Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työkyvyn tuki- nettityökirja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työkyvyn tuki- nettityökirja"— Esityksen transkriptio:

1 Työkyvyn tuki- nettityökirja
Oulu Kuopio Turku Pirjo Juvonen-Posti, Työterveyslaitos Pauliina Juntunen, Kuntoutussäätiö, Punk

2 Yhteiskunnallinen tausta
Työurien jatkaminen nähdään keskeisenä suomalaisen yhteiskunnan selviämisen haasteena. Toimijoista riippumatta työkyvyn ylläpitämisen ja edistämisen tulisi tukea tätä tavoitetta vaikuttavasti. Miksi meidän on jaksettava? : "Ei vain siksi, että työkyvyn merkitys on suuri työurien pidentämisessä, eikä vain siksi, että eläkejärjestelmän kestävyys taataan, vaan myös siksi, että elämän laatu ja sisältö kasvavat työssä. Oikeus työntekoon = oikeus jäljellä olevan työkyvyn hyödyntämiseen. Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen takaa pääsyn työkykyisenä vanhuuseläkkeelle." Outi Antilan vastauksia

3 Lainsäädännöllinen tausta
Työsopimuslaki, työturvallisuuslaki, laki työsuojelun valvonnasta.., työterveyshuoltolaki, työntekijän eläkelaki, yrittäjän eläkelaki, laki...tasa-arvosta, vuosilomalaki, työaikalaki, tapaturmavakuutuslaki, laki yksityisyyden suojasta, sairausvakuutuslaki (SvL 13 § -muuutos astuu voimaan ) Pientyöpaikan työhyvinvointityön tavoitteet ja mm. lainsäädännöllinen tausta kts Manka ym., 2010: Työn iloa ja imua – työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

4 Tietosuoja ”Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä taikka panevat niitä toimeen. Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt ja määriteltävä tehtävät, joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä … Työnantajan on säilytettävää hallussaan olevat työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista työnantajan keräämistä henkilötiedoista … Työnantaja saa luovuttaa lääkärintodistuksen työterveyshuollon palveluiden tuottajalle, jollei työntekijä ole kieltänyt luovuttamista.” (STM julkaisuja 2007:7 Sairauspoissaolokäytäntö – työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä. s. 33)

5 PUNK-hankkeen viitekehys
Juvonen-Posti, Pirjo; Manka Marja-Liisa, Mäkelä-Pusa Pirkko, Seppälä Ullamaija: Pientyöpaikoilla uudistuminen (PUNK) –hankkeen kehittämistyön viitekehys, 2010

6 Manka 1999, 2006

7 Pientyöpaikallakin on hyvä keskustella työkyvyn moniuloitteisuudesta
Masto-hanke julkaisee yrittäjän työkyvyn tuki- tietokortin MastDO tarjoaa myös tietoa ! Työterveyslaitos, Ilmarinen 2003, 2006

8 Työkyvyn tuki -toimintamallin tavoitteena
henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja esimiestyön helpottaminen työkykykysymyksiä käsiteltäessä auttaa työpaikkoja ja tth:ja suunnittelemaan yhteisiä toimintamalleja sekä varhaisen että työhön paluun tuen työkykyongelmien ratkaisemiseen

9 Toimintamallin tuomat keinot
rakennetaan tai sovitaan yhtenäinen sairauspoissaolokäytäntöjen toteuttaminen ja hallinta: toistuvat lyhyet ja/tai pitkät sairauslomat ilmoittaminen,sv-todistukset, raportointi seuranta sovitaan puheeksiottamisen rajat sovitaan esimiehen tehtävät ja tuki päihdeongelmissa sovitaan/noudatetaan päihdeohjelmaa: päihdehoidon ja -kuntoutuksen järjestäminen

10 Esimerkki työkykyasioiden puheeksiottamisen rajoista
Lyhyet poissaolot: sairauspoissaoloja esim. 5 krt/ 12 kk Pitkät/pitkittyvät poissaolot: sairauspoissaoloja yht. 160 h/ 20 tpv/ 30 pv/ 12 kk 3. Työhön paluun tuki: pitkän, yhtäjaksoisen sairauspoissaolon jälkeen (yli 40 tpv) työntekijän on otettava yhteyttä esimieheen vkoa ennen arvioitua työhön paluuta.

