Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005 ARVO Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005 ARVO Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella."— Esityksen transkriptio:

1 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005 ARVO Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella 1.3.03-31.5.06 Savonia-ammattikorkeakoulu

2 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005 Yleistä projektin etenemisestä  Mukana olevat Savonia-amk:n yksiköt: - liiketalous, muotoiluala, musiikki ja tanssi, ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala Iisalmi, tekniikka Kuopio, terveysala Kuopio (koordinoija)  Muut toimijat: - Savon ammatti- ja aikuisopisto / sosiaali- ja terveysala - Kuopion yliopisto - Kuopion kaupungin ja lähikuntien julkisen sektorin vanhustyön toimijat - yksityinen hoiva-ala (4 yritystä) - vanhustyön järjestöjä ja yhdistyksiä (Kuopio ja lähikunnat) - Kuopion ev.lut.srk  Toimintojen toteutuksen pääideana suunnittelun ja toteutuksen moniammatillisuus ja -alaisuus

3 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005 Projektin toteutusmuodot  Toimintapäivät  Toimintatuokiot  Koulutus a) amk:n sisäinen b) vanhustyön henkilöstökoulutus  Moniammatillinen harjoittelu  Opintojaksot  Informaatioteknologian hyödyntäminen  Tuotekehitys  Opinnäytetyöt  Moniammatillisen toiminnan mallinnus  Projektissa tehtävä tutkimus (itsearviointi, arviointitutkimus)  Verkostoituminen / yhteistyö muiden projektien kanssa

4 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005 Opinnäytetyöt  Amk:n opinnäytetöitä 33, joista valmistunut 16  Yliopiston opinnäytetöitä 2 (gradu)  Yksi ammatillisen opettajakorkeakoulun kehittämistyö  Moniammatillisuuden toteutuminen - yhteistyö ohjauksen tasolla (21 työtä ohjaajat eri koulutusaloilta, 5 työtä toinen ohjaaja työelämästä eri koulutusalalta) - yhteistyö eri koulutusammateista olevien opiskelijoiden kesken (3 työtä)  Tuotekehitykseen liittyviä opinnäytteitä 8

5 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005 Moniammatillisen toiminnan mallinnus  Moniammatillisen toiminnan mallintamisprosessi tehty syyskuu(-04) – maaliskuu (-05) aikana  toimintaa mallinnettu projektin teemaryhmän (koostuu amk:n eri koulutusalojen opettajista) toiminnan ja ensimmäisen toimintapäivän suunnittelu- ja toteutusprosessin kuvaamisen avulla  malli ja mallinnuksen raportti valmiita  moniammatillisen toiminnan mallia testattiin 27.10.05 Leväsellä toteutettavan toimintapäivän suunnittelu – ja toteutusprosessissa / palautetta kootaan  mallin käyttökelpoisuutta testataan myös muissa projektin toteutusmuodoissa

6 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005

7 VERKOSTOITUMINEN Sunnen koti Toimintatuokiot Tilojen suunn. Hlökunnan ohjaus ISAK Tutkimusyhteistyö TerveKuopio Kortin testaus IKÄ -hanke Kotihoito- yhdistys Tutkimusyhteistyö Tuotekehitys Hlökunnan ohjaus Yliopisto Arviointi- tutkimus Dementiahoito- yhdistys Tutkimusyhteistyö Kuopion ev.lut.srk. Toim.kyvyn tukeminen Talokerho Leväsen palvelukeskus Toimintapäivät Moniamm.harj. Työvaatteiden kehitt. tutkimysyhteistyö Tammenkoti Tutkimusyhteistyö Gerttu ky Hlökunnan ohjaus Tarinat Uudet pätevyydet -hanke Tunne esine Tarinat Sakky Toimintojen toteutuk- sessa mukana Opinnäytetyöt ym. Iisalmen kaupungin vanhustyö Toimintapäivät Puijonlaakso- seura Ruokakurssi Verkosto- yhteistyö Yhteisöllinen Opettajuus -hanke Helia AOKK

8 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005 Toimintapäivät  toteutettu Leväsen palvelukeskuksessa monialaisena / moniammatillisena yhteistyönä (suunnittelu + toteutus) / mukana kaikki sitoutuneet yksiköt  22.2.05 ”Elämän värit – värikäs elämä” –teema; 92 opisk., 16 opett.  27.10.05 ”Hyvän olon talo” –teema; n. 60 opisk. ja 10 opett.  1.3.2006 ; teema avoin  Leväsen viriketiimin jäsenet mukana suunnittelutyössä  Kohderyhmänä palvelukeskuksen asukkaat ja kotihoidon asiakkaat sekä ympäristön kotona asuvat seniorit

