Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhdistys ja palkkatuki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhdistys ja palkkatuki"— Esityksen transkriptio:

1 Yhdistys ja palkkatuki
Yhdistysfoorumi , Tampere

2 Yleistä palkkatuesta TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea, jos se arvioi, että palkkatuen myöntäminen on tarkoituksenmukaisin keino edistää JTYPL:n 1 luvun 3 §:n 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen työttömien työnhakijoiden työllistymistä Palkkatuen myöntäminen lähtee aina työnhakijan palvelutarpeesta Palkkatuetun työn tavoitteet on käytävä ilmi työllistymissuunnitelmasta Voidaan myöntää määräaikaiseen (ei kuitenkaan hyvin lyhyeen) ja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

3 Yleistä palkkatuesta Voidaan myöntää rekrytointitukena, kun työnantaja palkkaa avoinna olevaan tehtävään henkilön, jota työnantaja ei alentuneen tuottavuuden vuoksi palkkaisi muuten Voidaan myöntää pysyväisluonteisena, kun työnantaja palkkaa avoinna olevaan tehtävään henkilön, jonka tuottavuus tehtävässä on vamman tai sairauden vuoksi pysyväisluonteisesti alentunut Lisäksi palkkatukea voidaan käyttää työmahdollisuuksien luomiseen välityömarkkinoilla

4 Palkkatuki Ns. irtisanomisehto
Jos palkkatuki myönnetään määräaikaiseen työsuhteeseen, TE-toimiston on neuvottava tuella palkattavaa sopimaan työnantajan kanssa siitä, että tuella palkattu voi kesken tukijakson päättää työsuhteen ja siirtyä työhön avoimille työmarkkinoille. Tämä ns. irtisanomisehto kirjataan palkkatukipäätöksen lisäehdot -kohtaan. Sopimusehto on tarpeen sen vuoksi, että työsopimuslain mukaan työntekijä ei voi irtisanoa määräaikaista työsopimusta työsopimuksen voimassaolon aikana, ellei työsopimukseen ole otettu ns. irtisanomisehtoa. Mikäli tuella palkattu palaa tukijakson jälkeen työttömäksi työnhakijaksi, työnantajan tehtävänä on tarvittaessa yhdessä TE-toimiston kanssa arvioida, millä tavoin palkkatuettu työ on parantanut tuella palkatun työmarkkinavalmiuksia

5 Palkkatuki Palkkatuen myöntämisen edellytykset
Tutkitaan tuen myöntämisen yhteydessä Tuottavuuden alentuma tarjolla olevaan työtehtävään on aina edellytyksenä Palkkatuen myöntäminen perheenjäsenen tai sukulaisen palkkaamiseen JTYPL:n säännöksissä ei ole asetettu estettä Arvioitava samoja edellytyksiä kuin muutoinkin Jos samassa taloudessa oleva työtön henkilö palkataan palkkatuella perheenjäsenen yritykseen, hänestä saattaa tulla työttömyysturvalain perusteella yrityksen osaomistaja, millä puolestaan on vaikutuksia hänen työttömyysturvaansa

6 Palkkatuki Ryhmäpoikkeusasetuksen mukainen tai de minimis –tuki
Palkkatuki myönnetään joko ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti tai de minimis -tukena, kun tuen hakijan katsotaan olevan palkkatukisäännöksissä tarkoitettu elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja ja tuella palkattava on tarkoitus palkata elinkeinotoimintaan kuuluviin tehtäviin. Ryhmäpoikkeusasetus = komission asetus (EY) N:o 800/2008. Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle, kun palkkatuella palkattava on 1) henkilö, jolla vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä, 2) on saanut työttömyysetuutta työttömyyden perusteella vähintään 500 päivältä, 3) on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään kuusi kuukautta ennen palkkatuen myöntämistä, 4) vailla ammatillista koulutusta, 5) yli 50-vuotias, 6) oikeutettu kotouttamissuunnitelmaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain nojalla Mikäli palkkatuella palkattava ei kuulu lueteltuun kohderyhmään, tuki myönnetään elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle de minimis -tukena. De minimis -tuki = vähämerkitykselliseen tukeen annettu komission asetus (EY) N:o 1998/2006. Tuki on vähämerkityksellinen, jos elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja saa tukea enintään € kolmen verovuoden aikana (kuluva ja kaksi edellistä vuotta). Mainitussa summassa otetaan huomioon kaikkien eri viranomaisten de minimis -tukena myöntämä rahoitus kyseisenä ajanjaksona. Lisäksi JTYPL:ssa on lueteltu tapaukset, joissa de minimis –tukea ei voida myöntää lainkaan ja toimialat, joissa sovelletaan matalampaa de minimis –rajaa. Maantieliikenteen alalla €. Koskee vain niitä maantieliikenteen tavarakuljetuksia harjoittavia yrityksiä, jotka tarjoavat kuljetuspalveluja muille yrityksille. Kalastus- ja vesiviljelyalalla tukiraja on € sekä Maataloustuotteiden alkutuotannon alalla toimiville yrityksille €

