutkimuksen edistäminen yksikön tehtävät mitoitettava resurssien mukaisiksi kuntien ohjauksen toteutuminen suhde kuntien omaan kehittämistoimintaan

26 Perusterveydenhuollon yksiköiden
tulevaisuudesta ?

27 Kustannusten jakautuminen kalliille ryhmille
Pienet asiakasryhmät aiheuttavat suuret kustannukset Suurin yksittäinen ryhmä kustannuksissa ovat vanhuspalvelujen asiakkaat Tämä ryhmä muodostaa 28 % kustannuksista, mutta siihen kuuluu vain 2 % asukkaista Myös päihde-, mielenterveys- ja psykiatrian asiakkaiden kustannukset ovat korkeat Kallein 5% väestöstä aiheuttaa 67 % sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista (Oulu 2011)

28 Sosiaalialan osaamiskeskuksen tehtävät
Kunkin osaamiskeskuksen tehtävänä on toimialueellaan turvata: 1) sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen kehittyminen ja välittyminen; 2) peruspalvelujen kehittyminen sekä erityisosaamista vaativien erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen kehittyminen ja välittyminen; 3) sosiaalialan perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys; 4) sosiaalialan tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutuminen; sekä 5) muiden 1 §:n 1 momentin tavoitetta palvelevien tehtävien toteutuminen. Lisäksi osaamiskeskusten tehtävänä on turvata valtakunnallista väestöpohjaa edellyttävien erityisosaamista vaativien erityispalvelujen ja asiantuntijapalvelujen kehittyminen ja välittyminen 5 §:ssä tarkoitetussa neuvottelukunnassa erikseen sovittavan työnjaon pohjalta.

29 Sote-kehittämisrakenteet tulevassa järjestämislaissa
jos järjestämisvastuun tasolla sote-integraatio → sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kehittämisresurssit yhteen? kehittämisresurssien ja –tehtävien jakautuminen ja sote-alueiden ja ervan välillä? Tulevaa muutosta ennakoiden pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca osaksi HUS-organisaatiota jo

30 Kiitos !


Lataa ppt "Perusterveydenhuollon yksikön tehtävät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google