Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kaivoshankkeet YVA, ympäristölupa ja valvonta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kaivoshankkeet YVA, ympäristölupa ja valvonta"— Esityksen transkriptio:

1 Kaivoshankkeet YVA, ympäristölupa ja valvonta
Sodankylä Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö

2 Esityksen sisältö Lapin ELY:n ja kunnan ys-viranomaisen roolista
YVA-menettelyn pääpiirteet Ympäristölupamenettelyn pääpiirteet Kaivosten ympäristölupien valvonnasta Kaivoshankkeiden ympäristökysymyksiin liittyviä näkökohtia Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö

3 Lapin ELYn rooli kaivosten ympäristönsuojelu-asioissa
Ympäristönsuojelun yleinen edistäminen YVA-menettely Menettelyn ohjaus ja yhteysviranomaisen tehtävät Tarvittaessa harkinnanvaraista YVA-menettelyä koskeva päätöksenteko Ympäristölupamenettely Lupaviranomaisena toimii AVI Yleisen edun valvonta ympäristö- ja vesiasioissa => neuvottelut hakijayhtiön kanssa, lausunto PSAVI:lle lupahakemuksesta, tarvittaessa valitus päätöksestä Ympäristöluvan toteutumisen valvonta Neuvottelut, tarkastukset, tarkkailutulosten, raporttien ja selvitysten arviointi, tarvittaessa pakkokeinot Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö

4 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen rooli
Tärkeä kaivoshankkeen kaikissa vaiheissa Mukaan jo kaivosten YVA-menettelyyn Tukee sille säädettyjen tehtävien hoitoa, kuten esim. ympäristön tilan seurannasta huolehtiminen ja kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen Lupahakemusvaiheessa lausunnot lupaviranomaiselle yleisen edun valvonta ympäristö- ja vesiasioissa paikallisella tasolla tehtävässään se toimii erityislainsäädännön perusteella itsenäisessä ja riippumattomassa asemassa. Osallistuminen ELY-keskuksen tarkastuksiin ja neuvotteluihin Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö

5 YVA-menettely Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö

6 Yleistä Lait ja asetukset Tavoitteena (YVA-laki 1 §)
YVA-laki 468/1994 , muutos 2006 YVA-asetus (713/2006), voimaan , muutos 2011 Tavoitteena (YVA-laki 1 §) edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksen teossa lisätä kansalaisen tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia Menettelyn soveltaminen YVA-asetuksen (6 §) luettelo hankkeista harkinnanvaraiset menettelyt (ELY-keskuksen päätös) Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö

7 YVA-menettelyn tarkoitus
Selvitetään ja arvioidaan hankkeen ja sen toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutukset ennen päätöksentekoa Etsitään haitallisten vaikutusten ehkäisykeinoja Kuullaan viranomaisia, asianosaisia ja asiasta kiinnostuneita Pyritään toimivaan vuorovaikutukseen eri osapuolten kesken (osallistuminen) Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö

8 YVA-menettelyn vaiheet

9 Arviointiselostuksen riittävyys
Arviointiselostuksen lainmukaisuus Merkittävien vaikutusten pätevä selvittäminen Olennaisten vaihtoehtojen tasapuolinen ja puolueeton tarkastelu Arviointiselostuksen informatiivisuus YVA-menettely ei ole Lupamenettely Päätöksentekomenettely Yhteysviranomaisen lausunnoista ei voi valittaa Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö

10 Ympäristölupamenettely
Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö

11 Lupamenettely Hakemusasiakirjat voivat olla hyvin laajoja
HAKEMUS VIREILLE Neuvottelut Täydentäminen Lupamenettely Tiedottaminen/kuulutus Hakemusasiakirjat voivat olla hyvin laajoja Asioiden käsittelyssä laaja kuuleminen: Hakemus- ja päätöskuulutus ja asiakirjat nähtävillä virastossa ja sijaintikunnassa. Kuuluttamisesta ilmoitetaan sanomalehdessä Hakemuksesta, päätöksestä ja valituksista annetaan tieto kirjeellä asianosaisille (jopa useita tuhansia) Hakemuksesta voi tulla satoja muistutuksia, joiden vaatimuksiin viranomainen vastaa päätöksessä Päätökset laajoja ja sisältävät kymmeniä lupamääräyksiä Lausunnot (ei vesilaki) Muistutukset Mielipiteet Hakijan vastine/ selitys Katselmukset Tarkastukset Lupaharkinta PÄÄTÖS Tavoite keskimäärin 9–12 kk Päätöksestä tiedottaminen ja julkipano Lainvoimainen päätös Muutoksenhaku VaHO ja KHO

