Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Seminaari 3.9.2012 Heli Lepistö.  Tutustu opetussuunnitelmaan. Mitä ollut? Mitä on tulossa?  Opetusryhmän aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Seminaari 3.9.2012 Heli Lepistö.  Tutustu opetussuunnitelmaan. Mitä ollut? Mitä on tulossa?  Opetusryhmän aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset."— Esityksen transkriptio:

1 Seminaari 3.9.2012 Heli Lepistö

2  Tutustu opetussuunnitelmaan. Mitä ollut? Mitä on tulossa?  Opetusryhmän aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset.  Mieti jakson keskeiset opittavat asiat, käsitteet, opetuksen/oppimisen punainen lanka.

3  Opettajan käytössä oleva materiaali; alan kirjallisuus, oheismateriaalit, opettajan oppaat, lehdet, internet…  Oppilaan käytössä oleva materiaali  Muu materiaalia: kuvia, esineitä, materiaalinäytteitä, tee kokeiluja.  Integroinnin mahdollisuudet.  Tee yhteistyötä!

4  Ajatuskartta  Idealista  Käsitekartta  Suunnittelusivusto  Open reppuvihko

5 MITÄ JAKSOSUUNNITELMASSA ON OLTAVA?

6  Opetuksen ja oppimisen tavoitteet  Kasvatukselliset tavoitteet  Mitä oppilaan pitäisi oppia tietämään, osaamaan ja arvostamaan?  Selkeät tavoitteet antavat suunnan opetuksen suunnittelulle ja oppimisen arvioinnille.

7 Kognitiivinen (tieto)Affektiivinen (asenteet)Psykomotorinen (taidot) 1. Tietäminen, muistaminen 2. Ymmärtäminen ("omin sanoin") 3. Soveltaminen 4. Analyysi (esim. olennaisen erottaminen, perusteleminen) 5. Synteesi (liittäminen laajempaan kokonaisuuteen) 6. Arviointi 1. Vastaanottaminen 2. Reagoiminen, sääntöjen noudattaminen 3. Hyväksyminen, arvostaminen 4. Arvojen jäsentäminen, priorisoiminen 5. Arvojen sisäistäminen, luonteenomaistuminen 1. Jäljittely 2. Ohjeenmukainen toiminta 3. Toiminnan täsmentyminen, riippumattomuus ohjeista 4. Toiminnan koordinaatio muuhun toimintaan 5. Luonteva toiminta, rutinoituminen

8  Oppimisprosessin eteneminen, sisällön valinta ja rajaaminen, jäsentyminen, ydinasiat, keskeiset käsitteet  Tavoitteet konkretisoituvat sisällöiksi eli oppiainekseksi.

9  ongelmalähtöinen oppiminen  tutkiva oppiminen  yhteistoiminnallinen oppiminen  tekstityöskentely - ajatuskartta, käsitekartta, tiivistelmä, referaatti, tekstianalyysi, tekstivertailu, snowball, stealing, tutkimus  projekti  kyselevä opetus  luokkakeskustelu  väittely  yhteinen harjoitus  Ideointiryhmä/aivoriihi  parityöskentely  ryhmätyöskentely  työpistetyöskentely  demonstraatio  laborointi  peli  leikki  draama  tietokoneavusteinen oppiminen  itsenäinen harjoitustehtävä  luento, koe/tentti

10  Pedagogisten mallien valinta paljastaa opettajan oppimisnäkemyksen.

11  Mitä on käytettävissä? Mitä voi tehdä? Mitä voi hankkia? Kuka hankkii? Mistä? Onko tila käytettävissä?  Tee yhteistyötä!

12  Miten liikunnan suunnistusjakso integroidaan eri oppiaineisiin?  Miten käsityön koneompelujakso integroidaan eri oppiaineisiin?  Miten kotitalouden leivontajakso integroidaan vesistöteemaan?

13  Kaikki eivät tee samoja asioita, samassa ajassa, samalla tavalla.  Opetuksen eriytyminen sisällön, ajan ja menetelmän suhteen.  Visuaaliset oppijat, auditiiviset oppijat, kinesteettiset oppijat  Analyyttinen vai intuitiivinen oppija?  Taitava vai peräti lahjakas?  Lukiohäiriö?  Hahmottamisen häiriö  Työskentelyn pulmat  Käyttäytymisen pulmat

14  Arvio siitä, paljonko viikkotunteja tarvitaan kyseisen jakson läpiviemiseen.  Suunnittele opetus niin, että jokaiselle opetuskerralle on selkeä tavoite.

15  Oppimisen arvioinnin tehtävänä on todeta, motivoida, kannustaa, ohjata ja ennustaa.  Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään  Miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa?  Arviointi pohjautuu aina asetettuihin tavoitteisiin. Arviointi dokumentoidaan ja tallennetaan.

16  Havainnointi, haastattelu, itsearviointi, tarkistus, kirjoitelma - teksti, kuva, päiväkirja, arviointivihko, blogi, draama, ryhmäarviointi, arviointikeskustelu, projektin arviointi, prosessin arviointi, näyttely, video, valokuva, portfolio, testi, koe

17  Hyvin suunniteltu ja valmisteltu jakso  muodostaa kokonaisuuden  antaa opettajalle työskentelyrauhan  aikaa oppimisen arvioinnille  ohjaa opetustilanteiden suunnittelua  mahdollisuuden joustaa oppimistilanteissa  voi muuttua ja kehittyä jakson aikana

18  Oppimis- ja kasvatustavoitteet  Kysymykset, avainkäsitteet  Resurssit; välineet, materiaalit, havainnollistaminen  Pedagogiset mallit  Opetuksen organisointi - käsikirjoitus  aktivointi toiminta koonta  Opetuksen eriytyminen  Arviointi – miten varmistetaan ymmärtäminen  Ajoitus  Opiskelijan omat oppimisen tavoitteet

19  Selvitä opiskeltavan asian käsitteet itsellesi. Kuinka tarjoat ne oppilaille?  Tee tunnin keskeiset kysymykset itsellesi valmiiksi.

20  Miten oppilaat saadaan suunnattua toimimaan asetettujen tavoitteiden suuntaisesti?  Varaudu ylläpitämään motivaatiota aiheeseen myös jakson kuluessa, esim. asettamalla välitavoitteita, selkeyttämällä tavoitteita, kannustamalla ja antamalla palautetta.  Ole itse innostunut aiheesta ja anna sen myös näkyä toiminnassasi!


Lataa ppt "Seminaari 3.9.2012 Heli Lepistö.  Tutustu opetussuunnitelmaan. Mitä ollut? Mitä on tulossa?  Opetusryhmän aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google