Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Miten lapsen osallisuus toteutuu läheisneuvonpidossa? •Viranomaisten yhteenvedot: keskittyvätkö lapsen tilanteeseen, tulevatko niissä lapsen näkemykset,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Miten lapsen osallisuus toteutuu läheisneuvonpidossa? •Viranomaisten yhteenvedot: keskittyvätkö lapsen tilanteeseen, tulevatko niissä lapsen näkemykset,"— Esityksen transkriptio:

1 Miten lapsen osallisuus toteutuu läheisneuvonpidossa? •Viranomaisten yhteenvedot: keskittyvätkö lapsen tilanteeseen, tulevatko niissä lapsen näkemykset, huolet ja toiveet esille, ymmärtääkö lapsi yhteenvedot, ja pitävätkö ne hänen mielestään paikkansa •Sosiaalityöntekijän kysymykset: keskittyvätkö lapsen tilanteeseen, ymmärtääkö lapsi kysymykset, ja ovatko ne hänen mielestään tärkeitä, hakevatko ratkaisua (myös) lapsen huoliin ja toiveisiin •Suunnitelmat: keskittyvätkö lapsen tilanteeseen, onko niissä otettu lapsen näkemykset, huolet ja toiveet huomioon, hakevatko ratkaisua (myös) lapsen huoliin ja toiveisiin Mukaillen Sarianna Reinikainen. Stakesin Valtakunnallinen läheisneuvonpitoseminaari 6.10.2005 •Koollekutsujan, avustajan, muiden läheisten ja viranomaisten toiminta: keskittyvätkö lapsen tilanteeseen, ovatko selvittäneet ja ottaneet lapsen näkemykset, huolet ja toiveet huomioon, ovatko ottaneet lapsen prosessiin mukaan, pitävätkö lapsen tilannetta ja näkökulmaa kokouksissa esillä, ovatko huolehtineet omista tehtävistään ja omasta osuudestaan suunnitelman toteuttamisessa •Lapsen oma toiminta: keskittyykö omaan tilanteeseen, onko mennyt prosessiin mukaan, pitääkö tilannettaan, näkemyksiään, huoliaan ja toiveitaan prosessin aikana ja kokouksissa esillä, huolehtiiko omasta osuudestaan suunnitelman toteuttamisessa Dokumentointi Osallistujien toiminta

2 Käytännön kehittämistä •Ohjeistus lapsen omalle työntekijälle •Lapsen oma tiedonanto Dokumentointi Osallistujien toiminta Tavoitteena varmistaa, että 1.Lapsen kanssa keskustellaan jo ennen läheisneuvonpitoa 2.Lapsella on mahdollisuus kertoa omista näkemyksistään, huolistaan ja toiveistaan 3. Lapsen näkemykset, huolet ja toiveet tulevat kaikkien osallistujien tietoon 4. Lapsen kanssa käydään suunnitelma läpi kokouksen jälkeen

3 Lapsen omalla työntekijällä on erityisen tärkeä rooli lapsen mielipiteiden välittäjänä. Tämän mahdollistamiseksi olisi tärkeää, että hän –Valmisteluvaiheessa keskustelee lapsen kanssa ennen läheisneuvonpitoa. Tarkoituksena on auttaa ja tukea lasta selvittämään omia mielipiteitään niin sosiaalityöntekijän esille nostamiin asioihin kuin lapsen muihin mahdollisiin toiveisiin. Mahdollisuuksien mukaan perehtyy yhdessä lapsen kanssa myös sosiaalityöntekijän yhteenvetoon ja kysymyksiin. –Tiedonantovaiheessa välittää paikalla oleville aikuisille oman ammatillisen näkemyksen rinnalla myös lapsen mielipiteitä, ajatuksia ja toiveita käsiteltäväksi läheisneuvonpidossa, niiltä osin kuin lapsi on antanut niiden kertomiseen luvan. –Läheisneuvonpidon jälkeen keskustelee lapsen kanssa neuvonpidosta ja käy läpi siellä laaditun suunnitelman. Jos työskentely jatkuu ja osallistuu myös seurantakokoukseen, niin valmistautuu siihen lapsen kanssa samoin kuin läheisneuvonpitoon. Silloin päämääränä on auttaa lasta arvioimaan suunnitelman hyviä ja huonoja puolia sekä sopia lapsen kanssa se, mitä tästä tiedosta kerrotaan aikuisille seurantakokouksessa. Juha-Pekka Vuorio ja Salla Hänninen 2007. Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojekti. Lapsen oma työntekijä

