Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Meillä täällä Keskustan päiväkodissa on tavoitteena hyvinvoiva lapsi, joka leikkii, tutkii ja havainnoi ympäröivää maailmaa ja itseään suhteessa siihen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Meillä täällä Keskustan päiväkodissa on tavoitteena hyvinvoiva lapsi, joka leikkii, tutkii ja havainnoi ympäröivää maailmaa ja itseään suhteessa siihen."— Esityksen transkriptio:

1

2 Meillä täällä Keskustan päiväkodissa on tavoitteena hyvinvoiva lapsi, joka leikkii, tutkii ja havainnoi ympäröivää maailmaa ja itseään suhteessa siihen.

3 Kasvatuksen ja opetuksen kivijalka
Me ajattelemme, että lapsi oppii toimimalla ja ottamalla tietoa ympäristöstään. Toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin taustalla vaikuttaa sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys. Se tarkoittaa sitä, että oppimisprosessi tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten; aikuisten ja lasten kanssa. Tietoa rakennetaan yhdessä, kysyen, keskustellen, perustellen, tutkien, leikkien ja testaten. OPITAAN TEKEMÄLLÄ ITSE TOISTEN KANSSA

4 Arvot Lapsen hyvinvointi Aito kiinnostus ja välittäminen
Hyvä yhteistyö Kestävä kehitys

5 Lapsen hyvinvointi   Huolehdimme jokaisen lapsen päivittäisestä hyvinvoinnista Turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri antaa lapselle mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä omaan yksilölliseen tahtiinsa leikkien, tutkien, ihmetellen, kokeillen ja liikkuen yksin ja yhdessä muiden kanssa. Läsnä oleva ja luotettava aikuinen luo turvalliset ja tarpeelliset rajat. Juuri rajat, aito välittäminen, suunnitelmallinen toiminta ja säännöllinen, tarpeen tullen joustava päivärytmi tukevat yhdessä lapsen kehitystä.

6 Aito kiinnostus ja välittäminen
Kunnioitamme lasta ja hänen mielipidettään. Häntä kuunnellaan hänen iloissaan ja murheissaan. Varhaiskasvatusympäristö suunnitellaan tiimeissä lasten ikä- ja kehitystasoa vastaaviksi ja jokaisen ryhmän lasten omat erityistarpeet huomioiden. Arvostamme ja nautimme leikeistä ja ideoista, joita lapsista kumpuaa päivittäin.

7 Hyvä yhteistyö Hyvä yhteistyö perustuu luottamukseen ja avoimuuteen meidän ja vanhempien välillä. Kotiväki pidetään ajan tasalla oman lapsen kuulumisista päivittäin. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatus-suunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Olemme tarvittaessa tekemisissä lasten asioissa monien eri tahojen kanssa.

8 Kestävä kehitys Vastuu ympäristöstä ja luonnosta on meillä kaikilla.
Ohjaamme lapsia kestävään kehitykseen omalla esimerkillämme. Kierrätys, lajittelu ja energian sekä veden kulutuksen vähentäminen ovat asioita, jotka pienetkin lapset omaksuvat helposti.

9 Oppimisympäristö Meidät löytää keskeltä kaupunkia puistomaisesta ympäristöstä. Toiminnassamme otamme huomioon lasten rauhallisuuden ja energisyyden kuuntelemalla heitä myös yksilöinä. Teemme sen mahdolliseksi muuntelemalla tilojamme tilanteiden mukaan, joskus tarvitaan yksinoloa, muutaman lapsen majaleikkiä ja välillä koko ryhmän riemukasta temppurataa.

10 Kaikki ryhmät jakaantuvat aika ajoin pienemmiksi ryhmiksi, joissa leikitään, liikutaan, tutkitaan ja taiteillaan. Pienryhmissä jokainen lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi. Aikuisten tärkeä tehtävä on antaa turvallisuutta, lämpöä ja lohdutusta olemalla aina läsnä. Pidämme lapsia sylissä, istumme lattialla seuraamassa leikkiä tai leikimme mukana ja luomme mahdollisuuden uuden oppimiseen. Lapsilla on aikaa ja tilaa omaehtoiseen leikkiin ja liikkumiseen. Lisäksi heille on käden ulottuvilla materiaaleja ja välineitä. Rohkaisemme tekemään ja kokeilemaan itse ja autamme tarvittaessa, jotta jokainen saa tuntea onnistumisen riemun.

11 Kieli ja vuorovaikutus
Kieli kehittyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa, lapsella erityisesti leikkiessä. Vuorovaikutus on sitä, kun vastaamme lapsen kysymyksiin, luemme hänelle, juttelemme hänen kanssaan ja olemme läsnä. Se on myös sanoilla leikittelyä, itsensä ilmaisua ja muilta matkimista.

