Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laki ikääntyneen toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laki ikääntyneen toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden"— Esityksen transkriptio:

1 Laki ikääntyneen toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista /980 ESITYS Tapio Anttonen Ylilääkäri Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Niina Kaukonen

2 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi 1.1.2012 alkaen
Juva ei kuulu yhteistoiminta-alueeseen Puumala kuuluu alkaen yhteistoiminta-alueeseen Ristiina ja Suomenniemi kuntaliitoksen myötä Mikkeliin Kunta Asukasluku Hirvensalmi 2 439 Kangasniemi 5 964 Mikkeli 48 751 Mäntyharju 6 456 Ristiina 4 900 Pertunmaa 1 936 Puumala 2419 Suomenniemi 804 Yht. 73669

3 Parempaa palvelua yhteistoiminta-alueella
Yhteistoiminta-alueen tavoitteena: turvata lakisääteiset palvelut antaa laadukkaampia palveluita tuottaa palvelut kustannustehokkaasti Yhteistoiminta-alueella harmonisoidaan: palveluiden saannin kriteerit palvelutasot palveluiden saatavuus palveluiden kustannukset

4 SEUDULLINEN VANHUSTEN PALVELUJEN TOIMINTAKÄSIKIRJA
TIETOA ASIAKKAILLE, KUNTALAISILLE, YHTEISTYÖTAHOILLE JA TYÖN- TEKIJÖILLE VANHUSTEN PALVELUISTA JA YHTENÄISISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ JULKAISTAAN MYÖS NETISSÄ Ikäihmisten palveluopas saatavilla ja vanhustenpalvelujen toimipisteistä Niina Kaukonen

5 TOIMINTAA OHJAAVAT SUOSITUKSET
ja uusi LAKI §

6 Ikäpalvelulaki : 980/2012 Laki
Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista • Annettu , voimaan Velvoitteita • Kunnille • Palveluntuottajille • Yhteistyölle

7 Lain tavoitteet Tavoitteena on
■ edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja ■ tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja ■ edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin ■ turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut. Niina Kaukonen

8 Lain soveltamisala Tässä laissa tarkoitetaan:
1) Ikääntyneellä väestöllä vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa väestöä 2) Iäkkäällä henkilöllä henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta; 3) Toimintayksiköllä julkisen tai yksityisen palveluntuottajan ylläpitämää toiminnallista kokonaisuutta, jossa tuotetaan sosiaali- tai terveyspalveluja pääasiassa iäkkäille henkilöille siten, että palvelut toteutetaan palveluntuottajan tiloissa tai iäkkään henkilön yksityiskodissa Niina Kaukonen

9 4§ Kunnan yleiset velvollisuudet
Yhteistyö Kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Niina Kaukonen

10 5 § Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi
Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Niina Kaukonen

11 6 § Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi
Palvelujen laadun ja riittävyyden arvioimiseksi kunnan on kerättävä säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä. Lisäksi kunnan on koottava tiedot palveluihin käytetyistä taloudellisista voimavaroista sekä henkilöstön määrästä ja koulutuksesta. Arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon sosiaaliasiamiehen vuosittaisessa selvityksessä esitetyt havainnot. Niina Kaukonen

12 7 § Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus
Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät. Palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat kunnan ikääntyneen väestön saatavissa yhdenvertaisesti Niina Kaukonen

13 9 § Kunnan voimavarat Kunnan on osoitettava suunnitelman toteuttamiseksi riittävät voimavarat ikääntyneen väestön toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseen sekä iäkkäille henkilöille järjestettäviin sosiaalipalveluihin Lisäksi kunnan on tuettava ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista osoittamalla voimavaroja Niina Kaukonen

14 10 § Asiantuntemus Vanhuspalveluissa tulee olla:
Riittävästi monipuolista asiantuntemusta. Erityisasiantuntemusta on oltava ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön, geriatrian, lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta. Niina Kaukonen

15 11 § Vanhusneuvosto Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön suunnitelman tekemiseen ja toiminnan arvioimiseen. . Niina Kaukonen

16 12 § Hyvinvointia edistävät palvelut
Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja : Terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti niille ikääntyneeseen väestöön kuuluville, joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan tutkimustiedon tai yleisen elämänkokemuksen perusteella liittyvän palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä. Niina Kaukonen

17 14 § Pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon
14 § Pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon toteuttamista ohjaavat periaatteet Kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Niina Kaukonen

