Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Omaishoidon tulevaisuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Omaishoidon tulevaisuus"— Esityksen transkriptio:

1 Omaishoidon tulevaisuus
Omaishoidon kehittäminen Suomessa 2014 – 2020 Loppuraportti luovutettu /Merja Salanko-Vuorela

2

3 Taustaa 40.600 omaishoidon tuen piirissä T
Yleisimmät syyt omaishoitoon fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen , muistisairaudet , krooniset sairaudet 44% olisi ollut laitos tai vast. hoidossa ilman omaishoitajaa 70%hoidettavista runsaasti hoivaa tarvitsevia Hakemuksia hylättiin eniten kriteerien täyttymättömyyden vuoksi (75% hylätyistä)

4 jatkuu 67% hoidettavista täyttänyt 65 v 14% hoidettavista alle 18v
Lakisääteisiä vapaita piti vain 51% (varmistumaton luku) Vapaana tarjottiin useimmiten laitoshoitoa Vain 5% hoidettavista sai lakis. sijaishoitoa kotiin toimeksiantosopimuksella Yleisin palvelu hoitamisen tueksi olivat palveluohjaus ja apuvälineet (THL 2014) Keskimääräinen hoitopalkkio 445 e (2012)

5 Vaihtoehtoiset kustannukset
Omaishoito € Kotihoito(2 käyt/vrk) € Vanhusten tehostettu palveluasuminen € Vanhainkotihoito € Kehitysvammahuollon palvelut € Hoito kehitysvammalaitoksessa €

6 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteet
Ohjelman tavoitteena on määritellä omaishoidon kehittämisen strategiset tavoitteet sekä lainsäädännölliset ja muut Toimenpiteet vuosille

7 Miten asiassa edetty 9 tavoitetta 35 kehittämistoimenpidettä VISIO:
Omaishoito on sopimusomaishoitona tai muuna omaishoitona toimijoiden yhteistyönä toteutettu arvostettu hoitomuoto. Omaishoito mahdollistaa osaltaan kaikenikäisten hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien toimintakyvyltään heikentyneiden, sairaiden tai vammaisten henkilöiden kotona asumisen Omaishoitotilanteiden riittävä tukeminen edistää hoidettavien ja omaishoitajien hyvinvointia

8 Kokonaan uutta Uusi laki sopimusomaishoidosta
Kriteerit laissa, kunnan vastuutyöntekijä Aloitus- ja muut tarpeen mukaiset terveystarkastukset Palvelutarpeen arviointi hoitomuotoa valittaessa Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään sopimus- tai muun omaishoidon mahdollisuus ja halukkuus Tukea muillekin kuin sopimusomaishoitajille (sosiaalihuoltolaki)

9 Arvot Omaishoidon strategian arvopohjan ydin ovat ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys, luottamus ja turvallisuus. Ihmisarvon kunnioittaminen hoidettavaa ja omaishoitajaa arvostetaan ja kohdellaan hyvin Erilaisuus ja yksilölliset tarpeet hyväksytään ja otetaan huomioon Itsemääräämisoikeus omaisella sekä hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevalla henkilöllä on vapaus valita omaishoidon ja muiden hoitomuotojen ja näiden yhdistämisen välillä omaishoitajalla ja hoidettavalla on valinnanmahdollisuuksia omaishoitoa tukevissa palveluissa omaishoitajan ja hoidettavan toimijuutta tuetaan ja vahvistetaan

10 Arvot Yhdenvertaisuus
omaishoitajia ja hoidettavia kohdellaan yhdenvertaisesti asuinkunnasta riippumatta eri sairaus-, vammais- ja ikäryhmiin kuuluvat hoidettavat ovat yhdenvertaisessa asemassa toimintakyvyn sekä hoidon, huolenpidon ja palvelujen tarpeen laaja-alainen arviointi turvaavat yhdenvertaisuuden Turvallisuus Omaishoitoa tuetaan suunnitelmallisesti ja omaishoidon mahdollisiin muutoksiin varaudutaan etukäteen Sosiaalisen tuen ja palvelujen saatavuus turvataan Kodin ja muun ympäristön turvallisuudesta huolehditaan Kaltoinkohtelua ja väkivaltaa ehkäistään riittävällä tuella

11 Arvot Luottamus Omaishoitaja voi luottaa tehtyihin sopimuksiin ja niiden jatkuvuuteen  Omaishoitajan, hoidettavan, ammattilaisten ja muiden auttajien välillä vallitsee keskinäinen luottamus Hoidettavan ja omaishoitajan asiantuntijuuteen luotetaan Hoidettava voi luottaa siihen, että hänen palvelunsa järjestetään yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti

12 Omaishoidon uudet määritelmät
Omaishoito on heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi hoitoa tai huolenpitoa tarvitsevien kaikenikäisten henkilöiden kotona asumista tukeva hoitomuoto. Perhe-ja ystävyyssuhteisiin kuuluva läheisapu , joka on sitovuudeltaan ja vaativuudeltaan vähäisempää kuin sopimusomaishoito tai muu omaishoito eikä sisällä hoitovastuuta (esim. kaupassa käynti, ulkoilutus, pankkiasoiden hoito tms.) ei ole omaishoitoa.

