Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta"— Esityksen transkriptio:

1 Opetussuunnitelman perusteet ja OPH:n yhteistyö normaalikoulujen kanssa 1.9.2011
Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta OPETUSHALLITUS

2 Terveisiä Opetushallituksesta

3 NYKYINEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ JA OPS-UUDISTUKSEN ETENEMINEN

4 OPETUS JA OPPIMINEN Perusopetuslaki ja -asetus 1998
KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset Oppimateriaali Opettajan- koulutus Laatukriteerit Opetussuunnitelman perusteet 2004 Valtioneuvoston asetus tavoitteista ja tuntijaosta 2001 Perusopetuslaki ja -asetus 1998

5 Valtioneuvoston asetuksen merkitys
Asetus on kokonaisuus, joka sisältää sekä kasvatuksen ja opetuksen yleiset tavoitteet että niitä toteuttavan tuntijaon Asetus on osa ohjausjärjestelmää: toteuttaa perusopetuslakia ja –asetusta luo pohjan opetussuunnitelman perusteille vaikuttaa suoraan myös paikallisesti tehtäviin ratkaisuihin opetuksen järjestämisestä ja opetussuunnitelmasta vaikuttaa ohjaavasti opettajan työhön (tavoitteet) ja työn rakenteisiin (tuntijako) vaikuttaa oppilaan kohtaamaan toimintakulttuuriin, tiedon jäsentymiseen ja mahdollisuuksiin harjaantua erilaisissa taidoissa

6 Perusopetuslain mukaisen opetuksen yleiset tavoitteet valtioneuvoston asetuksessa
§ 2 Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen - opetuksen ja kasvatuksen yleiset tavoitteet § 3 Tarpeelliset tiedot ja taidot - opetuksen ja kasvatuksen tiedolliset ja taidolliset tavoitteet § 4 Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja elinikäinen oppiminen - opetuksen ja kasvatuksen järjestämistä ohjaavat tavoitteet § 5 Muille kuin oppivelvollisuuttaan suorittaville annettavan opetuksen erityiset tavoitteet - esiopetus, lisäopetus, aikuisille annettava perusopetus, maahanmuuttajille järjestettävä perusopetukseen valmistava opetus

7 Valtioneuvoston asetuksen muuta sisältöä
Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen tuntijako Muille kuin oppivelvollisille annettavan perusopetuksen tuntijako Kieltenopetusta koskevat erityissäännökset Erityisopetusta koskevat erityissäännökset Erityisen koulutustehtävän saaneen opetuksen järjestäjän antamaa opetusta koskevat erityissäännökset

8 Valtioneuvoston asetuksen ja opetussuunnitelman perusteiden valmistelu
Perusopetuksen tavoitteet ja tuntijaon valmistelee opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiestyöryhmä helmikuun 2012 loppuun mennessä Päätös valtioneuvoston asetuksesta tehdään keväällä 2012 Perusteiden valmistelutyö käynnistyy heti tämän jälkeen Esi- ja perusopetuksen perusteiden tulee valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä ja niiden mukaiseen opetukseen siirrytään lukuvuoden alusta

9 Hallitusohjelman asettamia painopisteitä perusopetuksen tavoitteille ja tuntijaolle
Vahvistetaan taito- ja taideaineiden opetusta Vahvistetaan liikuntaa Vahvistetaan yhteiskunnallista kasvatusta ja arvokasvatusta Vahvistetaan ympäristökasvatuksen asemaa Vahvistetaan oppiaineiden välistä yhteistyötä Monipuolistetaan kieliohjelmia

10 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet annettiin ensimmäisen kerran ja niiden mukaiseen opetukseen tuli siirtyä viimeistään Perusteisiin tehtiin muutoksia ja täydennyksiä Muutos ja täydennys (yhteistyö kotien kanssa, oppilashuolto) Muutos ja täydennys (erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva esiopetus) Kokonaan uudet perusteet annettiin ja niiden mukaiseen opetukseen on siirrytty viimeistään (näissä perusteissa otettu huomioon oppimisen ja kasvun tukeen liittyvät uudistukset)

11 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet annettiin ja niiden mukaiseen opetukseen kaikkien vuosiluokkien osalta tuli siirtyä viimeistään Perusteisiin tehtiin muutoksia ja täydennyksiä Täydennys (muiden uskontojen perusteet) Muutos (todistuksiin merkittävät tiedot) Muutos ja täydennys (erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva opetus) Muutos ja täydennys (perusopetukseen valmistava opetus) Täydennys (ihmisoikeudet ja holokausti) Muutos ja täydennys (oppimisen ja koulunkäynnin tuki) Kahden viimeksi mainitun muutoksen mukaiseen opetukseen on siirrytty lukien

