Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yrittäjyyskoulu KÄÄNTÖPISTE Innovatiivinen oppimisympäristö, joka edesauttaa projekti –ja yrittäjyystaitojen oppimista.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yrittäjyyskoulu KÄÄNTÖPISTE Innovatiivinen oppimisympäristö, joka edesauttaa projekti –ja yrittäjyystaitojen oppimista."— Esityksen transkriptio:

1 Yrittäjyyskoulu KÄÄNTÖPISTE Innovatiivinen oppimisympäristö, joka edesauttaa projekti –ja yrittäjyystaitojen oppimista

2 Yrittäjyyskoulu Kääntöpiste
Varikko Lämmittelyajot Ajot Ruutulippu

3 Varikko YRITTÄJYYS ( 5 OV ) Tavoitteet
Opiskelija edistää työyhteisön työhyvinvointia. Hän toimii yrityksen tai organisaation laatutavoitteiden mukaisesti ja edistää toiminnallaan yrityksen tai organisaation kustannustehokkuutta ja tuloksellisuutta. Hän arvioi omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan yrittäjänä ammattialallaan. Opiskelija arvioi mahdollisuuksia tuotteistaa osaamistaan ja arvioi alansa liiketoimintaa ja sen kehittymistä yhteistyössä asiantuntijaverkostojen kanssa.

4 Varikko YRITTÄJYYS(5 ov) STARTTI 2 OV Sisältö:
Tutustuminen,yhteistyön avaimet, pelisäännöt Kuuntelu, erilaisten näkökulmien ymmärtäminen Itseluottamus, itsekunnioitus ja erilaisuuden arvostaminen Kriittinen ajattelu, yhteistyö, vastuullisuus Vuorovaikutus, aktiivinen kansalaisuus Myönteinen oppimisilmapiiri ja vuorovaikutustaidot Omien tavoitteiden löytyminen Toteutus: Toiminta-, tehtävä- tai muita harjoituksia joiden avulla harjoitellaan ja syvennetään aiheita.

5 Varikko YRITTÄJYYS(5 ov) Tekemällä oppimista 3 ov Sisältö:
Oman osaamisen kehittyminen ja tavoitteet Toiminta- ajatus, liikeidea Omat yrittäjäominaisuudet, vahvuudet ja mahdollisuudet toimia yrittäjänä omalla ammattialalla Oman alan liiketoiminnan rakenne, kehityssuunnat ja yhteistyökumppanit, Erilaiset kustannukset, kannattavan ja tuloksellisen toiminnan edistäminen Oman tuotteen/ palvelun suunnittelu, valmistus ja tuotteistaminen Oman tuotteen/ palvelun myynti ja markkinointi Pienimuotoisen markkinointitapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi

6 Varikko YRITTÄJYYS(5 ov) Toteutus: Yritysvierailut, haastattelut
Messut Integrointi ammatillisiin projekteihin, työssäoppimiseen, asiakaspalveluun, yritystoimintaan Yksilö- ja ryhmätehtäviä Itsenäistä tiedonhankintaa Oppimateriaali: Internet Alan kirjallisuus

7 Varikko YRITYSTOIMINTA ( 4 OV ) Tavoitteet
Opiskelija kehittää liikeideaa tai tuotteistaa omaa osaamistaan yritystoiminnaksi. Hän arvioi kehittämistarvetta toimintaympäristön muutosten, asiakkaiden tarpeiden, kilpailun, työympäristön ja oman osaamisen perusteella. Hän noudattaa yritystoiminnassaan tuloksellisen toiminnan periaatteita sekä ottaa huomioon toiminnan kustannusrakenteen ja oman työpanoksen vaikutuksen toiminnan tuloksellisuuteen.

8 Varikko YRITYSTOIMINTA(4 ov) LeMans ( 1 ov ) Sisältö:
Ideariihi – hullut ideat käyttöön Miten tuote valmistuu a:sta ö:hön Esiintymis– ja asiakaspalveluharjoitusta Tuotteen ja palvelun hinnan määrittelyä Omien vahvuuksien ja heikkouksien löytämistä

9 Varikko YRITYSTOIMINTA(4ov) Toteutus: Leiri Yhteisluennot
Infot/tietoiskut Pienet ja suuret rastitehtävät Tekemällä oppiminen Oppimateriaali: NY-leiriopas

