Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Jätteiden lajittelun lyhyt historia – entä seuraavat askeleet?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Jätteiden lajittelun lyhyt historia – entä seuraavat askeleet?"— Esityksen transkriptio:

1 Jätteiden lajittelun lyhyt historia – entä seuraavat askeleet?
Cleactech gaalan iltapäiväseminaari Tuula Honkanen Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

2 Ennen oli KAATOPAIKKA (useita)
… ja jäte ei ollut kaunis

3 Strateginen valinta tehtiin v. 1992
Päijät-Hämeen maakunta- ja seutukaavaliiton Liittohallitus teki esityksen kaikille jäsenkunnille jätehuolto-yhteistyön toteuttamisesta ja jätehuollon periaatteista :

4 PHJ perustettiin 18.6.1993 ja sai omistajiltaan selkeän tavoitteen

5 Vuosina 1993-2012 on käytetty investointeihin 28 M€
Ekopisteiden ja jäteasemien uudistukset 2000 pienkiinteistöt mukaan lajitteluun 1995 biojätteen keräys Lahdessa 2002 Käsittelytoiminnot Kujalaan 2011 MURRE: polttoainetta LE:lle 1998 laaja lajittelu kaupunkiseudulla 2009 LATE: sekajätteen kuormaus energiakäyttöön 2005 Kompostointi- laitos 2001 Kujalaan Pilleri Vuonna 1995 biojätteen keräys alkoi Lahdessa Vuonna 1998 otettiin toimialueella käyttöön syntypaikkalajitteluun perustuva jätehuoltojärjestelmä. Syntypaikkalajittelu tarkoittaa sitä, että yhdyskuntajätteet eli asumisesta tulevat tavanomaiset jätteet lajitellaan pääsääntöisesti jo niiden syntypaikalla. Kaupunkiseudun taajamissa aloitettiin energiajätteen erilliskeräys. Tätä edelsi Lahdessa kiinteistökohtainen kokeilu, jossa PHJ selvitti energiajätteen lajittelun toimimista. Erilliskerätty energiajäte toimitettiin poltettavaksi Lahti Energian Kymijärven voimalaitokselle, missä siitä on saatu kivihiilen rinnakkaispoltolla sähköä ja lämpöä. Energiajätteen keräys on päijät-hämäläinen erikoisuus. Vuonna 2000 aloitettiin jätteen lajittelu kahteen astiaan (energia- ja sekajäte) myös pienkiinteistöjen osalta. Käytössä on kaikilla kiinteistöillä jätteiden keräys vähintään 2 astiaan. Kerros- ja rivitaloissa, joissa vähintään 10 huoneistoa, lajitellaan viiteen jäteastiaan. Vuonna 2001 Kujalaan valmistui uusi vastaanottoalue, jäteasema Pilleri, johon asukkaat ja pienyritykset voivat tuoda jätteitään. Pillerillä käy vuosittain lähes asiakasta. Vuonna 2002 kaikki jätteenkäsittelyn toiminnat keskitettiin Lahden Kujalaan. Kujalasta on 20 vuodessa kehittynyt jäteterminaali, jossa vastaanotetaan jätteitä koko maakunnasta ja kauempaakin. Kujalassa jätteitä vastaanotetaan, välivarastoidaan, käsitellään, hyödynnetään, siirtokuormataan ja loppusijoitetaan. Ja täältä lähtee jalostettuja tuotteita materiaalihyödynnettäviksi ja energiahyötykäyttöön. Vuonna 2005 otettiin käyttöön Kujalan Komposti Oy:n kompostointilaitos (omistus 50/50 Lahti Aqua Oy:n kanssa). Laitos on tunnelikompostilaitos, jossa käsitellään biojätteitä, puhdistamolietteitä sekä haravointijätteitä. Laitoksen kapasiteetti tonnia/vuosi. Biojäte viipyy tunneleissa kolmessa eri vaiheessa yhteensä 5,5 viikkoa. Lopputuotteena on hygieeninen ja turvallinen kompostituote maanparannusaineeksi maanviljelykseen tai jatkojalostuksen jälkeen mullaksi. Vuonna 2009 aloitettiin sekajätteen (ennen kaatopaikkajäte) siirtokuormaus lajitteluterminaali LATElla ja sen hyödyntäminen energiana Kotkan Energian hyötyvoimalassa. Sekajäte on jätettä, joka ei kelpaa materiaalihyötykäyttöön tai energiajätteeksi. Lajitteluterminaalissa sekajätteestä erotellaan mm. metallia, muovia, puuta, vaarallisia jätteitä ja sähkölaitteita. 85% ohjataan energiahyödynnettäviksi jätevoimaloihin (Ekokem, Kotkan energia), missä siitä tuotetaan sähköä, lämpöä ja höyryä. Materiaalihyötykäyttöön ohjataan n. 5 %. Myös rakennusjäte lajitellaan materiaali- ja energiahyötykäyttöön. Lajitteluterminaali pystyy käsittelemään n tonnia jätettä vuodessa. Vuonna 2011 otettiin käyttöön MURRE-murskauslaitos, joka tuottaa erilliskerätystä energia- ja puujätteestä valmista polttoainetta Lahti Energian Kymijärvi II –kaasutusvoimalaitoksen käyttöön, missä siitä tuoetaan sähköä ja kaukolämpöä. Tässä voimalaitoksessa energiajätettä voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin ilman fossiilisia tukipolttoaineita, kuten kivihiiltä, ja samalla vähentää merkittävästä hiilidioksidipäästöjä. Energiajätteeksi lajitellaan muovi-, paperi- ja pahvipohjaiset pakkaukset ja tekstiilit. MURRE pystyy käsittelemään n tonnia jätettä vuosittain. Energiajäte on Suomen edullisinta (7 €/kuutio). Vuonna 2012 yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste oli toimialueella 91%, kaatopaikalle ohjattiin vain 9% yhdyskuntajätteestä! Siihen on päästy edellä mainituilla kehittämistoimilla. 20 vuoden aikana Päijät-Hämeen Jätehuolto on luonut raamit jätehuollolle, joka tähtää Jätelainsäädännön mukaiseen jätteiden etusijajärjestykseen, jossa jätteen synnyn ehkäisy, jätteen uudelleenkäytön valmistelu ja kierrätys ovat etusijalla. PHJ on tehnyt jäteneuvontaa pitkäjänteisesti tavoitteenaan ympäristötietoisuuden järjestelmällinen lisääminen jätelain mukaisesti. Neuvonnalla ja toimialueen asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen hyvällä lajittelulla onkin ollut iso rooli lajittelun onnistumisessa ja korkean hyödyntämisasteen saavuttamisessa! Kiitos siitä! Mitä seuraavaksi? Millä ylläpidämme korkeaa hyödyntämisastetta? 2014 Biokaasulaitos. Vuodesta 2014 alkaen tuotetaan myös liikennepolttoainetta Gasumin maakaasuverkkoon uudessa rakenteilla olevassa Kujalan Komposti Oy:n biokaasulaitoksessa. Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan Tavoitteena on, että kaatopaikka jää historiaan, materiaalihyötykäyttöä lisätään edelleen, yritysten teollisuusjätteille tuotetaan käsittelypalveluja. Neuvontaa ja valistusta lisätään jne. Vuosina on käytetty investointeihin 28 M€ Kaatopaikkojen sulkemiseen ja jälkihoitoon 5 M€ 2014 Biokaasulaitos