12 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ensimmäiset perusteet annettiin ja toiminta käynnistyi Opetushallitus on uudistanut perusteet ja niiden mukaiseen toimintaan on siirrytty

13 Lukion opetussuunnitelman perusteet
Lukion opetussuunnitelman perusteet annettiin ja ne otettiin asteittain käyttöön lukien Perusteisiin tehtiin muutoksia ja täydennyksiä Muiden uskontojen opetussuunnitelman perusteet Muutos ja täydennys (suullinen kielitaito, opiskelijan arviointi ja osaamisen tunnustaminen) Täydennys (ihmisoikeudet ja holokausti)

14 Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet
Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen perusteet annettiin ja niiden mukaiseen opetukseen tuli siirtyä viimeistään Perusteisiin tehtiin muutoksia ja täydennyksiä Muutos ja täydennys (suullinen kielitaito, opiskelijan arviointi ja osaamisen tunnustaminen) Täydennys (Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetussuunnitelman perusteet)

15 KEHITTÄMISEN SUUNTAA

16 Opetussuunnitelman perusteiden laadintaprosessi
Opetussuunnitelman perusteiden laadintatyö alkaa välittömästi valtioneuvoston asetuksen antamisen jälkeen Esiopetuksen ja perusopetuksen perusteet laaditaan rinnakkain Lukion ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet sekä aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteet laaditaan esi- ja perusopetuksen jälkeen Tavoitteena on rakenteistaa perusteasiakirjat ja tuottaa ne sellaisessa sähköisessä muodossa, että ne mahdollisimman hyvin tukevat paikallista opetussuunnitelmien laadintatyötä

17 Perustetyön organisointi
OPH asettaa ohjausryhmän ja koordinaatioryhmän sekä perusteita valmistelevat ryhmät Valmisteluryhmät luovat omat tukiverkostonsa työskentely yhteisillä sähköisillä alustoilla OPH toteuttaa kansalliset ohjaus- ja koulutustilaisuudet laadintatyön alussa ja lopussa erityisesti opetustoimen johto, rehtorit, ops-vastuuhenkilöt Alueelliset koulutus- ja ohjaustilaisuudet toteutetaan yhteistyössä avien ja harjoittelukoulujen kanssa erityisesti ops-vastuuhenkilöt, rehtorit ja opettajat Perusteita koskeva palaute pyydetään sähköisessä muodossa kaikilta opetuksen järjestäjiltä kaksi kertaa valmisteluprosessin aikana

18 Perusteiden uudistamisen suuntaviivoja
Vahvistetaan ja kehitetään nykyisiä vahvuuksia Tuetaan esi- ja perusopetuksen välistä jatkumoa ja perusopetuksen yhtenäisyyttä Otetaan kehittämisen lähtökohdaksi tulevaisuuden sivistys ja oppilaan tarvitsemat kansalaisen taidot (kompetenssit), tuetaan osaamisen ja taitojen kehittymistä nykyistä selvemmin ja vahvistetaan tavoitteiden merkitystä opetuksen suunnittelussa Tuetaan opetuksen eheyttämistä ja vahvistetaan oppiaineiden välistä yhteistyötä

19 Perusteiden uudistamisen suuntaviivoja
Uskalletaan keskittyä olennaiseen - ajan ja rauhan raivaaminen kasvulle Suunnataan voimavaroja sen pohtimiseen, miten tehdään ja opitaan – oppimiskäsityksen ja pedagogisen ohjauksen vahvistaminen Tuetaan oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheiden entistä parempaa huomioon ottamista

20 Perusteiden muotoon liittyviä haasteita
Perusteasiakirjan rakenteistaminen toimivan jäsennyksen löytäminen sisäisen rakenteen määrittely, eri osien väliset suhteet indeksisanojen määrittely hakuja varten Perusteiden sähköinen toteuttamismuoto pedagogisen ohjauksen ja hyödynnettävyyden parantaminen normiosuus, ohjaus- ja tukiosuudet, linkit yhteys paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön, sekä prosessin että paikallisen opetussuunnitelman rakenteen tukeminen suhde paikallisesti käytettyihin oppilashallinto-ohjelmiin ja muihin ohjelmiin (Wilma, Fronter, Primus jne.) suhde valtionhallinnon Sade-työhön suhde painettuun toteuttamismuotoon

21 Tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista voisi olla…
Vahva tietoisuus omasta identiteetistä Vuorovaikutus ja työskentely yhdessä toisten ihmisten kanssa Verkostomaisissa sosiaalisissa ympäristöissä toimiminen, yhteistyökyky verkostoissa Nopeasti kehittyvän teknologian omaksuminen Sopeutuminen muuttuviin tieto- ja taitovaatimuksiin, joustavuus ja muutososaaminen Tiedon ja informaation käsittely, tuottaminen, jäsentäminen ja kriittinen tulkinta Erilaisten tapojen, kielten ja kulttuurien ymmärtäminen globalisoituvassa maailmassa Kestävän kehityksen haasteiden ymmärtäminen ja vastuunotto tulevaisuudesta, globaali ymmärrys erilaisista yhteisöistä ja yhteiskunnista Luovuuteen, mielikuvitukseen, kekseliäisyyteen ja yrittäjyyteen liittyvät valmiudet

