Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LAMFALUSSY - RAPORTTI ECOFIN asetti heinäkuussa 2000 ns. viisaiden miesten komitean pohtimaan EU:n arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännön kehittämistä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LAMFALUSSY - RAPORTTI ECOFIN asetti heinäkuussa 2000 ns. viisaiden miesten komitean pohtimaan EU:n arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännön kehittämistä."— Esityksen transkriptio:

1 Lamfalussy-prosessi, CESR:n perustaminen ja CESR:n rooli EU:n lainsäädäntöprosessissa

2 LAMFALUSSY - RAPORTTI ECOFIN asetti heinäkuussa 2000 ns. viisaiden miesten komitean pohtimaan EU:n arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännön kehittämistä. Puheenjohtajana Paroni Alexandre Lamfalussy Ryhmän loppuraportti valmistui keväällä 2001 -

3 LAMFALUSSY - HAVAINTOJA
EU:n rahoitusmarkkinat selvästi perässä USA:ta Puutteita/aukkoja EU-lainsäädännössä Sääntelyjärjestelmä tehoton Direktiivien valmistelu hidasta Käsittelysysteemi monimutkainen ja hidas Ei erottele isoja asioita pienistä Säännösten implementointi ja soveltaminen epäyhtenäistä -

4 LAMFALUSSY - EHDOTUKSET
Joustavampi sääntely: ei liian yksityiskohtaisia direktiivejä - sääntelyn mukauttaminen markkinoiden muutoksiin Komission esitysten huolellisempi valmistelu Komitologian käyttö (2 eri tilannetta: uudet direktiivit - voimassa olevien muuttaminen) Valvojien yhteistyön tiivistäminen EU-lainsäädännön noudattamisen tehokas valvonta EU-elinten vallan tasapaino !!!! -.

5 Komission tehostettu valvonta
Komission direktiiviehdotus Euroopan parlamentti Neuvosto LEVEL 1 Direktiivi Komission mandaatti CESR:lle Parlamentti saa tiedot asian etenemisestä Voi reagoida jos valtuutus ylittyy CESR valmistelee oman ehdotuksensa (markkinaosapuolten konsultaatio) LEVEL 2 Komissio antaa edellisen pohjalta oman esityksensä ESC:n päätös Komissio antaa lopullisen 2-tason sääntelyn - CESR:n ”vapaaehtoinen” yhteistyö LEVEL 3 Komission tehostettu valvonta LEVEL 4

6 CESR - TEHTÄVÄT Avustaa komissiota EU-lainsäädännön valmistelussa
erityisesti ns. Lamfalussy 2-tason täytäntöönpanosäännökset ja myöhemmin säännöksiä muutettaessa Edistää ja kehittää kansallisten valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä EU säännösten täytäntöönpanossa ja soveltamisessa Käytännön valvontatoiminnassa (esim. market abuse -tutkimukset) yhdenmukaistaa valvontakäytäntöjä -

7 CESR - TOIMINTAMUODOT Pysyvät yhteistyöryhmät (CESR-Pol ja CESR-Fin)
Tiettyä tarkoitusta varten perustetut asiantuntijaryhmät Ns. 2-tason ryhmät Muut ryhmät (3-tason ryhmät) CESR-MoU Toiminta mahdollisimman avointa, laajat konsultaatiokierrokset ja markkinaosapuolista koostuvat ”sparrausryhmät” -

8 CESR:n erilaiset ehdotukset
Level 2 advice CESR:n ehdotus EU:n komissiolle, jonka on tarkoitus muuttua sitovaksi EU-lainsäädännöksi (joka pannaan Suomessa täytäntöön, kuten muutkin vastaavat säännökset) Level 3 standardit ja suositukset CESR:n jäsenten keskenään sopimia vaatimuksia Eivät sellaisenaan markkinaosapuolia sitovia CESR:n jäsenet sitoutuneet saattamaan voimaan ”parhaan kykynsä mukaan” Lainsäädäntöehdotukset EU:n komissiolle CESR:n näkemys tulevaisuudessa tarpeellisesta EU-lainsäädännöstä -

9 Konsultaatioprosessin tavoite
Hyödyntää markkinaosapuolten kokemus ja osaaminen sääntelyssä Saada arvioita siitä, millä alueilla on toimenpiteitä vaativia ongelmia ja miten niihin olisi reagoitava Tarjota mahdollisuus vaihtoehtoisten ratkaisujen esittämiselle Tehdä arvioita ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksesta Lisätä eri osapuolten tuntemusta CESR:n työstä ja lisätä mielenkiintoa sitä kohtaan -

10 Konsultaatioprosessin periaatteet
Periaatteet määritelty ”Public Statement of Consultation Practices” -asiakirjassa Kohteet: mahdollisimman laajasti eri osapuolet, palvelun tarjoajat sekä käyttäjät (eri tyyppiset sijoittajat ja liikeeseenlaskijat) lisäksi yleensä kaikille avoimesti - CESR:n kotisivuilla konsultaatio sekä Euroopan tasolla (CESR ja EU-tason etujärjestöt) että kasallisesti (Rata ja kotimaiset osapuolet) -

11 periaatteet (jatkuu) Missä vaiheessa ja miten?
Pyritään julkaisemaan karkean tason vuosittainen työohjelma EU:n komissiolta saatu mandaatti julkaistaan heti kun se on saatu Tavoitteena kuulla eri osapuolia mahdollisimman aikaisin, jotta kaikki näkemykset voidaan ottaa huomioon työn edetessä Tavoitteena riittävän pitkä reagointiaika (3 kuukautta) Kirjallisten lausuntojen lisäksi suullisia kuulemistilaisuuksia Tarvittaessa työryhmien ohessa markkinaosapuolten ”sparrausryhmiä” Lausuntopyynnöissä pyritään kuvailemaan keskeiset ja tarvittaessa esitetään eri ratkaisuvaihtoehtoja -

12 periaatteet (jatkuu 2) CESR:n reaktiot saatuihin kommentteihin:
Kommenttien huolellinen arviointi Saatujen kommenttien tai niistä tehdyn yhteenvedon julkistaminen CESR:n julkinen vastine, missä perustellaan tehdyt johtopäätökset Jos CESR:n ehdotus muuttuu merkittävästi, pyritään järjestämään toinen konsultaatiokierros Kaikkien 2-tason ehdotusten julkistaminen -


Lataa ppt "LAMFALUSSY - RAPORTTI ECOFIN asetti heinäkuussa 2000 ns. viisaiden miesten komitean pohtimaan EU:n arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännön kehittämistä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google