Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1/2007 CIMO Leonardo da Vinci uudella ohjelmakaudella (LLP) Miten ohjelmaa voi hyödyntää kilpailutoiminnan kehittämisessä? Kansainvälisen henkilövaihdon.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1/2007 CIMO Leonardo da Vinci uudella ohjelmakaudella (LLP) Miten ohjelmaa voi hyödyntää kilpailutoiminnan kehittämisessä? Kansainvälisen henkilövaihdon."— Esityksen transkriptio:

1 1/2007 CIMO Leonardo da Vinci uudella ohjelmakaudella (LLP) Miten ohjelmaa voi hyödyntää kilpailutoiminnan kehittämisessä? Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO www.cimo.fi

2 1/2007 CIMO Esityksen sisältö •Yleistä Leonardo-ohjelmasta •Kehittämishankkeet ja kisatoiminta •Liikkuvuushankkeet ja kisatoiminta •Mistä lisätietoja?

3 1/2007 CIMO Elinikäisen oppimisen ohjelma “Lifelong learning programme” Comenius Kouluopetus n. 15 % Erasmus Korkea-asteen koulutus n. 45 % Leonardo da Vinci Ammatillinen perus-, jatko- ja täydennyskoulutus n. 25 % Grundtvig Aikuiskoulutus n. 4 % Poikittaisohjelmat (n. 6 %) a) elinikäistä oppimista koskeva poliitinen yhteistyö b) kieltenoppimisen edistäminen c) tieto- ja viestintätekniikan edistäminen d) tulosten levittäminen ja hyödyntäminen Jean Monnet –ohjelma (n. 2 %) a) Jean Monnet –toimi b) European Institutions: toiminta-avustukset Euroopan yhdentymistä käsitteleville laitoksille c) European Associations: toiminta-avustukset muille yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen aloilla toimiville eurooppalaisille laitoksille ja yhdistyksille

4 1/2007 CIMO Leonardo –ohjelma pähkinänkuoressa Ohjelma •Tukee ammatillisen koulutuksen kansainvälistä yhteistyötä •Lisää ammatillisen koulutuksen toimijoiden ja työelämän välistä yhteisyötä •Tukee innovatiivisten toimintatapojen kehittämistä ammatilliseen koulutukseen ja olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja tuotteiden hyödyntämistä ja siirtämistä eri maiden välillä

5 1/2007 CIMO Leonardo –ohjelman tavoitteet •Parantaa liikkuvuuden laatua ja lisätä sen määrää •Lisätä ammatillisen koulutuksen toimijoiden välistä yhteisyötä •Kehittää ammatilliseen koulutukseen innovatiivisia toimintatapoja ja helpottaa niiden siirtoa maiden välillä •Lisätä tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttä ja tunnustamista •Kannustaa vieraiden kielten opiskeluun •Tukea tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien innovatiivisten sisältöjen, opetusmenetelmien ja toimintatapojen kehittämistä

6 1/2007 CIMO Kuka voi osallistua? •ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta antavat oppilaitokset •yksityisen ja julkisen sektorin yritykset ja työnantajat •työ- ja elinkeinoelämän järjestöt •ammatillisen koulutuksen järjestelmistä ja toimintalinjoista vastaavat toimijat •elinikäiseen oppimiseen liittyvää ohjausta, neuvontaa ja tietopalveluja tarjoavat tahot •tutkimuslaitokset •järjestöt ja vapaaehtoisjärjestöt

7 1/2007 CIMO Ohjelmaan osallistuvat maat •EU:n jäsenvaltiot •ETA-maat: Norja, Islanti, Liechtenstein •Bulgaria, Romania, Turkki •Sveitsin osallistumisesta ohjelmaan neuvotellaan •Jatkossa myös Länsi-Balkanin maat (Bosnia, Makedonia, Albania, Serbia, Kroatia)??

