Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Varhaiskasvatuksen messut Heureka

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Varhaiskasvatuksen messut Heureka"— Esityksen transkriptio:

1 Varhaiskasvatuksen messut Heureka 30.10.09
Leikkipedagogiikka Leikki, ilo ja oppiminen KT Riitta Korhonen

2 Lapselle ominainen tapa toimia (Vasu)
Leikkiminen Liikkuminen Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Tutkiminen  Lapsen oikeus kasvaa ja oppia  Onnellinen, leikkivä ja turvallisessa ympäristössä kasvava lapsi

3 Lapselle merkitykselliset kokemukset
Oppiminen  motivoituminen, mielekkyys, merkityksellisyys lapselle Leikki  kuvitteellinen tila, vapaus, kekseliäisyys, luovuus

4 Kontekstuaalisen oppimisen malli (Hujala 2002)

5 Leikin kehitys Esineleikki / funktioleikki - ns. pikkulapsivaihe ( 0-2,5 v) Roolileikki / kuvitteluleikki - n. 3-5-vuotiaat Sääntöleikki - n. 6 vuoden iästä lähtien - kestää n ikävuoteen ð Leikki on johtava toiminta alle 10-vuotiaan lapsen elämässä

6 LEIKIN PIIRTEITÄ Leikki on miellyttävää ja iloa tuottavaa  positiivinen arvottaminen - ei ole ulkoisia tavoitteita - motivaatio on sisäistä - toiminta tärkeintä Leikki on ns. näennäistodellisuudessa Todellisuutta käsitellään toiminnallisesti, joustavasti Leikki on spontaania ja vapaaehtoista Leikissä on sisäisiä sääntöjä, jotka koskevat leikkiin sisältyviä suhteita, leikkitilanteita, juonta ja rooleja Leikkiä luonnehtii aktiivinen, näkyvä innostus

7 LEIKKI JA OPPIMINEN Leikki
- tiivistää ja vahvistaa opittuja toimintamalleja - kehittää mm. kieltä ja symbolista ajattelua sekä luovuutta  Lapset oppivat leikin kautta ongelmanratkaisustrategioita  Lapset oppivat leikissä motivoimaan itseään ja toisiaan, asettamaan toiminnalleen päämääriä ja valitsemaan toteutuskeinoja  Mielikuvitusleikissä lapsi kykenee "muotoilemaan todellisuuden uudelleen" = OPPIMISTA

8 LEIKIN PÄÄLAJIT/ esimerkkejä
LUOVAT LEIKIT Leikit, joita lapset itse keksivät ja kehittelevät roolileikit, näytelmälliset leikit ilmaisulliset leikit ( esim. nukketeatteri) jne. SÄÄNTÖLEIKIT Leikit, jotka ovat valmiita ja joissa on säännöt liikuntaleikit, laulu-, piiri- ja ns. lattialeikit perinteiset pihaleikit, didaktiset leikit jne.  

9 Leikin onnistumisen edellytyksiä
riittävästi aikaa leikkikaverit leikkiin sopiva paikka leikissä tarvittavat välineet "henkinen tuki " ja myönteisyys

10 Leikkipedagogiikka Leikki ja opettaminen Didaktiset leikit
Leikin avulla opettaminen Leikki opetusmenetelmänä - leikille asetetaan tavoitteita ja opetuksellisia tehtäviä ulkoapäin - Miten?

11 Miten leikkiä suunnitellaan?
Ennakointi ja valmistautuminen Tavoitteisto lapsilähtöisesti Oppimisympäristö leikkitoimintaa tukevaksi  ”Opetus” tukee ja vahvistaa lapsen omaa leikkiä ja mahdollistaa lapselle merkityksellisten asioiden käsittelyn

12 Taitava leikkipedagogi
Ymmärtää leikin merkityksen ja tärkeyden Toimii lapsilähtöisesti Huomaan leikkimahdollisuudet oppimisympäristössä  Tukee lasta ja ”opastaa opintiellä” eteenpäin

13 Aikuinen mukana leikissä
 Aikuisen mukana oleminen tekee leikkitilanteesta erilaisen verrattuna lasten omiin ja itsenäisesti toteutettuihin leikkeihin.  Aikuisen suunnitelmia leikkejä voidaan tarkastella pedagogisesta näkökulmasta; leikkeihin voidaan asettaa erilaisia tavoitteita ja sisältöjä. Aikuisen rooli näissä tilanteissa voi olla aktiivinen osallistuja tai sivusta havainnoija.  Lasten omat leikit syntyvät tilanteissa, joissa aikuinen ei ole suoraan vaikuttamassa. Leikin motiivit ovat lapsista itsestään lähteviä.  Nämä kaksi näkökulmaa eivät olla toisilleen vastakkaisia, vaan toisiaan täydentäviä.  

14 Leikkiin ja oppimiseen liittyvää kirjallisuutta / esimerkkejä
Hakkarainen, P Kehittävä esiopetus ja oppiminen. PS-kustannus. Juva: WS Bookwell Oy. Helenius, A Leikin kehitys varhaislapsuudessa. Helsinki: Kirjayhtymä. Helenius, A Leikin syntymäsijoilla. Teoksessa L. Piironen (toim.) Leikin pikkujättiläinen. Helsinki: WSOY, Hujala, E Uudistuva esiopetus. Varhaiskasvatus 90. Jyväskylä: Gummerus. Kalliala, M Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikkikulttuuri ja yhteiskunnan muutos. Helsinki: Gaudeamus. Korhonen, R Pedagoginen draamaleikki kuusivuotiaiden esiopetuksessa. Opettajien kokemuksia draamaleikistä lasten oppimis- ja opetustilanteissa. Turun yliopiston julkaisuja Annales Universitatis Turkuensis Sarja C 224. Turku:Turun yliopisto. Lindqvist, G Leikin mahdollisuudet. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos.    


Lataa ppt "Varhaiskasvatuksen messut Heureka"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google