9 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005 Toimintatuokiot  toimintatuokioita vanhuksille toteutettu Kuopiossa keväällä -05 yhteistyössä 2. asteen sosiaali- ja terveysalan (Savon ammatti- ja aikuisopisto) ja muotoilualan kanssa - toimintaympäristönä hoiva-alan yritykset ja palvelukeskukset  Iisalmessa järjestetty toimintatuokioita vanhuksille kahdessa yksityisessä hoitokodissa helmi-maaliskuussa -05 (2 hoitotyön opiskelijaa Iisalmesta, 2 viriketoiminnan opiskelijaa muotoilualalta)

10 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005 Koulutus • Amk:n sisäinen - Moniammatillisen opettajuuden ja oppimisen tulevaisuuden haasteet – koulutuspäivä 28.9.05 • Vanhustyön henkilöstökoulutus - Injektioiden antaminen –koulutuskokonaisuus toukokuu –05 - Verinäytteenottokoulutus marraskuu -05 - Haavanhoitopäivä toteutettu 19.5.-05 (sh –opisk. ja tt-opisk.) / osallistujia 42 - Uusia toimintamalleja dementiatyöhön – koulutuspäivä 12.10.05 / osallistujia reilu 90  Vapaaehtoisten koulutus - Atk –kurssi Seniorinetin vertaisohjaajille marraskuussa parhaillaan menossa

11 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005 Moniammatillinen harjoittelu  Leväsen palvelukeskuksessa 18.4. – 29.4.2005 - fysioterapeutti-, toimintaterapia-, sairaanhoitaja- ja muotoilualan opiskelijat moniammatillisena ohjattuna harjoitteluna (huhti-toukokuu) - keväällä -06 tavoitteena toteuttaa ainakin yhden moniammatillisen ryhmän osalta / tavoitteena pysyvä toiminta  Iisalmessa Hyvinvointia iisalmelaisille ikäihmisille (HII) - toteutettu huhti-toukokuussa –05 ja nyt parhaillaan menossa - toimintaterapia-, hoitotyön ja sosiaalialan opiskelijat - tavoitteena pysyvä toiminta

12 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005 Opintojaksot  Tarinat –näyttely / hoitotyön opiskelijat / yhteistyö vanhustyö, kulttuuriala / tarinoiden kerääminen asiakkailta / tuotokset esitelty vanhusten viikolla Leväsen palvelukeskuksessa  Tunne esine –näyttely / lähihoitaja-,tt-opisk. + muotoilu / näyttely toteutettu syksyllä –05 vanhusten viikolla Puijonlaakson palvelukeskuksessa  ArvoAnna – ikäihmisten terveystreffit 5.4.- 10.5.05 ja 4.10. – 15.11.05 - terveydenhoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijat toteuttajina (+ moniammatillinen ohjaus) - toiminta pyritään saamaan jatkuvaksi  Muotoiluakatemian yksikössä Tuoteviestintä ja käytettävyys- opintokokonaisuuden monialaiset ryhmätyöt teemalla ”Tulevaisuuden älytuote ikääntyneille”  syyskuussa –05 toteutettu tuoteideoiden arviointitilaisuus)  Ruokakurssi ikäihmisille 2.5.05 / ravitsemisalan ja toimintaterapian sekä muotoilun opiskelijat / toinen kurssi keväällä -06  Kerhotoimintaa suunnitteilla alkavaksi kevään -06 aikana kotona asuville ikäihmisille Leväsen palvelukeskuksen päiväkeskuksessa / eri kokoontumiskerroilla omat teemat / ravitsemisalan, hoitotyön, suuhygienistiopisk. yhteistyönä

13 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005 Informaatioteknologian hyödyntäminen  Verkkosalkku –oppimisympäristö käytössä - tiedotuskanavana, toteutettavien toimintojen keskustelufoorumina ja toimintojen arviointiympäristönä - reilu 200 käyttäjää liitetty (eri alojen opiskelijat ja opettajat, vanhustyön toimijat) - projektin itsearviointi ja osin arviointitutkimus toteutettu kysely – työkalulla - tiedotuskanavana toiminut hyvin, keskustelufooruminakin käytetty, palautetta kerääntyy jatkuvasti enemmän ja työskentelyalustanakin alettu oppia käyttämään  sähköpostia käytetään edelleen melko runsaasti projektin toimijoiden kesken

