Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vanhuspalvelulaki voimaan

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vanhuspalvelulaki voimaan"— Esityksen transkriptio:

1 Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013
Mikä muuttuu?

2 Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö (vanhuuseläkeikäiset)
hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tuetaan vaikuttamismahdollisuus kunnan päätöksentekoon paranee Iäkäs henkilö (toimintakyky heikentynyt ikään liittyvien syiden takia) laadukkaiden, oikea-aikaisten, yksilöllistä tarvetta vastaavien palvelujen saanti paranee mahdollisuus vaikuttaa omien palvelujen toteuttamiseen vahvistuu

3 Hyvinvoinnin, terveyden & toimintakyvyn tukeminen
Kunnan yleiset velvollisuudet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin & osallisuuden tukemiseksi (luku 2) Suunnitelma ja riittävät resurssit ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi Hyvinvointia edistävät palvelut Hyvinvoinnin, terveyden & toimintakyvyn tukeminen Vanhusneuvostot Osallisuuden turvaaminen

4 Kunnan suunnitelmat hyvinvoinnin tukemiseksi (viimeistään 1.1.2014)
Suunniteltava valtuustokausittain toimenpiteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä iäkkäiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi Osoitettava riittävät voimavarat suunnitelman toteuttamiseksi Tehtävä yhteistyötä kunnan sisällä ja muiden toimijoiden kanssa Hankittava riittävä määrä monipuolista asiantuntemusta

5 Kunnan tehtävät palvelujen järjestämisessä
Varmistettava palvelujen saatavuus ja saavutettavuus (myös kielelliset oikeudet turvattava) Arvioitava vuosittain palvelujen riittävyyttä ja laatua Tarjottava neuvontapalveluja sekä erityisesti riskiryhmiin kuuluville terveystarkastuksia, vastaanottoja, kotikäyntejä, joihin kuuluu monipuolinen neuvonta ja ohjaus varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki Julkaistava puolivuosittain tiedot, missä ajassa iäkäs voi saada hakemansa palvelut

6 Jokaiseen kuntaan vanhusneuvosto
Nimettävä viimeistään Vanhusneuvosto on otettava mukaan kunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa

7 Iäkkään henkilön palveluntarpeet & niihin vastaaminen (luku 3)
Palvelutarpeisiin vastaamista ohjaavat periaatteet Yhteydenotto Iäkäs itse / läheinen SHL 40a Palvelutarpeiden selvittäminen Vastuu- työntekijä Ohjaus neuvonta-palvelusta Palvelusuunnitelma Hakemus palveluihin Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä määräajassa Ilmoitus havaitusta palvelutarpeesta

8 Palvelutarpeiden selvittäminen
On aloitettava viipymättä, jos iäkäs henkilö tai joku hänen puolestaan sitä pyytää iäkäs henkilö on tehnyt hakemuksen sosiaalipalveluista (hakemus voidaan tehdä myös suullisesti) neuvontapalveluissa on ilmennyt tarve selvitykselle iäkkään henkilön palvelun tarpeesta on tehty ilmoitus sosiaalipalveluja saavan iäkkään henkilön olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia Toimintakyky (fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen, sosiaalinen) on arvioitava luotettavilla välineillä Otettava huomioon ympäristön esteettömyys, asumisen turvallisuus ja lähipalvelujen saatavuus

9 Palvelusuunnitelma Tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kun iäkkään
henkilön toimintakyky on arvioitu. Määritellään palvelukokonaisuus joka tarvitaan toimintakyvyn tukemiseksi hyvän hoidon turvaamiseksi Iäkkään henkilön kanssa on neuvoteltava vaihtoehdoista ja hänen näkemyksensä on kirjattava suunnitelmaan

10 Vastuutyöntekijä Nimettävä, jos iäkäs henkilö tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen liittyvissä asioissa Tehtävät: seuraa palvelusuunnitelman toteutumista on yhteydessä palvelujen järjestämisestä vastaaviin tahoihin neuvoo ja auttaa palvelujen ja etuuksien saannissa Oltava käytössä viimeistään

11 Sosiaalipalvelujen järjestäminen (päätös)
Kiireellisessä tapauksessa päätös tehtävä ja palvelut järjestettävä viipymättä Muussa tapauksessa päätös ilman aiheetonta viivytystä ja myönnetyt palvelut viimeistään 3 kk:n kuluessa päätöksenteosta Kielteinen päätös, jos palvelua ei ole saatavissa Päätöstä tehtäessä otettava huomioon periaatesäännökset (mm. palvelujen riittävyys) Riittävyyden arvioinnin perustana palveluntarpeiden selvitys ja palvelusuunnitelma

