Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhdenvertaisuus ja tulkkaus – mihin maahanmuuttajalla on oikeus?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhdenvertaisuus ja tulkkaus – mihin maahanmuuttajalla on oikeus?"— Esityksen transkriptio:

1 Yhdenvertaisuus ja tulkkaus – mihin maahanmuuttajalla on oikeus?
Infotilaisuus maahanmuuttajille Pori Kalle Myllymäki Varsinais-Suomen ELY-keskus Varsinais-Suomen ELY-keskus/Kalle Myllymäki

2 1. Suomen perustuslain 6 § - yhdenvertaisuus
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, … Varsinais-Suomen ELY-keskus/Esittäjä NN

3 14 §, vaali- ja osallistumisoikeudet
Jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä sen mukaan kuin lailla säädetään. … Varsinais-Suomen ELY-keskus/Esittäjä NN

4 17 §, oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin
Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. … saamelaisilla, romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Varsinais-Suomen ELY-keskus/Esittäjä NN

5 2. Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010), oikeus tulkitsemiseen ja kääntämiseen, muut oikeudet
Lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista, mahdollisuutta osallistua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan, edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä Laissa korostuu erityisesti maahanmuuton alkuvaihe Varsinais-Suomen ELY-keskus/Esittäjä NN

6 Kotolaki jatkoa, tulkitseminen ja kääntäminen (5 §)
Tärkeässä viranomaisasiassa on oikeus saada tulkkaus Tulkin maksaa viranomainen (päättää myös kuka tulkkaa tai mistä tilataan) Jos ei osaa suomea tai ei vammaisuuden tai sairauden vuoksi voi tulla ymmärretyksi, viranomaisen pitää järjestää asian tulkitsemisesta tai kääntämisestä asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta. mm. alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma terveydenhuollon palvelut sosiaalipalvelut ja lastensuojelu Tulkin tilaaminen ei ole aina viranomaisen velvollisuus Varsinais-Suomen ELY-keskus/Esittäjä NN

7 Tulkkaus ei edellytä, että tulkki on samassa huoneessa (etätulkkaus)
jatkoa Viranomainen huolehtii mahdollisuuksien mukaan tulkitsemisesta myös muussa oikeuksia ja velvollisuuksia koskevassa asiassa Tulkitsemisen voi suorittaa muukin kuin tulkin tutkinnon suorittanut henkilö Tulkkaus ei edellytä, että tulkki on samassa huoneessa (etätulkkaus) Asia voidaan tulkita tai kääntää sellaiselle kielelle, jota maahanmuuttajan voidaan todeta asian laatuun nähden riittävästi ymmärtävän Viranomaisen velvollisuus huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä ei koske aineistoa, joka ei vaikuta asian käsittelyyn Varsinais-Suomen ELY-keskus/Esittäjä NN

8 Kotoutumisen edistämisen yleiset tavoitteet (29, 30§)
Ohjaus ja neuvonta (8 §) Kunnan ja TE-toimiston on annettava maahanmuuttajalle asianmukaista ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista ja työelämästä Kotoutumisen edistämisen yleiset tavoitteet (29, 30§) Kunnan ja TE-toimiston on otettava huomioon maahanmuuttajaväestön tarpeet ja kotoutumisen edistäminen yleisessä suunnittelussa, toiminnassa ja seurannassa Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille ja kotolaissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää Varsinais-Suomen ELY-keskus/Esittäjä NN

9 TE-toimiston tehtävät (40 §)
TE-toimisto vastaa maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista tukevista työvoimapalveluista TE-toimiston on huolehdittava siitä, että sen palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajilel Varsinais-Suomen ELY-keskus/Esittäjä NN

10 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004), 1 § lain tarkoitus ja 2 § soveltamisala
Lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa. 1) itsenäisen ammatin tai elinkeinon harjoittamisen edellytyksistä taikka elinkeinotoiminnan tukemisesta; 2) työhönottoperusteista, työoloista tai työehdoista, henkilöstökoulutuksesta taikka uralla etenemisestä; 3) koulutuksen, mukaan lukien erikoistumis- ja uudelleenkoulutuksen, tai ammatillisen ohjauksen saamisesta; taikka 4) jäsenyydestä tai toiminnasta työntekijä- tai työnantajajärjestössä tai muussa järjestössä, jonka jäsenillä on tietty ammatti, taikka järjestön antamista etuuksista. Varsinais-Suomen ELY-keskus/Esittäjä NN

11 jatkoa Lakia sovelletaan lisäksi etnisen alkuperän perusteella tapahtuvaan syrjintään, kun kysymys on: 1) sosiaali- ja terveyspalveluista; 2) sosiaaliturvaetuuksista tai muista sosiaalisin perustein myönnettävistä tuista, alennuksista tai etuuksista; 3) asevelvollisuuden, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tai siviilipalveluksen suorittamisesta; taikka 4) yleisesti saatavilla olevien asuntojen, muun irtaimen tai kiinteän omaisuuden taikka palvelujen tarjoamisesta yleisölle lukuun ottamatta yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvia oikeustoimia. ( /84) Varsinais-Suomen ELY-keskus/Esittäjä NN

12 4 §, viranomaisten velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta
Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Viranomaisten tulee erityisesti muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. yhdenvertaisuussuunnitelma Varsinais-Suomen ELY-keskus/Esittäjä NN

13 6 §, syrjinnän kielto - ketään ei saa syrjiä
etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen tai uskonnon, vakaumuksen tai mielipiteen, terveydentilan tai vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986). Varsinais-Suomen ELY-keskus/Esittäjä NN

14 Miten yhdenvertaisuutta voi käytännössä parantaa
Yhdenvertaisuussuunnitelma tulisi kytkeä viranomaisen muihin strategioihin -> huomiota paitsi nykytilanteeseen, niin myös vastauksia tuleviin haasteisiin (käytännön tilanteet) laaja-alaisesti koskien kaikkia vähemmistöjä Palveluiden ja asiakastyön laatu keskeistä Otetaan eri ryhmät mukaan suunnitteluun, asiakasraadit, palautejärjestelmät, vuorovaikutus Sitoutetaan henkilöstö suunnitteluun – käsitellään konkreettisia palvelutilanteita Varsinais-Suomen ELY-keskus/Esittäjä NN

15 jatkoa Jatkuvan muutoksen ja säästöjen keskellä ei ole helppoa toteuttaa laadukkaasti vaadittuja tehtäviä ja tulostavoitteita Edellytyksenä on avoin ja rohkea keskustelu, joka perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen Varsinais-Suomen ELY-keskus/Esittäjä NN


Lataa ppt "Yhdenvertaisuus ja tulkkaus – mihin maahanmuuttajalla on oikeus?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google