Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä – hanke 2010

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä – hanke 2010"— Esityksen transkriptio:

1 Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä – hanke 2010
Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä – hanke 2010

2 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla
A. Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus ja oppimisen arviointi B. Oppimisen arvioinnin menetelmät C. Opiskelijan osaamisen arviointi D. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointi E. Maahanmuuttaja opiskelijan ohjaaminen ja arviointi

3 Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan yksilöllinen oppimispolku
”Onnistumisen ilmapiiriä edistäviä tekijöitä ovat toimiva vuorovaikutus, välittävä huolenpito, positiiviset odotukset sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuus.”

4 Pedagogisia keinoja ja ohjausmenetelmiä
Vuorovaikutus Opiskelijan ja opettajan säännöllinen ja riittävä yhdessäolo tulee varmistaa, jotta oppimista ja kasvua tukevalle vuorovaikutukselle on erityisopetuksessa riittävästi aikaa (Miettinen 2008). Keskustelut Keskustelujen avulla opintomenestykseen ja opintojen etenemiseen pyritään vaikuttamaan kasvatuksellisin keinoin. Pyritään luomaan luottamuksellinen suhde opiskelijaan, jolloin keskustelu opinnoista ja elämästä yleensä onnistuu parhaiten. Työvaltainen oppiminen Opiskelija suorittaa opintoja työvaltaisesti, jolloin huomattava osa opiskelusta tapahtuu työssäoppimassa. Opiskelijan opintojen tavoitteet pyritään saavuttamaan mahdollisimman laajasti alan työtä tekemällä. Opiskelijalle annetaan riittävästi aikaa harjoittelemiseen ja kokeilemiseen..Työvaltainen oppiminen soveltuu opiskelijalle, jonka teoriaopinnot sujuvat huonosti, mutta työn kautta oppiminen on helppoa.

5 Pedagogisia keinoja ja ohjausmenetelmiä jatkuu
Yksilöllinen opetus Yksilöllinen opetus on opettamisen henkilökohtaisin muoto. Menetelmää käytetään opiskelijan kanssa, jos hänellä on vaikeuksia opiskella ryhmässä tai hän oppii joitakin asioita parhaiten kahdenkeskisessä opetuksessa. Itsenäinen opiskelu Opiskelija tekee annettuja oppimistehtäviä itsenäisesti esim. verkkokurssin avulla. Tämä sopii opiskelijalle, jolla on omaa aloitekykyä ja joka pystyy tekemään suorituksia omaa tahtiin. Opiskelijan oppimistyyliin sopivien oppimistapojen käyttö Samanaikaisopetus Samanaikaisopetusta toteutetaan siten, että kaksi opettajaa tai opettaja ja ohjaaja työskentelevät samanaikaisesti joko samassa tai erillisessä tilassa. Avustavan opettajan tai ohjaajan on oltava sama koko opintojakson ajan. Vastuu opetuksesta on molemmilla. Samanaikaisopetuksella mahdollistetaan opiskelijan opinnoissa eteneminen sekä hyvän ja oppimista edistävän työilmapiirin säilyminen. Näin siitä hyötyy koko ryhmä.

6 Pedagogisia keinoja… Opiskeluajan muuttaminen
Opiskeluaikaa voidaan lain perusteella henkilökohtaistaa joko pidentämällä tai lyhentämällä. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opiskeluaika voidaan hojks:ssa määritellä neljäksi vuodeksi. Toiminnanohjaus Jatkuva kontakti ja vierellä oleminen ovat tärkeitä joillekin opiskelijoille. Jos on tarpeellista, opiskelijalle tehdään selkeä päiväkalenteri ja käytetään enemmän aikaa opiskelijan perehdyttämiseen kuin yleensä. Kerrataan asioita riittävän usein. Annetaan selkeitä ja lyhyitä ohjeita kirjallisten tai työtehtävien tekemiseen. Huolehditaan, että opiskelija pääsee alkuun. Samoin tulee huolehtia, että opiskelija jatkaa tehtävän tekoa, kun se on jostain syystä keskeytynyt. Oppimisvaikeuden huomioiminen opetuksessa Esim. tärkeää opiskelun edetessä on, ettei opettaja puhu ja kirjoita yhtä aikaa tai vaadi opiskelijoita kirjoittamaan samanaikaisesti.

