Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta"— Esityksen transkriptio:

1 Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta
MARITA TUPALA, taloustarkastaja Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden 2013 aloitustilaisuus , Paasitorni

2 Opetushallituksen valtionavustusprosessi
Opetusministeriö asettaa valtion talousarvion mukaiset ja tulossopimuksessa sovitut valtionavustuserät Opetushallituksen käyttöön tilijaottelulla tai erillisillä päätöksillä. Opetushallitus asettaa valtionavustukset haettavaksi valtion-avustuserittäin ja päättää avustusten käytölle tarkennetut tavoitteet. Käsittely Toimeenpano Seuranta ja arviointi

3 Opetushallituksen vastuut valtionapuviranomaisena
Päätöksenteko Prosessivastuu Valvontavastuu Vaikuttavuuden arviointi

4 Valtionavustusta saaneen toimijan vastuu
Valtionavustuksen kohdentaminen päätöksen mukaiseen toimintaan Kirjanpidon seurannan järjestäminen (Audit trail) HUOM! Myös päätöstietojen toimittaminen taloushallintoon, jotta pystyvät kohdentamaan saadun avustuksen oikealle seurantakohteelle! Käyttämättä jääneen avustuksen palauttaminen Raportointi- ja selvitysvastuu

5 Valtionavustusprosessin määrälliset tiedot
Valtionavustuksia OKM:n budjetissa noin 197 milj. € (YS 109 me, AMM 17 me, AIK 61 me, AMK 10 me) Opetushallituksen toimesta avustuksia jaetaan vuosittain noin 64 milj. € (yleisavustuksina ja erityisavustuksina) Ammatillinen koulutus n. 12 milj. € Ammatillinen lisäkoulutus n. 5 milj. € Opetushallituksessa valtionavustuspäätöksiä vuosittain yhteensä kpl

6 Normiperustaa Valtionavustusten myöntämiseen sovelletaan mm.:
Valtionavustuslaki (688/2001) Yleislaki; mikäli määrärahaa koskee erityislaki, noudatetaan ensisijaisesti erityislakia. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009) Lisäksi noudatetaan valtionavustuspäätöstä, päätöksen ehtoja ja rajoituksia sekä erillisohjeita

7 Valtionavustuslaki (688/2001)
Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan valtionavustuksia haettaessa, myönnettäessä ja niiden käytössä sekä valtionavustustoiminnan seurannassa, valvonnassa ja arvioinnissa. Valtionavustuslaki on viittaussäännöksillä säädetty noudatettavaksi myös opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa.

8 Valtionavustuspäätös
Yksilöity hanke Hankkeen valtionavustukseen oikeuttavat hyväksytyt kokonaismenot (€) Valtionavustuksen osuus hyväksytyistä kokonaismenoista (enintään % / €) Perustelut avustuksen myönnölle Avustuksen maksu; noin kuukauden kuluttua päätöksestä Selvitysvelvollisuus Valtionavustuksen käyttöaika Valtionavustuksen käyttöaika on yleensä myöntövuosi + 1 vuosi; Selvitysvelvollisuus; hankkeen loppuselvitys mennessä. Väliraportti yli € hankkeilla mennessä.

9 Kustannusten hyväksyttävyys
Erityisavustusta saa käyttää avustuksen saajalle avustuskohteesta aiheutuviin ja siihen kohdistuviin menoihin. Nämä tulee pystyä osoittamaan kirjanpidosta. Kustannusten tulee olla tarpeellisia ja määrältään kohtuullisia. Kohtuullisuutta arvioidaan esim. pyytämällä tarjouksia hankittaessa tuotteita tai palveluja vaikka hankinta jäisi alle hankintalain raja-arvojen.

10 Kustannusten hyväksyttävyys
Kohtuulliset palkkakustannukset ovat työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia palkkoja. Yleiskustannuksia voidaan hyväksyä siltä osin, kun ne voidaan esittää hankkeelle välittöminä kustannuksina. Esim. toimitilojen vuokrat, taloushallinnon palkkakustannukset, puhelinkustannukset ALV on hyväksyttävä kustannus silloin, kun se jää avustuksen saajalle lopulliseksi kustannukseksi. Tällöin sisällytetään kustannusarvioon.

11 Hankkeen kirjanpidon järjestäminen
Ilmoitus taloushallintoon saadusta rahoituksesta. Pyydetään heitä avaamaan hankkeelle oma kustannuspaikka kirjanpitoon. Tiliöidään hankkeesta aiheutuneet hyväksyttävät kustannukset ko. kustannuspaikalle. HUOM! Myös palkkakustannukset! Ilmoittakaa kirjanpitoon, että hankkeen menot käsitellään suoriteperusteisesti (ei maksuperusteisesti).

12 Hankkeen kirjanpidon järjestäminen
Ilmoittakaan mitä kustannuksia voidaan kohdentaa hankkeelle ja mitä ei. Hankkeen kustannusten toteutumista pystytään seuraamaan kirjanpidon raportilta koko ajan, koska sillä on oma kustannuspaikka kirjanpidossa. Raporttia tarvitaan myös hankkeen loppuraportoinnissa. Toimittakaa taloushallintoon kopio saadusta päätöksestä sekä Opetushallituksen yleisohje valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille.

13 Hankkeen kirjanpidon järjestäminen
Koordinaatiomenot on pystyttävä erittelemään muusta hanketoiminnasta aukottomasti Selvityslomakkeen liitteenä tulee toimittaa kirjapidonraportti hankkeen osalta.

