Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Terveellinen työ – stressi hallinnassa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Terveellinen työ – stressi hallinnassa"— Esityksen transkriptio:

1 Terveellinen työ – stressi hallinnassa
Terveellinen työ – stressi hallinnassa! Stressin ja psykososiaalisten riskien hallinta työssä

2 Johdanto kampanjaan Kampanjaa koordinoi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (Bilbao-virasto) Kampanja järjestetään yli 30 maassa Kampanjaa tukee yhteistyökumppanien verkosto: kansalliset koordinaatiokeskukset työmarkkinaosapuolet viralliset kampanjakumppanit mediakumppanit Yritys-Eurooppa-verkosto EU:n toimielimet.

3 Keskeiset tavoitteet Lisätään tietämystä työperäisestä stressistä ja psykososiaalisista riskeistä Edistetään näiden riskien hallintaa Ehkäistään niiden merkittäviä kielteisiä vaikutuksia Tuetaan työyhteisöjä hallitsemaan stressitekijöitä ja psykososiaalisia riskejä, jotta niitä voidaan ennaltaehkäistä Kannustetaan yhteistyöhön sekä käytännöllisten ja helppokäyttöisten stressin arviointivälineiden käyttöön.

4 Ongelman laajuus Yli puolet eurooppalaisista työntekijöistä ilmoittaa stressin olevan työpaikallaan yleistä. Stressin arvellaan muiden psykososiaalisten riskien ohella aiheuttavan noin puolet kaikista menetetyistä työpäivistä. Noin neljä työntekijää kymmenestä on sitä mieltä, ettei stressiä hallita hyvin heidän työpaikallaan.

5 Määritelmät Psykososiaaliset riskit johtuvat
puutteellisesta työn suunnittelusta, organisoinnista ja johtamisesta sekä työpaikan huonosta sosiaalisesta ilmapiiristä, ja niistä voi aiheutua kielteisiä psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia seurauksia, kuten työperäistä stressiä. Työperäinen stressi on organisaatioon liittyvä kysymys eikä yksilöllinen heikkous voi ilmetä työntekijällä, jos työn vaatimukset ylittävät hänen kykynsä selviytyä niistä.

6 Psykososiaalinen työympäristö
Huonon psykososiaalisen työympäristön syitä voivat olla liian vaativa työ tai työn ristiriitaiset vaatimukset heikot mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa oman työnsä suunnitteluun toimimaton viestintä ja tuen puute kiusaaminen, epäasiallinen käyttäytyminen tai seksuaalinen häirintä ja kolmannen osapuolen käyttämä väkivalta huonosti hoidettu organisaatiomuutos ja työn epävarmuus.

7 Kielteiset vaikutukset
Yksilölle keskittymisvaikeudet ja virheet työuupumus ja masennus yksityiselämän ongelmat huumeiden ja alkoholin käyttö huono fyysinen kunto Organisaatiolle heikko kokonaistuottavuus poissaolojen ja presenteismin (vajaakuntoisena töihin tulemisen) lisääntyminen tapaturmien ja vammojen lisääntyminen.

8 Psykososiaalisten riskien hallinta
Vain 30 prosentilla Euroopan työpaikoista on käytössä psykososiaalisten riskien hallintajärjestelmiä*. Näiden riskien hallintaa pidetään usein vaikeampana kuin "perinteisten" työterveys- ja työturvallisuusriskien hallintaa, mutta psykososiaalisia riskejä voidaan arvioida ja hallita samalla järjestelmällisellä tavalla kuin muitakin työterveys- ja työturvallisuusriskejä. Psykososiaalisten riskien ja työperäisen stressin hallinnasta saatava hyöty ylittää selvästi näiden toimenpiteiden toteutuksen kustannukset kaiken kokoisissa työpaikoissa. * Kyselytutkimus Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks, ESENER), EU-OSHA, Saatavana osoitteessa

9 Psykososiaalisten riskien hallinnan edut
Työntekijöiden hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden parantuminen Terveet, motivoituneet ja tuottavat työntekijät Yleisen suorituskyvyn ja kokonaistuottavuuden parantuminen Poissaolojen ja henkilöstön vaihtuvuuden väheneminen Koko yhteiskunnalle aiheutuvien kustannusten ja hallinnollisen taakan väheneminen Lainsäädännön vaatimusten noudattaminen

10 Johdon rooli Työnantaja vastaa psykososiaalisten riskien ehkäisemiseen tai vähentämiseen tähtäävän suunnitelman toteutuksesta. Johdon tulisi edistää kannustavaa työilmapiiriä ja kannustaa työntekijöitä ottamaan huolenaiheita esille ja tekemään ehdotuksia. Keskitason johdolla on keskeinen asema, sillä se on tekemisissä työntekijöiden kanssa päivittäin. Hyvä johtamistapa ja henkilöstöjohtamistaidot auttavat luomaan hyvän psykososiaalisen työympäristön. Näitä taitoja voi oppia ja kehittää. Vapaaehtoisten toimenpiteiden toteuttaminen henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi voi myös edistää merkittävästi työpaikan terveellisyyttä.