8 1/2007 CIMO Millaisia hankkeita rahoitetaan? Liikkuvuushankkeet •Opiskelija- ja harjoittelijavaihdot •Asiantuntijavaihdot Kehittämishankkeet •Innovaatioiden siirto •Innovaatioiden ja hyvien käytäntöjen kehittäminen •Temaattiset verkostot Kumppanuushankkeet v,2008 hakukierroksella

9 1/2007 CIMO Kehittämishankkeet ja kisatoiminta

10 1/2007 CIMO Yhteenveto kehittämishankkeista ToimintoHankkeiden valinta ja hallinnointi Kesto ja rahoitus Innovaatioiden siirto (suurin hankevolyymi) CIMO2 v. 100 000 €/v. (150 000 €) Innovaatioiden kehittäminen Komissio/Executive Agency 2 v. 250 000 €/v. Temaattiset verkostotKomissio/Executive Agency 3 v. 150 000 €/v. KumppanuushankkeetCIMO2 v.

11 1/2007 CIMO •Uusi näkökulma (pilottihanke -> siirtohanke) •Lähtökohtana olemassa olevien mallien, hyvien käytäntöjen, tuotosten ym. siirto uusille käyttäjäryhmille, uusiin maihin, uusille aloille ym. •Keskeistä tuotteiden mukauttaminen loppukäyttäjien tarpeisiin (ml. tuotteen päivitys, pilotointi, kääntäminen/lokalisointi jne.) •Vähintään kolmen maan yhteistyötä  Siirto ei pelkkää levitystä!  Huomioitava käyttöönoton edellytykset! Innovaatioiden siirto

12 1/2007 CIMO •pääpaino kehittämisessä ja lopputuotosten uutuusarvossa EU-tasolla •innovatiivisia menetelmiä, malleja, käytäntöjä, ja konkreettisia työkaluja ammatillisen koulutuksen kehittämisen tueksi •laajoja pilottihankkeita (partnerimaat, toimijat) •koulutuspoliittista vaikuttavuutta EU-tasolla •rahoitetaan Euroopassa vuosittain muutamia kymmeniä Innovaatioiden ja hyvien käytäntöjen kehittäminen

13 1/2007 CIMO Temaattiset verkostot •laajempia kuin aikaisemmat verkostohankkeet •sektori-, ala- tai teemakohtaisia verkostoja •kerätään tietoa ja asiantuntemusta sekä levitetään se tietyllä sektorilla tai alalla •rakennetaan yhteistyökanavia ammatillisen koulutuksen alueellisten ja alakohtaisten toimijoiden välille •analysoidaan koulutustarpeita, hahmotetaan kehityssuuntauksia, laaditaan yhteenvetoja sekä saatetaan tulokset toimijoiden ja päättäjien tietoon •tavoitteena on toiminnan jatkaminen EU-rahoituksen päätyttyä (kestävä toimintamalli tavoitteena) •rahoitetaan Euroopassa vuosittain muutamia kymmeniä

14 1/2007 CIMO Kehittämishankkeiden painopisteet 2007 Mukailevat vuosien 2005-2006 painopisteitä: •Ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen •Opettajien ja kouluttajien täydennyskoulutus ja koulutustarpeet •Uudet e-oppimissisällöt •Opintosuoritusten siirto (ECVET) •Non-formaalin ja informaalin oppimisen tunnustaminen

