Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhdistysten ja säätiöiden veroilmoituslomake 6C

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhdistysten ja säätiöiden veroilmoituslomake 6C"— Esityksen transkriptio:

1 Yhdistysten ja säätiöiden veroilmoituslomake 6C
Yhdistysten ja säätiöiden veroilmoituslomake 6C

2 Esityksen sisältö - Ilmoittamisvelvollisuudesta
Esityksen sisältö - Ilmoittamisvelvollisuudesta Uusi veroilmoituslomake 6C lomake 76 (kiinteistöt )

3 Ilmoittamisvelvollisuudesta
Ilmoittamisvelvollisuudesta Verovelvollisen, jolla on verovuonna ollut veronalaista tuloa tai varoja tai velkoja taikka muita verotukseen vaikuttavia tietoja, on annettava kehotuksetta veroilmoitus. Yleishyödyllisen yhteisön EI kuitenkaan tarvitse antaa kehotuksetta veroilmoitusta yksinomaan varoistaan ja veloistaan, ellei kysymys ole kiinteistöverotukseen vaikut-tavista, verovuoden aikana muuttuneista tiedoista (VML 7 §). Yleishyödylliset yhteisöt ovat verovelvollisia saamastaan elinkeinotulosta ja muussa kuin yleisessä tai yleishyö-dyllisessä käytössä olevan kiinteistön tuottamasta tulosta (TVL 23 §).  Huom! Yleishyödylliselle yhteisölle myönnetty veron-huojennus ei vapauta sitä ilmoittamisvelvollisuudesta. Mikäli yhteisö ei ole yleishyödyllinen, se on verovelvollinen kaikesta tulostaan.

4 Ilmoittamisvelvollisuudesta
Ilmoittamisvelvollisuudesta Velvollinen antamaan veroilmoituksen on myös jokainen muu, jolta verovirasto sitä erityisesti vaatii. Veroviraston vaatimukseksi tulkitaan sekä esitäytetty veroilmoitus että erillinen kehotus antaa veroilmoitus.

5 Ketkä käyttävät lomaketta 6C
Ketkä käyttävät lomaketta 6C ·         aatteelliset yhdistykset ·         erityislainsäädäntöön perustuvat yhdistykset ·         metsänhoitoyhdistykset ·         taloudelliset yhdistykset ·         muut yhdistykset ·         säätiölain mukaiset säätiöt ·         muut säätiöt. Eläkesäätiöt ja keskinäiset vakuutusyhdis-tykset käyttävät pääverolomaketta 6B ja hypoteekkiyhdistykset lomaketta 6.

6 Veroilmoituslomakkeen 6C täyttäminen
Veroilmoituslomakkeen 6C täyttäminen Yleishyödyllinen yhdistys ja säätiö, jolla ei ole veronalaista elinkeinotuloa, täyttää lomakkeen 6C seuraavat kohdat: ·         sivulta 1 kaikki kohdat ·         sivulta 2 kaikki kohdat ·        sivulta 3 kohdan IV Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön erittelytiedot (ei kohtaa V) ·        sivulta 4 kohdan VIII Tilintarkastus (ei kohtia VI ja VII).

7 Veroilmoituslomakkeen 6C täyttäminen
Veroilmoituslomakkeen 6C täyttäminen Yleishyödyllinen yhdistys ja säätiö, jolla on veronalaista elinkeinotuloa, täyttää lomak-keesta kaikki muuta kohdat paitsi kohdan VI, ts. seuraavat kohdat: ·  sivulta 1 kaikki kohdat ·  sivulta 2 kaikki kohdat ·  sivulta 3 kaikki kohdat ·  sivulta 4 kohdat VII Eri tulolähteiden tulos ennen tappioiden vähentämistä ja VIII Tilintarkastus (ei kohtaa VI)  

8 Veroilmoituslomakkeen 6C täyttäminen
Veroilmoituslomakkeen 6C täyttäminen Ei-yleishyödyllinen (eli koko toiminnas-taan verovelvollinen) yhdistys ja säätiö täyttää lomakkeesta seuraavat kohdat: ·         sivulta 1 kaikki kohdat ·         sivulta 2 kaikki kohdat ·         (ei lainkaan sivua 3) ·         sivulta 4 kaikki kohdat  

9 6C tunnistetiedot Lomakkeella asiakas ilmaisee oman käsityksensä yleishyödyllisyydestä (kohta 152) Yhdistyksen jäsenmäärää kysyttäessä eritellään henkilö- ja yhteisöjäsenet (kohdat 153 ja 154) Postiosoitteen, toimipaikan osoitteen, toimialan ja pankkitilin numeron muutokset ilmoitetaan (kohdat 092, 093 ja 175)

