Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

EI-TUOTANNOLLISET JA YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKISOPIMUKSIA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "EI-TUOTANNOLLISET JA YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKISOPIMUKSIA"— Esityksen transkriptio:

1 EI-TUOTANNOLLISET JA YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKISOPIMUKSIA
KEVÄT 2011 Pekka Länsivierto E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia, Alvar Aallon katu 8

2 Alvar Aallon katu 8, 60100 Seinäjoki
E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

3 EI-TUOTANNOLLISTEN INVESTOINTIEN TUKI
INVESTOINTIEN TUEN TAVOITTEENA ON EDISTÄÄ MONIVAIKUTTEISTEN KOSTEIKKOJEN PERUSTAMISTA JA ARVOKKAIDEN PERINNEBIOTOOPPIEN KUNNOSTAMISTA. TUKEA VOIVAT HAKEA VILJELIJÄT TAI LEADER TOIMINTARYHMIEN ALUEILLA OLEVAT REKISTERÖIDYT YHDISTYKSET TUKEA HAETAAN ELY-KESKUKSISTA (”ely-keskusten rahaa”) E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/

4 ”KUULEMISVELVOITE ” Tarkoituksenmukaisuus luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristön tilan kannalta. (”ASIANTUNTIJA ARVIO”) ELY-keskuksen on pyydettävä toimintalinjan 2 lain 3§ tarkoitetun paikallisen toimintaryhmän lausunto ennen tuen hankekohtaisen enimmäismäärän vahvistamista rekisteröidylle yhdistykselle. (tarkoituksenmukaisuus?) Toimintaryhmien kautta toteutettavia toimintalinjan 2 toimenpiteitä ei lueta mukaan ryhmän 20% kuntarahoitusosuuden laskemiseen. Ei-tuotannollista investointia ei saa aloittaa ennen kuin ELY-keskus tehnyt päätöksen tuen enimmäismäärän myöntämisestä. E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

5 Oman työn korvattavuus
Tuen hakijan kiinteistöltä otetun puutavaran ja maa-aineksen käyttö voidaan hyväksyä korvattavaksi kustannukseksi, jos tuki myönnetään luonnolliselle henkilölle. Tuen saajan tekemä työ ja koneiden käyttö voidaan hyväksyä kustannuksiksi, jos pidetään työpäiväkirjaa. Vastikkeetta tehtyä työtä ei enää hyväksytä korvattavaksi kustannukseksi. Yhteisrahoitetut julkiset menot eivät voi sisältää luontoissuorituksia. E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

6 Asetukset Laki 1440/2006, muut 269/2008, 1502/2009
Vna 185/2008, muut 167/2009, 47/2010,46/2010 (Liite 2) Vna 366/2007 Vna 137/2011 ”muutosASETUkset 2011 tulossa Mikään ei ole varmaa, mutta oletettavasti ei- tuotannolliset ja kaikki ohjelmakauden mukaiset erityistuet tulevat hakuun. Oletetut hakemusten viimeiset jättöpäivät ja (ei-tuotannolliset) ???????? E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

7 Ei-tuotannollisten investointien tuki
Viljelijöiden ja yhdistysten (Leader) on mahdollista edelleen hakea ei-tuotannollisten investointien tukea - arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen - monivaikutteisen kosteikon perustamiseen (- luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen = ympäristötuen erityistukisopimus ) • Tuki on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa hakuaika päätetään myöhemmin mahdollisesti huhti-/kesäkuu ? E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

8 Tuen tavoitteet • vesiensuojelun edistäminen
• elinolosuhteiden ja -ympäristöjen parantaminen/palauttaminen • maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen/lisääminen • edistää maaseudun kulttuuriperinnön kunnostamista ja maisemallisten arvojen parantamista E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

9 Arvokas perinnebiotooppi Lnro 196 ja B
Alue, joka määritelty perinneympäristöjen hoito- ja inventointiprojektissa valtakunnallisesti / maakunnallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi Alue, jonka ympäristökeskus todennut luontoarvoiltaan edellä mainittua vastaavaksi Perinnebiotoopit, jotka kuuluvat Natura 2000-verkostoon Ei saa muokata, lannoittaa, käsitellä torjunta-aineilla, ojittaa tai metsittää Niitetty kasvillisuus korjattava pois E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

10 Arvokkaan perinnebiotoopin kunnostustoimet
• pensaikon ja puuston raivaus • raivausjätteen poistaminen • sopimusalueella sijaitsevien karjatalouteen liittyvien rakennelmien/rakennusten säilyttäminen ja kunnostaminen • alueen aitaaminen • toteutettavat kunnostustoimet tulee sisällyttää ei-tuotannollista investointia koskevaan suunnitelmaan E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

