Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työsuojelujohtajuus Terveellinen työ -kampanja 2012–2013 Puhujan nimi ja titteli Pvm. | Tapahtuma Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työsuojelujohtajuus Terveellinen työ -kampanja 2012–2013 Puhujan nimi ja titteli Pvm. | Tapahtuma Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi."— Esityksen transkriptio:

1 Työsuojelujohtajuus Terveellinen työ -kampanja 2012–2013 Puhujan nimi ja titteli Pvm. | Tapahtuma Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle.

2 2 www.healthy-workplaces.eu Ongelman laajuus Miksi työsuojelu on tärkeää? •Hyväksi liiketoiminnalle, työntekijöille ja koko yhteiskunnalle. •Joka vuosi yli 5 500 ihmistä menettää henkensä työpaikalla sattuneessa työtapaturmassa, •159 000 ihmistä kuolee ammattitauteihin (Kansainvälisen työjärjestön arvio) ja •työtapaturmat ja työperäiset sairaudet maksavat EU:n taloudelle 490 miljardia euroa.

3 3 www.healthy-workplaces.eu Ongelman laajuus Suuri osa työtapaturmista ja työperäisistä sairauksista on ehkäistävissä. •Vuosina 1999–2007 EU15-maat paransivat työturvallisuutta merkittävästi (kuolemantapaukset vähenivät 5 275 tapauksesta 3 782 tapaukseen ja kuolemaan johtamattomien tapaturmien määrä pieneni 900 000 tapaturmalla). •Yhteisön strategiassa vuosille 2007–2012 pyritään vähentämään tapauksia vielä 25 prosenttia. •Tämän kampanjan tavoitteena on jatkaa tätä kehitystä, MUTTA •meidän on jatkettava ehkäisytoimenpiteiden kehittämistä, koska jos jäämme ”lepäämään laakereille”, voimme menettää kaikki vaivalla hankitut edut.

4 4 www.healthy-workplaces.eu Hyvän työsuojelun etuja •Alhaisemmat kustannukset ja pienentyneet riskit −vähemmän sairauslomia ja alhaisempi henkilökunnan vaihtuvuus −vähemmän tapaturmia −alhaisemmat vakuutuskustannukset •Tuottavuus kasvaa •Oikeustoimien uhka pienenee •Parempi maine asiakkaiden, tavarantoimittajien ja sijoittajien keskuudessa.

5 5 www.healthy-workplaces.eu Parempi vara kuin vahinko Ehkäisevät toimenpiteet ovat eurooppalaisen lähestymistavan kulmakivi riskien hallinnassa •Pienentyneet riskit •Riskinarviointi •Riskien torjunta puuttumalla niiden aiheuttajaan •Asianmukaisten ohjeiden antaminen työntekijöille •Työympäristön ja -välineiden mukauttaminen työntekijöiden tarpeisiin •Tekniikan kehitykseen sopeutuminen •Yhtenäisen ja kattavan riskienehkäisypolitiikan kehittäminen •Kollektiivisten suojelutoimenpiteiden asettaminen yksilöön kohdistuvien suojelutoimenpiteiden edelle

6 6 www.healthy-workplaces.eu Johdon rooli Johtajuus työsuojelun parantamisen taustalla •Tehokas ja vahva ihmisten johtaminen •Työntekijöiden aktiivinen sitouttaminen •Jatkuva arviointi •Johtajuus liittyy erottamattomasti osallistumiseen •Ilman hyvää johtajuutta osallistumista ei tapahdu •Johto on vastuussa yhteistyön ja osallistumisen edellytysten luomisesta

7 7 www.healthy-workplaces.eu Johtamisen ensimmäinen periaate: Johtajuus ja työsuojelu (1) Tehokas ja vahva työsuojelujohtaminen on tärkeää. Tämä tarkoittaa, että •johto sitoutuu pitämään työsuojelua organisaation ydinarvona •johdolla on selkeä käsitys organisaation riskiprofiilista •johto johtaa näyttämällä esimerkkiä ja osoittamalla tinkimättömyyttä •johto määrittelee selkeästi roolit ja vastuut ja valvoo niiden noudattamista •johto asettaa työsuojelun etusijalle yrityksen kestävän kehityksen strategiassa ja koko toimitusketjussa