7 Oppimista tukevat menetelmät
Työssäoppimistilanne tulisi rakentaa sellaiseksi, että se tukee opiskelijan oppimista. Työpaikkaohjaaja joutuu tässä yhteydessä pohtimaan useita kysymyksiä: miten luodaan hyvä vuorovaikutus miten opiskelijaa motivoidaan miten luodaan otollinen oppimistilanne • miten opiskelijalle löydetään sopiva tavoitetaso • miten ja millä menetelmillä ohjataan • miten kiitetään ja annetaan rakentavaa palautetta Oppimisen kannalta on tärkeää, että asiaa työstetään monella tavalla: käytetään esimerkiksi eri aisteja ja erilaisia työskentelytapoja. Tämä on tärkeää myös siitä syystä, että ihmiset ovat erilaisia sen suhteen, mitkä seikat ovat tärkeitä oppimistilanteessa. Valmentaminen ja tukeminen. Kun opiskelija tekee tehtävää, ohjaaja tarkkailee, antaa lisäohjeita, neuvoja, tukea ja palautetta. Joskus tukena voivat toimia myös erilaiset työvälineet ja apuvälineet. Tuen määrää vähennetään asteittain opiskelijan taitojen kehittymisen myötä. Mallioppiminen/mallittaminen. Mallioppimisella tarkoitetaan oppimista jäljittelyn tai mallin ottamisen kautta. Mallittamisessa voidaan hyödyntää kaikkia aistikanavia. Ohjaaja näyttää ja selostaa tehtävän ja opiskelija seuraa ja pyrkii tekemään mallin mukaisesti itse kokeilemalla.

8 Palautteen antamisen pelisääntöjä (opettaja / työpaikkaohjaaja)
Palautteen antamisen pelisääntöjä ovat seuraavat: anna myönteistä palautetta välittömästi ja usein ja korjaava palaute rakentavasti puhu rajatusta tilanteesta ja mahdollisimman pian tilanteen jälkeen, älä yleistä ole konkreettinen, puhu asioista älä tulkinnoistasi, näytä faktoja rajaa tavoite toimintaa koskevaksi, älä puutu persoonaan käytä ”minä” kieltä, kyseessä on sinun näkökulmasi, ei koko totuus. Luova palaute -video

9 Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointi
Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arvioinnissa noudatetaan samoja yleisiä periaatteita kuin muutoinkin arvioinnissa. Arvioinnin tulee tukea opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä ja ammatillista kasvua. ”Opiskelijat ovat kaikki erilaisia, ja heillä on oikeus olla erilaisia. Ohjaava ja kannustava opiskelijan arviointi edellyttää, että opiskelijalle sallitaan yksilöllisiä ratkaisuja oppimisen etenemisessä ja oppimismenetelmissä ja että opiskelijan arvioinnilla edistetään opiskelijan yksilöllisiä pyrkimyksiä.” (OPH)

10 Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointi
Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arvioinnissa on otettava huomioon seuraavat eettiset periaatteet: Opiskelijan itsearviointi on tärkeä osa arviointia. Kehitystä tuetaan rakentavan palautteen avulla. Arvioinnin tulee olla suoraa, rehellistä ja läpinäkyvää. Oikeudenmukaisuuden toteutuminen on arvioinnissa tärkeää luottamuksen rakentamiseksi. Opiskelijan tulee voida luottaa siihen, että opettaja ajattelee arvioinnissa hänen parastaan.

11 Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointi
Erityisopetuksessa ja opiskelijan arvioinnissa lähtökohtana on ensisijaisesti se, että opiskelija suorittaa tutkinnon valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa ilmaistujen tavoitteiden, ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien mukaisesti, vaikka hän tarvitsisi opinnoissaan runsaasti tukea. Opiskelijoiden tulee saada ilmaista osaamisensa eri tavoin, muutenkin kuin kirjallisesti. Osaaminen on voitava osoittaa niillä kommunikointitavoilla ja niillä menetelmillä, joiden avulla opetuskin on toteutettu.

12 Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointi
Erityisesti vamman, sairauden ja niihin rinnastettavien oppimisvaikeuksien, kuten lukemis- ja kirjoittamisvaikeuden, ollessa kyseessä, on käytettävä kullekin opiskelijalle parhaiten soveltuvaa arviointimenetelmää. Arviointimenetelmiä ovat esimerkiksi seuraavat: 1. Itsearviointi 2. Jatkuva arviointi 3. Ammattiosaamisen näytöt 4. Kirjalliset, suulliset tai toiminnalliset kokeet 5. Yksilölliset, pari- tai ryhmätehtävät 6. Raportit 7. Videot 8. Valokuvat 9. Portfolio 10. Erilaiset käytännön tehtävät 11. Vertaisarviointi

13 Erityistä tukea tarvitseva opiskelija ammattiosaamisen näytöissä
Yksilöllisen näytön suunnittelu ja toteutus eivät saa vaikuttaa näytön arvosanaa alentavasti näytön suorittamiseen liittyvät erityisjärjestelyt esim. lisäaika, suullinen täydentäminen, erityisopettajan tuki kirjallisissa tehtävissä Yksilöllinen näyttö suunnitellaan siten, että opiskelijan tuen tarpeet ja vahvuudet otetaan huomioon mutta ammattitaitovaatimuksista ei tingitä! eli Arvioinnin kohteet ja kriteerit pysyvät samoina vaikka ammattiosaamisen näytön toteutusta yksilöllistetään.