7 Palkkatuki Yhdistykset ja säätiöt
TE-toimisto ratkaisee tapauskohtaisesti kokonaisharkinnan perusteella sovelletaanko JTYPL:n 7 luvun 5 :ää. Oleellista on se, onko tuella palkattavan tarkoitus työllistyä nimenomaan elinkeinotoiminnaksi katsottavaan toimintaan Jos palveluiden ja tuotteiden myynti yrityksille, kunnille ja yksityisille on jatkuvaa, ansiotarkoituksessa ja kilpailuolosuhteissa tapahtuvaa (kaikkien kolmen edellytyksen tulee täyttyä samanaikaisesti), yhdistyksen tai säätiön katsotaan olevan elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja Satunnaisesti palveluja ja tuotteita myyviä yhdistyksiä ja säätiöitä ei pidetä palkkatukea myönnettäessä elinkeinotoimintaa harjoittavina työnantajina Pääsääntöisesti elinkeinotoimintaa harjoittavasta työnantajasta ei ole kysymys, jos yhdistys tai säätiö ei laskuta tuottamastaan palvelusta. Esim. kotipalvelu vanhuksille. Se, että yhdistys laskuttaa palvelun saajalta ainoastaan yhdistykselle aiheutuneet matkakulut, ei tee tästä elinkeinonharjoittajaa. Alat, joissa tulee arvioitavaksi: kahvila-, ravintola- ja pitopalvelut; asumispalvelut; koti-, siivous-, muutto-, kiinteistönhoito-, remontti- ja rakennuspalvelut; auto- ja konekorjaamopalvelut; alihankintatyöt; työvoiman vuokraus; maksulliset liikuntapalvelut

8 Palkkatuki Palkkatuen määrä
Perustuki (32,46 €/päivä v. 2013), niiltä päiviltä, joilta työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa, enintään 5 päivää/viikko, työaika väh. 85 % alan säännöllisestä työajasta. Jos työaika on pienempi, myönnetään vähennettynä (poikkeus: vähintään 500 päivää työttömyysetuutta työttömyyden perusteella saanut, voidaan myöntää täysimääräisenä) Lisäosa max 60 % (50 % kunta, yli 12 kk työttömänä työnhakijana olleen palkkaus), jos arvioidaan tapauskohtaisesti, että perustuki ei yksinään korvaa tuottavuuden alenemaa Korkein korotettu palkkatuki (perusosa + max 90 %). Voidaan myöntää, jos tuella palkattava on 1) saanut työttömyysetuutta työttömyyden perusteella vähintään 500 päivältä ja 2) on työmarkkinatukeen oikeutettu, kun palkkatukea myönnetään.

9 Palkkatuki Palkkatuella katettavat palkkauskustannukset
Palkkatuki yhdessä muiden samoihin palkkauskustannuksiin myönnettävien tukien kanssa ei saa ylittää tuella palkatusta aiheutuneita palkkauskustannuksia. Jos tuet ylittävät palkkauskustannusten määrän määrän, palkkatuen määrää vähennetään siltä osin kuin tuet ylittäisivät palkkauskustannukset Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle JTYPL:n 5 §:n 1 momentin 2-6 kohdassa tarkoitetun henkilön palkkaamiseksi myönnettävä palkkatuki voi olla enintään 50 % palkkauskustannuksista. Jos tuella palkattavan henkilön vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä, palkkatuki voi olla enintään 75 % palkkauskustannuksista

10 Palkkatuki Palkkatukea ei makseta, jos
Tuella palkatusta aiheutuneet palkkauskustannukset kuukaudessa ovat pienemmät kuin perustuen kuukautta kohti laskettu määrä (21,5 x 32,46 € eli noin 700 euroa vuonna 2013). Palkkauskustannuksilla tarkoitetaan työntekijälle maksettavaa bruttopalkkaa ja työnantajan lakisääteisiä sivukuluja (noin %). Käytännössä siis työntekijälle maksettavan bruttopalkan pitäisi olla alle €/kk, ennen kuin palkkatukea ei myönnettäisi. Korkeimman korotetun palkkatuen osalta työnantajana toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, jota ei pidetä elinkeinotoimintaa harjoittavana työnantajana, voidaan maksaa korkeimpana korotettuna palkkatukena enintään tuella palkatun palkkauskustannukset (bruttopalkka + työnantajan sivukulut). Mahdollinen vähennys tehdään ensisijaisesti tuen lisäosasta.

