Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kaste ohjelma ja Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kaste ohjelma ja Mitä Kasteesta on kasvamassa?"— Esityksen transkriptio:

1 Kaste 2012-2015 ohjelma ja Mitä Kasteesta on kasvamassa?
Lasten Kaste laivaseminaari Kaste ohjelma ja Mitä Kasteesta on kasvamassa? Arja Hastrup &Riitta Viitala

2 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2)
Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annettuun lakiin (STVAL 733/1992, 5 §). Valtioneuvosto vahvistaa ohjelman joka neljäs vuosi. Sen on oltava yhteensopiva valtiontaloutta koskevien päätösten kanssa. Ohjelmassa määritellään keskeisimmät sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet, kehittämistoiminnan ja valvonnan painopisteet sekä niiden toteuttamista tukevat keskeiset lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja suositukset.

3 2 (2) Ohjelmassa nivotaan yhteen hallitusohjelma ja sosiaali- ja terveysministeriön strategian mukainen säädös-, resurssi- ja vuorovaikutusohjaus. Ohjelma on laadittu alueiden ja keskushallinnon asiantuntijoiden yhteistyönä. Ohjelma pureutuu kansalaisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisten asiantuntijoiden esille nostamiin uudistustarpeisiin. Vuosien ohjelma on osin jatkumo edellisellä ohjelmakaudella käynnistetylle kehittämistyölle. Laajoja uudistusprosesseja jatketaan, levitetään ja juurrutetaan toimivia käytäntöjä.

4 Moni eri toimija tarjoaa resursseja uudistuksen tueksi
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset 17,5 miljoonaa euroa/vuosi. STM koordinoi yhteistyössä eri rahoittajatahojen kanssa muuta kunnille, kuntayhtymille, järjestöille ja yrityksille tarkoitettua sosiaali- ja terveydenhuollon hankerahoitusta. Muita rahoittajia muun muassa: Tekes, RAY ja ESR. Hankerahoituksen lisäksi eri toimijat käyttävät omia resurssejaan ohjelman linjausten mukaiseen uudistustyöhön.

5 Kaste-ohjelman tavoitteet ja osaohjelmat
Johtaminen ja työhyvinvointi Johtamisosaaminen rakenneuudistuksessa, henkilöstön riittävyys I Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat II Rakenteet ja palvelut on järjestetty asiakaslähtöisesti Riskiryhmien osallisuus, hyvinvointi ja terveys Kohdennetut toimet, matalan kynnyksen palvelut, väkivalta Tietoperusta ja tietojärjestelmät Tiedon saatavuus, käyttö ja sähköiset palvelut Lapset, nuoret ja lapsiperheet Palvelu-uudistuksen jatkaminen, nuoret syrjäytymisuhan alla Palvelurakenne ja peruspalvelut Palvelukokonai- suudet, saatavuus Ikäihmiset Palvelujen rakenneuudistus, gerontologinen osaaminen

6 Kaste 2012 - 2015, valmisteluaikataulu
Aluekierros 3-4/2012 Kuulemistilaisuus, Kuntaliitto 18.11. Kaste-johtoryhmä Valtioneuvosto Kaste-neuvottelukunta Kaste-johtoryhmä Kaste-neuvottelukunta STO/HTO jory 11.1. Kuthanek x STM-jory 16.1. MIN-jory 18.1. Kansallinen toimeenpano- suunnitelma ja alueelliset toimeenpano- suunnitelmat 3-4/2012 Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerivaliokunta Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti 2011 2012

7 Mitä Kasteesta kasvamassa?
Kaste-ohjelman eräs keskeinen tavoite on hallitusohjelman konkretisointi ja toimeenpaneminen. Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kehittää lasten, nuorten ja perheiden palveluja Kaste I ohjelmassa luotujen hyvien käytäntöjen mukaisesti. Mm. toimeenpanosuunnitelmaan liittyen meillä on nyt käytössä kooste hankkeissa kehitetyistä palvelukokonaisuuksista ja toimintamalleista. Koonnin suoritti projektijohtaja Salla Korhonen Tukeva-hankkeesta.

8 KASTE -OHJELMAN OSAOHJELMA: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantaminen
KASTE Haku Lapsiperhepalvelujen nykyaikaistaminen; uudet palvelukokonaisuudet ja vaikuttavat työmallit JATKUMO TULOKSET VALTAKUNNAL- LINEN KÄYTTÖÖNOTTO Kasperi I Kasperi II Lapsen ääni I Lapsen ääni II Remontti I Remontti II Tukeva I Tukeva II Lapset&Perheet I Lapset&Perheet II KASTE 050911_Riitta Viitala

9 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja kehitetään Kaste I -ohjelmassa (2008 - 2011) luotujen hyvien käytäntöjen mukaisesti asiakaslähtöisinä palvelukokonaisuuksina. Erityispalvelut (kuten lastenpsykiatria, lastensuojelu ja kasvatus- ja perheneuvola) viedään peruspalvelujen tueksi lasten normaaleihin kasvu- ja kehitysympäristöihin (kuten koti, päivähoito ja koulu). Keskeistä on vahvistaa hyvinvointia edistävää ja ongelmia ehkäisevää toimintaa sekä lisätä palvelujen kustannusvaikuttavuutta.