4 Valmisteluvaiheessa avustaja • Keskustelee lapsen kanssa läheisneuvonpidon tarkoituksesta, sen kulusta ja sinne kutsutuista ihmisistä. • Keskustelee viranomaisten yhteenvedoista lapsen kanssa ja selvittää hänen mielipiteensä käsiteltävinä oleviin asioihin. • Selvittää myös muut tärkeät asiat, joita lapsi toivoo läheisneuvonpidossa käsiteltävän ja kirjaa ne ylös. Läheisneuvonpidossa avustajan tehtävänä on • Tarkastella asioita lapsen näkökulmasta • Auttaa lasta ilmaisemaan oma mielipiteensä käsiteltävistä asioista • Esittää yhdessä lapsen kanssa ne asiat, joihin lapsi toivoo neuvonpidossa aikuisilta vastauksia • Huolehtia, että lapsen asian ratkaiseminen säilyy keskiössä Läheisneuvonpidon jälkeen avustaja • Käy lapsen kanssa läpi suunnitelman ja keskustelee hänen kokemuksistaan neuvonpidosta • Pitää yhteyttä lapseen tai nuoreen ja keskustelee siitä, miten suunnitelma on toteutunut • Valmistautuu lapsen kanssa seurantaan samoin kuin läheisneuvonpitoon Juha-Pekka Vuorio 2007. Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojekti. Lapsen avustaja

5 Lapsen tiedonanto • Lapsi itse tai lapsen avustaja kertoo tiedonantovaiheessa lapsen huolista ja toiveista muille aikuisille • Yhteenvedoissa esiin tulleet asiat • Sosiaalityöntekijän kysymyksistä esiin tulleet asiat • Mitkä tahansa muut lapsen elämään liittyvät asiat, joihin hän toivoo vastauksia aikuisilta tai jotka häntä huolettavat •Vain sellaiset asiat, joiden kertomiseen lapsi antanut luvan

6 Kokemuksia lapsen omasta tiedonannosta •Lapsen avustajat sitoutuneet paremmin rooliinsa •Lapset itse ovat rohkaistuneet kertomaan asioita tiedonantovaiheessa •Lapset esittävät enemmän toivomuksia, puhuvat vähemmän huolistaan ja peloistaan •Lasten toiveita on huomioitu suunnitelmissa •Lasten toiveet konkreettisia, arkeen liittyviä

7 Esimerkki suunnitelmasta •Julian kesäsuunnitelma Julia oli itse laatinut kesäsuunnitelmansa, jonka läheiset olivat hyväksyneet ja johon lastensuojelu vahvisti taloudellisen tukensa. Julia haluaa kesälomalla viettää aikaa sekä avustajansa että äidin kanssa. Hän haluaa mennä käymään Kajaanissa ja Savonlinnassa. Lastensuojelu osallistuu matkakuluihin. Julia voi mennä koripalloleirille. Julia haluaisi uuden pyörän ja hän haluaisi, että äiti myös saisi pyörän, jotta he voisivat pyöräillä yhdessä. Julian pyörän osalta sovittiin, että äiti etsii edullisen pyörän ja tekee sen hankkimisesta esityksen lastensuojeluun. Asiasta voidaan sitten neuvotella. Julia on menossa heinäkuussa Kiljavan leirille. Nuorisotilalla on kesällä toimintaa, johon Julia voi osallistua, seuraavasti: ma, ke, pe klo 13-16 ohjattua toimintaa 7-17v. lapsille to uinti ja ti ulkoliikuntaa tms., joihin pitää ilmoittautua erikseen (aina jos toiminta on lähialueen ulkopuolella) Julia toivoo myös, että tädit tulevat kylään kesällä.

8


Lataa ppt "Miten lapsen osallisuus toteutuu läheisneuvonpidossa? •Viranomaisten yhteenvedot: keskittyvätkö lapsen tilanteeseen, tulevatko niissä lapsen näkemykset,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google