12 Palvelujen laadun varmistaminen (luku 4)
Rakenteet Henkilöstön määrä ja osaaminen Asianmukaiset toimitilat Johtaminen Prosessit Omavalvonta Asiakaspalaute ja palvelujen kehittäminen sen perusteella Tulokset Laadukkaat palvelut

13 Henkilöstö ja johtaminen toimintayksikössä
Henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen on vastattava iäkkäiden määrää ja palvelujen tarvetta Palvelun tuottajan tiloissa on oltava riittävästi henkilöstöä kaikkina vuorokaudenaikoina, jos hoidettavana on iäkkäitä henkilöitä, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa Toimintayksikössä on oltava johtaja, joka vastaa, että toiminta täyttää sille asetetut vaatimukset. Johtamisen tuettava laadukasta palvelujen kokonaisuutta, kuntouttavan työotteen edistämistä, yhteistyötä, toimintatapojen kehittämistä. Toimintayksikkö = toiminnallinen kokonaisuus, jossa tuotetaan sote-palveluja pääasiassa iäkkäille palvelun tuottajan tiloissa tai iäkkään kodissa

14 Valvonta Omavalvonta Viranomaisvalvonta
toimintayksikön johtaja huolehtii omavalvontasuunnitelma pidettävä nähtävänä, toteutumista seurattava mm. asiakkailta ja henkilöstöltä kerättävän palautteen avulla Valvira antaa tarkempia määräyksiä omavalvonta otettava käyttöön viimeistään Viranomaisvalvonta viittaus voimassa oleviin valvontasäännöksiin

15 Vanhuspalvelulain toimeenpano
Lain toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia arviolta yhteensä 151 miljoonaa. Valtion osuus kokonaisuudesta on 82 miljoonaa, kuntien 69 miljoonaa. Kuntien valtionosuus on normaalisti 50 % uusien tehtävien aiheuttamista kustannuksista (30 %, jos vanhoja tehtäviä lisätään) Vanhuspalvelulain resursoinnin kohdalla valtionosuusprosentti on normaalia korkeampi: 54,3 % . Valtio tukee siten lain toteuttamista poikkeuksellisella osuudella. Budjettiriihessä lisättiin 10 miljoonaa euroa kotihoitoon. Myös omaishoidon tukipalvelujen parantamiseen lisättiin 10 miljoonaa euroa. Lain yksityiskohtainen toimeenpanon tuki, seuranta & arviointi THL & Valvira tehneet suunnitelmat siitä, miten tukevat toimeenpanoa, miten seuraavat & miten arvioivat meneillään kunta- & toimintayksikkökyselyt, jotta tilanne ennen lain voimaantuloa saadaan selvitettyä (selvittelyssä mm. henkilöstömitoitukset) kyselyn toistaminen syksyllä 2014 Kehittämishankkeet toimeenpanon tukena Kaste -hanke; Tampereen kaupungin hallinnoimassa IKÄKASTE -hankkeessa on tehty pilotointia lain eräiden osa-alueiden toimeenpanoa ennakoiden (palvelutarpeiden monipuolinen selvittäminen, vanhusneuvostojen rooli & tehtävät, vastuutyöntekijän rooli & tehtävät)  tutustumiskäynti Tampereelle , jossa kuullaan hankkeen etenemisestä (hanke päättyy lokakuun 2013 lopussa & siihen mennessä on tuottanut tietoa & hyviä käytäntöjä toimeenpanon tueksi Muut toimeenpanoa tukevat hankkeet (5 m€)  päätökset näistä mennessä Laatusuositus valmistuu kesäkuussa kuulemistilaisuudet alkamassa Toimeenpanon aluekierrokset 11 paikkakunnalla syksyn 2013 aikana Viestinnän tuki Kuntapäättäjille tiedote pe samaan aikaan STM:n verkkosivuille laitetaan PowerPoint -esitys ladattavaksi & hyödynnettäväksi erilaisia tukimateriaaleja tulossa, kuten pykälittäin lakia käsittelevä Kuntainfo, ’Pykälistä toiminnaksi’ -julkaisu, esitteitä…

16 Lisätietoa Hallitusneuvos Riitta Kuusisto etunimi.sukunimi@stm.fi
puh Sosiaalineuvos Päivi Voutilainen puh


Lataa ppt "Vanhuspalvelulaki voimaan"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google