10 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistetaan
Erityisenä tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta ja estää lasten ja nuorten syrjäytymistä sekä vahvistaa ehkäisevää lastensuojelua ja vähentää huostaanottojen tarvetta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen, opetustoimen ja nuorisotyön yhteistyötä tulee lisätä hajanaisten palveluiden yhteensovittamiseksi. Lisäksi tulee vahvistaa järjestö-, seurakunta- ja myös yksityisen sektorin kumppanuuksia. YK:n lapsen oikeuksien sopimus on osaohjelman eräs lähtökohta.

11 Toimenpide 4 Kehitetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelu-kokonaisuuksia ja otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia. Vahvistetaan lapsiperhepalvelujen monialaista, poikkihallinnollista ja yhteensovittavaa johtamista. Käynnistetään Kaste I -ohjelmassa luotujen lasten ja nuorten hyvinvointia sekä somaattista terveyttä ja mielenterveyttä tukevien menetelmien ja toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen. Lisäksi kehitetään peruspalveluja tukemaan lasta, jonka perheessä on vakava fyysinen sairaus, mielenterveys- ja/tai päihdeongelma.

12 Toimenpide 4 Kehitetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelu-kokonaisuuksia ja otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia. Ohjataan kuntia tekemään lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma niin, että se sisältää myös kuntien nuorisolain mukaisen nuorisopoliittisen ohjelmatyön ja on yhteensovitettu terveydenhuoltolain mukaisen hyvinvointikertomuksen kanssa. Kannustetaan kuntia selvittämään lasten ja nuorten omia mielipiteitä hyvinvointisuunnitelmien laadinnassa ja käyttämään suunnitelmia työvälineenä.

13 Toimenpide 5 Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja sekä kehitetään lastensuojelutyötä.
Yhteistyössä Nuorten yhteiskuntatakuu -ohjelman (TEM) kanssa lisätään syrjäytymisuhan alla olevien nuorten koulutus- ja työelämäosallisuutta. Erityisesti kiinnitetään huomiota maahanmuuttaja- ja romaninuoriin. Vahvistetaan nuorisososiaalityötä ja etsivää nuorisotyötä. Kehitetään oppilas- ja opiskelijahuoltoa ja edistetään kouluhyvinvoinnin parantamista sekä terveyttä edistävän koulun syntymistä.

14 Toimenpide 5 Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja sekä kehitetään lastensuojelutyötä.
Laajennetaan perhekeskustoimintaa perheiden, kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyönä. Kehitetään lastensuojelun avohuoltoa ja perhehoitoa. Vahvistetaan lasten ja lapsiperheiden kotipalvelua ja kotiin vietäviä palveluja. Arvioidaan lasten ja nuorten ehkäisevien terveyspalvelujen vaikuttavuutta.

15 Osaohjelma toteutetaan yhteistyössä OKM:n ja TEM:n kanssa
Osaohjelma toteutetaan yhteistyössä OKM:n ja TEM:n kanssa. Nuorten yhteiskuntatakuu -ohjelman lisäksi osaohjelmalla on yhteys muun muassa OKM:n Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan (Lanuke) ja koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämisestä tehtävään suunnitelmaan (Kesu) sekä RAY:n Emma ja Elias -avustusohjelmaan.

16 KASTE -OHJELMAN OSAOHJELMA: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantaminen
KASTE Haku Lapsiperhepalvelujen nykyaikaistaminen; uudet palvelukokonaisuudet ja vaikuttavat työmallit JATKUMO TULOKSET VALTAKUNNAL- LINEN KÄYTTÖÖNOTTO Kasperi I Kasperi II Lapsen ääni I Lapsen ääni II Remontti I Remontti II Tukeva I Tukeva II Lapset&Perheet I Lapset&Perheet II KASTE 050911_Riitta Viitala

17 Kaksi kysymystä Mitä Kaste I vaiheesta nousee ja kasvaa Kaste II?

18 Kaksi kysymystä Miten kohti yhteistä valtakunnallista ohjelmaa?


Lataa ppt "Kaste ohjelma ja Mitä Kasteesta on kasvamassa?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google