Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työkykykoordinaattorit työllistymisen ja työssä jatkamisen tueksi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työkykykoordinaattorit työllistymisen ja työssä jatkamisen tueksi"— Esityksen transkriptio:

1 Työkykykoordinaattorit työllistymisen ja työssä jatkamisen tueksi
Työvoimaa kuntoutujista - ja kaikki voittaa Leila Partanen-Salosto

2 Osatyökykyiset työssä -ohjelma
STM:n käynnistämä ohjelma, jossa on kaksi kokonaisuutta: osatyökykyisten työssä jatkamista ja työllistymistä edistävä toimintakonsepti ja sen pilotointi. osatyökykyisten työllistymistä helpottavat lainsäädännölliset muutokset. Ohjelma on käynnistynyt kesällä 2013, kesto vuoden 2015 loppuun. Toteutuksen tukena on ministeri Paula Risikon johtama asiantuntijaryhmä. Leila Partanen-Salosto

3 Ohjelman taustaa Miksi Osatyökykyiset työssä -ohjelma?
Ikääntyvä yhteiskunta luo haasteita julkisen talouden kestävyydelle -> työuria on pidennettävä. Työkyvyn alenema ei saa johtaa kokonaan pois työmarkkinoilta. Oikeilla toimilla osatyökykyisen työssä jatkamista ja selviytymistä työelämässä voidaan merkittävästi tukea. Huomio jäljellä olevaan työkykyyn työkyvyttömyyden sijaan. Jokaisella on oikeus tehdä työtä ja osallistua yhteiskunnan toimintaan tasa-arvoisesti. Asenteet ovat usein osatyökykyisten työllistymisen esteenä. Leila Partanen-Salosto

4 Ohjelman tavoitteet Parantaa osatyökykyisten mahdollisuuksia jatkaa työssä tai työllistyä. Vähentää osatyökykyisyyteen liittyviä ennakkoluuloja. Leila Partanen-Salosto

5 Konsepti: kaikki keinot käyttöön
Osasairauspäiväraha Esteettömyys Osatyökyvyttömyyseläke Eläkkeen lepäämään jättäminen Työpaikan järjestelyt Vammaistuki Sosiaali- turva Työpaikan keinot Työyhteisö Kuntoutusraha Kuntoutuksesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen Työjärjestelyt Työturvallisuus Omaehtoisen opiskelun tuet Työnvälitys Työnhaku- ja uravalmennus Terveyden-huolto ja sosiaali-palvelut Työterveyshuolto Koulutus- ja työkokeilut Työvoima- palvelut Työvoimakoulutus Perusterveyden- huolto Palkkatuki Starttiraha Työolosuht. järjestelytuki Erikoissairaanhoito Matkakulujen korvaus Sosiaalipalvelut Ammatinvalinnanohjaus Työhönvalmennus Koulutus Kuntoutus Ammatillinen peruskoulutus tai tutkintoon johtava koulutus Lääkinnällinen kuntoutus Työvoimakoulutus Työhönvalmentaja Ammatillinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus Koulutuskokeilu Sosiaalinen kuntoutus Oppisopimuskoulutus Työkokeilu Muu työpaikkakoulutus Vastuussa: Työnantaja tai TE-toimisto Keinovalikoiman suunnittelijana: Työkykykoordinaattori Ajantasaiset tiedot eri keinoista, palveluista ja etuuksista: Kaikille avoin verkkopalvelu

6 Mikä työkykykoordinaattori?
Työkykykoordinaattori räätälöi (tailored solutions) yhdessä osatyökykyisen kanssa eri keinoista juuri hänelle sopivan kokonaisuuden, jonka avulla hän joko pystyy jatkamaan työelämässä tai pääsee mukaan työelämään. TE-toimisto tai työnantaja nimeää osatyökykyisen tueksi työkykykoordinaattorin. ”Työkykykoordinaattori” voi työskennellä esim. työnantajan palveluksessa, työterveyshuollossa tai TE-toimistossa. Pilotoinnin avulla työkykykoordinaattorin tehtävänkuvaa ja toimintamalleja kehitetään eri organisaatioiden lähtökohdista. Hyödynnetään jo olemassa olevaa tietoa ja hyviä käytäntöjä; työluotsi, työkykykonsultti, työhönvalmentaja… Leila Partanen-Salosto