11 Työntekijöiden osallistumisen tärkeys
Vaikka hyvällä johtamistavalla voidaankin vähentää työperäistä stressiä ja psykososiaalisia riskejä, myös työntekijöiden osallistuminen on tärkeää. Työnantajan ja työntekijöiden välillä on käytävä kaksisuuntaista vuoropuhelua. Työntekijät ja heidän edustajansa ymmärtävät parhaiten työpaikan ongelmat, ja he voivat auttaa suunnittelussa ja ratkaisujen toteutuksessa. Työntekijöiden kuuleminen auttaa parantamaan yleistä ilmapiiriä ja varmistamaan, että toteutetut toimenpiteet ovat sekä asianmukaisia että tehokkaita.

12 Miten stressiä ja psykososiaalisia riskejä hallitaan
Psykososiaalisia riskejä voidaan arvioida ja hallita tehokkaasti pienemmilläkin resursseilla. Ennakointi ja suunnitelmallisuus ongelmien ehkäisemiseksi ovat tehokkaimmat keinot hallita työpaikan psykososiaalisia riskejä. Riskinarviointi on tärkeää riskien tunnistamiseksi ja sopivien ratkaisujen löytämiseksi. Saatavilla on käytännön välineitä ja opastusta psykososiaalisten riskien tehokkaaseen hallintaan.

13 Tule mukaan kampanjaan
Kaikki organisaatiot, työpaikat ja henkilöt voivat osallistua kampanjaan. Osallistu kampanjaan jakamalla kampanja-aineistoa ja tekemällä kampanjan sanomaa tunnetuksi käyttämällä ja markkinoimalla kampanjan käytännön välineitä osallistumalla kampanjan tapahtumiin tai järjestämällä omia kampanjatapahtumiasi.

14 Tärkeät päivämäärät Kampanjan aloitus: huhtikuu 2014
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikko: viikko 43 lokakuu ja 2015 Hyvien käytäntöjen kilpailun ehdokkaat mennessä Suomen koordinaatiokeskukselle (Focal Point) Hyvien käytäntöjen palkitsemistilaisuus: huhtikuu 2015 Terveellinen työ – stressi hallinnassa! -kampanjan huippukokous: marraskuu 2015

15 Kampanjakumppanuus Eurooppalaisille ja kansainvälisille organisaatioille Kumppanit mainostavat kampanjaa ja lisäävät sen näkyvyyttä Etuja: tervetuliaispaketti kumppanuustodistus kampanjakumppanien oma sarja hyvän käytännön palkinnoissa näkyvyys EU:ssa ja tiedotusvälineissä verkostoitumismahdollisuudet ja hyvien käytäntöjen vaihto muiden kampanjakumppanien kanssa kutsu Bilbao-viraston tapahtumiin.

16 Euroopan hyvän käytännön palkinnot
Tunnustus merkittävästä ja innovatiivisesta hyvästä käytännöstä Ratkaisut stressin ja psykososiaalisten riskien hallintaan työssä Jaetaan seuraavilla alueilla toimiville organisaatioille ja yrityksille: EU:n jäsenvaltiot Euroopan talousalue Länsi-Balkanin maat ja Turkki Ehdokkaiden valinnasta huolehtivat koordinaatiokeskukset ja Bilbao-virasto kahdessa vaiheessa: Kansallisen tason valintamenettely Arviointi Euroopan unionin tasolla Hyvien käytäntöjen palkitsemistilaisuus

17 Kampanja-aineisto Kampanjaopas Kampanjaesite
Hyvän käytännön palkintoja koskeva esite Online-kampanjavälineet Mainontamateriaali ja ilmaisnäytteet Raportit Käytännön oppaat ja välineet Napo-elokuva

18 Lisätietoa Lisätietoa on kampanjan verkkosivustolla
Kampanja-aineisto: Lisätietoa kotimaasi tapahtumista antaa maasi kansallinen koordinaatiokeskus: Kampanjamateriaalia ja ajankohtaista tietoa kansallisilta kampanjasivuilta:


Lataa ppt "Terveellinen työ – stressi hallinnassa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google