11 Sairauspoissaolojen ilmoitus- ja raportointikäytäntö on toimintamallin perusta
Pientyöpaikoilta sovitut käytännöt puuttuvat tai ovat vailinaisia Työntekijän on ilmoitettava sairauspoissaolosta: kenelle, milloin, miten, minkä ajan kuluessa Poissaololupa, päivät (kpl), lääkärin-/sairaanhoitajan/työterveyshoitajan todistus Esimiehen ilmoitus palkanlaskentaan, työterveys- huoltoon Kuka käsittelee sv-todistukset, minne toimitetaan, kuka tekee poissaoloista raportit ?

12 Työterveyshuollon rooli pientyöpaikoilla
Mallit rakentuivat pitkälti suurtyöpaikoilla henkilöstöhallinnon vetäminä, työterveyshuollolla kumppanin rooli. Sairauspoissaolokäytännöt, varhaisen ja työhön paluun tuen –mallit ovat suurilla ja keskisuurilla työpaikoilla jo tavanomaisia. Haasteena on toimintamallien ylläpito ja seuranta mm. esimiesten ja työterveyshuolllon työntekijöiden vaihtuessa. Pientyöpaikoilla työterveyshuollon on oltava (pro)aktiivinen, jopa aloitteen tekijä! Arjen haaste: "Mistä aloitan, kun yrityksiä on 120?"

13 Työterveyshuollon rooli käynnistäjänä
Ennen ensimmäistä kokousta työterveyshuollon prosessista vastuussa olevan henkilön on SOVITTAVA  ja yhdessä nimettävä työpaikan edustajan kanssa koolle kutsuttavan suunnitteluryhmän kokoonpano kuka heidät kutsuu (suos. toimitusjohtaja tai johtaja) kuka toimii puheenjohtajana (esim. tj) ja kuka sihteerinä (esim.tth) kirjataanko kokouksen muita asioita ylös, kuin mitä työkirjaan itse toimintamallista kirjataan asialistasta (halutaanko työkirjan lisäksi muuta asialistaa?)

14 Työterveyshuollon rooli kumppanina toimintamallin rakentamisessa
Kokouksen aikana kirjataan kuka selvittää mihin mennessä (näitä) tiettyjä asioita miten/milloin ja kenen toimesta tehdyt sopimukset tarkistetaan (esim.seuraavassa suunnitteluryhmän kokouksessa). Huom ! Voit käytää toimintamallin a.o. kohtaa "muistiona, ts. kirjata selvitettävän asian ja tekijät a.o. kohtaan muistiin seuraavaa tapaamista varten

15 Työpaikan rooli mallin tekemisessä
Mitä tarpeita/toiveita työpaikalla on työterveyshuoltoyhteistyöltä? Etukäteen selvitettäviä asioita (ks. Suunnittelutyöhön valmistautuminen –tarkistuslista) LÄSNÄ KOKOUKSESSA: johtaja/toimitusjohtaja tuotannosta/palvelusta vastaava päällikkö lähiesimiesten edustaja henkilöstön edustajat, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu

16 Esimiehen tehtävät ja tuki
TYÖSSÄ JATKAMISEN TUKEMINEN reagointirajan ylittyessä järjestetään keskustelutilaisuus työntekijä ja työantaja täyttävät etukäteen Työkyvyn tuen tarpeen kartoituslistan, joista neuvottelussa kootaan yhteinen näkemys tuki- ja seurantakeinot kirjataan, vastuut sovitaan sovitaan, jos lähetetään tth:on esimiehen vastuulla aina työjärjestelyiden toteuttaminen jos työkyvyttömyyden uhka  tth:on työkykyarvioon jos kyseessä päihdeasia -> hoito- ja kuntoutussopimus/-suunnitelma TYÖHÖN PALUUN TUKEMINEN työkykyneuvottelu (tt, ta, ttl), jossa sovitaan uudesta tehtävänkuvasta; toimenkuva + työaika + muut mahdolliset tukitoimet kirjataan ja tiedotetaan työyhteisöä työn muokkauksesta vastaaminen

17 Kun omat keinot eivät riitä ...
Työnantajan ja työterveyshuollon yhteiset tukikeinot tutuksi pientyöpaikoille ! Uudet työjärjestelyt omalla työpaikalla Työeläkelaitoksen työkokeilu työkyvyttömyysuhkatilanteessa Osasairauspäiväraha Työterveyshuollon työkokeilu yli 60 pv poissaolon jälkeen Kuntoutuspalveluohjaus

