Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli"— Esityksen transkriptio:

1 Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli
Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

2 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.):
Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon ammattihenkilöiden tai toimintayksiköiden menettelyn asianmukaisuutta koskevat kanteluasiat ja muut valvonta-asiat muiden valvonta- ja tutkintaviranomaisten (esim. EOA, OKA, poliisi, Kuluttajariitalautakunta) Valviralta pyytämät asiantuntijalausunnot

3 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.):
Muut asiat tuomioistuinten ja muiden viranomaisten (esim. Kuluttajariitalautakunnan) pyytämät vakuutuslääketieteelliset asiantuntijalausunnot ns. sääntelemättömän koulutuksen sisältöä koskevat, ammattioikeuksien myöntämiseen liittyvät asiat raskauden keskeyttämistä tai steriloimista koskevat asiat oikeuspsykiatriaa koskevat asiat

4 Asiantuntijan esteellisyydestä

5 Esteellisyyssääntelyn tarkoitus
rajoittaa jo etukäteen asian käsittelijän objektiivisuuteen, tasapuolisuuteen ja riippumattomuuteen liittyvien epäilyjen syntymistä turvata yleisemmin viranomaistoiminnan riippumattomuuteen kohdistuvaa yleistä luottamusta

6 Sovelletaan hallintolaissa säädettyjä esteellisyysperusteita
Asiantuntijana toimivan on oltava esteetön Sovelletaan hallintolaissa säädettyjä esteellisyysperusteita

7 Hallintolain esteellisyysperusteet (28 §)
”Virkamies on esteellinen: 1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen; 2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen; 4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai 7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.”

8 Yleislausekkeeseen perustuva esteellisyys
”…esteellinen… jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu” Esteellisyys voi olla olemassa esim.: jos asiantuntija on antanut aikaisemmin samassa asiassa lausunnon muulle taholle jos asiantuntija toimii/on toiminut palvelus- tai toimeksiantosuhteessa sellaiseen vakuutus-yhtiöön/muuhun vakuutuslaitokseen/samaan vakuutusyhtiöryhmään kuuluvaan yhtiöön, jossa ko. henkilön asiaa käsitellään/on käsitelty

9 Asiantuntijan harkittava, voiko hän olla esteellinen
Epäselvissä tilanteissa syytä ottaa yhteyttä esittelijään

10 Valviran odotukset asiantuntijalausunnolta

11 Asiantuntijan odotetaan vastaavan nimenomaan esitettyihin kysymyksiin
kysymykset ilmenevät lausuntopyyntökirjeestä ja sen liitteenä olevista asiakirjoista Esim. kanteluasioissa tarpeen kiinnittää huomiota kantelijan esiin tuomiin seikkoihin ja kysymyksiin ja antaa lausunnossa vastaus näihin kysymyksiin

12 Jos asiantuntija katsoo, että asiassa tarvitaan myös muuta erityisasiantuntemusta, lausunnossa on syytä ehdottaa ko. alan asiantuntijan lausunnon hankkimista

13 Mihin asiantuntijan ei odoteta ottavan kantaa
Asiantuntijan ei odoteta ehdottavan toimenpiteitä, joihin Valviran tai muun viranomaisen tulisi asiassa ryhtyä Yksittäistä henkilöä koskevassa lausunnossa ei ole syytä ottaa esille yleisluonteisempia seikkoja, jotka eivät liity ko. asian arviointiin Nämä voi saattaa Valviran tietoon esim. erillisessä kirjeessä

14 Asiantuntijalausunto perustuu Valviran toimittamiin asiakirjoihin
Jos toimitetussa aineistossa ei ole kaikkea asian arvioinnin kannalta tarpeellista, mahdollisesti saatavissa olevaa selvitystä, asiassa tulisi ottaa yhteyttä Valviraan (ensisijaisesti lausuntopyynnön allekirjoittajaan) Asiaan osallisten mahdolliset suorat yhteydenotot asiantuntijaan ohjataan Valviralle

15 Asiantuntijalausunnon sisällöstä (1
Lausunnon tulee olla riittävän kattava asian arvioinnin kannalta

16 Asiantuntijalausunnon sisällöstä (2
Lausunnossa on hyvä todeta sen perustana oleva aineisto Tarpeen myös esittää arvio siitä, onko aineisto ollut riittävä johtopäätösten tekemiseen Lausunnossa tulisi kuvata asiakirjoista ilmenevä tapahtumien kulku pääpiirteittäin

17 Asiantuntijalausunnon sisällöstä (3
Esitettyjen johtopäätösten ja asiantuntijan kannanottojen tulee olla perusteltuja Kirjallisuus ja tutkimusnäyttö, johon kannanotot perustuvat, mainitaan lausunnossa Todettava myös, jos kannanottoa ei ole mahdollista perustaa em. lähteisiin (kannanotto voi tällöin perustua myös omaan kokemukseen) Käypä hoito - ja vastaaviin suosituksiin viitattaessa otettava huomioon niiden soveltuminen kyseiseen hoitotilanteeseen, mm. suositusten antoajankohta

18 Asiantuntijalausunnon sisällöstä (4
Kun asiakirjoissa esitetään erilaisia näkemyksiä asian ratkaisemisen kannalta merkityksellisistä seikoista, asiantuntijan on tarpeen punnita puolesta – vastaan -seikkoja Mahdolliset koulukuntaerimielisyydet tuodaan esiin lausunnossa, samoin se, mitä voidaan pitää vallitsevana käsityksenä

19 Asiantuntijalausunnon sisällöstä (5
Lausunnossa tulee tarvittaessa arvioida syy – seuraus -suhdetta Syy-yhteyden todennäköisyyden vakiintunut asteikko: erittäin todennäköinen jokseenkin todennäköinen mahdollinen jokseenkin epätodennäköinen erittäin epätodennäköinen

20 Asiantuntijalausunnon sisällöstä (6
Kun asiantuntija katsoo potilaan hoidossa menetellyn virheellisesti, lausunnossa on tarpeen konkretisoida missä kohdin hoitoketjua olisi tullut menetellä toisin kenen olisi tullut menetellä toisin miten tuolloin olisi tullut menetellä Tarpeen myös arvioida ammattihenkilön virheellisen menettelyn vakavuusastetta, virheellisestä menettelystä aiheutuneita seurauksia ja sitä, olisiko seuraus ollut vältettävissä toisin toimien

21 Käytännön seikkoja Lausunto annetaan yhtenä kappaleena
Lausuntoa ei tulisi laatia asiantuntijan työpaikan logo-paperille Asiantuntijan koti- tai työpaikan osoitetta tai muita yhteystietoja ei ole syytä merkitä lausuntoon Osoitteen muutoksista toivotaan ilmoitettavan Valviralle Ilmoitus Valviralle, jos asiantuntija toivoo tulossa olevasta asiakirjalähetyksestä etukäteisilmoitusta sähköpostiinsa


Lataa ppt "Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google