11 Ei-tuotannollista investointia koskeva suunnitelma – arvokkaat perinnebiotoopit
• asianmukainen suunnitelma edellytys tuen myöntämiselle (kohteen myös oltava tuen hakijan hallinnassa noin 7vuotta) • suunnitelmaan tulee sisältyä: - hankkeen sisältö ja tavoitteet - yksilöity toteutustapa ja –tavoitteet - toteuttavat tahot , toteutus- ja rahoitusvastuut, sopimusjärjestelyt - kustannusarvio (kustannuserittely ja rahoitussuunnitelma) - suunnitelma-alueen kartta E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

12 Monivaikutteinen kosteikko Lnro 195 ja B
Vesistön osan tai valtaojan ja sen reuna-alueelle tehty alue, joka veden peitossa ja pysyy kosteana Vesi- ja kosteikkokasvillisuutta sekä avovesipintainen alue Toimii kiintoaineksen ja ravinteiden pidättäjänä, elinympäristönä, viljelymaiseman monipuolistajana, tulvien pidättäjänä Hoitotoimenpiteiden yhteydessä kasvillisuus poistettava säännöllisesti (raivaus, niitto, laidunnus, korjattu kasvillisuus voidaan hyödyntää) E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

13 Kosteikon perustamisedellytykset 1/2
• tulevan kosteikon sijaittava: 1) Suomenlahteen, Saaristomereen , Selkämereen, Merenkurkkuun tai Perämereen laskevan jokivesistön valuma-alueella tai 2) sellaisen järven valuma-alueella, missä perustamisella voidaan merkittävästi pienentää maatalouden vesistökuormitusta ja lisätä maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta sekä edistää riista-, kala-, tai raputaloutta • muukin paikka mahdollinen, jos se yleissuunnitelmassa katsotaan tarpeelliseksi • kyseessä oltava luontainen paikka, herkästi tulviva pelto tai pengerretty kuivatusalue E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

14 Kosteikon perustamisedellytykset 2/2
• valuma-alueesta peltoja on oltava yli 20 % • kosteikon pinta-ala vähintään 0,5-(1,0) % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta (yläpuoliselle valuma-alueelle perustetut, perustettavat ja jo olevat luontaisetkin kosteikot voidaan laskea edellä mainittuun 0,5% vähimmäisalaan) Kokonaisalaan lasketaan vesi- ja tulva-alueet sekä hoidon kannalta tarpeelliset penkereet • kosteikko enintään 1 km:n etäisyydellä lähimmistä pelloista, eikä sen saa haitata viljeltävien peltojen kuivatusta E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

15 Ei-tuotannollista investointia koskeva suunnitelma – monivaikutteinen kosteikko
• asianmukainen suunnitelma edellytys tuen myöntämiselle (kohteen myös oltava tuen hakijan hallinnassa) • suunnitelmaan tulee sisältyä samat asiat kuin perinnebiotooppia koskevassa suunnitelmassa ja niiden lisäksi: - selvitys peltojen osuudesta valuma-alueella - selvitys kosteikon pinta-alasta suhteessa yläpuoliseen valuma-alueen pinta-alaan - selvitys vaikutuksista kosteikon ulkopuolisten viljeltävien peltojen kuivatustilanteeseen - hankkeen toteuttamista varten myönnetyt/haetut luvat (AVI) E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

16 Mitä kustannukset voivat olla?
• Jos toteuttamistoimenpide perusteltu hankkeen tavoitteiden kannalta, kustannukset voidaan hyväksyä - suunnittelukustannukset - tuen saajan tekemä työ (työpäiväkirja) - oman puutavaran ja maa-aineksen käyttö (asiantuntija arvio) (jos tuki luonnolliselle henkilölle) - tulonmenetys (saamatta jäänyt sato/pinta-alatuet) (toisaalta alueen käytöstä saatu taloudellinen hyöty huomioidaan tuessa) Kosteikko - pintamaan poisto, syvänteiden kaivuu, reuna-alueiden muotoilu - padon/penkereen rakentaminen - reuna-alueiden kylvö, kasvillisuuden istuttaminen - kosteikkorakenteiden muotoilu Perinnebiotooppi - raivaus ja jätteiden poisto - aitaaminen - rakenteiden kunnostus - niitto/laidunnus E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

