Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Projektirahoitus Projektirahoituksen perusrakenne ja osapuolet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Projektirahoitus Projektirahoituksen perusrakenne ja osapuolet"— Esityksen transkriptio:

1 Projektirahoitus Projektirahoituksen perusrakenne ja osapuolet
projektiyhtiön osakkaat = sponsorit Tilaaja urakoitsija projektiyhtiö laitetoimittaja Asiakkaat projektiluotonantajat Ostajat/käyttäjät toimittajat - energia - raaka-aineet

2 Projektin rahoitussopimukset
Oman pääoman ehtoinen rahoitus - oma pääoma - välirahoitus -> esimerkiksi pääomalaina B. Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus 1. Projektiluottosopimus 2. Vakuussopimukset 3. Takaukset ja takuut sekä tukikirjeet 4. Luotonantajien väliset (intercreditor agreements) sopimukset 5. Suorat sopimukset

3 Projektin rakennusvaiheen aikainen rahoitus- ja vakuusjärjestely
Takuunantajapankki < urakoitsija projektiyhtiön osakasyritykset vastavakuus urakkatakuut urakkamaksut valmistumistakuu Projektiyhtiö  projektiluotonantajat laina vakuudenhaltija-agentti, trustee - vastavakuudet -> urakkasop.per.saatavat * vakuudet projektin varallisuus urakoitsijan pankkitili (sulkutili) * urakkasopimus Säilytyssopimus -> sijoitusinstrumentit * sopimuksiin perustuvat oikeudet * urakkatakuisiin perustuvat oikeudet

4 Projektin toimintavaiheen aikainen rahoitus- ja vakuusjärjestely
Projektiyhtiö Projektiluotonantajat hyödyke tulokassavirran velanhoitomaksut ylijäämä Ostajat vastikemaksut Vakuudenhaltija, agentti;trustee Vakuudet projektivarallisuus -> kiinteistö, vuokraoikeus, yrityskiinnitys Myyntisopimuksiin perustuvien saatavien panttaus -> VKL 31.1 § Projektiyhtiön tilivarojen panttaus -> sulkutilijärjestelyt -> KK 10:1.2

5 Leasingjärjestely osana projektirahoitusta
Osapuolten väliset oikeussuhteet rakennus- ja käyttövaiheessa vakuudet: - reaaliom. panttaus - urakka/kauppasop.siirto - leasingsop.siirto vuokratakaus urakka/myynti Rahoittaja  Leasingyhtiö  Urakoitsija/Myyjä <  Koordinointisop. Takauksia leasingvuokrat tavarantoimitus palvel./tuotteiden myynti Projektin Projektiyhtiö  Asiakkaat osakkaat vuokralleottaja

6 Projektiluotonanto/projektirahoitus
Projektirahoitus (Project Finance) Projektiluotonanto (Project Lending) -> investointirah. vieraalla pääomalla Kassavirtaan perustuvaa rahoitusta Neljä vaihetta: 1) suunnitteluvaihe; 2) rakentamisvaihe; 3) valmistumis-vaihe ja 4) toimintavaihe -> omat projektiriskit kussakin vaiheessa Projektipohjainen riskinjako -> riskimatriisi -> allokointi kenelle riski parhaiten on kokonaisuuden kannalta siirrettävissä eli joka voi sitä myös valvoa ja siihen vaikuttaa Projektikohtainen vakuusajattelu Luottoriskin arvioinnissa kiinnitetään huomiota -> projektin toteutukseen ja tulevaan toimintaan vaikuttaviin, luoton takaisinmaksuun tarvittavan tulokassavirran kertymistä uhkaaviin riskitapahtumiin

7 Keskeiset projektiosapuolet
Projektin sponsorit = projektiyrityksen osakkaanomistajat Projektiyhtiö -> solmii projektisopimukset, rahoitussopimukset yms. Sopimukset Projektiluotonantajat -> antavat velkarahoitusta erilaisten vieraan pääoman instrumenttien muodossa Isäntävaltio eli julkinen valta -> myöntää toimiluvan (concession) BOT-projekteissa (Build,Operate, Transfer) Urakoitsijat -> urakkasopimus projektiyhtiön kanssa Hyödykkeiden tuottajat Lopputuotteiden ostajat

8 Projektin sopimusdokumentaatio
Projektin isäntävaltion ja projektiyhtiön välillä tehtävät sopimukset - konsessiosopimus (concession contract) Sponsoreiden väliset sopimukset -> osakassopimukset (shareholders’ agreement) - jos on kyse konsortiosta -> laaditaan joint venture –sopimus Projektisopimukset A. Rakentamiseen liittyvät projektisopimukset (i) Rakennusurakkasopimukset (construction contracts) (ii) Laitetoimitussopimukset (supply contracts) (iii) Projektin valmistusmistakuu (completion guarantee) - pääomalaina, lainasaatavan ostositoumus, tukikirje

