Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoimen tiedon ohjelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoimen tiedon ohjelma"— Esityksen transkriptio:

1 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015
Anne Kauhanen-Simanainen

2 Hallitusohjelman kärkihanke
Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. Näin avataan markkinoita uusille palveluille ja liiketoimintamahdollisuuksille. (Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma: Strateginen painopistealue II: Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen)

3 Julkishallinnon tietovarantojen avaamisen linjauksia
Valtioneuvoston periaatepäätös Hallitusohjelma VN periaatepäätös , vastuuministeriöt VM, TEM, LVM, OKM EU:n avoimen datan strategia EU:n PSI (Public Sector Information) direktiivi ja sen muutos 2013 ja Inspire-direktiivi Open Government Partnership – Avoimen hallinnon kumppanuushanke Julkisen hallinnon ICT –strategia Tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt –raportin ehdotukset 2012 Kehysvalmistelu ja ICT2015 –työryhmän ehdotukset Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta: Suomen sata uutta mahdollisuutta 2013 Rakennepoliittinen ohjelma 2013: Julkisten tietovarantojen avaamista jatketaan Taustalla myös Open Government Data (OGD) ja Linked Open Data – globaali kehitys Big Data, julkishallinto katalysaattorina

4 Merkittäviä aineistoja avattu, uusia avautuu
Esimerkkejä avatusta datasta: V Ympäristöhallinnon tietovarannot v Maanmittauslaitoksen maastotiedot. v esimerkiksi Tilastokeskus, Verohallinto (yhteisöverotiedot), Puolustusvoimat (sota-ajan kuva-aineisto), Metla, Museovirasto, Valtion taidemuseoiden kokoelmatiedot. v alkaen Ilmatieteen laitoksen sää-, ilmasto-, ja meridata sekä ilmastomallit. Avattujen tietoaineistojen käyttäjämäärät ovat kasvaneet huomattavasti. pp.kk.vvvv

5 5 5 Yhteiskunnan tilaa kuvaava tietovaranto Maksuttomuus/maksullisuus
Tietoturvallisuus/ tietosuoja Ennakoinnin tietovaranto Tilannekuvan tietovaranto Terveydenhuollon tietovaranto Sosiaalihuollon tietovaranto Kulttuurisisältöjen tietovaranto Etuustietovarannot Potilastietovaranto Tutkimusaineistojen tietovaranto Verotustietovaranto Julkishallinnon datakatalogit Tutkimustietovaranto Eläketietovaranto Metatietovarannot Julkisten hankintojen tietovaranto Oppimateriaalien tietovaranto Tietojärjestelmiä koskevat tietovarannot Työvoimatietovaranto Talous-, tulos- ja henkilöstötietovaranto Kansallinen osaa-misen pääoman tietovaranto Vakuutustietovaranto Palvelunjärjestäjien ja -tuottajien tietovaranto Henkilötietovaranto Säädöstietovaranto Puolustusvoimien tietovarannot Tuonti- ja vienti-tietovaranto Tie- ja katu-verkkotietovaranto Kiinteistötietovaranto Toiminta-ympäristö-tietovaranto Tilastotietovaranto Palvelukuvausten tietovaranto Tietoturva-ohjeistukset tietovarantona Päätös-tietovaranto Rakennus- ja huoneisto-tietovaranto Maaseutuelin-keinohallinnon tietovaranto Maastotietovaranto Uutistietovaranto Muut paikkatietovarannot Toimilupia koskevat tietovarannot Yritys- ja yhteisö-tietovaranto Rikollisuuden torjunnan tietovarannot Arvo-osuus-järjestelmän tietovaranto Tapahtumatietovaranto Ammattihenkilöitä koskevat tietovarannot Sopimustietovaranto Oikeusratkaisujen tietovaranto Julkishallinnon organisaatiot tietovarantona EU-tietoaineistojen tietovaranto Tuomioistuinten tietovarannot Julkishallinnon hanketietovaranto Toimipaikkatietovaranto Kansainvälisen osallistumisen tietovaranto Rikosrekisteri tietovarantona Liikenne-tietovaranto Säätietovaranto Rakennetun ympäristön ja asumisen tietovarannot Luonnonvara- ja ympäristötietovaranto Ajoneuvo-tietovaranto Seurannan ja valvonnan tietovaranto Vaikuttavuuden arvioinnin tietovaranto Julkisuus/ salassapito / käyttöoikeudet Löytyvyys / saatavuus / käytettävyys Kuulemisen tietovaranto 5 5