7 hankkii tarvittavan tiedon ja yhteistyötahot.
Peruslähtökohdat: suunnittelee yhdessä osatyökykyisen kanssa eri keinoista yksilöllisen, toimivan kokonaisuuden. hankkii tarvittavan tiedon ja yhteistyötahot. huolehtii siitä, että tehty suunnitelma etenee vaihe vaiheelta. Tehtävänkuvaan ja rooliin vaikuttavat mm.: organisaatio (työpaikka, työterveyshuolto, TE-toimisto) perusvalmiudet (koulutus, työkokemus) muut työtehtävät (osa muuta toimenkuvaa, kokopäiväinen) organisaation koko (esim. isossa työnantajaorganisaatiossa tehtävänkuvaan voi kuulua esimiesten tuki ja valmennus työkykyasioissa  tieto ja tuki esimiehille) Työkykykoordinaattorit tarvitsevat mm. hyvää palvelujärjestelmän osaamista, työelämän asiantuntemusta, hyviä ongelmanratkaisu- ja organisointitaitoja ja ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja. Leila Partanen-Salosto

8 Verkosta löytyy vastaus
Verkkopalvelu on ajantasainen tietopankki eri keinoista, etuuksista ja palveluista ja niiden yhdistelmien käyttökelpoisuudesta eri tilanteissa. työkykykoordinaattorien ja muiden ammattilaisten työkalu. suunnittelu käynnistynyt esiselvityksen tekemisellä Työterveyslaitoksella. suunnitellaan yhteistyössä asiantuntijoiden, pilottien ja viestinnän ammattilaisten kanssa. suunnittelussa hyödynnetään pilotoinnista saatavia kokemuksia ja esiin nousevia tiedon tarpeita. Leila Partanen-Salosto

9 Toimintakonseptin pilotointi
Pilotoinnin tavoitteena on kehittää toimintakonseptia ja kokeilla työkykykoordinaattoritoimintaa erilaisissa organisaatioissa. Pilottikohteiksi valitaan yhteensä noin yritystä, kuntaa, työterveyshuoltoa, TE-toimistoa tai koulutusorganisaatiota. Edustavat erityyppisiä organisaatiota, joihin työkykykoordinaattorit voidaan nimetä. Alueina Uusimaa, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa. Pilotoinnin avulla kootaan tietoa työkykykoordinaattoritoiminnasta; mm. toimivista organisoinnin tavoista, hyvistä käytännöistä, hyödyistä, vaikuttavuudesta ja osaamisen vaatimuksista. tunnistetaan eri keinojen ja palveluiden saumakohtiin liittyviä haasteita ja haetaan ratkaisuja niihin. saadaan tietoa lainsäädännön muutostarpeista. Leila Partanen-Salosto

10 Ohjelman pilottiorganisaatiot
Työnantajat: Altia Oy RTK-palvelu Oy Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Tampereen kaupunki Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Työterveyshuollot: Suomen Terveystalo Oy Tullinkulman Työterveys TE-toimistot: Uusimaa (Helsinki) Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoki) Pirkanmaa Täydentyy vielä 1-2 pilotilla Leila Partanen-Salosto

11 Pilotoinnin lähtökohdat
Piloteilta edellytetään omia resursseja ja motivaatiota. Organisaation johdon ja muiden avainhenkilöiden sitoutuminen tärkeää. Tarkemmat tavoitteet kullekin pilotille määritellään yhdessä pilottiorganisaation kanssa. Tavoitteiden tarkentaminen käynnissä parhaillaan. Työnantaja -pilotit eri vaiheissa - osassa on jo toiminut ”työkykykoordinaattori”, osassa luodaan uutta toimintamallia pilottien odotuksena työkalujen saaminen erityisesti tilanteisiin, kun työpaikan omat keinot on käytetty, osaamisen lisääminen, verkostoituminen ja yhteistyökäytäntöjen kehittäminen Leila Partanen-Salosto

12 Työterveyshuolto -pilotit
työkyvyn tukemisen malleja myös pienille ja keskisuurille yrityksille ”muun palvelujärjestelmän”; mm. ammatillisen kuntoutuksen ja sosiaalivakuutuksen osaaja työterveyshuoltoon TE-toimisto -pilotit - työkykykoordinaattorin tehtävä TE-toimistossa: räätälöity asiakastyö ja prosessien koordinointi osatyökykyisten asiakkaiden työllistymisprosessien sujuvoittaminen; toimintamallien, roolien ja vastuiden selkiyttäminen eri TE-toimistot fokusoituvat eri kohderyhmiin; mm. nuoret osatyökykyiset ja mielenterveyskuntoutujat Leila Partanen-Salosto

