Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työterveyshuollon uudistukset ja kehittäminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työterveyshuollon uudistukset ja kehittäminen"— Esityksen transkriptio:

1 Työterveyshuollon uudistukset ja kehittäminen
Kristiina Mukala Lääkintöneuvos, STM

2 Kristiina Mukala

3 Sosiaali- ja terveysministeriön strategiset valinnat 2020
Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys ja hyvinvointi osaksi kaikkea päätöksentekoa Pidempiä työuria työhyvinvoinnilla Elämän eri osa-alueet tasapainoon Sosiaaliturvan rahoitus kestäväksi Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin Vähennetään hyvinvointi- ja terveyseroja Asiakaskeskeisyys palvelujen lähtökohdaksi Uudet palvelujen rakenteet ja toimintatavat Vahva sosiaalinen yhteenkuuluvuus Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta Vahvistetaan ympäristön elinkelpoisuutta Varmistetaan yhteiskunnan toimivuus erityistilanteissa Kristiina Mukala

4 Jyrki Kataisen hallitusohjelma
Työterveyshuollolla on tärkeä rooli työurien pidentämisessä. Työkyvyttömyyden ehkäiseminen Osatyökykyisten työmahdollisuuksien parantaminen Terveyden edistämisen sekä työterveyshuollon, kuntoutuksen ja työelämän kehittäminen Kehittäminen pohjautuu Työterveyshuolto- ja Työhyvinvointi-työryhmien ehdotuksiin Kristiina Mukala

5 TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1§ 2mom)
Yhteistoimin edistää: työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta; työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa; sekä työyhteisön toimintaa. Kristiina Mukala

6 TTH-Laki 12§ Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset
Toimenpide-ehdotukset Tietojen antaminen ja ohjaus Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen Yhteistyö Ensiapu Työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen Laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta Opas s. 48, peruste terveystarkastuksille s. 52 toimenpide-ehdotukset s. 57 yhteistyö (laaja-alainen) s. 58 työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen Kristiina Mukala

7 Painopisteenä TTH:n sisällössä (12§)
Työpaikan tarpeista lähtevää Ennalta ehkäisevää työn, työolosuhteiden ja turvallisuuden selvittämistä ja tähän perustuvien Toimenpiteiden toteuttamista työntekijän terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn seuraamiseksi TTH:n sisällössä painotetaan TYÖPAIKAN TARPEISTA lähtevää ennalta ehkäisevää työn, työolosuhteiden ja turvallisuuden selvittämistä ja tähän perustuvien toimenpiteiden toteuttamista työntekijän terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn seuraamiseksi Tätä korosti myös Työelämätyöryhmä. Ongelma on miten saada teoria siirtymään käytännön toiminnaksi Kristiina Mukala

8 Työterveysyhteistyö työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistyötä työterveyshuoltolain tarkoituksen toteuttamiseksi Kristiina Mukala

9 Työterveysyhteistyön kehittäminen
Selvillä olemisen periaate Varautumisen periaate Osallistumisen periaate Selvillä olemien periaate Henkilöstön tila (mm. työtyytyväisyys, osaaminen, terveydentila ja työkyky) Työkykyyn liittyvät riskit Terveyteen liittyvät riskit Työn psyykkinen ja fyysinen kuormittavuus Työkyvyttömyyskustannukset Varautumisen periaate Henkilöstöriskien hallinta Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevät toimet Osallistumisen periaate Työterveysyhteistyö ja sen suhde työpaikan työturvallisuusyhteistyöhön Tilannekohtainen työssä jatkamisen mahdollisuuksien selvittäminen Kristiina Mukala

10 Selvillä olemisen periaate
Henkilöstön tila (mm. työtyytyväisyys, osaaminen, terveydentila ja työkyky) Työkykyyn liittyvät riskit Terveyteen liittyvät riskit Työn psyykkinen ja fyysinen kuormittavuus Työkyvyttömyyskustannukset Kristiina Mukala

11 Varautumisen periaate
Henkilöstöriskien hallinta Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevät toimet Kristiina Mukala

12 Osallistumisen periaate
Tilannekohtainen selvitys työssä jatkamisen mahdollisuuksista Työterveysyhteistyö ja sen suhde työpaikan työturvallisuusyhteistyöhön määriteltävä Kristiina Mukala

13 Työterveyshuollon tehtävien uudet painotukset
Voimavarat kuormitustekijöiden rinnalle Primaari-, sekundaari- ja tertiaaripreventio - työkyvyn edistäminen, tukeminen ja palauttaminen Painotus jäljellä olevaan työkykyyn ja voimavaroihin Sairauksista aiheutuvan työkyvyttömyyden ehkäisy Työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisy, työhön paluun tuki, työn sopeuttaminen Preventiokohdassa voi mainita, että sairaanhoito on osa sekundaaripreventiota Primaaripreventio kohdistuu kaikkiin ja pääpaino työpaikalla, työsuojelutoimissa Sekundaaripreventio kohdistuu oireisiin ja TTH:n rooli lisääntyy Tertiääripreventio kohdistuu niihin, joilla on jo työkyvyn menettämisen uhka ja TTH:n rooli suuri Kaikilla tasoilla tarvitaan TTH ja työpaikan yhteistyötä ja yhteinen tavoite Työterveysyhteistyön kehittäminen: Toimijoiden tehtävät ja vastuut Kristiina Mukala