17 Tuen myöntäminen ja maksaminen
• ELY-keskus arvioi hakemukset ja vahvistaa maksettavan tuen - myönnettäessä tukea yhdistykselle lausunto paikalliselta toimintaryhmältä (lausuntoa pyydetään tuen myöntämisen tarkoituksenmukaisuudesta ”paikallisen suunnitelman tavoitteiden kannalta) ”toimintaryhmän alueella toteutettavaa maaseudun kehittämissuunnitelmaa • Tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan erillisen hakemuksen perusteella - monivaikutteiselle kosteikolle enintään €/ha - kosteikko 0,3 -0,5 ha , tukea enintään 3226 €/kohde - investointi voidaan aloittaa myönteisen tukipäätöksen jälkeen - investointi toteutettava kahden vuoden kuluessa (+ 1 v) - kustannusten tulee olla lopullisia, kohtuullisia ja todennettavia E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

18 Tuen enimmäismäärä perinnebiotooppi
- arvokkaalle perinnebiotoopille enintään ( €/ha) Enintään 3 ha:n kohteet €/ha Yli 3 ha:n, mutta enintään 10 ha:n kohde 910 €/ha Yli 10 ha:n kohteet €/ha ELY-keskus arvioi hakemuksessa (suunnitelmassa) esitetyt kustannukset ja vahvistaa päätöksellään hankekohtaisen enimmäismäärän (aloituslupa) Ei-tuotannollisten investointien tukea maksetaan hyväksyttyjen toteutuneiden kustannusten mukaan. E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

19 Maksatus haetaan erikseen
Ei-tuotannollisten investointien tuen maksamista haetaan erikseen kuitteja vastaan Lnro 197(A;B) tai 284(A;B) Voi hakea useammassa erässä Tarkastukset Toimintaryhmien kautta toteuttavia toimintalinjan 2 toimenpiteitä ei lueta mukaan ryhmän 20% kuntarahoitusosuuden laskemiseen. Erityistuissa maksu suunnitelman kustannusarvion perusteella E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

20 Investoinnin toteutuksen jälkeen…
Perinnebiotoopin hoito – erityisympäristötukisopimus Monivaikutteisen kosteikon hoito – erityisympäristötukisopimus Sopimusta (5-vuotinen) haettava, kun ei tuotannollinen investointi on valmis. Tässä yhteydessä alueen hallinta voidaan siirtää, ei-tuotannollisen investoinnin toteuttajataho (ei) tee itse 5-vuotista hoitosopimusta ELY-keskuksen kanssa. E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

21 Vuonna 2011 haettavat erityistukisopimukset (luonnos)
1 Suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito 2 Monivaikutteisen kosteikon hoito (myös rekisteröidyt yhdistykset) 3 Pohjavesialueiden peltoviljely 4 Luonnonmukainen tuotanto 5 Luonnonmukainen kotieläintuotanto 6 Perinnebiotooppien hoito (myös rekisteröidyt yhdistykset) 7 Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen (RY) 8 Alkuperäisrotujen kasvattaminen 9 Alkuperäiskasvien viljely 10 Valumavesien käsittelymenetelmät 11 Ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen (AB alue) 12 Lietelannan sijoittaminen peltoon 13 Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

22 Erityistukisopimukset 5- 10 vuotiset 1/3
KOSTEIKKO; kosteikon hoitotoimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia voidaan korvata erityistukisopimuksen avulla. Sopimus ja korvaus pinta-alan perusteella. Minimi sopimusala 0,30 ha Hakija ympäristötuki viljelijä tai rekisteröity yhdistys (X) Noudatetaan täydentäviä ehtoja (X) Myös Leader E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

23 Sopimukset 2/3 Perinnebiotooppi; Perinnebiotoopit ovat perinteisten maankäyttötapojen muovaamia aloja (kedot, niityt, metsälaitumet… (myös Leader) Hoidon tavoitteena ylläpitää alueen monipuolista lajistoa Pienialainen pb 0,05 – 0,30 ha tuki 200 €/kohde/v 0,30 ha -> enintään 450 €/ha/v Tuki määräytyy suunnitelman kustannusarvion perusteella ja on pinta-ala perusteinen E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

24 Sopimukset 3/3 LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUDEN EDISTÄMINEN erityistukisopimus Ei voi hakea ei-tuotannollisena investointina Alueen kunnostamiskustannukset ja hoitokustannukset sisällytetään vuosittaiseen sopimuskorvaukseen Tukitaso enintään 450 €/ha/v Vuonna 2011 voivat myös rekisteröidyt yhdistykset hakea. E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