13 Omaishoidon uudet määritelmät
Omaishoito on hoitomuoto, jonka omaishoitaja toteuttaa tarvittavien palveluiden tuella, kun hoidettavan hoidon ja huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarve on selvitetty sosiaalihuoltolain, vanhuspalvelulain, vammaispalvelulain tai kehitysvammalain perusteella. Omaishoito voidaan valita hoitomuodoksi, mikäli hoidettavan arvioidaan olevan hoidon tai huolenpidon tarpeessa ja hänellä on omaishoitajaksi halukas ja soveltuva omainen tai läheinen, joka osaltaan voi vastata hoidosta tai huolenpidosta tarvittaessa omaishoitoa tukevien palvelujen avulla. Sopimusomaishoitaja on omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoidon sopimuksen, jossa määritellään, miltä osin omaishoitaja vastaa hoidettavan hoidon tai huolenpidon tarpeeseen ja millaista tukea hän saa tehtävänsä toteuttamiseen. Muu omaishoitaja on henkilö, joka hoitaa omaistaan tai läheistään ilman kunnan ja omaishoitajan välillä solmittavaa sopimusta (hoito- ja palvelusuunnitelma, palvelut SHL:n mukaan).

14 Omaishoidon tavoitetila vuoteen 2020 mennessä
Omaishoitajien nykyistä vahvempi asema ja keskinäinen yhdenvertaisuus on saavutettu Sitova ja raskas omaishoito on sopimusomaishoidon piirissä , muuta omaishoitoa tuetaan sosiaalihuoltolain mukaisin palveluin Omaishoitoa tukevien palveluiden ja hoitopalkkioiden järjestämis-ja rahoitusmalli turvaa omaishoitajien yhdenvertaisuuden (2 vaihtoehtoista mallia) - vahvennettu kuntamalli - Kela rahoitusmalli Omaisiaan ja läheisiään hoitavien, heidän hoidettaviensa ja koko omaishoitoperheen hyvinvointi on turvattu Ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen kehitettyjä joustoja hyödynnetään

15 jatkuu Sopimusomaishoitajien hoitopalkkiot on määritelty laissa
Omaishoitopalkkiot turvaavat sopimusomaishoitajalle kohtuullisen korvauksen hoidosta ja huolenpidosta. Hoitopalkkiot on määritelty laissa 3 tasoisiksi sopimusomaishoitajan antaman hoidon ja huolenpidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan Hoitopalkkio nähdään korvauksena omaishoitajan suorittamasta hoitotehtävästä, ei sosiaaliturvaetuutena. Hoitopalkkioiden tasoa on nostettu, mikä hyödyttää pienituloisimpia sopimusomaishoitajia enemmän kuin hoitopalkkion verottomuus. Hoitopalkkion veronalaisuus myös turvaa sopimusomaishoitajien eläke- ja sairausturvan ja kuntien ja valtion verotulot, joita tarvitaan muun muassa palvelujen rahoitukseen. Hoidettavan asiakasmaksut on sisällytetty maksukattoon Sopimusomaishoitoon liittyvät asiakasmaksut on otettu huomioon osana sosiaali- ja terveydenhuollon maksukaton uudistamista siten, että omaishoitoa tukevien palvelujen tasamaksuina perittävät asiakasmaksut on sisällytetty maksukattoon.

16 jatkuu Omaishoidon toimijoiden yhteistyötä on vahvistettu eri hallinnonalojen toimenpitein Kotona asumisen ja omaishoidon edellytykset on otettu huomioon laaja-alaisesti kuntastrategioissa ja kuntien hyvinvointisuunnitelmissa. Asukkaiden hyvinvoinnista sekä asuin- ja elinympäristöjen esteettömyydestä ja turvallisuudesta on huolehdittu sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi ympäristösuunnittelusta, asumisesta, rakentamisesta, liikennesuunnittelusta, kulttuuri- ja liikuntapalveluista, opetuksesta ja elinkeinotoiminnasta vastaavilla toimialoilla sekä palo- ja pelastustoimessa. Järjestöjen ja seurakuntien rooli omaishoitajien tukena on selkiytetty  Neuvontaa, koulutusta, valmennusta, vertaistukea, virkistystä ja vapaaehtoistyötä suositellaan järjestöjen ja seurakuntien tehtäväkenttään kuuluviksi, niiltä osin kuin ne eivät sisälly kunnan lakisääteisiin tehtäviin.RAY lisää järjestöjen avustusten systemaattisuutta ja pitkäjännitteisyyttä.