6 Data on avointa, kun se on uudelleenkäytettävissä
laillisesti (lainsäädäntö, käyttöehdot) Data on avoimesti lisensoitu eli sen käyttöä ei rajoiteta käyttäjäryhmän tai käyttötarkoituksen mukaan. teknisesti (teknologia) Riittävän rakenteellisessa muodossa (koneluettava) ja avoimessa tiedosto- formaatissa oleva data on ladatta- vissa ilman rekisteröitymistä. maksutta (talous) Datan käytöstä ei peritä maksua. l (Lähde: Avoimen datan foorumi 2012)

7 Miksi avata julkisia tietovarantoja?
Se on kansantaloudellisesti järkevää Palvelujen raaka-ainetta, tuotekehityksen ja uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia, sitä kautta uusia työpaikkoja ja innovatiivisempia palveluja Se vahvistaa yhteiskunnan läpinäkyvyyttä ja demokratiaa Lisää viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä Kansalaisvaikuttamisen ja tiedonsaannin uusia mahdollisuuksia Se tehostaa hallintoa Parantaa hallinnon sisäistä tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä tietovarantojen näkyvyyttä. Luovutaan päällekkäisestä tietojen keruusta ja tuotannosta. Laajempi tietojen käyttö ja käyttäjäpalaute laadun parantajana. Se monipuolistaa koulutuksen ja tutkimuksen aineistoja Kanadassa paljastui miljardien eurojen veropetos, kun valtion kirjanpito avattiin

8 Arvon luonti avoimen datan ja tiedon pohjalta (OECD 2013)
Parantaa hallinnon vastuullisuutta, läpinäkyvyyttä, vastaanottavaisuutta ja demokraattista kontrollia Edistää kansalaisten voimaannuttamista, osallistumista ja sitoutumista Kehittää uudenlaisia tiedon analysoinnin, tuottamisen ja kommunikoinnin virkamiestaitoja Vahvistaa hallinnon palveluiden innovatiivisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta Luo taloudellisia mahdollisuuksia yhteiskunnalle Avatuilla tietoaineistoilla saadaan lisäarvoa avoimen tieteen ja opetuksen kautta pp.kk.vvvv

9 Vaikutusarvioinnit samansuuntaisia
Käytettävissä olevat selvitykset ja tutkimukset viittaavat siihen, että edistämällä tietovarantojen tehokasta käyttöä laajasti yhteiskunnassa, voidaan saada merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä. Varovaisestikin arvioiden ne ovat suuremmat kuin ne myyntitulot, jotka viranomaiset jatkossa menettäisivät.

10 Julkishallinnon tietovarantojen avaaminen
Tietoja, joissa on lainsäädäntöön perustuvia käyttö- rajoituksia Avattavissa olevat julkiset tietovarannot Avoin data koneluettavissa uudelleen käytettävissä ? Salassa pidettävät Tietoja, joissa ei ole lainsäädäntöön perustuvia käyttörajoituksia Avoin yhdistetty data

11 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015
Vauhditetaan julkisen hallinnon tiedon avaamista ja käytön lisäämistä. Puretaan tiedon käytön esteitä ja luodaan kannustimia ja edellytyksiä tiedon avaamiselle sekä sisältöjen ja palvelujen kehittämiselle. Osana ohjelmaa toteutetaan tietovarantojen löytämistä ja hyödyntämistä helpottava dataportaali ja avoimeen dataan perustuvien palvelujen kehittämisympäristö. Valtiovarainministeriö asettanut ohjausryhmän sekä koordinointi- ja valmisteluryhmän Muodostetaan yhteistyöverkosto. Ministeriöt omilla toimialoillaan kokoavia solmuja. Ohjelma kokoaa ja koordinoi toimenpiteitä, jotka vastuutetaan ja aikataulutetaan organisaatioille ja tehtäväkohtaisille ryhmille.

12 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015
Tietovarantojen avaamisen Periaatteet ja kriteerit, lainsäädäntö, taloussuunnittelu, ohjeistus Tietovarantojen avaamisen prosessi virastoissa Datan avaamista, löytämistä ja käyttämistä tukevat rakenteet, palvelut ja käytännöt Avoimen tiedon ohjelman yhteistyöalueita Datan käytön edistäminen Koulutus, osaamisen edistäminen Vaikutusten seuranta ja arviointi Tavoitteet: Julkishallinnon tuottamat julkiset tiedot ovat hyödynnettävissä käyttökelpoisessa ja koneluettavassa muodossa taloudellisesti ja turvallisesti, ottaen huomioon yksityisyyden suoja ja muut lainsäädäntöön perustuvat rajoitukset. Keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat avoimesti saatavilla verkossa ja niitä käytetään laajasti ja monipuolisesti. Puretaan tiedon käytön esteitä ja luodaan kannustimia tiedon avaamiselle sekä palvelujen kehittäjäverkostojen ja ekosysteemien työlle. Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta Tehtävä: koordinoidaan ja vauhditetaan julkisen hallinnon tiedon avaamiseen ja käytön lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