25 Suunnitelmaan perustuvissa sopimuksissa hoitopäiväkirjan pitäminen
Sopimusehtojen toteuttamiseen liittyvä tuen saajan tekemä työ sekä omien koneiden ja laitteiden käytöstä aiheutuneet kustannukset voidaan hyväksyä korvattaviksi kustannuksiksi, jos työstä pidetään hoitopäiväkirjaa. E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

26 Hoitopäiväkirjaan kirjataan vähintään
Lohkon nimi, tunnus ja pinta-ala Vuosittaiset toimenpiteet Niiden; toteuttamisaika,-kesto ja toimenpiteiden vaikutus ympäristöön (sopimusalueen säätö-, hoito- ja huoltotoimenpiteet) E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp

27 Tavoite: Kosteikko Sopimus:
Monivaikutteisen kosteikon hoito Tavoite: * vähentää veden kuljettamia ravinteita ja maa-aineksia * lisätä luonnon monimuotoisuutta * elävöittää maisemaa Kosteikko * voi käsittää kosteikko-osan sekä näitä ympäröivän hoitoalueen (suojavyöhyke tai tulvaniitty) * voidaan perustaa pellolle tai muulle alueelle * etäisyys enintään 1 km lähimmistä pelloista (valuma-alueesta peltoa yli 20%) * niittojäte voidaan hyödyntää * hoitopäiväkirja Sopimus: (* perustaminen mahdollista ei-tuotannollisten investointien tuella (enint €/ha), (0,3- 0,5 ha 3226€/kohde), myös Leader !) * minimisopimusala 0,30 ha * sopimuksen kesto 5 (tai 10) vuotta * sopimuskausi alkaa 1.10. * tuki enintään 450 €/ ha/ v E-P:n ELY-keskus,

28 Tavoite: Kohteet: Edellytykset: Sopimus:
Perinnebiotooppien hoito Tavoite: * maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen Kohteet: * kedot, niityt, hakamaat yms. * metsälaitumet, jos laidunnuksesta kulunut enintään 10 v ja sen merkkejä vielä näkyvissä (kasvillisuus yms.) Edellytykset: * ei muokata, lannoiteta, ojiteta, metsitetä tai käytetä torjunta-aineita * toimenpiteinä voi olla raivaus, niitto, laiduntaminen yms. Sopimus: * alkuraivaus ja aitaaminen mahdollista ei-tuotannollisten investointien tuella (enint €/ha) (myös Leader) → TÄSTÄ MYÖHEMMIN ENEMMÄN! * etusijalla jatkosopimukset, arvokkaat perinnebiotoopit (inventoidut), Natura alueet, ei-tuotannollisten investointien tuella perustetut alueet * minimisopimusala 0,30 ha * sopimuksen kesto 5 vuotta * sopimuskausi alkaa (1.5.) * tuki enintään 450 €/ ha/ v * pienet perinnebiotoopit 5-30 aaria 200 €/ kohde/v * luontoarvoiltaan vähintään maakunnallisesti arvokkaita E-P:n ELY-keskus

29 Tavoite: Kohteita: Toimenpiteitä: Sopimus:
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen Tavoite: * huolehtia maatalousympäristöjen luonnon monimuotoisuudesta * säilyttää tyypillisten ja uhanalaisten lajien elinympäristöjä * lisätä viljelymaiseman avoimuutta ja monipuolisuutta Kohteita: * pellon ja tien tai pellon ja vesistön väliset reunavyöhykkeet (leveys enintään 20 m) * metsäsaarekkeet (koko enintään 1 ha) * uhanalaisten lajien esiintymispaikat * pienet kosteikot ja tulvapellot * lintujen pesintä-, ruokailu- ja levähdysalueina toimivat pellot * viljelyn tai laidunkäytön ulkopuolelle jääneet / jäävät pellot (esim. Tavallista heinänviljelyä ja maisemalaiduntamista ei tueta) Toimenpiteitä: * puiden ja pensaiden raivaus, laiduntaminen, sadonkorjuu * perinteisten rakennelmien ja rakenteiden (ladot, kiviaidat yms.) kunnostaminen ja hoito; polut, lintutornit, aidat Sopimus: * etusijalla jatkosopimukset, valtakunnallisesti tai alueellisesti arvokkaat maisema- alueet, Natura- alueet, LUMO- yleissuunnitelma-alueet * minimisopimusala 0,30 ha * sopimuksen kesto 5 tai 10 vuotta * sopimuskausi alkaa (1.5.) * tuki enintään 450 €/ ha/ v E-P:n ELY-keskus, maaseutu ja energia/ymp


Lataa ppt "EI-TUOTANNOLLISET JA YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKISOPIMUKSIA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google