Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tähän tarvittaessa otsikko Hyvän hallitustyön edellytyksiä Hallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholm 040 721 7370 Apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius 040.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tähän tarvittaessa otsikko Hyvän hallitustyön edellytyksiä Hallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholm 040 721 7370 Apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius 040."— Esityksen transkriptio:

1 Tähän tarvittaessa otsikko Hyvän hallitustyön edellytyksiä Hallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholm 040 721 7370 Apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius 040 543 1571

2 Hallitustyön peruslähtökohtia •Selkeä näkemys omasta tehtävästä ja roolista •Toimiva kokoonpano ja hyvä keskinäinen vuorovaikutus •Yhdessä sovitut työtavat ja pelinsäännöt •Kyky rakentaa luottamusilmapiiri •Tahto kehittää, uudistua, valmius arvioida omaa toimintaa •Tehokas kokousmenettely •Yhteistyön sujuvuus ammattijohdon kanssa •Uskottava johtamiskulttuuri ( poliittinen/ammatillinen )

3 Hallituksen keskeinen tehtävä •Vastaa kuntalain ja hallintosäännön mukaan sille kuuluvista asioista •Johtamisroolissaan hallituksen tehtävänä on : •Kaupunkistrategian valmistelu ja ohjaus •Elinkeinopolitiikan ja maankäytön ohjaus •Kaupunkikonsernin omistajapolitiikan ohjaus •Sisäinen valvonta ja riskienhallinta •Palvelutoiminnan kokonaisohjaus valtuuston tahdon mukaisesti •Yhdyskuntasuhteista huolehtiminen, edunvalvonta, kokonaisviestintä, kaupunki-imagon kehittäminen yhdessä valtuuston kanssa •Kuntatyönantajan rooli

4 Hallitustyöskentely voi olla erilaista eri kehitysvaiheissa •Kuntafuusion tapahduttua - aluksi energia menee hallinnon ja uuden toiminnan suunnitteluun. Usein pyritään varmistamaan omille ryhmille mahdollisimman hyvä toimivalta ja asemat toimia. Vasta myöhemmin työskentelyn pääpaino siirtyy kunnan menestymisen varmistamiseen. Uusi ote. •Pari vuotta fuusiopäätöksen jälkeen ( jos kaikki menee hyvin ) - avoin uusille ajatuksille, etsii aktiivisesti uusia toimintamalleja, hakee kumppaneita, luo elinvoimaisia verkostoja,muuttaa ennakkoluulottomasti toimintaansa. Näkee yhteiset edut omien intressien ohi, rikkoo perinteisiä raja-aitoja mm. palveluiden järjestämisessä. Työskentelyyn ilmavuutta ja laaja-alaisuutta

5 Hallitustyön luonteesta pari sanaa •Hallitus luo toiminnallaan hallitustapaa - hyvää tai huonoa •Hyvä hallitustyö luo uskottavuutta ja vahvistaa kuntaimagoa •Hallitustyö on avointa mutta samalla luottamuksellista •Hallituksen jäsenten ja hallitustyöhön osallistuvien virkamiesten on •ymmärrettävä oma roolinsa ja luottamuksellisuus- sanan merkitys •Päätökset julkisia, keskustelut ei •Hallituksen nk. Isoista linjauksista tiedottaa pääsääntöisesti hallituksen puheenjohtaja ja / tai kaupunginjohtaja ellei muuta sovita •Omaa pesää ei liata. Hallituskokoonpanossa työskentelevät eivät lähde julkisuuteen kritisoimaan hallituksen linjapäätöksiä. •Hallitustyö kiinnostaa… Hallituspolitiikka, sisäpolitiikka näkyy aina ulos !

6 Hallituskokoonpanon rooleista pari sanaa •Hallitus kokoontuu joka toinen viikko •Hallituksen kokouspäivä alkaa kello 11.00 lounaalla kaupungintalon ravintolassa •Hallituksen työ alkaa kello 12.00 ( infot, linjaukset, yhteiset ” eväät” ) •Tarvittaessa pidetään ryhmien neuvotteluja •Hallitustyöhön osallistuu vakiokokoonpano •Sisäiset pelinsäännöt koskevat koko kokoonpanoa •Hallituksen jäsenet ovat ” ministereitä” hallituksen linjassa sisällä ja ulkona •Hallituksen edustajat lautakunnissa ovat hallituksen linjan edustajia, eivät ohjaa lautakuntien työtä eivätkä ole yksilöinä lautakunnissa, eivät hallituksessa myöskään lautakuntien asioiden ajajia. •Valtuuston puheenjohtajisto hallituksessa valvoo, että valtuuston tahto toteutuu •Työnjako toimivan johdon kanssa selkeä; hallitus vastaa strategiasta, toimiva johto operatiivisesta toiminnasta( henkilöstöjohtaminen, töiden organisointi ) •Avainsanoja: avoimuus, rehellisyys, luottamus, luottamuksellisuus, korrekti käytös

7 Hallituksen työtavoista pari sanaa •Fuusion onnistumisen paineet ja odotukset edellyttävät hyvää linjakasta hallituspolitiikkaa, selkeää sitoutumista, hyvää kannustavaa ilmapiiriä ja oikeita tekoja •Isot strategiset asiat valmistellaan luottamushenkilöiden, johdon ja henkilöstön edustajien kanssa yhteisissä prosesseissa •Päätökset tekee valtuusto/hallitus/johto sovitun työnjaon mukaan. Em. Tahoilla oltava päätöksentekokykyä •Hallitustyössä pyritään uudella kaudella enemmän yhteiseen, tiimimäiseen työtapaan, yhteisen linjan löytämiseen ” samassa hallitussalissa ” •Hallitus arvioi omaa työtään 2 kertaa kaudessa.

8 Hyvän hallitustyön tavoitteet •Hallitusohjelma ( mm.talouden vakauttamisohjelma II ) •Kun fuusion huuma ja glooria on ohi, on aika arvioida tuloksia ja tarvittaessa oikaista prosesseja, organisaatioita, miehityksiä •Hallituksen on ryhdyttävä enemmän johtamaan prosesseja, hakemaan uusia toimintamalleja, tuottavuuden parantamista, asiakaspalvelun tason parantamista •Hallituksen on etsittävä keinoja, joilla se luo ja vahvistaa hyvää työnantajakuvaa •Hallituksen on ryhdyttävä etsimään uusia työtapoja ( jotta se ei karkoita toiminnallaan ensikauden yrittäjiä ) •Hallituksen on kyettävä antamaan tilaa yksilöllisyydelle ja jäsenten osallistumiselle


Lataa ppt "Tähän tarvittaessa otsikko Hyvän hallitustyön edellytyksiä Hallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholm 040 721 7370 Apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius 040."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google