22 Kompetenssi – kansalaisen taito?
Kompetenssi sisältää asiaan liittyvät tiedot taidot arvot asenteet kyvyn toimia ja käyttää näitä elementtejä tilanteen edellyttämällä tavalla Esimerkkinä hyvän vuorovaikutuksen kompetenssi.

23 Tulevaisuuden taidot Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot
Ajattelun taidot Työskentelyn ja vuorovaikutuksen Käden ja ilmaisun taidot Itsetuntemuksen ja vastuullisuuden taidot

24 ongelmanratkaisu, päättely, argumentointi ja johtopäätösten teko
KANSALAISEN TAIDOT Ajattelun taidot ongelmanratkaisu, päättely, argumentointi ja johtopäätösten teko kriittinen, analyyttinen ja systeeminen ajattelu luova ja innovatiivinen ajattelu Työskentelyn ja vuorovaikutuksen taidot tiedon hankinnan, käsittelyn ja käytön taidot kommunikointi-, yhteistyö- ja neuvottelutaidot itsenäisen ja pitkäjänteisen työn tekemisen taidot ajanhallinta ja joustavuus yrittäjyys ja muutososaaminen tieto- ja viestintätekniikan ja muun teknologian käyttötaito opiskelun taidot Käden ja ilmaisun taidot kehon koordinaatio monipuolisen ilmaisun ja esiintymisen taidot ja rohkeus suunnittelun ja tuottamisen taidot kekseliäisyys, kokeellisuus ja mielikuvituksen käyttö Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot yhteisön ja yhteiskunnan hahmottaminen aloitteellisuus ja johtamisen taidot kyky toimia rakentavasti ja ratkaista ristiriitoja erilaisuuden ja erilaisten näkökulmien hyväksyminen mediataidot tulevaisuuden ajattelemisen ja rakentamisen taidot Itsetuntemuksen ja vastuullisuuden taidot itsetuntemus ja reflektointi terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen eettisyys, vastuullisuus ja toiminta yhteisön jäsenenä hyvä käytös ja empatia

25 Itsetuntemus, vastuullisuus
Kansalaisen taidot yksilön kehityksen näkökulmasta Osallistuminen, vaikuttaminen, vastuullisuus Perustiedot ja taidot, työskentelyn ja ajattelun taidot Vuorovaikutus liittyminen ja yhdessä tekeminen Itsetuntemus, vastuullisuus ja itsensä ilmaiseminen

26 Esi- ja perusopetuksen tulevaisuus
Opettamisessa ja oppimisessa entistä tärkeämmiksi tulevat: oppilaan ja opettajan kohtaamisen luonne - turvallisuus, selkeys, säännöllisyys, tunnetaidot, yhdessä olemisen pelisäännöt, vuorovaikutteisuus oppijalähtöiset opetusjärjestelyt ja oppimista tukevat monipuoliset oppimisympäristöt keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuva oppiminen oppilaiden osallistuminen, oma pohdinta ja aktiivisuus, oppilaiden tiimityö ja yhteistoiminnalliset työtavat opettajien tiimityö ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, huoltajat ja asiantuntijat koulutyön tukena oppiaineiden yhteistyö ja integraatio

27 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE Arvot, toiminta-ajatus, tavoitteet Oppimiskäsitys, toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat Tuntijako Kieliohjelma Tietostrategia Yhteistyö Oppilaan ja koulun toiminnan arviointi Aihekokonaisuudet Oppiaineet Oppiaineet Oppiaineet Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

28 Opetussuunnitelman monet ulottuvuudet
Opettajan työsuun- nitelma Vuosi- suunni- telma Oppimissuun-nitelma ja HOJKS Kunnan strategiat Arviointi Opetussuunnitelma Pedagogisen johtajuuden ja ammatillisen kehittymisen työkalu Esiopetus, toiset koulut Huoltajat ja muut yhteistyökumppanit

29 OPH:n ja norssien yhteistyö
Keinot oppiaineiden välisen yhteistyön vahvistamiseen Kompetenssien kuvaaminen ja yhteys oppiainekohtaiseen osaamiseen Pedagogisen ohjauksen kehittäminen

30 KIITOS! Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmat –yksikön päällikkö Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Opetussuunnitelmat –yksikön päällikön sijainen, kielten opetuksen asiantuntija


Lataa ppt "Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google