13 Tietovarantojen avaamista jatketaan
Valtiontalouden kehyspäätös Suomessa tietovarantojen avaaminen lähti liikkeelle v maastotiedoista ja jatkui sää-, ilmasto- ja meridatan sekä ilmastomallien avaamisella vuoden 2013 alussa. Kehyskaudella tietovarantojen avaamista jatketaan tilastoaineistoilla, yritystiedoilla, liikenne- ja viestintädatalla sekä lentokenttähavainnoilla. Jutta Urpilaisen talousarvioehdotus vuodelle 2014 Joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutiedot sekä liikenneverkkotiedot, sää- ja tutkatiedot sekä lentokenttähavainnot maksuttomiksi Julkisten tietovarantojen avaamiseen yht. n. 6 milj. euron määrärahalisäys vuodelle 2014 pp.kk.vvvv

14 Tietovarantojen hallittu avaaminen
Tietovarantokartoitukset osana julkisessa hallinnossa tehtävää tietoarkkitehtuurityötä Virastoja kannustetaan avaamaan julkisia tietovarantojaan budjettinsa puitteissa Uusien kehyspäätöstä vaativien tietovarantojen avaaminen käsitellään osana valtion kehys- ja talousarviomenettelyä

15 Avoimen tiedon palvelukokonaisuus
Yhteiskunnan läpinäkyvyys ja demokratia Markkinat ja innovaatiot Hallinnon sisäisen tehokkuus Avoimen tiedon käyttäjät Viranomaiset Kansalaiset Yritykset Yhteisöt Tutkijat . . . Avoimen tiedon hyödyntäjät (lisäarvopalvelujen tuottajat) Palvelun kehittäjät Sovellusten kehittäjät Tiedon aggregaattorit Tiedon tulkitsijat Tiedon jalostajat Avoimen tiedon välittäjät EU:n dataportaali Kansallinen avoimen datan portaali Alueelliset dataportaalit Tre Hki Oulu . . . Aihekohtaiset dataportaalit Lii-kenne Paikka-tieto . . . Avoimen tiedon hyödyntäjät Palvelun kehittäjät (tarjoavat esim. tietojen avaamiseen liittyvää tukipalvelua) Sovellusten kehittäjät (luovat uusia tapoja saattaa avoin tieto käyttäjien saataville eri päätelaitteissa) Tiedon aggregaattorit (avoimen datan yhdistelijät, jotka harmonisoivat ja luovat uutta dataa olemassa olevasta) Tiedon tulkistijat (antavat merkitystä datalle) Tiedon jalostajat (muokkaavat dataa uudella tavalla) Avoimen tiedon välittäjät Erilaisten datakatalogien ja/tai dataportaalien ylläpitäjät Keräävät ja julkaisevat metatietoa avoimesta datasta Voisi järjestäytyä esim. alueellisen rakenteen mukaisesti ja/tai aihekohhtaisesti Tyypillistä, että metatietoja jaetaan keskenään (harvestointi) VIP:llä nyt roolina tuottaa dataportaali julkisen hallinnon avoimen datan metatietojen ylläpitämiseen Avoimen datan tuottajat Alkuperäisiä tiedon ”omistajia”, joilla tarve/halu avata tietoaan kaikkien saataville Eivät välttämättä itse julkaise dataa, vaan voivat hankkivat tiedon julkaisuun apua esim. tiedon hyödyntäjistä (datahotelli-palveluam clearing house-palvelua jne.) Avoimen tiedon tuottajat Julkishallinnon avoin data Yritysten avoin data Yhteisöjen avoin data . . . avoin data

16 Tietovarantojen hallittu avaaminen
Kokonaisarkkitehtuuri Yhteentoimivuus, tietovarannot, tietoarkkitehtuuri Datan avaaminen Strategia Lainsäädäntö Tavoitteet Etenemisvaiheet Vaikuttavuuden arviointi Julkisuus Tietosuoja Yksityisyyden suoja Tekijänoikeudet Tietoturvallisuus Käytännön toimenpiteet

17 Toimenpiteiden kohteet
Lainsäädännön tarkastelu Tietovarantojen hallittu avaaminen Rakenteet ja yhteiset palvelut Yhteiset käytännöt Demokratia- ja kansalaisnäkökulman vahvistaminen Kyky hyödyntää tietoa Yhteistyö ja toimintatavat Vaikutusten arviointi ja seuranta

18 Yhteiset käytännöt JHS Avointen tietoaineistojen käyttölupa on palautekierroksella Tietovarantojen metatietomalli, dataportaalin suunnittelun yhteydessä, kansainvälinen yhteistyö Avointen tietoaineistojen viitearkkitehtuuri