14 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005 Tuotekehitys  Asiakaspalautteen keräys- ja analysointijärjestelmän kehittäminen - prototyyppi kehitetty testattavaan muotoon kesän -04 aikana - järjestelmä esitelty amk:n koulutuspäivässä, pilotoitu muotoilualan yksikössä s.-04 ja asiakaspalautetta kerätään parhaillaan ravintola Restonomissa - järjestelmän jatkokehitystä tehty HVT-opinnäytetyönä, valmistunut toukokuussa -05 - järjestelmän tuotteistamisen yritysyhteistyökuvioita viritellään  Kadonneiden tavaroiden etsintäjärjestelmä –prototyypin rakentaminen / tekniikan 2 opisk. yhteistyössä Kuopion kotihoitoyhdistyksen kanssa (myöhemmin mukaan muotoilualan opisk.) / yritysyhteistyökumppania etsitään parhaillaan  Päivärytmikellon kehittäminen dementoituneiden kotihoitoon  Multimedia -ristikko ikäihmisille / tekniikan 2 opisk. ja fysioterapiaopisk. / valmistunut elokuun lopulla  Tietokoneohjelma kuvamateriaalin tuottamiseen vanhustyön virikemateriaalina / ohjelma valmis / koekäyttö talven –05 - -06 aikana Leväsellä

15 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005 Tuotekehitys….  Viriketoiminnan ohjauskansio dementiahoitoon / terveydenhoitaja- ja ft-opisk. / ohjaaja myös muotoilualalta / hoiva-alan yritys  Multimedia –tallenteen tekeminen projektin toiminnoista / moniammatillisen toiminnan toteutustavoista meneillään yhteistyössä Digitaalisen median kehityskeskuksen kanssa  Aurinkokeinun käytettävyys dementiahoidossa / ft-opisk. / hoiva- alan yritys  Työvaatteiden kehittäminen dementiahoitoon Stress free – konseptia (M. Sjöroos) hyödyntäen keväällä 2005 / muotoiluala, vanhustyön henkilöstö, yrittäjä (fysioterapia mukaan käytettävyyden arviointivaiheessa) / mallivaatteet valmistuneet, käytettävyystestausta tehty

16 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005 Projektissa tehtävä tutkimus  Itsearviointi - alkumittaus kesäkuun alussa –04 ja 2. vaihe maalis-huhtikuussa –05 tehty / loppumittaus projektin päättyessä - Verkkosalkun / netin kautta - toteuttajina projektipäällikkö ja projektin vastaava tutkija  Arviointitutkimus - toteuttajana Kuopion yliopisto - projektin toiminnan ja toimijoiden valmiuksien arviointitutkimus - alkukartoitus amk:n opettajille (n=91) ja opiskelijoille (n=210) tehtiin joulukuussa -04 ; raportti valmistunut huhtikuun -05 aikana - toisen vaiheen aineistonkeruu meneillään / opiskelijat, opettajat, vanhustyön työntekijät

17 Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005 Verkostoituminen / yhteistyö muiden projektien kanssa  Terve Kuopio –hanke (mm. TerveKuopio –kortin pilotointi kuluvan talven aikana / fysioterapeutti- ja terveydenhoitajaryhmät; IKÄ –hanke)  Kulttuuri vanhustyön kumppanina –hanke (sairaanhoitaja-,lähihoitaja-, muotoilualan sekä musiikin ja tanssin opiskelijoita) / Tarinat ja Tunne esine  Geriatrisen hoitotyön osaamiskeskus –hanke (ravitsemisala, terveysala, KuYo Kliinisen ravitsemustieteen keskus ja farmasian laitos, Elintarvikkeiden terveysvaikutusten osaamiskeskus sekä Teknia)  AAKE –projekti (terveysala, Pohjois-Savon Dementiayhdistys / tutkimusyhteistyö)  Muistiluotsi –projekti ( Pohjois-Savon Dementiayhdistys / tutkimusyhteistyö alkamassa)  Yhteisöllinen opettajuus –hanke (valtakunnallinen)  Kuopion ev.lut.srk:n vanhustyön –hanke (talokerhotoiminta)


Lataa ppt "Projektipäällikkö Raija Hirvonen 24.11.2005 ARVO Kehittyvä ammattikorkeakoulu ja moniammatillinen opettajuus sekä työelämäosaaminen vanhustyön alueella."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google