Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus"— Esityksen transkriptio:

1 Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus

2 Ptytes, allekirjoituspöytäkirja 8 §
Tuntipalkkaisten työntekijöiden palkantarkistukset 2010 Korotus Perustuntipalkkoja, henkilökohtaisia lisiä ja urakkapalkkoja korotetaan tai lähinnä tämän jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,4 %. Järjestelyerä Paikallisesti käytetään lukien tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta järjestelyerä, jonka suuruus on 0,7 % tuntipalkkaisen toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan henkilöstön palkkasummasta. Järjestelyerä toteutetaan siten, että perustuntipalkkoja, henkilökohtaisia lisiä tai urakkapalkkoja korotetaan paikallisen harkinnan mukaan. Tuntipalkkaisen henkilöstön työsuhteen ehdot määräytyvät muilta osin TTES:n määräysten mukaan.

3 TTES 1.2.2010-31.12.2011 1.2.2010 lukien muuttuneet määräykset
Sairausloman lääkärintodistuksen toimittamiskäytäntöä on selkeytetty. Ns. etävanhemmalle aletaan maksaa palkkaa tilapäisen hoitovapaan ajalta kuten lapsen kanssa samassa taloudessa asuvalle. Pääluottamusmiehelle maksettavaa henkilökohtaista lisää ja työsuojeluvaltuutetun korvausta on korotettu.

4 Tuntipalkkaisten sopimuksen keskeinen sisältö

5 TTES Soveltamisala On voitava määrittää liitteen 2 mukaisesti ammatin mukainen palkkaryhmä.

6 TTES Palkkaus 1 Aikapalkka 2 Urakkapalkka a) Suora urakka b) Osaurakka
Aika- ja urakkapalkan ohella voidaan käyttää erikoispalkkioita. Riippumatta palkkaustavasta sen tulee edistää työn tarkoituksenmukaista suorittamista. Lisäksi maksetaan työehtosopimuksen määräysten mukaiset työaikakorvaukset (vuorotyö, iltatyö, yötyö, lauantaityö, sunnuntaityö, ylityö, ym.).

7 TTES Urakkapalkka Mikäli työn laatu tai palkkatekniset edellytykset eivät ole esteenä, työntekijälle tai työryhmälle on pyrittävä järjestämään mahdollisuus työn tekemiseen urakkapalkalla. TTES 32 § 2 mom.

8 TTES Aikapalkka Silloin kuin edellytyksiä urakkapalkan käytölle ei ole, käytetään palkkaustapana aikapalkkaa. Aikapalkan käyttäminen voi olla perusteltua Työkohteiden suuri vaihtelevuus tai työn harvinaisuus sekä työmenetelmien vakiintumattomuus tekevät mitoittamisen hankalaksi. Häiriöt työtä tehtäessä hankaloittavat työn tuloksien saavuttamista.

9 TTES Aikapalkka Aikapalkkaisessa työssä maksetaan ammatista ja työtehtävistä riippuen perustuntipalkka (liite 1 ja 2) työkokemuslisä (liite 3) henkilökohtainen lisä (liite 3) työolosuhdelisä (liite 3) Perustuntipalkassa otetaan huomioon keskimääräisinä ne vaativuustekijät ja työolosuhteet, jotka ovat pysyviä.

10 TTES Aikapalkka TYÖOLOSUHDELISÄ
Työntekijälle tulee maksaa olosuhteiden sitä edellyttäessä työolosuhdelisää, jonka suuruus on enintään 2,69 euroa tunnilta. Työolosuhdelisää maksetaan vain siltä ajalta, jona haitallinen olosuhde vallitsee. Poikkeustapauksissa lisä voidaan maksaa keskimääräisenä. Lisän maksamisen tulee perustua työn tapaturma-alttiuteen, työn likaisuuteen, kuumiin olosuhteisiin, epämukaviin työasentoihin, muihin epämukaviin työolosuhteisiin tai ammattimiehen työtahtiin sopeutumiseen. Lisän määrässä on otettava huomioon edellä mainittujen tekijöiden painoarvo.

11 TTES Säännöllinen työaika
PÄIVÄ- JA KAKSIVUOROTYÖ 7–8 h/vrk, ellei kunnallisten toimintojen erityisluonne muuta edellytä 38 ¼ h/vko KESKIMÄÄRIN 38 ¼ TUNTIA PÄIVÄTYÖSSÄ 6-9 h vuorokaudessa Enintään 6 viikon tasoittumisjakso työaika-asiakirjat

12 TTES Säännöllinen työaika
POIKKEAVAT TYÖTUNTIJÄRJESTELMÄT Yleensä työntekijäryhmä Sovittava Enintään vuoden tasoittumisjakso Vuorokautinen työaika Viikoittainen työaika Viikoittainen vapaa-aika Kausipalkka

13 TTES Työaika PÄIVITTÄISET LEPOAJAT
Lepo- tai ruokailutauko yleensä 1 t päivän keskivaiheilla Lepo- tai kahvitauot 2 x 15 min. ilta ja aamupäivin. Poikkeus 9 § 4 mom. mukaisesti sovitussa työtuntijärjestelmässä. Kahvitauot luetaan työaikaan kuuluvaksi ja ne sisältävät myös matkoihin kuluvat ajat.