10 Varikko YRITYSTOIMINTA(4 ov) Firma (1 ov ) Sisältö:
Liikeidea – miksi yritys on olemassa ja miten se toimii Liiketoimintasuunnitelma Mikä on yrityksen tarkoitus Miten se toimii tai tekee Yrityksen henkilöstön osaaminen Tarjottava tuote/ palvelu Asiakkaat/ markkinat Kilpailijat Kirjanpito ja talous Investointilaskelma ( paljonko rahaa tarvitaan, jotta yritys voi aloittaa myynnin ) Kassabudjetti ( milloin tuottoa tulee ja milloin rahaa tarvitaan ) Verkkotyöskentely

11 Varikko YRITYSTOIMINTA(4 ov) Toteutus: Yritysvierailut
Verkkotyöskentely Asiantuntijavierailut Ryhmässä toimien Tekemällä oppiminen Oppimateriaali: NY- oppaat Internet Yritystoiminnan kirjat

12 Varikko YRITYSTOIMINTA(4 ov) Diili ( 2 ov ) Sisältö:
Ryhmien ja johtajan valinta Ideatalkoot ja projektin valinta Projektin tarkempi määrittäminen Mitä tehdään Kenelle? - Kuka on asiakas? Milloin? – Aikataulun rakentaminen Missä - projekti toteutetaan? Millä hinnalla projekti toteutetaan ? - Talouden rakentaminen Projektisuunnitelma Käytännön tekeminen Projektin päättäminen, arviointi

13 Varikko YRITYSTOIMINTA(4 ov) Toteutus: Tiimioppiminen ja –toiminta
Projektioppiminen Tekemällä oppiminen Oppimateriaali Projekti –ja tiimioppimisen oppaat Verkkomateriaali

14 Lämmittelyajot YRITTÄJYYS(10 ov) Tavoitteet:
Oppia yrittäjämäiseen työntekoon sekä samalla sisäistää koko yrityksen elinkaari. Opiskelijoilla on mahdollisuus kokeilla yritystoimintaa turvallisessa ja riskittömässä ympäristössä. Lisäksi yritystoiminnan aikana luodaan opiskelijoille oikeanlainen ajattelutapa yrittäjyydestä, vahvistamalla yrittäjätaitoja sekä lisäämällä houkuttelevuutta uravalintana.

15 Lämmittelyajot YRITTÄJYYS(10 ov) Oma Firma Sisältö:
Perustiedot yrittäjyydestä sekä yrittäjyydestä ammattina Omien vahvuuksien arviointi ja analysoiminen tulevana yrittäjänä Vastuullinen yrittäjyys Yrityksen kokonaistoiminnan taustat sekä liikeidean osatekijöiden merkitys yrityksen toiminnassa Yrityksen liikeidean mukainen toiminta Yrityksen ydintehtävät: osto- ja myyntitoiminnot, markkinointi, hinnoittelu, viestintä, johtaminen ja taloushallinto Yhteistyökumppaneiden ja verkostojen merkitys yrityksen toiminnassa

16 Lämmittelyajot YRITTÄJYYS (10 ov) Osaamisen tuotteistaminen
Yhteistyö- ja partneriyritysten hankinta Alustavan liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yrityksen perustaminen ja käynnistäminen Yrityksen käytännön toiminta Yrityksen toiminnan lopettaminen tai jatkaminen opiskelijan omana yrityksenä

17 Lämmittelyajot YRITTÄJYYS(10 ov) Toteutus:
Opinnot voidaan suorittaa kokonaan omassa tai osittain kotimaisessa tai ulkomaisessa koulutusalan pienyrityksessä. Opiskelu toteutetaan käytännön työtehtävälähtöisesti. Tietopuolinen opiskelu nivelletään käytännön tehtävien opiskeluun niin, että opiskelija hahmottaa opiskeltavat asiat ammatin osaamiseen liittyvinä kokonaisuuksina.

18 Lämmittelyajot YRITTÄJYYS(10 ov)
Opiskelija perustaa ja rekisteröi oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen, joka tuottaa palveluja tai tuotteita. Yritys rekisteröidään Nuori Yrittäjyys-rekisteriin. Opiskelija harjoittaa yritystoimintaa yhdessä muiden yrityksen jäsenien kanssa. Hän tuottaa liikeidean mukaisia tuotteita ja /tai palveluja asiakkaille omassa yrityksessään sekä hoitaa yrityksen ydintoiminnot. Opiskelija lopettaa yrityksen toiminnan tai jatkaa kehittäen yrityksen toimintaa yritystoiminnan opintojen yhteydessä tavoitteenaan perustaa oma yritys.

