Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mitä varhainen puuttuminen on?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mitä varhainen puuttuminen on?"— Esityksen transkriptio:

1 Mitä varhainen puuttuminen on?
Ei ole olemassa yhtä varhaisen puuttumisen määri-telmää; yleisesti tarkoitetaan sitä, että ongelmat havaitaan ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Varhaisesta puuttumisesta puhutaan mm. sairauksien, oppimisvaikeuksien, päihteiden käytön, nuorisorikollisuuden ja työttömydyen ehkäisyyn ja hoitoon liittyvissä kysymyksissä Varhaisen puuttumisen lisäksi tarvitaan hyvinvointia rakentavaa ja ongelmia ehkäisevää työtä.

2 Miksi varhaista puuttumista? Kolme näkökulmaa:
Inhimillinen Lapsen kehitys Oikeudellinen Yleiset ihmisoikeudet Lapsen oikeudet Taloudellinen Kustannussäästöt merkittäviä

3 Varhain puututaan: kun aikuisella/työntekijällä nousee huoli lapsesta/nuoresta tai -ryhmästä kun halutaan estää lasten ongelmien kärjistyminen tai kasautuminen kun halutaan ehkäistä tai pysäyttää syrjäytyminen kun kriisitilanteen alkuvaiheessa on vielä paljon mahdollisuuksia tarjota tukea ja löytää ratkaisuja.

4 Milloin puutut? Oma subjektiivinen huolesi riittää
Kun kohtaat avun tarpeessa olevia aikuisia, selvitä myös heidän lastensa tilanne ja avun tarve Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Huolen vyöhykkeistö auttaa arvioimaan avun ja yhteistyön tarvetta.

5 Työntekijän/aikuisen kokeman, lasta/nuorta koskevan huolen vyöhykkeistö
* kontrollilla tarkoitetaan tilanteen hallinnan lisäämistä rajoittamalla jotakin epätoivottavaa asiaa esim. päihteiden käyttöä

6 Subjektiivinen huoli Subjektiivinen huoli lapsesta perustuu kontaktitietoon, jota on vain hänen kanssaan tekemisissä olevilla ihmisillä Jokaisen kontaktitieto on ainutlaatuista Aikuisilla on työnsä/tilanteensa puolesta erilaiset auttamismahdollisuudet, siksi huoli lapsesta voi olla eriasteinen. Huoli kasvaa sitä mukaa, kun aikuinen kokee omien auttamismahdollisuuksiensa vähenevän

7 Miten puutut? Kun puutut, tarjoa tukea ja yhteistyötä
Pyri kunnioittavaan vuoropuheluun Tue perheen voimavaroja, luo toivoa Tarvittaessa hae yhteistoimintaa muiden työntekijöiden tai aikuisten kanssa Puutu rakentavasti ja vastuullisesti: varmista, että lapsi/perhe saa tarvitsemansa avun.

8 Tapausesimerkki Perheessä 12-vuotias Matti, äiti, isä ja koira
Vanhemmat yrittäjiä, työ vie pääosan ajasta, perheellä taloudellisia huolia isän sairastuttua reumaan Koulupinnaus alkanut 10-vuotiaana, viimeisimmän todistuksen keskiarvo 6.5 Vuoden ajan Matti liikkunut isompien poikien porukassa, jäänyt kiinni huumekokeiluista ja näpistelystä.

9 Tapausesimerkki Mitä nyt tehdään? Kuka/ketkä tekevät?
Miten puututaan niin, että puuttujat tietävät mitä kukin tekee? Mikä on seuraava konkreettinen askel? Miten jatkossa seurataan ja varmistetaan, että Matin asiat ovat kunnossa? Mitä tapahtuisi, jos kukaan ei tekisi mitään?

10 Pohdittavaksi I Mitkä tekijät omassa toiminnassasi mahdollistavat varhaisen puuttumisen lasten, nuorten ja lapsiperheiden pulmatilanteisiin? Mitkä tekijät omassa toiminnassasi estävät/vaikeuttavat varhaista puuttumista? Mitä tukea ja mistä tarvitset näiden esteiden/vaikeuksien poistamiseen ja mistä/keneltä saat sitä?

11 Pohdittavaksi II Mitkä tekijät SEURAKUNNASSA tällä hetkellä tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia?

12 Keskustelu kulttuurisesta muutoksesta
Varhaisen puuttumisen toteutuminen edellyttää muutosta ajattelutavoissa yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla Tarvitaan laaja-alaista keskustelua asenteiden muuttamiseksi ja yhteisvastuun vahvistamiseksi -> Sanoista tekoihin!