15 1/2007 CIMO Hanke-esimerkki •Lajikuvausten kehittäminen (Leonardo) •Modern Vocational Training Pilot -projekti (ModVoc Pilot) •Toteutusaika: 1.10.2004 - 30.9.2007 •Hanke keskittyy erityisesti elektroniikan, mekatroniikan ja polymekaniikan lajikuvausten ja tehtävien kehittämiseen siten, että niitä voidaan käyttää ja arvioida Skills-huippuvalmennuksessa. Osatavoitteena on ns. lajikuvausten yleisen prosessimallin luominen, jonka tuloksia voidaan hyödyntää muiden kilpailulajien ja myös ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksessa. Työssä otetaan huomioon kansallisten ja kansainvälisten näyttöjärjestelmien vertailun tulokset, uudet työmenetelmät ja tuotantoelämän vaatimukset sekä osallistujamaiden kansalliset ammattitaitojen kilpailukäytännöt. •Työ tehdään eurooppalaista näkökulmaa korostaen maailmanlaajuisen WorldSkills -organisaation puitteissa ja kesäkuun 2005 jälkeen hankkeen kokoukset ovat avoimia kaikille WSC-osallistujamaille. •Kansainvälisinä yhteistyökumppaneina ovat alusta lähtien olleet Iso- Britannia, Liechtenstein, Tanska, Viro ja Liettua. Kotimaisina kumppaneina toimivat Jyväskylän ja Tampereen ammattiopistojen ohella Opetushallitus, Teknologiateollisuus ry, Festo Oy, Teklab Oy, THT Control Oy, Fortum Service Oy ja ABB Service Oy.

16 1/2007 CIMO Kehittämishankkeet ja kisatoiminta •Lajikuvausten ja tehtävien kehittäminen eri alojen tai maiden välisessä yhteistyössä? •Hyvien käytäntöjen (World Skills Competitions, Taitaja- kisat ym. kansalliset kilpailut) hyödyntäminen EuroSkills- tapahtuman järjestelyissä? •Opettajien, työpaikkaohjaajien ja opiskelijoiden valmennustoiminnan kehittäminen kansainvälisesti? •Verkko-oppimisen hyödyntäminen valmennuksessa? •Uudenlaisten toimintamallien luominen eurooppalaiselle kisatoiminnalle? •Temaattisten kisatoimintaverkostojen rakentaminen ja yhteistyön kehittäminen kansainvälisesti? •Painopisteenä työssäoppimisen kehittäminen?

17 1/2007 CIMO Liikkuvuushankkeet ja kisatoiminta

18 1/2007 CIMO Ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien opiskelijavaihto ja ulkomaanharjoittelu (Persons in initial vocational training IVT) •Työssäoppimista ja/tai opiskelua – työelämäyhteistyö keskeistä •Myös oppisopimus- ja aikuisopiskelijoille •Kesto 2 viikkoa – 39 viikkoa •Kahden viikon vaihdot erityisille ryhmille •60 % rahoituksesta näille hankkeille

19 1/2007 CIMO Työmarkkinoilla olevien henkilöiden ulkomaanharjoittelu (People in the labour market PLM)  mukaan lukien työttömät, työpajanuoret ja työvoimakoulutuksessa olevat sekä vastavalmistuneet  jatko- ja täydennyskoulutuksessa olevat henkilöt  työelämäyhteistyö keskeistä (sekä opiskelu että harjoittelu mahdollinen)  korkeakouluopiskelijoiden työharjoittelu nykyään Erasmus- ohjelmassa! Vastavalmistuneiden hankkeet Leonardo- ohjelmassa!  Kesto 2 - 26 viikkoa  20% kokonaisbudjetista

20 1/2007 CIMO Ammatillisen koulutuksen asiantuntijat ( Professionals in Vocational Education and Training VETPRO ) •asiantuntijavaihdot koulutusorganisaatioiden ja työelämän välillä •ammatillisten koulutusohjelmien suunnittelijat ja hallinnoijat, kouluttajat, opettajat sekä ammatillisen ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijat että työpaikkaohjaajat ja henkilöstöhallinnon edustajat. •keskeistä koulutuksen ja työelämän vuoropuhelu; työelämän muutoksiin valmentautumista ja ammattitaidon päivittämistä •työelämässä olevien pääsyä kielitaidon parantamiseen ja kielikoulutukseen ( VOLL, CLIL) •mahdollistaa yhdistää alueellista osaamista, yhteistyöverkostoja ja kansainvälistä yhteistyötä •voi olla osallistujan ammatillista jatko- tai täydennyskoulutusta, työskentelyjaksoja ulkomailla •kesto 1-6 viikkoa •20% kokonaisbudjetista