8 8 www.healthy-workplaces.eu Johtajuus ja työsuojelu (2) Käytännössä työsuojelujohtajuutta on muun muassa •kiertäminen työpisteissä keskustelemassa työntekijöiden kanssa työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvistä asioista (työntekijät havaitsevat usein ongelmat itse ja myös löytävät niihin ratkaisuja) •henkilökohtaisen vastuun ottaminen ja välittäminen •johtaminen esimerkkiä näyttämällä •varojen ja ajan tarjoaminen mahdollisuuksien puitteissa

9 9 www.healthy-workplaces.eu Esimerkkejä hyvistä käytännöistä (1) Öljynjalostamo, Belgia •Antwerpenissä sijaitseva öljynjalostamo Total teki alihankintasopimuksen SPIE Belgiumin kanssa. •Tämä johti yritys- ja turvallisuuskulttuurien ristiriitaan, joka oli ratkaistava. •Yritykset ratkaisivat tärkeimmät organisaatioerot ja keskittyivät työntekijöiden toimintaan työpaikalla. •Yrityskulttuurit yhdenmukaistettiin intensiivisen, mutta enimmäkseen epävirallisen, kuulemisen avulla.

10 10 www.healthy-workplaces.eu Esimerkkejä hyvistä käytännöistä (2) •Totalin ja SPIEn päästyä sopimukseen parhaista käytännöistä tapaturmien määrä laski nollaan. Menestystekijöitä •Osallistuminen ja ylemmän johdon osaaminen •Avoin viestintä •Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen

11 11 www.healthy-workplaces.eu Johtamisen toinen periaate: Työntekijöiden aktiivinen sitouttaminen (1) •Työnantaja on vastuussa työhön liittyvien riskien hallinnasta, mutta EU:n lainsäädännön nojalla työnantajien on kuultava työntekijöitään työsuojeluasioissa. •Osa työnantajista tekee enemmän kuin velvollisuutensa luodakseen aidon kaksisuuntaisen prosessin, jossa työntekijät osallistuvat päätöksentekoon työsuojeluasioissa.

12 12 www.healthy-workplaces.eu Työntekijöiden aktiivinen sitouttaminen (2) •Näin voidaan luoda toimintakulttuuri, jossa työnantajien ja työntekijöiden välinen suhde perustuu yhteistyöhön, luottamukseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun, MUTTA •työntekijöiden suoraa osallistumista ei tulisi nähdä vaihtoehtona työntekijöiden edustukselle. •Molempia keinoja voidaan käyttää tehokkaasti kansallisten kehysten ja työpaikan erityispiirteiden mukaisesti.

13 13 www.healthy-workplaces.eu Työntekijöiden aktiivinen sitouttaminen (3) Työntekijöiden panos on erityisen tärkeä seuraavissa tilanteissa: •riskianalyysia tehtäessä •menettelytapoja ja toimenpiteitä kehitettäessä •koulutuksen ja toteutuksen aikana (työntekijöiden aiheelliset huomautukset).

14 14 www.healthy-workplaces.eu Työntekijöiden aktiivinen sitouttaminen (4) Työntekijöiden aktiivisen sitouttamisen hyötyjä ovat muun muassa: •alhaisemmat tapaturmaluvut •kustannustehokkaat ratkaisut •tyytyväinen ja tuottavampi henkilöstö •lisääntynyt tietoisuus työpaikan vaaratekijöistä.

15 15 www.healthy-workplaces.eu Johtamisen kolmas periaate: Jatkuva arviointi (1) •Valvonta ja raportointi ovat tärkeitä työkaluja työsuojelun parantamisen kannalta. •Näiden avulla yritys saa työsuojelun toimivuudesta yksityiskohtaisia ja säännöllisiä tietoja (esimerkiksi tapaturmista). •Tästä voi olla hyötyä asioiden esiin nostamisessa, ongelmakohtien paljastamisessa ja viime kädessä työsuojelun toimivuuden parantamisessa.

