Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (”vanhuspalvelulaki”) 980/2012 (HE 160/2012) annettu.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (”vanhuspalvelulaki”) 980/2012 (HE 160/2012) annettu."— Esityksen transkriptio:

1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (”vanhuspalvelulaki”) 980/2012 (HE 160/2012) annettu voimaan Riitta Kuusisto Hallitusneuvos

2 LAIN TAVOITTEET Väestötaso (vanhuuseläkeikäiset)
hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista tuetaan vaikuttamismahdollisuus kunnan päätöksentekoon paranee Henkilötaso (toimintakyky heikentynyt korkeaan ikään liittyvistä syistä) laadukkaiden, oikea-aikaisten, yksilöllistä tarvetta vastaavien palvelujen saanti paranee mahdollisuus vaikuttaa omien palvelujen toteuttamiseen vahvistuu Etunimi Sukunimi

3 KOLME LÄHESTYMISTAPAA TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMISEKSI
Kunnille yleisiä velvoitteita huolehtia ikääntymis-politiikkansa asianmukaisuudesta (2 luku) Iäkkään henkilön palvelutarpeiden selvittämistä ja niihin vastaamista koskevat säännökset (3 luku) Palvelujen laatua koskevat säännökset (4 luku)

4 Kunnan yleiset velvollisuudet

5 KUNNAN YLEISET VELVOLLISUUDET (2 luku)
Yhteistyö kunnan sisällä + muiden toimijoiden kanssa Suunniteltava toimenpiteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi + iäkkäiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi valtuustokausittain Arvioitava palvelujen riittävyyttä ja laatua vuosittain Varmistettava palvelujen saatavuus ja saavutettavuus (myös kielelliset oikeudet turvattava) Osoitettava riittävät voimavarat suunnitelman toteuttamiseksi Hankittava riittävä määrä monipuolista asiantuntemusta Vanhusneuvosto joka kuntaan - otettava mukaan kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa

6 LISÄKSI KUNNAN JÄRJESTETTÄVÄ IKÄÄNTYNEELLE VÄESTÖLLE HYVINVOINTIA EDISTÄVÄÄ TOIMINTAA
Neuvontapalveluja oltava saatavilla Kunnan tarjottava erityisesti riskiryhmiin kuuluville terveystarkastuksia, vastaanottoja, kotikäyntejä Kaikkiin em. toimintoihin kuuluu: monipuolinen neuvonta ja ohjaus varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki

7 IÄKKÄÄN HENKILÖN PALVELUTARPEISIIN VASTAAMINEN

8 Yleiset periaatteet Iäkkäälle järjestettävät sote-palvelut
ovat laadukkaita, oikea-aikaisia ja riittäviä tukevat hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta ehkäisevät ennalta muuta palveluntarvetta sisältävät neuvontaa ja ohjausta

9 Pitkäaikaishoitoa ohjaavat periaatteet
hoito ensisijaisesti kotona tai kodinomaisissa oloissa ja räätälöityjen palvelujen avulla laitoshoito vain lääketieteellisin perustein tai jos se on muuten perusteltua iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta turvallisuus, merkityksellinen ja arvokas elämä sosiaalinen vuorovaikutus, mielekäs hyvinvointia ylläpitävä toiminta iäkkäille avo- ja aviopuolisoille mahdollisuus yhteisasumiseen hoitojärjestelyn pysyvyys Etunimi Sukunimi

10 Palveluntarpeen selvittäminen
kokonaisvaltaisesti, ammatillisesti, yhteistyössä aloitettava viipymättä sen jälkeen kun aloite siihen tullut iäkkäältä itseltään, omaiselta tai viranomaiselta toimintakyky (fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen, sosiaalinen) arvioitava luotettavia välineitä käyttäen otettava huomioon ympäristön esteettömyys, asumisen turvallisuus ja lähipalvelujen saatavuus Etunimi Sukunimi

11 Missä tilanteissa selvittäminen aloitettava?
iäkäs henkilö tai joku hänen puolestaan sitä pyytää (vrt. SHL 40 a §) iäkäs henkilö on tehnyt hakemuksen saadakseen sosiaalipalveluja neuvontapalvelujen yhteydessä on ilmennyt tarve selvityksen tekemiseen iäkkään henkilön palvelun tarpeesta on tehty ilmoitus lain 25 §:n mukaisesti sosiaalipalveluja saavan iäkkään henkilön olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia Etunimi Sukunimi

12 Palvelusuunnitelma Tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kun iäkkään
henkilön toimintakyky on arvioitu. Määritellään palvelukokonaisuus joka tarvitaan toimintakyvyn tukemiseksi hyvän hoidon turvaamiseksi Iäkkään henkilön kanssa neuvoteltava vaihtoehdoista Hänen näkemyksensä kirjattava suunnitelmaan Etunimi Sukunimi