9 Projektin sopimusdokumentaatio jatkuu
B. Projektin toimintaan liittyvät projektisopimukset (i) Energian, raaka-aineen ja/tai tavaroiden toimitussopimukset (ii) Projektin tuottamaa hyödykettä koskevat myyntisopimukset (iii) Projektin operointi- ja ylläpitosopimukset (iv) Projektin johtamista ja teknisiä asiantuntijapalveluita koskevat sopimukset Erityiset riskienhallintasopimukset (i) Vakuutussopimukset (ii) Korkoriskin suojaussopimukset (iii) Valuuttakurssiriskin suojaussopimukset

10 Projektin sopimusdokumentaatio jatkuu
Projektin rahoitussopimukset Oman pääoman ehtoinen rahoitus - laaditaan tavallisesti investointisopimus osakkaiden, päärahoittajien ja/tai projektiyhtiön välillä - välirahoitus -> pääomalaina (capital loan) Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus - vakuudeton tai vakuudellinen velkarahoitus (senior debt) - tähän rahoitukseen liittyvät sopimukset: (1) Projektiluottosopimukset (loan agreements) -> rahoittajien muodostama syndikaatti, esim. 10 pankkia (2) Vakuussopimukset (security agreements) (3) Takaukset ja takuut (guarantees)

11 Projektin sopimusdokumentaatio jatkuu
(4) Luotonantajien väliset sopimukset (intercreditor agreements) - isossa projektissa on mukana erilaisia rahoittajia - tällaisissa sopimuksissa säädellään tavallisesti eri velkainstrumenttien pääomien ja korkojen takaisinmaksusta, kuittauksista, eri luotonantajien (senior/junior) keskinäisistä maksunsaantijärjestyksestä, default-tilanteita, velkojien perimis-, turvaamis- tai realisointitoimenpiteitä sekä vakuuksien hallinnoinnista ja jakamisesta - velkojien etuoikeusjärjestys (5) Suorat sopimukset (direct agreements) - näillä tarkoitetaan projektiluotonantajien sopimuksia projektisopimusten osapuolten ja konsessionantajan kanssa siitä, että projektiyhtiön laiminlyödessä sopimusvelvoitteensa sopijapuolet eivät irtisano sopimuksiaan, vaan pitävät ne voimassa, jos projektinosakkaat ottavat vastatakseen yhtiön sopimusvelvoitteista

12 Vakuudet projektirahoituksessa
Kovenanttien (erityisehtojen) merkitys korostuu Koko projektivarallisuus pyritään saamaan vakuusoikeuden kohteeksi Myös projektiyhtiön osakkeet voidaan pantata projektiluotonantajille (vierasvelkapanttaus) Projektiluotonannon vakuusjärjestelyihin liittyy useita sekä rinnakkaisia että peräkkäisiä intressejä: 1) velan kattamisintressi; 2) projektivarallisuuden valvontaintressi; 3) poliittisen riskin eristämisintressi; 4) vakuuksien jakamisintressi ja lisäluoton hankkimisintressi; 5) suojausintressi; ja 6) projektin haltuunottointressi.

13 Vakuudet projektirahoituksessa jatkuu
Vakuuksilla on erityisesti valvonta- ja suojausintressi -> suojataan oikeudenhaltijoita muita projektiyhtiön olemassa olevia tai tulevia velkojia vastaan ja edesautetaan projektin valvontaa esim. hallinnoijan avulla Selvitettävä sovellettava lainsäädäntö Otettava huomioon projektiyhtiön sijaintimaan (vakuuden kohteen) pakottava lainsäädäntö eri vakuuksien käyttömahdollisuutta punnittaessa Lähtökohtana kaiken mahdollisen projektiyhtiön varallisuuden käyttö vakuutena: - kiinteä omaisuus, irtain käyttö- tai vaihto-omaisuus (fixed/floating securities); arvopaperit ja arvo-osuudet; myynti-, vakuutus- ja vahingonkorvaussaatavat (tulevat saatavat); projektiyhtiön tilivarojen panttaus ja sulkutilijärjestelyt * Selvitettävä mahdollisuus Trust-instituutin käyttöön vakuuden hallinnoinnissa -> esim. syndikoidun luoton agenttipankki voi toimia vakuuksien hallinnoijana eli trusteena -> Englannin lain soveltaminen


Lataa ppt "Projektirahoitus Projektirahoituksen perusrakenne ja osapuolet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google