10 I Hallintoon kuuluville maksetut suoritukset
I Hallintoon kuuluville maksetut suoritukset Ilmoitetaan suorituksen saajan nimi ja henkilötunnus Hallintoon kuuluvilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yhteisön hallituksen jäseniä, toimitusjohtajaa, toiminnanjohtajaa, rahastonhoitajaa sekä ASIAMIESTÄ Suorituksen euromäärä pyydetään vain silloin, kun suorituksesta EI anneta vuosi-ilmoitusta Jos tiedot eivät mahdu lomakkeelle voidaan käyttää vapaamuotoista liitettä (tällöin rasti sivulle 4 kohtaan 180 vapaamuotoisia liitteitä)

11 II Tuloslaskelma Kaikki täyttävät tuloslaskelman (kts. poikkeus alla)
II Tuloslaskelma Kaikki täyttävät tuloslaskelman (kts. poikkeus alla) Tuotot ja kulut ilmoitetaan kirjanpidon mukaisina Muutamia poikkeuksia kirjanpidon mukaiseen tuloslaskelman kaavaan Jos yhdistys tai säätiö on käyttänyt kirjanpitoasetuksen 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua kiinteistön tuloslaskelmakaavaa, kohdan II laskelma jätetään täyttämättä. täytetään lomake 76

12 II Tuloslaskelma Varsinainen toiminta
II Tuloslaskelma Varsinainen toiminta Tuotot sisältävät myös ko. toimintaan saadut avustukset Yleishyödylliset erittelevät varsinaisen toiminnan tuotot sivulla 3, jos ne ylittävät yhteensä €

13 II Tuloslaskelma Varainhankinta TVL 23.3 §:n mukainen varainhankinta
II Tuloslaskelma Varainhankinta TVL 23.3 §:n mukainen varainhankinta - vain yleishyödylliset täyttävät Muu varainhankinta eritellään sivulla 3 kohdassa B, jos ylittää €, vaikka yhteisö pitäisi myyntiä verovapaana Tavara- ja palvelumyynti KOHTA 612 ja 634 1) Yleishyödyllinen yhdistys ja säätiö ilmoittaa muusta kuin kohdassa 611 ilmoitetusta vähäisestä varainhankinnasta saamansa tuotot 2) Koko toiminnastaan verovelvollinen yhdistys ja säätiö ilmoittaa kaikesta varainhankintaan liittyvästä tavara-ja palvelumyynnistä saamansa tuotot

14 II Tuloslaskelma Yleisavustuksiin merkitään ne avustukset, joita ei ole saatu minkään tietyn menon kattamiseksi Jos toiminta kokonaan verollista siirretään tilikauden ylijäämä/alijäämä sivun 4 kohdan VI laskelmaan sijoitus- ja rahoitustoimintaan liittyvistä osingoista annetaan tarvittaessa liitelomake 73

15 III Tase Tasetiedot lyhennetyn tasekaavan mukaisessa järjestyksessä ja sellaisina kuin ne ovat kirjanpidossa

16 IV Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön erittelytiedot (sivu 3)
IV Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön erittelytiedot (sivu 3) Kohdan tiedot täytetään vuosittain Sääntömuutos ilmoitetaan ja samalla tarkempi selvitys toiminnan muutoksista Voimassa oleva huojennuspäätös/-hakemus vireillä –> asiakkaan tulee liittää veroilmoitukseen jäljennös päätöksestä ja eritellä elinkeinotulot kohdassa V ja/tai kiinteistötulot lomakkeella 76 Säätiön pääasiallinen tarkoitus Yhteisön jakamien apurahojen yms. euro ja kpl määrä kaikille yhdistyksille ja säätiöille tarkoitetut kohdat 605 ja 606

17 IV Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön erittelytiedot
IV Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön erittelytiedot A Erittely varsinaisen toiminnan tuotoista Siirretään tuloslaskelman kohdasta 610, jos summa ylittää € Tässä kohdassa ei ilmoiteta kohtien 612 ja 634 tavaroiden ja palveluiden myyntiä Kaikkien eriteltyjen tietojen osalta täytetään euromäärä Lisäksi palveluiden ja tavaroiden myynnin (tuloslaskelman kohta 610) osalta täytetään myös kohderyhmä, jolle myynti on tapahtunut

18 IV Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön erittelytiedot
IV Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön erittelytiedot B Erittely tavara- ja palvelumyynnistä, jota yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö pitää verovapaana Tuloslaskelman kohdissa 612 ja 634 ilmoitetut myynnit Eritellään toiminnoittain sekä tuotot, että toimintoon kohdistuneet kulut Lisäksi täytetään kohta onko myynti tapahtunut vain jäsenille vai myös muille

19 V Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön veronalainen elinkeinotoiminta Erittely elinkeinotoiminnan tuloista ja kuluista –> ei täytetä ellei ko. toimintaa ole Myös niiltä osin kuin asiakkaalla on voimassa oleva huojennuspäätös /-hakemus vireillä Kohdassa 219 ilmoitetaan elinkeinotoimin-nan yhteenlaskettu nettotulos + tai – merkkinen Elinkeinotoiminnan tulos/tappio siirretään sivulle 4 kohtaan VII (500 tai 505)

