Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ja päätös Suomen kannalta VANK-seminaari 10.9.2008: EU:n uusi sisämarkkinoiden.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ja päätös Suomen kannalta VANK-seminaari 10.9.2008: EU:n uusi sisämarkkinoiden."— Esityksen transkriptio:

1 Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ja päätös Suomen kannalta VANK-seminaari 10.9.2008: EU:n uusi sisämarkkinoiden tavarapaketti Anja Liukko

2 10.09.20082 NLF-asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008 tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta •Kansallinen ja eurooppalainen akkreditointijärjestelmä •Markkinavalvonnan puitteet •EU:n ulkorajan valvonta •CE-merkintää koskevat periaatteet  Suoraan sovellettavaa oikeutta •1.1.2010 alkaen

3 10.09.20083 NLF-asetuksen soveltamisala (1/3) ► Akkreditointi •Pakollinen ja vapaaehtoinen akkreditointi •Pakolliseen ja vapaaehtoiseen vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvä akkreditointi  EU:ssa kaikki kansalliset akkreditointijärjestelmät toimivat samojen periaatteiden mukaan

4 10.09.20084 NLF-asetuksen soveltamisala (2/3) ► Markkinavalvonta •EY:n tuoteharmonisointilainsäädännön soveltamisalan tuotteet •Tuote: valmistusprosessissa tuotettu aine, valmiste tai muu tavara, joka ei ole •ruokaa, rehua, elävä kasvi tai eläin taikka •ihmisestä tai kasvista tai eläimestä peräisin oleva tuote, joka liittyy suoraan niiden tulevaan lisääntymiseen •NLF-asetusta sovelletaan vain, jos sovellettavassa EY:n tuoteharmonisointilainsäädännössä ei ole vastaavaa erityissäännöstä (lex specialis -periaate) •Esim. huumausaineiden lähtöaineet, lääkinnälliset laitteet, ihmisten ja eläinten lääkkeet, moottoriajoneuvot, ilmailu •NLF-asetuksen soveltaminen ei estä ryhtymästä direktiivissä 2001/95/EY säädettyihin täsmällisempiin toimenpiteisiin kulutustuotteiden turvallisuuden varmistamiseksi

5 10.09.20085 NLF-asetuksen soveltamisala (3/3) ► EU:n ulkorajavalvonta •EY:n lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat tuotteet  Yhteisöharmonisoinnin piiriin kuuluvat ja muut tuotteet •NLF-asetusta sovelletaan vain, jos muussa yhteisön lainsäädännössä ei ole erityissäännöksiä rajatarkastusten järjestämisestä •Esim. kasvinsuojelu, eläinlääkintä, eläintekniset tarkastuk- set, eläintensuojelu (ks. Asetus (ETY) N:o 339/93, art. 7) ► CE-merkintä •NLF-asetusta sovelletaan, kun asianomaisessa EY:n tuoteharmonisointilainsäädännössä säädetään CE-merkinnästä

6 10.09.20086 NLF-asetuksen kansalliset vaikutukset (1/2) 1)Lainsäädäntövaikutukset (  Asetus suoraan sovellettava) •Ristiriitaiset kansalliset säännökset kumottava (tai muutettava) •Jäsenvaltioille säädettyjen velvollisuuksien toimeenpano lailla •Yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteet •Julkisen vallan käyttö •Seuraamukset elinkeinonharjoittajille (CE-merkintä!)  Akkreditointi: L vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta (920/2005) ja sektorilait  Markkinavalvonta: Sektorilait  CE-merkintä: L tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE- merkinnällä (1376/1994) ja sektorilait •Direktiivin 2001/95/EY muutos saatettava voimaan  L kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004)

7 10.09.20087 NLF-asetuksen kansalliset vaikutukset (2/2) 2)Vaikutukset viranomaisten toimintaan  Jäsenvaltion tiedonantovelvoite •Akkreditoinnin järjestäminen (art. 4) •Markkinavalvonnan järjestäminen (art. 17)  Kansallinen akkreditointielin/FINAS (art. 3–12 ja 39)  Markkinavalvontaviranomaiset sekä tulli ja muut EU:n ulkorajaa valvovat viranomaiset (art. 18–29) 3)Elinkeinonharjoittajat  CE-merkintä (art. 30) → ei muutoksia nykytilaan? 4)Ilmoitetut laitokset ja muut arviointilaitokset  Pakollinen ja vapaaehtoinen akkreditointi (art. 5 ja 7) 5)Muut vaikutukset  Yleisten etujen suojelun korkea taso [EU:ssa]?  Sisämarkkinoiden toimivuus?

8 10.09.20088 Markkinavalvonta kansallisesti  Markkinavalvontaviranomaisen toimivalta ja velvollisuudet perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön •SähköturvallisuusL, KemikaaliturvallisuusL, PainelaiteL, L työsuo- jelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta, jne. •Viranomaisen toimintaa koskevat yleislait: •HallintoL, JulkisuusL, KieliL, jne. •Kuluttajatuotteet: •L kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta  Valvottavien vaatimusten sisältö: •Asianomainen EY-asetus (esim. EY:n yleinen elintarvikeasetus) ja EY:n direktiivin kansallinen voimaansaattamissäädös (esim. L eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta)

9 10.09.20089 NLF-päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta •EY-tuoteharmonisoinnin yleiset periaatteet •Viitesäännökset EY-tuoteharmonisonnille  Tarkoitettu ohjeeksi EY:n tuoteharmonisointia koskevan lainsäädännön valmisteluun  Apuna voimassa olevan EY:n tuoteharmonisointia koskevan lainsäädännön tulkinnassa

10 10.09.200810 NLF-päätös: EY:n tuoteharmonisoinnin yleiset periaatteet •Tuotteiden oltava lainsäädännön mukaista •Elinkeinonharjoittaja on vastuussa •EY-lainsäädännössä vain olennaiset vaatimukset •Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt (moduulit) •Tuotteelle yksi yhteinen EY-vaatimustenmukaisuus- vakuutus, vaikka sovellettavia EY-lainsäädäntöjä useita •Jos vaaditaan vaatimustenmukaisuuden arviointia, säädettävä arviointi viranomaisen, valmistajan tai ilmoitetun laitoksen tehtäväksi

11 10.09.200811 NLF-päätös: Viitesäännökset EY:n tuoteharmonisonnille  Määritelmät  Elinkeinonharjoittajien velvollisuudet • valmistaja, valtuutettu edustaja, maahantuoja, jakelija  Tuotteen vaatimustenmukaisuus  Ilmoitetut laitokset ja ilmoitusmenettely  Suojalausekemenettelyt  Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt  EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

12 10.09.200812 NLF-päätöksen soveltaminen säädettäessä EY:n tuoteharmonisoinnista •EY:n tuoteharmonisointia koskevassa lainsäädännössä on käytettävä päätöksen yleisiä periaatteita ja viitesäännöksiä •Voidaan poiketa, jos tarkoituksenmukaista ja erityisesti jos oikeusjärjestelmä on kattava  rehu- elintarvikelainsäädäntö  maataloustuotteet  kasvien terveys ja kasvien suojelu  kosmetiikka  tupakkatuotteet  ihmisen veri ja kudokset  lääkkeet ihmisille ja eläimille  kemikaalit  alakohtaisia mukautustarpeita: lääkinnälliset laitteet, rakennustuotteet, merenkulun laitteet  Tavoitteena lainsäädännön johdonmukaisuus


Lataa ppt "Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ja päätös Suomen kannalta VANK-seminaari 10.9.2008: EU:n uusi sisämarkkinoiden."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google