14 Jos ammattiosaamisen näytössä on kirjallisia tehtäviä, on tärkeää että
ohjeet ja tehtävät ovat selkeitä ja teksti ymmärrettävää tehtäviin on mahdollista tutustua etukäteen ohjeistuksiin ja tehtävänantoon varataan riittävästi aikaa käytetään sekä suullista että kirjallista ohjeistusta varmistetaan että ohjeet ja tehtävät on ymmärretty tehtävä on mahdollista suorittaa vaihtoehtoisilla tai täydentävillä tavoilla mietitään tarkasti onko kirjallinen tehtävä välttämätön ammattiosaamisen kannalta ja mitä sen avulla arvioidaan Opiskelijaryhmän palaute!

15 Yksilöllisen näytön suunnittelu
Tarvittaessa näyttö voidaan tehdä pienemmissä osissa ja näytön sisältöä voidaan muokata -> opiskelija näyttää osaamistaan ”kapea-alaisemmin” ? Vaihtoehtoisilla tavoilla osaamisen näyttäminen esim. kirjallisen osan täydentäminen suullisesti Ajoitusta voidaan myös yksilöllistää: lisäaikaa oppimiseen ja näytön toteuttamiseen Näyttöympäristön valinnalla myös merkitystä Oman osaamisen näyttäminen tapahtuu parhaiten luontevassa tilanteessa osana työn tekemistä työssäoppimispaikassa. Se, että näytöstä tehdään erillinen suoritus, lisää usein merkittävästi opiskelijan jännittämistä

16 Näytön yksilöllistäminen, koontia
Näytön toteutuksessa voidaan siis yksilöllistää: ajoitusta, esim. pitempi aika oppia, osissa näyttäminen, eri aikoina näyttäminen näyttöympäristöä, esim. työpaikan valinta, työpaikka/oppilaitos, ympäristön muu muokkaus näyttötapa, esim. vaihtoehtoisia tapoja näyttää, täydentävä (esim. kirjallisen osuuden suullinen täydennys) tukea ja ohjausta, ennen-aikana-jälkeen, vaikutus arviointiin mietitään, tehtävien ymmärtämisen tukeminen - näytön sisällön muokkaus; valitaan ”keskeisistä keskeisin” -arvioinnin kohteet ja kriteerit huomioitava arvioinnin mukauttaminen (mukautetut tavoitteet ja kriteerit)

17 Ennen näyttöä opiskelijan osaaminen varmistetaan ennen näyttöä
ohjaava opettaja tekee tarvittaessa useampia ohjauskäyntejä ja seuraa opiskelijan työskentelyä työpaikkaohjaajalta palautetta oppimisen etenemisestä erityisopettajan antama tuki mahdollista tarvittaessa opiskelija saa tukiopetusta ja yksilöllistä lisäohjausta ennen näyttöä näyttöä voidaan ennalta harjoitella oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikassa

18 Näytön aikana Näytön alkaessa opiskelijalle annetaan selkeät työohjeet
Opiskelija saa yksilöllistä ohjausta tarvitessaan työpaikkaohjaajalta ja/tai opettajalta Ohjauksen määrä voi vaikuttaa arviointiin, mutta siitä on tiedotettava kaikille osapuolille ennen näytön alkamista Opiskelija saa vertaistukea työ- tai opiskelukavereiltaan Opiskelija saa kannustavaa palautetta ja tukea kynnyskoh- dissa. Tärkeää on välitön ilmapiiri: kysellä saa! Ammattiosaamisen näytöissä ei ole kysymys vanhanaikaisista koetilanteista, joissa suoritus piti tehdä ehdottoman yksin.

19 Näytön järjestäminen erityistä tukea tarvitseva oppija huomioiden 1
-Pelkojen ja jännittämisen ehkäiseminen ja lieventäminen eri keinoin (mm. keskustelu, harjoitteleminen etukäteen, näyttöympäristöön tutustuminen etukäteen) Näytön arvioinnin kohteet ja kriteerit on määritelty selkeästi ja ymmärrettävästi, jotta opiskelija tietää mitä häneltä odotetaan Arviointikeskustelu on kannustava ja avoin ja huomioidaan vahvuudet ja kehittämisalueet (mikä onnistui hyvin ja mitä kannattaa vielä kehittää)

20 Näytön järjestäminen… 2
Opiskelijaa tuetaan itsearvioinnissa Itsearviointia tulee harjoitella etukäteen Arviointilomake on helppokäyttöinen ja ymmärrettävä Suullinen palaute näytöstä on tärkeää opiskelijalle. -Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointi voi olla myös sanallista arvosanojen lisäksi. Näyttötodistukseen merkitään myös sanallinen kuvaus opiskelijan näytöllä todennetusta osaamisesta


Lataa ppt "Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä – hanke 2010"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google