21 1/2007 CIMO Kansallisia painotuksia vuodelle 2007 1. Opettajien ja kouluttajien täydennyskoulutus Opettajien ja kouluttajan rooli on nostettu keskeiseksi ammatillisen koulutuksen uudistamisessa. Hankkeiden tulisi parantaa opettajien ja kouluttajien sekä työpaikkaohjaajien ammattitaitoa. Asiantuntijavaihdoissa voidaan tukea opettajien ulkomaisia työelämäjaksoja.

22 1/2007 CIMO 2. Tutkintojen läpinäkyvyyden ja opintosuoritusten siirrettävyyden lisääminen Tuetaan liikkuvuushankkeita, jotka edistävät ammatillisen koulutuksen läpinäkyvyyttä ja opintosuoritusten siirrettävyyttä. Hankkeiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että hankkeisiin osallistuu opintojen suunnittelusta ja opintoneuvonnasta vastaavaa henkilöstöä, sekä hankkeissa on yhteistyötä työelämäpartnereiden kanssa. •Euroline 1 - Euroline 1 (FI-2003) Monialaisessa liikkuvuushankkeessa kehitetään ja testataan Leonardo da Vinci -pilottiprojektin (Jobline) tuotteita. Joblinessa kehitettävät tuotteet ovat kansainvälisen työssäoppimisen käsikirja ohjaajille ja ammatillisessa peruskoulutuksessa oleville opiskelijoille sekä opiskelijoiden työssäoppimisen aikana työstettävä interaktiivinen portfolio. Vaihtojen tavoitteena on kokeilla sekä nuorten että aikuisten näyttöjä ja niiden osia kansainvälisen työssäoppimisen yhteydessä.

23 1/2007 CIMO 3. Laadun kehittäminen •hankkeen linkittäminen laadunhallintaan ja kehittämisstrategioihin •tuetaan liikkuvuushankkeita, jotka edistävät ammatillisen koulutuksen yhteisten laatukriteereiden ja laadunvarmistusmenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa •painopisteen alle kuuluvat hankkeet, jotka ovat osa organisaation kehittämistyötä, opetussuunnitelmien kehittämistä, kansainvälistämistä, vertailua. •arvioinnin menetelmät ja itsearviointi ovat osa laadunhallintaa ja teemat voivat liittyä esimerkiksi uusiin malleihin ja menetelmiin, kuinka ulkomaanjakso on lisännyt osaamista ja osallistujan, mutta myös osallistuvien organisaatioiden, arviointikäytäntöjä ( myös hyväksilukeminen) •tavoitteina asiantuntijavaihdossa voivat olla mm. hyvien laatukäytäntöjen vaihtaminen ja vertailu - opiskelijoiden liikkuvuushankkeissa kansallinen painopiste täyttyy myös, kun jakso on selkeä osa opiskelijan opetussuunnitelmaa, kansainvälinen työssäoppiminen tuo siihen ammatillista lisäosaamista (ammatillinen kielitaito mukaan lukien)

24 1/2007 CIMO Leonardosta mahdollisuus saada myös tukea hankkeessa… Mukana seuraavan tukihenkilön matkoihin 450€ ja elinkustannuksiin 150€/ vko/ edunsaaja verkostoitumiseen 300-500€, kun hankkeessa on enemmän kuin 3 partneria TIQ-2- Neljän tekniikan alan yhteishanke, jossa on mukana kotimainen partneriverkosto. Hanke jatkaa aiemmin aloitettua ulkomaanharjoittelun laadun kehittämistä keskittyen niihin liittyvien näyttökokeiden mallien ja työkalujen luomiseen. Tavoitteena on luoda työkalupakki, joka sisältää keskeisen materiaalin liittyen työssäoppimiseen ulkomailla (arviointikriteerejä, oppimistehtäviä, sanastoja jne.). Uutena alana mukana on rakennusala. Seurannassa, arvioinnissa ja tuotteiden levittämisessä hyödynnetään sähköisiä viestimiä.