18 Pitkäaikaishoidon ja -hoivan uudelleen organisointi
”Sellainen pitkäaikainen hoito terveyskeskusten vuodeosastoilla, joka ei ole lääketieteellisesti perusteltua, on korvattava muilla vaihtoehdoilla. Tällöin terveyskeskusten vuodeosastot voivat keskittyä joustavasti ja nopeasti tarjolla olevaan akuuttihoitoon ja kuntoutukseen.” STM 2012 ·        Tavoitteena ovat esteettömät, turvalliset ja viihtyisät asumis- ja hoitoympäristöt Kotona asumisen edistämiseksi ja tulevaisuuden tilatarpeisiin varautumiseksi kunnan sosiaali- ja terveys-, asunto-, tekninen ja pelastustoimi yhdessä ·        arvioivat kotihoitoa ja ehkäiseviä kotikäyntejä saavien ikääntyneiden asiakkaiden asuntojen muutos- ja peruskorjaustarpeen ottaen huomioon esteettömyys-, palo- ja muut turvallisuusnäkökohdat, ·        arvioivat ikääntyneille tarkoitettujen palveluasuntojen ja laitosten tilojen esteettömyyttä ja turvallisuutta, ·        asettavat arviointitiedon pohjalta asumis- ja hoitoympäristöjen uudistustarpeet tärkeysjärjestykseen ja laativat asuntojen ja tilojen parantamisohjelman, ·        lisäävät panostusta asiakasystävällisen teknologian hyödyntämiseen Pitkäaikaishoivaa tarjoavissa yksiköissä tavoitteena on, että ·        asukashuoneet, käytävät, yhteistilat sekä piha-alueet ovat esteettömiä ja turvallisia, ·        jokaisella asukkaalla on oma huone ja siihen liittyvä hygieniatila, ellei asukas nimenomaan halua asua puolison tai muun yhteistä asumista toivovan asukkaan kanssa, ·        uusiin pitkäaikaishoivaa tarjoaviin yksiköihin rakennetaan vain riittävän tilavia yhden hengen huoneita, joissa on oma hygieniatila, ja vanhoja tiloja peruskorjattaessa tavoitteena on yhden hengen huoneiden osuuden lisääminen, ·        ympäristö on dementiaoireisten ihmisten erityistarpeet huomioon ottava: turvallinen, selkeä ja orientoitumista helpottava, ·        tilojen mitoitus on riittävä sekä tilojen joustavan käytön että hoitohenkilökunnan työturvallisuuden ja työssä jaksamisen kannalta, ·        asukkaiden ulkoilumahdollisuudet lisääntyvät. Niina Kaukonen &Tapio Anttonen

19 15 § Palveluntarpeiden selvittäminen
Palveluntarpeiden selvittämisen yhteydessä on arvioitava iäkkään henkilön toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia arviointivälineitä käyttäen. SAS toiminta Niina Kaukonen

20 16 § Palvelusuunnitelma Suunnitelma on laadittava ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun iäkkään henkilön palveluntarve on selvitetty, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus Palvelusuunnitelma on tehtävä yhteistyössä asiakkaan kanssa Iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa on neuvoteltava vaihtoehdoista kokonaisuuden muodostamiseksi. Iäkkään henkilön näkemykset vaihtoehdoista on kirjattava suunnitelmaan. Niina Kaukonen

21 17 § Vastuutyöntekijä Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Vastuutyöntekijän tehtävät ovat määritelty laissa Niina Kaukonen

22 18 § Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin
Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta. Niina Kaukonen

23 22 § Toimitilat Siirtyminen vain kerran kotoa ympärivuorokautiseen asumiseen ja hoidon tarpeen kasvaessa ei muuttoa toiseen paikkaan vaan palvelut kohdennetaan sinne missä asiakas asuu (STM) Jokaiselle mahdollisuus ainakin omaan huoneeseen Asuminen elämän loppuun saakka -> saattohoito asumispalveluyksikössä Niina Kaukonen

24 23 § Omavalvonta Toimintayksikön johtajan on huolehdittava, että toimintayksikössä järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontaa varten on laadittava omavalvontasuunnitelma, joka on pidettävä julkisesti nähtävänä. Niina Kaukonen

25 Mitä laki muuttaisi siis meillä?
Osallisuutta kehitettävä, asiakkaat ja heidän omaiset sekä yhteistyötahot mukaan suunnitteluun entistä vahvemmin Vähintään kolmen kuukauden sisällä saatava esim. palveluasumisen paikka vaatii lisää resurssia eikä jonotilanne pidemmäksi aikaa saa syntyä Kotihoidon ensisijaisuus (oma koti tai vastaava) vaatii kotihoidon tehostamista entistä vahvemmin Vanhusneuvostot mukaan nykyistä enemmän ikäihmisiä koskevaan päätöksentekoon Niina Kaukonen

26 Mitä laki muuttaisi siis meillä?
Vastuutyöntekijän roolia, vastuuta ja valtuuksia kirkastettava ja hoito- ja palvelusuunnitelman tekemiseen koulusta lisää. Ikäihmisten terveystarkastukset tulee aloittaa osana ennakoivaa työtä, vastaanottotyötä tulee kehittää ja kehittää entistä vahvemmin ikäihmisten ohjausta ja neuvontaa. Vanhusten hoitopaikkojen tilat arvioidaan, jotta täyttää lain edellyttämät vaatimukset Niina Kaukonen

27 Iäkkään hyvä elämä – mitä se on?
Toteutuuko laadukas ja hyvä palvelu ja miten? Kenen näkökulmasta arvioimme ja millä? Jokaisella on omat yksilölliset laatusuositukset ja toiveet ja odotukset. Omaisilla on omat odotukset ja toiveet. Julkinen palvelu on tasavertaista ja mahdollisuuksien mukaan yksilöllisiä toiveita huomioivaa. Positiivista kehittämistä yhdessä! Niina Kaukonen Harriet Finne-Soveri LT geriatrian dosentti, THL 27

28 KIITOS ! Lisätietoja: Vanhusten palvelujen johtaja
Niina Kaukonen, puh


Lataa ppt "Laki ikääntyneen toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google