14 TTES Säännöllinen työaika arkipyhäviikolla
Mikäli se työn luonne huomioon ottaen on mahdollista, arkipyhät ovat vapaapäiviä Arkipyhä ma–pe ko. viikon säännöllinen työaika on 7,65 tuntia säännöllistä viikkotyöaikaa lyhyempi. ma ti ke to pe 8 7,25 7 7,6 ap 7,95

15 TTES Arkipyhäkorvaus Kalenterivuorokausi kello 00–24 pitkäperjantai,toinen pääsiäispäivä, helatorstai, juhannusaatto Maanantai–perjantai sattuvat: uudenvuodenpäivä, loppiainen, vapunpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä Arkipyhäkorvaus on KTA:sta laskettu 7,65 tunnin palkka. Maksetaan jos ollut työssä arkipyhäkorvauspäivää edeltävänä ja sen jälkeisenä työpäivänä tai näiltä päiviltä on maksettu palkkaetuja. Maksetaan täysimääräisenä niin kauan kuin sairausajalta maksetaan palkkaa, vaikka sairausajalta maksettaisiin osapalkkaa. Ei makseta jos on ollut poissa ainakin toisen em. päivistä tai luvalla palkatta kumpanakin. Osa-aikaisille maksetaan, jos työvuoroluettelon mukainen työpäivä muuttuu arkipyhäkorvauspäivän vuoksi vapaapäiväksi.

16 Tuntipalkkaisten arkipyhäviikkojen työjärjestelyt vuonna 2010

17 TTES Työviikko ja työvuorokausi
Työvuorokausi alkaa päivätyön tai aamuvuoron alkamisaikana. Työviikko alkaa maanantaina aamuvuoron alkaessa.

18 TTES Ylityö Ylityö on työtä, jota tehdään säännöllisen työajan lisäksi. Vuorokautinen ylityö, yli 7–8 t tai muu (työvuoroluettelo) Osa-aikaisen työntekijän työaikalain mukainen (8 h). Viikoittainen ylityö yli 38 ¼ t tai muu (työvuoroluettelo) Poissaolo vuosi- ja sairausloman tai muun työstä vapautusajan vuoksi ei lueta työajan veroiseksi ajaksi ylityölaskennassa. Arkipyhäviikolla alentunut ylityökynnys

19 TTES Ylityö YLITYÖKORVAUSTEN LASKENTA Vuorokautinen
2 tunnilta 50 %:n korotus ja seuraavilta 100 %:n korotus 2 t säännöllisen työajan päättymisestä 100 %:n korotus Viikoittainen 5 tunnilta 50 %:n korotus ja seuraavilta 100 %:n korotus Arkimaanantaisin kello 00–7 100 %:n korotus KOROTUKSEN LASKENTAPOHJA Siihen ansion perusosaan, josta ylityökorotus lasketaan kuuluvat myös henkilökohtaiset- ja työolosuhdelisät sekä vuorotyö-, ilta- ja yötyölisät.

20 TTES Tossuraha Yhden tunnin keskituntiansio (KTA)
MAKSETAAN KUN KUTSUTAAN työhön vapaapäivänä tai ylityöhön joka alkaa vähintään kaksi tuntia säännöllisen työajan päättymisestä. EI MAKSETA KUN KUTSUTAAN työhön varallaolosta, hätätyöhön, joka on säännöllistä työaikaa tai aloittamistyöhön.

21 TTES Sunnuntaityö PÄIVÄTYÖNTEKIJÄT Kalenterivuorokausi 00–24 sunnuntai
muu kirkollinen juhlapäivä pääsiäislauantai, vapunpäivä, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä, jouluaatto Korvaus 100 % + arkipyhäkorvaus tai muutoin 200 % Vuorotyökorotus sekä ilta- ja yötyölisät otetaan huomioon palkan perusosassa sunnuntaityökorvauksia laskettaessa.

22 TTES Sunnuntaityö VUOROTYÖNTEKIJÄT
Edellisestä päivästä klo 18:sta seuraavaan päivään klo 24 Sunnuntai, muu kirkollinen juhlapäivä, vapunpäivä, juhannusaatto ja Itsenäisyyspäivä Korvaus 100 % + mahdolliset ylityökorotukset 50 %/100% + mahdollinen arkipyhäkorvaus Pääsiäislauantai 00–24 Juhannuspäivä 00–24 jouluaatto la–su ed.pv. 18–24 Korvaus 200 % jouluaatto ma–pe ed.pv. 18–24 Korvaus 100 % + arkipyhäkorvaus Vuorotyökorotus otetaan huomioon palkan perusosassa sunnuntaityökorvausta laskettaessa.

23 TTES Vuosiloma VUOSILOMAN PITUUS
Työntekijä on ollut oman työnantajan palveluksessa päättyneen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä välittömästi yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta ja hän on siihen mennessä ollut vähintään 15 v oman kunnan tai kuntayhtymän tai muun työnantajan virka- tai työsuhteessa tehtäviään vastaavalla ammattialalla tai sellaisessa tehtävässä, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä.

24 TTES Vuosiloma Täysiä lmkk Vuosilomapäivät Alle vuoden Väh. vuoden
10 vuotta 15 vuotta 1 2 3 4 6 5 7 19 9 12 15 10 18 13 21 8 20 24 17 22 27 30 11 26 33 23 28 38

25 TTES Vuosilomapalkka ja lomakorvaus
Päivä- ja kaksivuorotyö KTA x 1,5 x vlt Keskeytymätön kolmivuorotyö KTA x 1,5 x lplm x 7,2 Keskeytyvä kolmivuorotyö KTA x 1,5 x lplm x 7,6 Vuosilomapalkka maksetaan lomaa edeltävän säännöllisen palkanmaksun yhteydessä, ellei työntekijän kanssa toisin sovita.


Lataa ppt "Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google