13 Ohjelman tuki piloteille
Yhteinen koulutus työkykykoordinaattoreille: tiedon, taitojen ja ammatillisen osaamisen lisääminen ja oman työn kehittäminen. - maalis-lokakuu 2014, n. 8 lähipäivää Työkykykoordinaattorien keskinäinen verkostoituminen ja vertaistuki. Tiedon kokoaminen jo olemassa olevista hyvistä käytännöistä  työluotsi, työkykykonsultti, työvalmentaja …  olemassa olevan tiedon hyödyntäminen. Suunnitteilla aiheeseen liittyvä selvitys yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa. Työpajat alueellisten ja paikallisten yhteistyökäytäntöjen kehittämiseksi. Yhdessä asiantuntijoiden ja pilottien kanssa rakennettava verkkopalvelu kokoaa eri keinot, palvelut ja etuudet  työkykykoordinaattorien työkalu. Leila Partanen-Salosto

14 Toimintakonseptin/työkykykoordinaat-toritoiminnan hyödyt
Osatyökykyiselle työnhakijalle/työntekijälle: Nimetty vastuuhenkilö helpottaa eri vaihtoehtojen ja ratkaisujen miettimistä. Tukena myös silloin, kun asiat eivät etene suunnitelmien mukaan Tieto ja osaaminen ”suunnistamiseen palvelujärjestelmässä”,  työllistymisen/työhön paluun ratkaisujen löytyminen Työnantajalle: Osaaminen, tieto ja valmiudet eri keinojen hyödyntämiseen ja ratkaisujen hakemiseen helposti saatavilla ja lähellä työpaikkaa. Työkyvyttömyydestä työnantajalle aiheutuvat kustannukset pienenevät (mm. työkyvyttömyysmaksuluokka, sairauskulut, menetetty työpanos). Toimivat työkyvyn tukemisen käytännöt ja välittämisen kulttuuri vaikuttavat työilmapiiriin ja työhyvinvointiin yleisemminkin. Leila Partanen-Salosto

15 Pilotoinnin odotetut tulokset
Käytännössä testattu ja edelleen kehitetty toimintakonsepti osatyökykyisen työssä pysymiseksi tai työllistymiseksi. Hyviä käytäntöjä konseptin keinovalikoiman käyttämiseksi toimivalla tavalla kunkin osatyökykyisen yksilölliset tarpeet huomioiden. Pysyvä ja ajantasainen verkkopalvelu osatyökykyisten, työkykykoordinaattorien, työnantajien ja muiden organisaatioiden käyttöön. Tietoa keinovalikoiman eri osien käyttöön ottoa estävistä tai haittaavista tekijöistä, jotka voivat vaatia erillisiä jatkotoimenpiteitä, kuten lakimuutoksia tai eri hallinnonalojen välisen yhteistyön kehittämistä. Tietoa osatyökykyisten työssä jatkamiseen ja työllistymiseen liittyvistä tutkimustarpeista. Päivi Mattila-Wiro

16 Viestintä on osa ohjelmaa
Viestinnän tavoitteena on varmistaa, että ohjelma ja sen tavoitteet tulevat tutuksi työnantajille, yrityksille, sidosryhmille ja medialle. osallistaa kansalaisia ja päättäjiä keskustelemaan aiheesta (muun muassa sosiaalisen median kautta). nostaa työkyvyttömyyteen ja osatyökykyisiin liittyvät asiat puheen- ja politiikanteon aiheiksi. Leila Partanen-Salosto

17 Lisätietoja Ohjelmajohtaja Päivi Mattila-Wiro Projektipäällikkö Leila Partanen-Salosto P Tiedottaja Anne Koskela P Leila Partanen-Salosto

18 Ratkaisut löytyvät yhteistyöllä!
Rauhallista joulun aikaa! Leila Partanen-Salosto


Lataa ppt "Työkykykoordinaattorit työllistymisen ja työssä jatkamisen tueksi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google