14 Työkyvyn hallinta korvausperusteena
Sairausvakuutuslain 13 luvun 5 §:n muutos: 60 % korvauksen edellytys työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tukeminen työpaikan ja työterveyshuollon toteuttamana yhteistyönä sairauspoissaolojen seuranta Päävastuu työkyvyn ylläpitämisestä on työnantajalla Työterveyshuollon asiantuntemuksen käyttäminen nykyistä tehokkaammin Tämä edellyttää sujuvaa tiedonkulkua työterveyshuollon ja työpaikan välillä, ja tth:n ja muun terveydenhuollon välillä. Vuorovaikutus oikealla tasolla ja tavalla - vuorovaikutustaitojen kehittäminen Tietojärjestelmien ja tietosuojasäädösten kehittäminen niin että ne tukevat sujuvaa tarpeellisen tiedon siirtoa ja kokoamista on tarpeen. Tarpeellisen tiedon siirtäminen on mahdollista ellei sitä erikseen kielletä. Auttaa myös työterveyshuollon toiminnan seuraamisessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Kristiina Mukala

15 30 60 90 Kristiina Mukala

16 Hallituksen esitys 75/2011 laiksi sairausvakuutuslain (19/2012) ja työterveyshuoltolain (20/2012) muuttamisesta Pitkittyvissä työkyvyttömyystapauksissa työterveyshuollon on arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky ja työnantajan on selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä. Arvio olisi tehtävä viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaikaan laskettavilta 90 arkipäivältä. Jos lausuntoa ei ole toimitettu Kansaneläkelaitokselle, sairauspäivärahan maksaminen keskeytetään. Sairauspäivärahan maksamista ei kuitenkaan keskeytetä, jos lausunnon toimittamatta jättäminen ei johdu työntekijästä tai jos keskeyttäminen olisi muutoin ilmeisen kohtuutonta. Kristiina Mukala

17 Työterveyshuoltolain muutokset
10 a § Sairauspoissaolosta ilmoittaminen työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo on jatkunut kuukauden ajan. 12 § Työterveyshuollon sisältö 5a) työntekijän työkyvyn arviointia työntekijän työkyvyn arviointia ja työssä jatkamismahdollisuuksia koskevan lausunnon laatiminen; lausuntoon on sisällytettävä työterveyshuollon arvio työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä sekä työnantajan yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa tekemä selvitys työntekijän mahdollisuuksista jatkaa työssä. Kristiina Mukala

18 Sairausvakuutuslain muutokset
4 § Päivärahaetuuksien hakemista koskevat määräajat Päivärahaetuuksia on haettava seuraavasti: 1) sairauspäivärahaa kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta ja osasairauspäivärahaa kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen etuutta halutaan saada Kristiina Mukala

19 Täydentäviä säädösmuutoksia
Valtioneuvoston asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä (1484/2011) päivitetään Työnantaja informoi työterveyshuolto Työterveyshuollon toiminta: terveyden ja työkyvyn arviointi, suunnitelma työkyvyn edistämisestä sekä kuntoutustoimenpiteiden käynnistäminen hoitoon ja jatkotoimiin ohjaaminen Kristiina Mukala

20 Työpaikka Työsuojelu Työkyky 30pv/v Työnantaja Työntekijä Neuvottelu
Työterveyshuolto Työntekijä Neuvottelu 30pv/v Työkyky 60 pv 90 pv KELA 60pv Kuntoutustarvearvio Kristiina Mukala

21 Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito Terveydenhuolto Kuntoutus Työterveyshuolto Perusterveydenhuolto Työsuojelu Työpaikka Työnantaja Työntekijä

22 Terveydenhuoltolaki 1326/2010
Järjestämissuunnitelma Hoitoketjut Perusterveydenhuollon yksikkö Kristiina Mukala

23 Keinoja Osasairauspäiväraha Osittainen kuntoutustuki Työkokeilu
Kristiina Mukala

24 Sairausvakuutusprosessi
Lähde: Niina Kuuva, ETK 2011 Kristiina Mukala

25 Yhteistyö ja vuorovaikutus
yhteinen päämäärä työnjako sovitut vastuualueet arvostus tiedonkulku Kristiina Mukala

26 Support process for work ability
WORKPLACE WORKPLACE - OHS OHS aggreement OHS action plan Good practises in retaining work ability Sickness absence follow up Early support for work ability Negotiation between employer, employee and OHS Work load estimation Possibilities to rearrange work; Working hours Work arrangement etc Rehabilitation possibilities Part time sick leave Medical, professional, social 30 days Employer announces sickness absence to OHS 90 days Statement of the possibilities to return to work 60 days Application of sick leave reimbursement Employer - employee negotiation Part/inen / Mukala

27 Kiitos!


Lataa ppt "Työterveyshuollon uudistukset ja kehittäminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google