12 Mediakasvatus Mediakasvatus on oppimista ja kasvua median parissa.
Se on toimintaa, jolla annamme lapselle eväitä kohdata faktaa ja fiktiota. Keskitymme kehittämään kriittistä medialukutaitoa. Media on mm. tv-ohjelmia, mainoksia, elokuvia, musiikkivideoita ja tietokonepelejä. Lapsi tarvitsee aikuisen ohjausta ja valvontaa. Ikärajojen huomioon ottaminen on tärkeää, koska lapsenkaan psyyke ei kestä kaikkea aikuisten maailman tuottamaa.

13 Kulttuurikasvatus Kulttuurikasvatuksen kautta haluamme yhdistää sekä perinteitä että nykypäivää. Päiväkodissamme toimii KesArt-työryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja ohjata kulttuurikasvatusta. Talomme kulttuurisuunnitelma on parhaillaan päivityksessä. Lisäämme sen näille sivuille, kun se valmistuu.

14 Lapselle ominainen tapa toimia
Leikkiminen Liikkuminen Tutkiminen Taiteellinen kokeminen ja ilmaisu

15 Matemaattinen orientaatio
Matemaattinen orientaatio toteutuu pelatessa, rakentelu- ja liikuntaleikeissä sekä lauluhetkissä ja ruokailussa eli päivittäisissä toimissa ja perushoitotilanteissa. Tarkoituksena on arkipäivän tilanteisiin yhdistyvä matemaattinen ajattelu ja sen ruokkiminen. Aikuisen opastuksella ja konkreettisen materiaalin avulla luokittelemme, sarjoitamme, lajittelemme, vertailemme ja päättelemme.

16 Luonnontieteellinen orientaatio
Lapsia ohjataan tutustumaan sekä luonnonvaraisen ympäristön että rakennetun ympäristön ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Toivomme, että positiivisten omakohtaisten kokemusten kautta lapset oppivat kunnioittamaan ja arvostamaan luontoa. Luontoa tutkitaan eri aistien kautta kyselemällä, ihmettelemällä, oivaltamalla; lapselle ominaisella tavalla myös kivien ja kantojen alle kurkistelemalla. ” Tiedätkö miltä leppäkerttu tuoksuu?”

17 Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio
Se on tutustumista meitä ympäröivään kulttuuriin. Lapsilla se tarkoittaa omaa perhettä, nokialaista lähiympäristöä ja sen historiaa, nykyhetkeä, tulevaisuutta, rakennuksia, tapahtumia ja palveluita. Oma päiväkotimme on myös osa tätä historiaa, onhan se perustettu alun perin juuri Suomen Gummitehtaan (1929) työntekijöiden lapsille.

18 Esteettinen orientaatio
Lapsen omat havainnot, kokemukset ja tuntemukset ovat tärkeitä. Taidekasvatus on tämän alueen olennainen osa. Lapset saavat kokemuksia teatterista, musiikista sekä sana-, kuva- ja rakennustaiteesta. Kuka onkaan nähnyt Niilo-tontun?

19 Eettis-uskonnollinen orientaatio
Eettinen kasvatus näkyy selvimmin yhteisinä sääntöinä, jotka luovat turvallisuutta yhdessäoloon. Opimme yhdessä hyviä käytöstapoja ja anteeksiantamista sekä oikean ja väärän merkityksen. Suvaitsevaisuus on sitä, että otamme toiset huomioon ja tulemme toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Uskontokasvatus näkyy päiväkodissamme parhaiten lasten kysymyksiin ja pohdintoihin vastaamalla.

20 TÄNÄÄN RAKENNAMME YHDESSÄ PERUSTAA LAPSEN ELÄMÄLLE!
Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuus eli vanhempien ja varhaiskasvattajien tietojen ja kokemusten yhdistäminen lapsesta on toimintamme lähtökohta. Kasvatuskumppanuus auttaa vanhempia kotikasvatuksessa ja meitä työssämme. TÄNÄÄN RAKENNAMME YHDESSÄ PERUSTAA LAPSEN ELÄMÄLLE!

21 Varhainen tuki Me, asiantuntevat ja ammattitaitoiset varhaiskasvattajat suunnittelemme, toteutamme, dokumentoimme ja arvioimme monipuolista toimintaa. Huomioimme jo pienestä pitäen lasten tarpeet ja kehitystason. Jos havaitsemme ongelmia lapsen kehityksessä, niin etsimme niihin ratkaisuja yhdessä vanhempien kanssa mahdollisimman varhain. Teemme myös hyvinvointia rakentavaa ja ongelmia ehkäisevää työtä.


Lataa ppt "Meillä täällä Keskustan päiväkodissa on tavoitteena hyvinvoiva lapsi, joka leikkii, tutkii ja havainnoi ympäröivää maailmaa ja itseään suhteessa siihen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google