17 Sitova ja raskas omaishoito on sopimusomaishoidon piirissä 2016
 Säädetään laki sopimusomaishoidosta 2016 Lisätään omaishoitajien määrää 20 000 uudella sopimusomaishoitajalla vuoteen 2020 mennessä.

18 jatkuu 1. Sitova ja raskas omaishoito on sopimusomaishoidon piirissä
jatkuu Koulutetaan ammattilaiset ottamaan omaishoito huomioon hoitomuotona hoidettavan palvelutarpeiden selvittämisen yhteydessä.  Laaditaan ammattilaisten tueksi sähköinen omaishoidon ohjeisto ohjaamaan omaishoidon kehittämistä ja toteuttamista kunnissa

19 Työryhmän ehdotus sopimusomaishoidon hoitopalkkioluokkiin sijoittumisen perusteiksi ja hoitopalkkioiden määräksi palkkio-luokat kaikissa sopimusomaishoidon palkkioluokissa omaishoitotilannetta tuetaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatuin palveluin Ylin 1100 € I Vaativuus: Hoidettava tarvitsee heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi runsaasti jatkuvaa tai lähes jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa, tukea, ohjausta ja/tai valvontaa, minkä vuoksi hän voi olla yksin korkeintaan aivan lyhyitä ajanjaksoja vuorokaudessa. I Sitovuus: Sopimusomaishoitaja vastaa tarvittavien palvelujen tukemana hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatusta hoidosta, huolenpidosta, tuesta, ohjauksesta ja/tai valvonnasta ajallisesti siinä määrin, että hänen ei olisi mahdollista tehdä ansiotyötä kodin ulkopuolella. Keskimmäinen 700 € II Sitovuus: Sopimusomaishoitaja vastaa osaltaan hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatusta hoidosta, huolenpidosta, tuesta, ohjauksesta ja/tai valvonnasta sellaisten tarvittavien palvelujen tukemana, että hänen on tai olisi mahdollista tehdä osa- tai kokoaikaista ansiotyötä ja hyödyntää tarvittaessa erilaisia työelämän joustoja. Hoidettava voi olla arkisin esimerkiksi päivätoiminnassa, päivähoidossa, työssä tai hän voi opiskella tai hän voi saada säännöllistä ympärivuorokautista kodin ulkopuolella järjestettävää hoitoa enintään 14 vuorokautta kuukaudessa. TAI II Vaativuus: Hoidettava tarvitsee heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi päivittäin hoitoa, huolenpitoa, tukea, ohjausta ja/tai valvontaa arjessa selviytymiseen. Hoidettavalla on sen verran omia voimavaroja, että hän selviytyy yksin joitakin ajanjaksoja vuorokaudesta. I Sitovuus: Sopimusomaishoitaja vastaa tarvittavien palvelujen tukemana hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatusta hoidosta, huolenpidosta, tuesta, ohjauksesta ja/tai valvonnasta sellaiselta osalta, että hänen ei olisi mahdollista tehdä ansiotyötä kodin ulkopuolella. Alin 500 € Hoidettavan oppivelvollisuuden suorittaminen ei vaikuta hoitopalkkioluokkaan. Saattohoitotilanteet kuuluvat aina ylimpään hoitopalkkioluokkaan. Kaikkien hoitopalkkioluokkien osalta voidaan sopia palkkion alentamisesta, jos sopimusomaishoitaja niin haluaa.

20 Sopimusomaishoidon hoitopalkkioluokkien määrittäminen matriisin avulla

21 Omaishoitoa tukevien palvelujen järjestämis- ja rahoitusmalli turvaa omaishoitajien yhdenvertaisuuden Vahvennettu kuntamalli Kelan rahoitusmalli Varaudutaan omaishoitajien määrän kasvuun lisäämällä valtion ja kuntien omaishoidon tukemiseen kohdistuvaa rahoitusta. Kehittämiskustannukset arviolta 468 milj. euroa, joka jakautuu usealle vuodelle Sopimusomaishoidon arvo 2,5 miljardia euroa, palvelumenojen säästöt arviolta 1,5 miljardia euroa

22 Kiitos ja hyvää alkavaa joulunaikaa


Lataa ppt "Omaishoidon tulevaisuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google