14 Palvelujen ostot Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sovelletaan myös yksityisten yhteisöjen hankintoihin silloin, kun hankinnan tekemistä varten on saatu avustusta yli puolet hankinnan arvosta. Lain alle jäävissä hankinnoissa on myös syytä tehdä hintatiedusteluja (menon oltava kohtuullinen). Huomioikaa myös mahdollinen oman organisaationne hankintasääntö!

15 Käyttötarkoituksen ja ehtojen muuttaminen
Opetushallitus voi avustuksen saajan hakemuksesta erityisestä syystä muuttaa avustuksen käyttötarkoitusta ja ehtoja, ja/tai myöntää lisäaikaa. Tätä koskeva hakemus on tehtävä siten, että päätös käyttötarkoituksen muutoksesta voidaan tehdä ennen avustuksen käyttöä. Hankkeen tarkastuksessa käytetään aina kirjallista päätöstä! Suulliset sopimukset eivät voimassa.

16 Yhteishanke Valtionavustus myönnetään hakijalle
Valtionavustusten käyttö ja seuranta Yhteishanke Valtionavustus myönnetään hakijalle Valtionavustuksen saajan (=koordinaattorin) tehtävänä on tehdä yhteistyökumppaneiden kanssa sopimukset ja toimittaa niistä kopiot Opetushallitukseen. Yksi yhdessä tehty väli- ja loppuraportti. Valtionavustuksen saaja vastaa hankkeesta myös yhteistyökumppaneiden osalta.

17 Valtionavustusten käyttö ja seuranta
Yhteishanke Valtionavustuksen saajan on valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 2 momentin mukaisesti: ”tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista hanketta tai toimintaa toteuttavan kanssa.” Yhteistyösopimuksen ohje löytyy -sivustolta

18 Valtionavustuksen palauttaminen
Valtionavustuslain (688/2001) 20 §:n nojalla avustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus tai sen osa tai, jos avustusta tai sen osaa ei voida käyttää avustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Lisäksi avustuksen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan avustuksen tai osan siitä, jos avustusta ei ole käytetty sen ajan kuluessa, jolloin se on avustuspäätöksen mukaan käytettävä, mikäli Opetushallitus ei ole hakemuksesta myöntänyt avustuksen käytölle lisäaikaa.

19 Valtionavustuksen takaisinperintä
Opetushallituksella on velvollisuus periä jo maksettu valtionavustus takaisin, jos valtionavustuksen saaja ei ole palauttanut käyttämättä jäänyttä osuutta tai on käyttänyt sen oleellisesti muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty tai antanut Opetushallitukselle väärää tai harhaanjohtavaa tietoa, jolla olisi ollut vaikutusta määrärahan saantiin tai muutoin oleellisesti rikkonut säännöksiä tai ehtoja

20 Valtionavustuksen palauttaminen ja takaisinperintä
Valtionavustuslain 24 §:n nojalla avustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisinperittävälle määrälle avustuksen maksupäivästä korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Mikäli takaisin perittävää avustusta ei ole maksettu takaisin Opetushallituksen asettamaan eräpäivään mennessä, sille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n mukaan.

21 Palautettava ja takaisinperittävä määrä
Palautettava ja takaisinperittävä määrä riippuu minkä lain nojalla avustus on myönnetty. Valtionavustuslaki (688/2001) 20 §: Jos palautettava määrä on enintään 10 euroa, se saadaan jättää palauttamatta. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) 56 §; Alle euron suuruista suoritusta ei peritä takaisin.

22 Esim. palautuksen laskemisesta
Päätöksessä hyväksytty kokonaiskustannuksina €, ja avustusta myönnetään enintään 75 % / €. Hankkeelle syntynyt hyväksyttäviä kokonaiskustannuksina €. Tästä voidaan avustuksella kattaa enintään 75 % eli €. Avustuksen saajan tulee tällöin palauttaa saadun avustuksen ja käytön mukainen erotus €. ( =1.500 €), ja sille korko.

23 Valtionavustuksen palauttaminen ja takaisinperintä
Avustus tulee palauttaa Opetushallituksen tilille: NORDEA IBAN FI BIC: NDEAFIHH SAMPO IBAN: FI BIC: DABAFIHH OP POHJOLA IBAN: FI BIC: OKOYFIHH Palautuksessa tulee mainita avustuspäätöksen diaarinumero.

24 Tarkastusoikeus Opetushallituksella on oikeus suorittaa avustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia. Opetushallitus voi valtuuttaa toisen viranomaisen tai ulkopuolisen hyväksytyn tilintarkastajan tekemään tarkoitettuja tarkastuksia. Ulkopuolinen asiantuntija voi avustaa tarkastuksessa

25 Asiakirjojen säilytys
Valtionavustusten käyttö ja seuranta Asiakirjojen säilytys Kirjanpidon tositteet tulee säilyttää kirjanpitolain mukaisesti vähintään kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta, kun tilikausi on päättynyt. Hankinta- ja muut sopimukset on dokumentoitava ja arkistoitava. Myös yhteistyösopimukset. Valtionavustuslain (688/2001) 28 § mukaan valtionavustuksen takaisinperintään ei saa enää ryhtyä, kun kymmenen vuotta on kulunut valtionavustuksen tai sen viimeisen erän maksamisesta.

26 Opetushallituksen yleisohje valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille
Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille laadittu lyhyt ohje löytyy OPH:n internet-sivuilta kohdasta ’Rahoitus/valtionavustukset’

27 Yhteystiedot taloushallinnossa
Sähköiset lomakkeet, yleisohjeistus Jaana Airaksinen Valtionavustusten taloustarkastus Pirkko Luukkonen

28 Se mitä ei ole dokumentoitu, sitä ei ole tehty! Kiitos!


Lataa ppt "Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google