11 Palkkatuki Palkkatuen kesto
Henkilöasiakkaan palvelutarpeen perusteella Jos vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä, voidaan palkkatuki myöntää koko siksi ajaksi , jonka vamman tai sairauden arvioidaan vaikeuttavan työllistymistä. Kerrallaan kuitenkin enintään 24 kk ajaksi. Jos vamma tai sairaus vaikuttaa pysyvästi tuottavuuteen työsuhteessa, johon palkkatuki on myönnetty , palkkatuki myönnetään hakemuksesta uudelleen 24 kk ajaksi välittömästi edellisen palkkatukijakson jatkeeksi. Oppisopimuskoulutukseen voidaan myöntää palkkatuki koko keston ajaksi. Merkitystä ei ole sillä, onko henkilö ennen oppisopimuskoulutusta ollut palkkatuetussa työssä saman tai eri työnantajan palveluksessa. Tällä voi olla vaikutusta ainoastaan tuen määrään. Esim. Jos henkilö on ollut 6 kk korkeimmalla korotetulla palkkatuella, oppisopimukseen voidaan myöntää 6 kk korkeinta korotettua palkkatukea ja loput perustukea.

12 Palkkatuki Palkkatuen enimmäiskeston laskeminen uudelleen alusta
Ns. jäähysääntö Sen jälkeen, kun henkilö on ollut palkkatuella tuetussa työssä enimmäisajan (24 kk) yhden tai useamman työnantajan palveluksessa, häntä ei voida osoittaa uudestaan palkkatuettuun työhön, ennen kuin hän on ollut viimeisten kuuden (6) kuukauden aikana vähintään viisi (5) kuukautta työttömänä työnhakijana TE-toimistossa Pois lukien: Henkilö jolla on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa työllistymistä Oppisopimuskoulutus Korkein korotettu tuki Enimmäisaikojen laskenta aloitetaan alusta, kun henkilö on saanut työttömyysetuutta työttömyyden perusteella vähintään 500 päivältä sen jälkeen, kun hän on ollut työssä, jonka kustannuksiin on maksettu korkeinta korotettua palkkatukea

13 Palkkatuki Palkkatuen hakeminen
Palkkatukea haetaan TE-toimistolta, jonka alueella työpaikat sijaitsevat Sähköisesti (Palkkatukiverkkopalvelun käyttö edellyttää, että työnantaja hankkii Katso-tunnisteen, tai lomakkeella TEM321 (kunta, kuntayhtymä, muu yhteisö esim. yhdistys ja säätiö) tai TEM322 (yritys, sosiaalinen yritys). TE-toimisto tarkistaa viran puolesta kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteritiedot esimerkiksi Asiakastieto Oy:stä tai ePortti-palvelusta ja lisäksi tarvittaessa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ-tietopalvelu). TE-toimisto tarkistaa verottajalta URA-tietojärjestelmän kautta (Verotodistus -haku) onko tuen hakijalla erääntyneitä ja maksamattomia veroja tai tilittämättä jätettyjä ennakonpidätyksiä tai sosiaaliturvamaksuja. TE-toimistolla ja ELY-keskuksella on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toimeenpanossa välttämättömät tiedot verottajalta.

14 Yhdistykset ja palkkatuki
Työ- ja elinkeinoministeriö edellyttää TE-toimistoja segmentoimaan alueen yhdistykset URA-tietojärjestelmään v loppuun mennessä siirtymätyötä tarjoaviin työelämävalmiuksia tukeviin

15 Yhdistykset ja palkkatuki
Milloin yhdistyksen kannattaa käyttää palkkatukea? kun yhdistyksellä on tarjota työtehtäviä, jotka vastaavat tehtäviä avoimilla työmarkkinoilla kun yhteistyökumppanilla (yritys) on tehtävä, johon tuella palkattava voidaan siirtää näyttämään osaamistaan ja johon asiakas voi työllistyä jatkossa tai vastaaviin tehtäviin alan muihin yrityksiin kun yhdistyksellä on mahdollisuus tarjota työelämävalmiuksia tukevia tehtäviä Kuntoutuminen/työllistyminen

16 Kiitos


Lataa ppt "Yhdistys ja palkkatuki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google