20 VI Laskelma muun kuin yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnan tuloksesta Kohdan täyttää yhdistys tai säätiö, joka on VEROVELVOLLINEN koko toiminnastaan Täytetään vain elinkeinotoiminnan osalta Elinkeinotoiminnan tulos / verovuoden vahvistettava tappio siirretään kohtaan VII Henkilökohtaisen tulolähteen osalta täytetään lomake 7A, maatalouden osalta lomake 2 ja metsätalouden osalta lomake 2C –> tulos/vahvistettava tappio siirretään lomakkeelle 6C kohtaan VII

21 VII Eri tulolähteiden veronalainen tulos ennen tappioiden vähentämistä / verovuoden vahvistettava tappio Tappiot vähennetään viranpuolesta Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö siirtää lomakkeella 76 ilmoitetun verotettavan kiinteistötulon tähän kohtaan

22 VIII Tilintarkastus Kohtaan 177 merkitään kyllä tai ei
Jos tilintarkastuskertomus ei sisällä kielteisiä lausuntoja, muistutuksia tai lisätietoja, kertomusta ei tarvitse liittää veroilmoitukseen Jos tilintarkastusta ei ole vielä suoritettu, tulee kertomus lähettää kuukauden kuluessa tilintarkastuksen pitämisestä

23 Vapaamuotoisia liitteitä
Kohta 180 Kyllä Jos veroilmoitus sisältää vapaamuotoisia liitteitä (esim. säännöt, veronhuojennuspäätös) Kohta 180 Ei Jos sisältää vain verohallinnon lomakkeita tai liitteitä lähetetään jälkikäteen

24 Veroilmoitukseen tulee aina liittää
Jäljennös kirjanpitolain mukaan laaditusta tuloslaskelmasta ja taseesta Jäljennös toimintakertomuksesta; jos toimintakertomusta ei ole laadittu, annetaan vapaamuotoinen selvitys yhteisön toiminnasta

25 Mahdollisesti tarvittavia liitelomakkeita
3 ja 3A Kiinteistöselvitykset 7A Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta 62 Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista tärkeä SOTU-maksuluokkaa varten elinkeinotoimintaa harjoittavalla 73 Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä 76 Yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden kiinteistöt

26 Yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden kiinteistöt 2007 Lomake 76 (Täyttöohjeessa)

27 Lomake 76 Yleistä Yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille kiinteistön käyttötarkoituksen ja verotettavan kiinteistötulon laskemista varten Lomake tarvitsee täyttää vain, jos asiakas on muutoinkin velvollinen antamaan veroilmoituksen (lomake 6C) Täytetään jokaisen kiinteistön osalta, vaikka se ei olisi tuottanut veronalaista kiinteistötuloa

28 Lomake 76 Kiinteistön käyttö omaan elinkeinotoimintaan
Jos kiinteistöstä yli puolet on asiakkaan oman elinkeinotoiminnan käytössä, siitä saatava tulo on elinkeinotuloa Lomakkeella ilmoitetaan tällöin vain kiinteistön käyttötarkoitus, ei tuloa

29 Lomake 76 Muutokset tilikauden aikana
Täytetään aina jokin vaihtoehdoista Jos kiinteistön käyttötarkoitus on muuttunut vuokralaisen vaihtumisen yhteydessä, täytetään myös kohta vuokralainen vaihtunut Tarkempi selvitys muutoksista annetaan vapaamuotoisella liitteellä Jos ei muutoksia käyttötarkoituksessa – rastitaan kohta ei muutoksia

30 Lomake 76 Kiinteistön käyttötarkoitus Ilmoitetaan %:na
Yleinen tai yleishyödyllinen käyttö –> ei ilmoiteta tuloa Kiinteistöstä saatua luovutusvoittoa ei ilmoiteta tällä lomakkeella

31 Lomake 76 Kiinteistön käyttötarkoitus jatkuu..
Muu käyttö – ei yleishyödyllisessä käytössä Jos kiinteistöstä yli puolet on asiakkaan oman elinkeinotoiminnan käytössä, siitä saatava tulo on elinkeinotuloa –> tulo ilmoitetaan päälomakkeella 6C kohdassa V

32 Lomake 76 Kiinteistötulo
Vuokratuotoista vähennetään veronalaisiin kiinteistötuloihin kohdistuvat vähennyskelpoiset menot Veronalainen kiinteistötulo (netto) yhteensä kohdassa ilmoitetaan eri kiinteistöistä saatujen veronalaisten nettotulojen yhteismäärä Jos kiinteistöön kohdistuu veronhuojennuspäätös / -hakemus, ei nettotulosta lasketa mukaan tähän summaan –> tuotot, kulut ja nettotulos eritellään kuitenkin kiinteistön tietojen kohdalla


Lataa ppt "Yhdistysten ja säätiöiden veroilmoituslomake 6C"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google