13 Varhaista puuttumista tukee se, että
kaikilla lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskentelevillä on sellaisia työkäytäntöjä, jotka tukevat pulmien tunnistamista ja niihin tarttumista tarvittaessa tukena on yhteistyöverkosto, jolta voi saada lisäapua yhteistyössä hyödynnetään ja arvostetaan erilaista osaamista niin julkisella kuin järjestösektorilla käytössä on tasavertaista vuoropuhelua rakentavia työmenetelmiä

14 Huolen puheeksiottomenetelmä
Lomake, joka auttaa valmistautumaan keskusteluun vanhempien kanssa Puheeksi otetaan henkilökohtainen lasta koskeva huoli, ei lapsen tai perheen ongelma Puheksiottoon valmistaudutaan pohtimalla, mitä voimavaroja perheessä on ja mitä itse voi tarjota tueksi Etukäteen mietitään, millainen tapa ottaa huoli puheeksi on vanhempia arvostava ja yhteistyötä rakentava

15 Huolikartoitus Huolen vyöhykkeistön avulla kartoitetaan työn-tekijöiden subjektiivista huolta heidän työssään kohtaamistaan lapsista ja nuorista (ei-huolta, pieni huoli, harmaa vyöhyke, suuri huoli) Viikon ajan tukkimiehen kirjanpidolla tehtävä kartoitus tuottaa tietoa siitä, paljonko ja minkä asteista huolta lapsista koetaan Huolen harmaalla vyöhykkeellä saadaan näkyviin tiiviimpää yhteistyötä tarvitsevien lasten ja nuorten osuus Voidaan toteuttaa työyksikössä, asuinalueella, kunnassa tai seutukunnassa.

16 Hyvien käytäntöjen kokoaminen
Huolen vyöhykkeistölle kootaan eri yksiköiden omat työkäytännöt sekä yhteistyökäytännöt Hyvät käytännöt kootaan vyöhykekohtaisesti (ei-huolta, pieni huoli, harmaa vyöhyke, suuri huoli) Tavoitteena on tuottaa eri yksiköiden oman työn sekä yhteistyön menetelmäpaletti Työskentely auttaa tutustumaan omiin ja toisten työkäytäntöihin ja tarjoaa välineitä psykososiaalisen työn kehittämiseen.

17 Dialogiset yhteistyöpalaverit
Tavoitteena eri osapuolten (perhe ja ammattilaiset) vastuun- ja työnjaon selkiyttäminen ja konkreettinen tukisuunnitelma perheelle Erilaisia palaverimuotoja aiheen ja osallistujien mukaan Ulkopuoliset verkostokonsultit ohjaavat palaverin kulkua Vuoropuhelurakenne varmistaa moniäänisen, voimavarakeskeisen ja tasavertaisen keskustelun Turvataan kaikkien mahdollisuus puhua, tulla kuulluksi ja kuunnella

18 Lisätietoja ja yhteydenotot
Menetelmät: Julkaisussa: Arnkil T, Eriksson E & Arnkil R. Palveluiden dialoginen kehittäminen kunnissa. Stakesin Raportteja 253/2000. Netissä: Koulutuskyselyt: Stakes/Jukka Pyhäjoki, puh , Oppaat: Stakes/Eeva Vänttinen, puh ,

19 Pohdittavaksi III Mitä varhaisen puuttumisen työmuotoja sinulla on tällä hetkellä käytössäsi? Mitkä edellä kuvatuista varhaisen puuttumisen menetelmistä voisit ottaa melko helposti käyttöön? Mitkä menetelmät ovat sellaisia, että tarvitsisit tukea niiden käyttöön? Millaista tukea ja mistä?

20 Kirkkohallitus Yleistä:
Kirkon lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyöntekijöiden ammatillisten peruskoulutusten sisällöissä varhaisen puuttumisen näkökulma Työntekijöiden perustyö mahdollistaa nuoren havaitsemisen ajoissa lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä seurakunnissa yli 4 000 diakoniatyöntekijöitä seurakunnissa 1 200 Kirkon perheasiain neuvottelukeskusten (41) palvelut pienten lasten perheiden kriisitilanteet priorisoitu

21 Kirkkohallitus Toimintoja ja hankkeita:
Koti – kasvun paikka -Kirkon lapsi ja nuorisotyön painopiste 2003 – 2005 Väkivallasta sovintoon –hanke Sopuavain 2003 – 2005, yhteisvastuukeräyksen tuella toteutuva hanke lasten ja nuorten väkivaltaa vastaan Palveluoperaatio Saapas Hiippakunnissa järjestettävät varhaisen puuttumisen päivät 2004 – 2005 Riemuvuosiprojektit Vanhempainkoulut, eroryhmät, sururyhmät yms. paikallisseurakunnissa itsenäisesti toteutettavat hankkeet


Lataa ppt "Mitä varhainen puuttuminen on?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google