16 16 www.healthy-workplaces.eu Johtamisen kolmas periaate: Jatkuva arviointi (2) Hyvän arviointijärjestelmän tulisi sisältää muun muassa seuraavat osa-alueet: •menettelyt, joiden avulla hallituksen jäsenille ja yrityksen omistajille voidaan ilmoittaa vakavista terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä ongelmista mahdollisimman pian •järjestelmät, joiden avulla voidaan kerätä tietoja (kuten tapaturmien ja sairauspoissaolojen määrä) ja raportoida niistä •järjestelyjä, joiden avulla työntekijöiden näkemykset ja kokemukset voidaan ottaa huomioon. •Autamme luomaan turvallisempia ja terveellisempiä työpaikkoja, mikä koituu kaikkien eduksi, mutta emme pysty siihen yksinämme.

17 www.healthy-workplaces.eu Keskeiset toimijat: kansalliset koordinointikeskukset ja kolmikantaiset verkostot. Mutta kampanjoihin voidaan myös houkutella muita sidosryhmiä/kumppaneita. •Viralliset kampanjakumppanit (Euroopan laajuiset ja kansainväliset organisaatiot), mukaan lukien työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt, toimialajärjestöt ja -verkostot sekä yksityiset yritykset. •EU:n elimet, mukaan lukien Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, EU-edustustot, EU:n virastot ja Yritys-Eurooppa-verkosto. 17 Verkostoihin perustuvat kampanjat

18 www.healthy-workplaces.eu Kampanja on avoin kaikille yksityishenkilöille ja organisaatioille. Voit osallistua •jakamalla ja julkaisemalla tietoa ja aineistoa kampanjasta •osallistumalla kampanjan kuluessa järjestettäviin tapahtumiin, konferensseihin, kilpailuihin ja mainoskampanjoihin; •järjestämällä omia tapahtumia. 18 Kampanjaan osallistuminen

19 www.healthy-workplaces.eu Euroopan laajuiset organisaatiot voivat hakea kampanjakumppaniksi. Virasto tarjoaa kampanjakumppaneilleen •kumppanuustodistuksen •aloituspaketin •näkyvyyttä EU:n tasolla ja mediassa •sähköisen viestintäkanavan •näkyvyyttä kampanjan verkkosivuston kumppaniosiossa. 19 Kampanjakumppanitarjous

20 www.healthy-workplaces.eu •Tunnista esimerkilliset ja innovatiiviset toimenpiteet •Rohkaise johtajia ja työntekijöitä yhteistyöhön •Paranna työterveyttä ja -turvallisuutta •EU:n jäsenvaltiot, Euroopan talousalueen maat, Länsi-Balkanin maat ja Turkki •Kaksi kategoriaa:  alle sadan työntekijän työpaikat  työpaikat, joissa työntekijöitä on sata tai enemmän •Voittajat valitaan kansallisten koordinointikeskusten toimittamien ehdotusten joukosta http://osha.europa.eu/en/about/competitions 20 Euroopan hyvien käytäntöjen palkinnot

21 www.healthy-workplaces.eu •Kampanjaopas •Käytännön opas työntekijöille ja johtajille •Esimerkkejä hyvistä käytännöistä •Uutisia kampanjatapahtumista •Esityksiä ja animaatioita •Saatavilla 24 kielellä www.healthy-workplaces.eu 21 Kampanjamateriaalit

22 www.healthy-workplaces.eu •Kampanjan aloitus 18. huhtikuuta 2012 •Euroopan työsuojeluviikko lokakuu 2012 ja 2013 •Hyvien käytäntöjen palkinnot -tapahtuma huhtikuu 2013 •Terveellinen työ -huippukokous marraskuu 2013 22 Tärkeitä päivämääriä

23 www.healthy-workplaces.eu •Vieraile kampanjan verkkosivustolla: www.healthy-workplaces.eu www.healthy-workplaces.eu •Lisätietoa maassasi toteutettavista tapahtumista ja toimenpiteistä saat kansalliselta koordinointikeskukselta: www.healthy-workplaces.eu/fops www.riskithaltuun.fi 23 Lisätietoja


Lataa ppt "Työsuojelujohtajuus Terveellinen työ -kampanja 2012–2013 Puhujan nimi ja titteli Pvm. | Tapahtuma Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google