25 1/2007 CIMO Liikkuvuushankkeet ja kisatoiminta  Asiantuntijavaihdot ja vierailut EuroSkills-tapahtuman kehittämisen tukena?  Opiskelijoiden valmentaminen kisoihin kansainvälisessä kontekstissa työssäoppimisjaksojen avulla?  Arvioitsijoiden perehdyttäminen kisatoimintaan asiantuntijavaihtojen avulla?  Asiantuntijavaihto/ opiskelijoiden työssäoppimisjakso kisojen yhteydessä?  Mukana seuraava tukihenkilö opiskelijavaihdon yhteydessä?  Huom! Asiantuntijavaihdoille ja opiskelijavaihdoille omat hankehakemukset, jos ei kyse mukana seuraavasta opettajasta (esim. näytön vastaanottava opettaja voi olla ns. mukana seuraava opettaja -> ei erillistä hakemusta)

26 1/2007 CIMO Mistä yhteistyökumppani Leonardo- hankkeeseen? •Luotettava yhteistyöryhmä on hyvän Leonardo-hankkeen perusta. Yhteistyökumppanien etsinnässä auttaa Leonardo-ohjelman partnerihakutietokanta http://leonardo.cec.eu.int/psd. Hyödyllistä tietoa ja apua yhteistyökumppaneiden hakuun uusista EU-jäsenmaista ja jäsenyyttä hakevista maista löytyy European Training Foundationin Enlargement-osiosta http://www.etf.eu.int. •EU:n komissio ja useat kansalliset Leonardo-toimistot järjestävät kontaktiseminaareja. Kts. CIMOn www- palvelusta, ja niistä tiedotetaan esim. Leonetti- ja Cami- sähköpostilistoilla. •Useat maat välittävät partnerinhakua omassa maassaan •Mahdolliset kontaktit kisatoiminnan puitteissa?

27 1/2007 CIMO Leonardo da Vinci – hakuaikataulu •Ensimmäinen LLP-ohjelman hakukierros päättyy 30.3.2007 •Kehittämis- ja liikkuvuushankkeet kaksivuotisia (suurin piirtein 1.6.2007 – 31.5.2009) •Vähintään kaksi maata mukana liikkuvuusyhteistyössä •Innovaatioiden siirtohankkeissa ja kehittämishankkeissa vähintään kolme maata mukana Lisätietoja CIMO:sta!

28 1/2007 CIMO Tiedonlähteitä •Leo-kanta: http://www.leonardodavinci.fi / Rahoitetut projektit •Project Database: http://leonardo.cec.eu.int/pdb •OPH:n rahoittamat hankkeet: http://www.oph.fi / Kansainvälistyvä koulutus / Valtionavustukset •ESR/Equal-hankkeet: http://esrlomake.mol.fi/esrtiepa/menu.html •Eurooppalainen ammattikoulutuspolitiikka: http://ec.europa.eu/education/copenhagen/index_en.html •Selvityksiä ja tutkimuksia ajankohtaisista teemoista (CEDEFOP): http://communities.trainingvillage.gr/http://communities.trainingvillage.gr/

29 1/2007 CIMO KIITOS MIELENKIINNOSTA! TERVETULOA CIMO:N STÄNDILLE KESKUSTELEMAAN HANKEIDEOISTA YM.!


Lataa ppt "1/2007 CIMO Leonardo da Vinci uudella ohjelmakaudella (LLP) Miten ohjelmaa voi hyödyntää kilpailutoiminnan kehittämisessä? Kansainvälisen henkilövaihdon."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google