19 Demokratia- ja kansalaisnäkökulman vahvistaminen
Yhteistyö avoimen tiedon ohjelman ja avoimen hallinnon hankkeen (OGP) kesken: avoimen tiedon ohjelma edistää avoimen hallinnon hankkeen ehdotuksia, jotka koskeva avointa tietoa

20 Avoimen tiedon ohjelman organisointi
HALKE ICT-2015 toimeenpanon seurantaryhmä JUHTA Ohjausryhmä JulkICT-Labs Palvelumuotoilupaja Dataportaali- projekti Valmistelu- ja koordinointityöryhmä Yhteistyöverkosto Asiantuntijaryhmä : Esim. Avointen tietoaineistojen käyttölupa Kehittäjäyhteisöt Projekti Virastot ja laitokset Yritykset Yhteistyöohjelma 1 Esim. Avoimen hallinnon hanke Asiantuntija-ryhmä Projekti Yliopistot, oppilaitokset Tutkijayhteisöt Kansalaisryhmät Asiantuntija- Ryhmä Intressiryhmät Kunnat

21 Avoimen tiedon ohjelma toteutetaan verkostomaisena yhteistyönä
Vastuuministeriöt VM, OKM, LVM, TEM Kaikki ministeriöt omilla toimialoillaan Valtion virastot ja laitokset Kunnat, Helsinki Region Infoshare HRI Yliopistot ja tutkimuslaitokset, koulutuslaitokset Kehittäjäyritykset ja –yhteisöt Kansalaisyhteisöt Tutkijayhteisöt

22 Alueiden ja kuntien ohjelmat ja hankkeet
Yhteistyö ja vuorovaikutus avointa tietoa edistävien ohjelmien ja hankkeiden kesken Alueiden ja kuntien ohjelmat ja hankkeet Julkisen hallinnon ICT-strategia/VM: Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö Avoimen tiedon ohjelma: Tietovarantojen avaaminen ja saatavuus Kitkaton Suomi ICT 2015 –raportin ehdotukset/ Seurantaryhmä Osaaminen, tutkimus, koulutus, tietoinfrastruktuurit Avoimen tiedon instrumentit AVOIN/OKM Tutkimustiedon infrastruktuuri/OKM Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma TINTO/ OKM ja TEM Avoimet kehittämisympäristöt ja älystrategiat KIDE LVM Tutkimus, kehitys ja innovaatiot, TEM ja Tekes: Suomen Akatemia Avoin hallinto (OGP): Avoin toiminta, selkeä kieli, avoin tieto, hallinto mahdollistajana VM Toimintamallit Kuntatieto Rahoitus- instrumentit Päätöstietojen avaaminen Tutkimustulosten ja aineistojen avaaminen Avoin tiede Koulutus ja oppiminen

23 Vaikutusten, tulosten ja riskien seurannan ja arvioinnin kehittäminen
Uudet palvelut Yhteiskunnallinen keskustelu Kansalaisten osallistuminen Päätöksenteon tietopohja Kustannukset virastoille Vaikutukset yritystoimintaan Vaikutukset työpaikkoihin Talous Yhteiskunta Tulokset Tiedot Julkishallinnon toiminta Avatut tietovarannot (laajuus ja sisältö) Käyttömäärät Tietojen laatu Vaikutukset toimintaan Vaikutukset henkilöstöön Vaikutukset päällekkäisyyksiin

24 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015
Kansallinen dataportaali 02/2014 (JulkiCTLab 12/2014) Tietovarannot saataville JHS Avointen tietoaineistojen käyttölupa 03/2014 Yhtenäiset käyttöehdot Avointen tietoaineistojen viitearkkitehtuuri 06/2014 Yhteentoimivat käytännöt Vaikutusten, hyötyjen ja riskien arviointimalli, tutkimushanke /2014 Vaikutusten arviointi EU:n PSI (Public Sector Information) –direktiiviuudistuksen implementointi mennessä Tietovarantojen systemaattinen avaaminen tarpeiden, linjausten ja valtiontalouden kehysten mukaisesti Demokratianäkökulmaa vahvistavat toimenpiteet , OGP – Yhteistyö avoimen hallinnon kumppanuushankkeen kanssa Avoimen tiedon yhteistyö, avoimen datan ekosysteemi, koulutus, viestintä jatkuvasti

25 Suomi on aina selvinnyt tiedon avulla
Lamasta ylös 2000 Sodista jälleen- rakentamiseen 1950 Lukutaito 1900 Kalevalasta lukutaitoon, 1800-luku Uusi selviämistarina tiedon hyödyntämisestä ja yhteistyöstä?

26 Tietoa avoimen tiedon ohjelmasta http://www. vm
Tietoa avoimen tiedon ohjelmasta http: hare.vn.fi


Lataa ppt "Avoimen tiedon ohjelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google