12 Näkökohtia YVA-menettely toteutetaan ennen ympäristölupamenettelyä.
ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä. YVA-selostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto liitetään ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen. Lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten YVA on otettu huomioon lupaharkinnassa. Hankkeesta vastaava (luvan hakija) on vastuussa YVA-selostuksessa ja lupahakemuksessa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta ja riittävyydestä Lupaviranomainen pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään (puutteellista) hakemusta. Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö 12

13 Näkökohtia Kaivostoimintaa koskevan lupakäsittelyn yhteydessä AVI pyytää yleensä aina kunnanhallitukselta, kunnan ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu- ja kaavoitusviranomaisilta sekä yleistä ympäristönsuojelu-, luonnonsuojelu- ja kalatalousetua valvovilta viranomaisilta (ELY-keskus) lausunnon hakemuksesta. Usein lausunto pyydetään myös kaivospatojen turvallisuus-viranomaiselta (Kainuun ELY-keskus) ja GTK:lta GTK toimii YSL:n ja YSA:n tarkoittamana asiantuntijalaitoksena. Tarvittaessa lausunto voidaan pyytää myös muilta viranomaisilta ja asiantuntijalaitoksilta (esim. TUKES, STUK, RKTL, ITL, VTT). Asianosaisille varataan tilaisuus esittää muistutuksensa hakemuksesta. Muille varataan tilaisuus esittää mielipiteensä. Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö

14 Ympäristöluvan sisältö
Kaivosten ympäristö- ja vesitalousluvat sisältävät yleensä kymmeniä lupamääräyksiä, jotka koskevat mm. Päästöjä vesiin ja ilmaan, melua ja tärinää sekä maaperän ja pohjaveden pilaamisen estämistä Veden ottoa, pohjaveden muuttamista Kaivannais- ja muita jätteitä sekä jätealueita (mm. kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmaa) Raaka-aineiden, polttoaineiden ja kemikaalien varastointia Haittojen lieventämistä, kompensointia ja korvaamista Häiriö- ja poikkeustilanteita Toiminnan käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuja Vakuuksia (asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi) Toiminnan lopettamista Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö

15 Ympäristölupien valvonta
Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö

16 Yleisen edun valvonta Ympäristönsuojelu-, vesivara-, luonnonsuojelu- ja alueidenkäyttöviranomaisena Ohjaus ja neuvonta Lausunnot lupa- ja valitusviranomaisille Valitukset lupapäätöksistä Luvan tarpeen arviointi Valitus- ja kanteluasioiden käsittely Tarkastukset, osallistuminen katselmuksiin lupaprosessin aikana Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö

17 Ympäristöluvan valvonta
Lähtökohtana toimintaa koskeva lupapäätös ja siinä annetut määräykset Ympäristönsuojelurakenteet, tarkkailu, vesien johtaminen ja käsittely, poikkeukselliset tilanteet, raportointi Valvonnan toteuttaminen Tarkastuskäynnit kaivoksella Määräaikaistarkastukset; uusilla kaivoksilla useampia vuodessa Tarkastukset häiriötilanteen tai ulkopuolisen ilmoituksen johdosta Neuvottelut erityiskysymyksistä Muu neuvonta ja ohjaus (sähköposti, puhelin) Raporttien tarkastukset Tarkkailusuunnitelmien, lupapäätöksissä määrättyjen muiden suunnitelmien ja selvitysten hyväksyminen Havaittuihin epäkohtiin puuttuminen Neuvottelut, huomautukset, kehotukset, hallintopakkomenettelyt