13 Vastuutyöntekijä Nimettävä, jos iäkäs henkilö tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen liittyvissä asioissa Tehtävät: seuraa palvelusuunnitelman toteutumista on yhteydessä palvelujen järjestämisestä vastaaviin tahoihin neuvoo ja auttaa palvelujen ja etuuksien saannissa Etunimi Sukunimi

14 Sosiaalipalvelujen järjestäminen
Hakemus voidaan tehdä suullisesti (viranomainen kirjaa) Kiireellisessä tapauksessa päätös tehtävä ja palvelut järjestettävä viipymättä Muussa tapauksessa päätös ilman aiheetonta viivytystä ja myönnetyt palvelut viimeistään 3 kk:n kuluessa päätöksenteosta - ei jonoja - kielteinen päätös jos palvelua ei ole saatavissa Päätöstä tehtäessä otettava huomioon periaatesäännökset (mm. palvelujen riittävyys) Riittävyyden arvioinnin perustana palveluntarpeiden selvitys ja palvelusuunnitelma Etunimi Sukunimi

15 PALVELUJEN LAADUN VARMISTAMINEN

16 PALVELUJEN LAADUN VARMISTAMINEN IÄKKÄILLE PALVELUJA TARJOAVASSA TOIMINTAYKSIKÖSSÄ
Toimintayksikkö = toiminnallinen kokonaisuus, jossa tuotetaan sote-palveluja pääasiassa iäkkäille palvelun tuottajan tiloissa tai iäkkään kodissa Nämä koskevat sekä yksityisiä että kunnan tuottamia palveluja: Perussäännös palvelujen laadusta (19 §) Henkilöstö (20 §) Johtaminen (21 §) Toimitilat (22 §) Omavalvonta (23 §) Viranomaisvalvonta (24 §)

17 Perussäännös palvelujen laadusta
Etunimi Sukunimi

18 HENKILÖSTÖ henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen vastattava iäkkäiden määrää ja palvelujen tarvetta jos palvelun tuottajan tiloissa hoidettava iäkäs henkilö tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa, paikalla oltava riittävästi henkilöstöä kaikkina vuorokaudenaikoina Etunimi Sukunimi

19 Johtaminen Toimintayksikössä on oltava johtaja.
Johtaja vastaa, että asiakastyössä noudatetaan 13, 14 ja 19 §:n periaatteita + toiminta täyttää muutkin sille asetetut vaatimukset. Johtamisen tuettava laadukasta palvelujen kokonaisuutta, kuntouttavan työotteen edistämistä, yhteistyötä, toimintatapojen kehittämistä. Etunimi Sukunimi

20 Toimitilat Palveluntuottajan huolehdittava että
iäkkäiden henkilöiden käytössä olevat palveluntuottajan toimitilat ovat riittävät, turvalliset, esteettömät, kodikkaat sekä muutenkin olosuhteiltaan sopivat heidän tarpeisiinsa nähden. Etunimi Sukunimi

21 VALVONTA Omavalvonta (23 §) - toimintayksikön johtaja huolehtii
- omavalvontasuunnitelma pidettävä nähtävänä, toteutumista seurattava mm. asiakkailta ja henkilöstöltä kerättävän palautteen avulla - Valvira antaa tarkempia määräyksiä Viranomaisvalvonta (24 §) - viittaus voimassa oleviin valvontasäännöksiin Etunimi Sukunimi

22 ERINÄISET SÄÄNNÖKSET (5 luku)
Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta (25 §) terv.huollon ammattihenkilön ja eräiden viranomaistahojen jotka ovat tehtävässään saaneet tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka ilmeisen kykenemätön huolehtimaan itsestään tehtävä ilmoitus sos.huollosta vastaavalle viranomaiselle kotiutuminen terv.huollon laitoshoidosta - terv.huollon ammmattihenkilön tehtävä aina ilmoitus sos.viranomaiselle! Odotusaikojen julkaiseminen (26 §) kunnan julkaistava ½ -vuosittain tiedot, missä ajassa iäkäs voi saada hakemansa palvelut Etunimi Sukunimi

23 Siirtymäsäännökset kunnan suunnitteluvelvoite ja velvoite arvioida palvelujen riittävyyttä ja laatua vanhusneuvosto vastuutyöntekijä omavalvonta Etunimi Sukunimi

24 EDUSKUNNAN PONNET: hallituksen arvioitava henkilöstömitoituksen toteutuminen vanhuspalvelulaissa tarkoitetulla tavalla v ja jos ymp. vrk hoidossa ei ole saavutettu minimimitoitusta (0,5), hallituksen annettava esitys lain täsmentämisestä hallituksen arvioitava lain tavoitteiden toteutumista ja vaikutuksia erityisesti ikääntyneen väestön hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn, sote-palvelujen saatavuuteen sekä kunnille aiheutuviin kustannuksiin Etunimi Sukunimi


Lataa ppt "Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (”vanhuspalvelulaki”) 980/2012 (HE 160/2012) annettu."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google