Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sini, Marika & Ville-Pekka

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sini, Marika & Ville-Pekka"— Esityksen transkriptio:

1 Sini, Marika & Ville-Pekka
Nuoruus Sini, Marika & Ville-Pekka

2 Kehityksen neljä kokonaisuutta
1. Fysiologiset muutokset & kypsyminen -fysiologiset muutokset, esim. kasvupyrähdys -hormonaaliset muutokset (käyttäytyminen) -alkaa useita vuosia ennen sukukypsyyden saavuttamista 2. Ajattelutaitojen kehitys -aivojen kehitys -ajattelu abstraktimpaa (Piaget) -oman moraalikäsityksen kehittyminen -suunnittelu- ja päätösentekotaidot lisääntyvät  omat ratkaisut -minäkuva ja maailmankuva subjektisoituu 3. Sosiaalisen kentän laajentuminen -toisen yksilön näkökulman ymmärtäminen ja huomioonottaminen -kavereiden merkitys nousee jopa vanhempia tärkeämmäksi -oma itsenäisyys tärkeää -seurustelusuhteet -nuori itse ja vanhemmat (epäsuorasti) vaikuttavat nuoren kaveripiiriin -kaveripiiriin laatu vaikuttaa nuoren kehitykseen 4. Sosiaalis-kulttuurisen ympäristön muutokset -koulutyö -roolin omaksuminen -sukupuoli-identiteetin omaksuminen ja suhteiden luominen vastakkaiseen sukupuoleen -valmistautuminen perhe-elämään -perheen perustaminen, puolison valinta ja työelämään siirtyminen -kehitystehtävissä onnistuminen  hyvinvointi ja myöhempi kehitys

3 Sosialisaatio ja identiteetin kehitys
Kanavointi Valinta Sopeutuminen Identiteetin muodostuminen Kehitystehtävät Motivaatio Tavoitteiden muokkaus Identiteetti Institutionaaliset urat Tavoitteet Hallintakeinot Identiteettistatus Toimintamahdollisuudet Mahdolliset minät Defenssimekanismit Minäkuva Valintojen peräkkäinen riippuvuus Koulutussuunnitelmat Kausaaliattribuutiot Identiteettitarinat Suunnittelu Toiminta- ja ajattelustrategiat

4 Perheen ja ikätovereiden merkitys nuoruuden kehityksessä
Tärkeä osa nuoren elämää Kasvatustyylien vaikutus nuoreen -Autoritaarinen vs. auktoritatiivinen vs. laiminlyövä kasvatustyyli Vertaisryhmässä nuori voi olla joko suosittu, torjuttu, huomiotta jätetty tai ristiriitainen Samankaltaiset nuoret ajautuvat samaan ryhmään  vahvistavat tietynlaista käyttäytymistä Laajempi sosiaalinen ympäristö vaikuttaa ryhmien muodostumiseen

5 Nuorten hyvinvointi ja mielenterveys
Nuoruusvuosien ongelmat näkyvät joko henkisenä pahoinvointina tai ulkoisena häiriökäyttäytymisenä Masennus ja ahdistuneisuus (sisäänpäinsuuntautuneita ongelmia) Käytöshäiriöt, aggressiivisuus ja rikollisuus (ulospäinsuuntautuneita ongelmia) Päihteiden käyttö Elokuva- Sisko tahtoisin jäädä

6 Roger Gould Amerikkalainen psykoanalyytikko
Aikuistuvan nuoren psyykkinen kehitys = prosessi, jossa muutoksen ytimenä lapsuuden tunneobjektisuhteiden muokkaaminen aikuistumisen vaatimusten mukaisesti Avainkäsite: lapsuuden objektisuhteiden irrationaaliset uskomukset (näistä vapautuminen avain aikuisen tietoisuuden kehittymiselle) ”Kehittyminen vaatii nuoren käsitystä itsestään oman elämänsä ja tulevaisuutensa luojana ja synnyttäjänä” Transformations: Growth and change in adult life (1978) (aikuistuvan nuoren ja aikuisen minätietoisuuden muutos vaiheteorioiden tapaan) Minätietoisuus kehittyy vuoden iässä  vanhempien maailmankuva hylätään: -pyrkimys erilaisuuteen -omat uskomukset -arvojärjestelmän muodostuminen -irtautuminen vanhempien maailmankuvasta -pelko ja ahdistus omasta itsenäistymisestä Nuoren identiteetin muodostuminen = psyykkistä irtiottoa vanhemmista ja oman uskomus- ja arvojärjestelmän muodostumista Nuorelle aikuiselle synnyttävä tietoisuus siitä, että päättää itse kaikesta ja on myös vastuussa omista tavoitteistaan ja suunnitelmistaan

7 Erik H. Erikson Jokaiseen kehitysvaiheeseen kuuluu psykososiaalinen kriisi (yksilön ja ympäristön välinen dynamiikka) Nuoruusiän psykososiaalinen kriisi: Identiteetti vs roolihämmennys (Identity vs roleconfusion) Kehityksen käynnistää biologinen kypsyminen, seksuaalisuuden herääminen, joka yhdessä ympäristön kanssa muovaavat uuden minän Identiteettikehitys alkaa jo lapsuudessa, mutta nuoruusiässä se tulee esiin Uudessa minässä mukana myös aiempia identifikaatiot, sopusoinnussa sosiokulttuurisen ympäristön kanssa Nuoruusiän psykososiaalinen kriisi voi johtaa, joko myönteiseen tai kielteiseen kehitystulokseen Myönteinen: Aito minätunne, joka on sopusoinnussa lapsuuden ”toiveiden” ja ennakoidun tulevaisuuden ja elämän suunnan kanssa Kielteinen: Roolien sekasortoa, jossa yksilö ei tunne itseään, psyykkinen yksinäisyys ja eristyneisyys

8 Marcia Ensin nuori tutkii erilaisia vaihtoehtoisia aikuisuuden rooleja  vähitellen sitoutuu niihin Neljä identiteetin kehitysvaihetta Identiteetti diffuusio (ei etsintä vaihetta eikä sitoutumista ratkaisuihin) Moratorio (etsintävaihe meneillään, mutta ei sitoutumista ratkaisuihin) Ajautunut identiteetti (ratkaisuihin sidottu ilman etsintävaihetta) Saavutettu identiteetti (ratkaisuihin sidottu etsintävaiheen jälkeen) - yksilön kyvyt ja tarpeet ja itseä koskevat havainnot sopusoinnussa - nuori tietoinen omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan Identiteetti kehitys seuraa tiettyä logiikkaa - identiteetti diffuusiosta kaikkiin vaiheisiin mutta moratoriovaiheesta vain saavutettuun identiteettiin Osa tutkimustuloksista sopii heikosti Marcian teoriaan - nuoret eivät aina siirry iän myötä ennakoidulla tavalla yhdestä identiteettivaiheesta toiseen


Lataa ppt "Sini, Marika & Ville-Pekka"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google