18 Valvonnan tavoitteet ja tarkoitus
Lupavaatimusten riittävyyden ja muutostarpeen arviointi Toiminnan lyhyen ja pitkän aikavälin ympäristövaikutusten ja – riskien kokonaistarkastelu Laitoksen päästöjen ja prosessien seurantajärjestelmien luvanmukaisuuden tarkistaminen sekä tarvittaessa mittaustulosten yksityiskohtainen läpikäynti Luvassa määrätyn ympäristön tilan seurannan ja sen tulosten tarkastaminen Toteutettavaksi sovittujen ympäristönsuojelutoimien tarkastaminen Yleinen toiminnan lain- ja luvanmukaisuuden valvonta Toiminnanharjoittajien tiedonsaannin ja tietämyksen parantaminen lainsäädännön vaatimuksista, ympäristön pilaantumisherkkyydestä ja toiminnan ympäristövaikutuksista Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö

19 Kaivosten YVA-menettelyihin, ympäristöluvitukseen ja valvontaan liittyviä näkökohtia
Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö

20 Kaivoshankkeiden erityispiirteitä
Kaivosteollisuudessa esiintymän sijainti ja laatu määräävät toiminnan sijoittumisen, louhintatavan, rikastustekniikan ja pitkälle ympäristövaikutuksetkin. Hankkeet ovat erilaisia. Kaivoksen sijoittumiselle ei ole vaihtoehtoa. Lisäksi toiminnot edellyttävät usein laajojen alueiden käyttöönottoa, alueet muuttuvat pysyvästi mm. maankäyttöä koskevat ristiriidat, laaja asianosaisjoukko Hanketta koskien voi olla vireillä useita perättäisiä ja päällekkäisiä asianosaisia koskevia prosesseja (esim. YVA-menettely, ympäristö- ja vesitalouslupakäsittely, kaivoslupakäsittely) vaikea hahmottaa kokonaisuutta => neuvonta ja viranomaisten yhteistyö tarpeen Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö

21 Kaivoshankkeisiin liittyviä haasteita
Kaivostoiminnasta saattaa aiheutua moninaisia päästöjä ja haitallisia ympäristövaikutuksia, esim. Kaivosalueen muuttuminen pysyvästi (esim. louhokset ja kaivannaisjätteiden jätealueet) Kaivannaisjätteiden suuri määrä, rikkipitoinen happoa muodostava kiviaines Rikastuksessa tarvittavan veden suuri määrä ja eri vesijakeiden erilaisuus ja niiden sisältämät haitalliset aineet Pöly- ja muut päästöt ilmaan, melu ja haju Uuden kaivostoiminnan päästöjen ja ympäristövaikutusten arviointiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, joita ei ole tiedostettu riittävästi. Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö

22 Kaivoshankkeisiin liittyviä haasteita
Uusien kaivoshankkeiden päästöt ja ympäristövaikutukset ovat joissakin tapauksissa olleet ennakoitua/arvioitua suuremmat. Kaivoshankkeisiin liittyy aina suuret taloudelliset intressit ja luvat pitäisi saada pikaisesti. Esiintymät ovat rajallisia, kaivosten toimintavaihe voi olla hyvinkin lyhyt, haitalliset ympäristövaikutukset voivat olla pitkäaikaisia ja jopa ”ikuisia” (ympäristön muuttuminen) Kaivoshankkeet voivat olla hyvinkin voimakkaasti ristiriidassa muiden maankäyttömuotojen (esim. luontaiselinkeinot, matkailu, virkistyskäyttö, luonnonsuojelu) kanssa. Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö

23 Kehittämisen paikkoja
Kaivosyhtiöt: Aikaisempaa oleellisesti suurempi panostus hankesuunnitteluun, päästöjen ja vaikutusten arviointiin ja haitallisten vaikutusten lieventämiseen, hakemusten laadintaan ja ympäristö- ja turvallisuusasioiden hoitoon kokonaisuudessaan Asiantuntijoiden varhainen rekrytointi Viranomaiset: Asiantuntemuksen lisääminen Yhteistyön kehittäminen Riittävistä resursseista huolehtiminen Lapin ELY – Tiina Kämäräinen, ympäristönsuojeluyksikkö


Lataa ppt "Kaivoshankkeet YVA, ympäristölupa ja valvonta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google