18 Työkyvyn mallista tiedottaminen ja sen juurruttaminen
Jurruttaminen alkaa siitä, että toimintamalli tehdään yhteistyössä työpaikan esimiesten, henkilöstön edustajien ja työterveyshuollon edustajien kanssa. Toimintamalli hyväksytään johtoryhmässä ja työsuojelutoimikunnassa <- malli astuu voimaan Hyväksytty toimintamalli esitellään osasto-/viikkopalaverissa/strategiapäivillä henkilöstölle Esimiehille tukea puheeksiottoasioissa!

19 Muokattava nettipohjainen työkirja osoitteessa:
- vaatii rekisteröitymisen - salasanan ja käyttäjätunnuksen - MAKSUTON käyttäjälle

20 Rekisteröitymisessä muistettava!
Rekisteröityminen on asiakastoimipaikkakohtainen! Jokaista työpaikan/yrityksen/yrittäjän toimintamallin rakentamista varten tulee työterveyshuollon edustajanrekisteröityä uusilla = juuri tämän asiakastoimipaikan tunnuksilla. Muista antaa asiakastoimipaikan edustajille katselutunnukset !

21 Näin rekisteröidyn ja kirjaudun

22 Näin rekisteröidyn ja kirjaudun

23 Katselutunnusten antaminen
Huom! vaihda oma salasanasi, kun annat katselutunnuksen!

24 Kokeilkaa alustaa mielikuvitusyrityksellä !
Kokeile ja harjoittele alustan käyttöä! Keksi mielikuvitusyritys ja luo sille tunnukset ja tee malli valmiiksi!

25 Sisällys ja toiminnot

26 Materiaalit

27 Materiaalipankin sisältö
Kaikki ohjeet työkirjan käyttöä varten  Työkirjan tekoon valmistautuminen Esimerkki Toimiva Tuotanto Oy  Poissaoloilmoitus  Toimintamallin seurantalomake Työkyvyntuen tarpeen kartoituslista ja neuvottelumuistio Kuntoutuspalveluohjaus Työhönpaluun vaihtoehdot -koontitaulukko  Työterveyshuollon järjestämä työkokeilu työpaikalla Kirjallinen huomautus ja kehoitus hoitoon hakeutumiseen Kirjallinen varoitus ja hoitoonohjaussopimuksen tekeminen Päihdehoitosopimus ja –suunnitelma Päihdeohjelman luominen yritykselle, yleisohjeet Päihteisiin liittyvä puheeksiottokeskustelu Päihteisiin liittyvä puheeksiottokeskustelu -ohje esimiehelle

28 Liitteet 1/4 Liite 1 Työkyvyn tuen tarpeen kartoituslista -lomake
Tilannearvio työkykyyn vaikuttavista asioista (kunnossa/kehitettävää) TYÖOLOT AMMATILLINEN OSAAMINEN TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUS OMAT VOIMAVARAT YHTEENVETO

29 Liitteet 2/4 Liite 2 Varhaisen reagoinnin toimintamallin seuranta -lomake KIRJATAAN TYÖYKSIKKÖ PUHEEKSIOTON PERUSTE TOIMENPIDE

30 Liitteet 3/4 Liite 3 Poissaoloilmoitus -lomake
POISSAOLON SYY; OMA/LAPSEN SAIRAUS SAIRAUDEN TOTESI SAIRAUSLOMATODISTUS/OMA ILMOITUS SAIRAUSPOISSAOLOKERRAT SUOSTUMUS TIEDON LUOVUTTAMISEEN

31 Liitteet 4/4 Liite 4 Päihdekysymyksissä ohjaaminen (tarpeen mukaan täytettävä) OHJE PÄIHTEISIIN LIITTYVÄÄN PUHEEKSIOTTOKESKUSTELUUN PÄIHDEHOIDON JA –KUNTOUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN HOITO- JA KUNTOUTUSSOPIMUS HOITO- JA KUNTOUTUSSUUNNITELMA KIRJALLINEN HUOMAUTUS JA KEHOITUS HOITOON HAKEUTUMISEEN KIRJALLINEN VAROITUS JA HOITOONOHJAUSSOPIMUS KUNTOUTUSSUUNNITELMA


Lataa ppt "Työkyvyn tuki- nettityökirja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google