19 Lämmittelyajot YRITTÄJYYS(10 ov) Oppimateriaali:
Työssäoppiminen yrityksessä –oppimispäiväkirja Annetut oppimistehtävät työssäoppimispaikalle Alan lehdet Kirjat Verkkomateriaalit Videot Opetusmonisteet -sivusto Yrityskansio

20 Ajot YRITYSTOIMINTA 10 ov Tavoitteet:
Tavoitteena on tukea ja innostaa yrittäjyyden heräämistä ja kasvua, sekä tarjota innovatiivinen kasvualusta ja toimintaympäristö alkavalle yrittäjyydelle.

21 Ajot YRITYSTOIMINTA (10 OV ) Onko minussa yritystä ( 10 ov ) Sisältö:
Oman osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien kartoitus ja analysointi: Yrityksen toimiala-analyysin laadinta Liiketoimintaympäristön selvittäminen ja yhteistyöyrityksen kartoitus ja hankinta Yhteistyökumppanien ja resurssien selvittäminen Perustettavan yrityksen liiketoiminta-mahdollisuuksien etsiminen, tunnistaminen ja arviointi

22 Ajot YRITYSTOIMINTA(10 ov)
Perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman laadinta: Kannattavan liikeidean valinta Markkinointisuunnitelma Logistiikka Riskien hallinta–analyysit Yritysmuodon valinta Taloudelliset laskelmat ja rahoitusneuvottelut Kannattavan yrityksen toteutuksen suunnittelu yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa Yrityksen perustaminen

23 Ajot YRITYSTOIMINTA(10 ov) Toteutus:
Yritystoiminta opintokokonaisuus toteutetaan vaihtoehtoisesti, joko yhden tai kahden lukuvuoden aikana yrittäjävalmennuksena yrityshautomossa. Opiskelija saa yrityksen perustamisen valmiudet osallistumalla yrityshautomotoimintaan omalla liikeideallaan. Hautomo-opiskelun aikana opiskelija osallistuu yritysneuvontaan, yksilövalmennukseen, asiantuntijaluennoille ja solmii tarvittavia kontakteja työelämään. Opiskeluun kuuluu lisäksi pienryhmätyöskentelyä, keskusteluja sekä kirjallisia ja suullisia yrityksen perustamisen prosessiin liittyviä harjoituksia.

24 Ajot YRITYSTOIMINTA(10 ov)
Hautomo-opintojen aikana opiskelija selvittää ja neuvottelee yrityksen perustamiseen liittyvät asiat, kuten rahoitus- ja vakuutusasiat käymällä henkilökohtaisesti mm. vakuutusyhtiössä, pankissa, tilitoimistossa, Luotsissa ja Finnverassa. Opiskelijalla on lisäksi tukena ammattiopiston yrittäjyyskoordinaattorit, joiden kanssa työstetään liikeideaa ja laaditaan yhdessä yrityksen perustamiseen tarvittavat suunnitelmat ja laskelmat.

25 Ajot YRITYSTOIMINTA(10 ov)
Opiskelijalla on lisäksi tukena ammattiopiston yrittäjyyskoordinaattorit, joiden kanssa työstetään liikeideaa ja laaditaan yhdessä yrityksen perustamiseen tarvittavat suunnitelmat ja laskelmat. Ajoihin voi tulla mukaan opiskelijat, joilla on olemassa pieni tai suuri idea. Ajojen aikana opiskelija pääsee tapaamaan muita yrityksiä/opiskelijoita, jotka auttavat luomaan yritystoiminnalle tärkeää suhdeverkostoa.

26 Ajot YRITYSTOIMINTA(10 ov) Oppimateriaali:
Yrityksen perustaminen Keski- Suomessa –opas Liiketoimintasuunnitelmarunko Toimialatilastot Muu alaan liittyvä materiaali Internet

27 OLEN YRITTÄJÄ! Ruutulippu Tavoitteet:
Tukea nuorta yrittäjää hänen yritystoiminnassaan, tarjoamalla oppilaitokselta tiloja, koneita ja laitteita pientä korvausta vastaan. Opiskelija voi toimia oppilaitoksen tiloissa 2v yrittäjänä. OLEN YRITTÄJÄ!


Lataa ppt "Yrittäjyyskoulu KÄÄNTÖPISTE Innovatiivinen oppimisympäristö, joka edesauttaa projekti –ja yrittäjyystaitojen oppimista."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google