6 2013 Päijät-Hämeessä jätteistä hyödynnetään yli 90 %

7 MUTTA: Sekajäteosuudessa on edelleen 70 % materiaalina tai energiajätteenä hyödynnettävää !

8 EU-tavoite ja vna : Kierrätystä (sis. biologisen käsittelyn) 50 % v
Tavoite voidaan saavuttaa lajittelutehon parantamisella ja biojätteen keräyksen laajentamisella ja/tai laitosmaisella sekajätteen lajittelulla. Kaatopaikkasijoitus loppuu 2016 (orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto voimaan)

9 Pohdinnassa seuraavat askeleet
A) Uskommeko syntypaikka-lajitteluun Neuvonnan keinot Kiinteistökeräyk-sen laajennus ja esim. monilokeroastiat Jätehuoltomääräyksien uudistus B) Vai… Hyötyjätteiden kiinteistökohtainen keräys yli kaksinkertaisti saannon Itä-Uudenmaan Jätehuollon monilokerokeräyskokeilussa verrattuna ekopistekeräykseen

10 Luotammeko robotteihin?
1.Sensors  2. Control system ZenRobotics Brain  3. Industrial robot  4. Recovered fractions Kuvaan saatu käyttölupa Jufo Peltomaa

11 Tulevaisuuden näkökulmia
Kaatopaikat eivät häviä kokonaan Vain inerttejä jätteitä kaatopaikoille Häiriötilanteita varten on oltava kaatopaikkoja Haitalliset aineet saatava pois kierrosta , esim. asbesti UUTTA 2014: KIPSIT KIERTOON !!!

12 Resurssitehokkuus – EU:n painopiste
Jos materiaaleja käytetään tehokkaammin, jätteiden määrä vähenee – kokonaiskulutuksen kasvu peittää toistaiseksi vaikutuksen Hyviä avauksia mm. ruokahävikin vähentämisessä Kiinnostava hanke myös Lainaus, vuokraus, yhteisomistus, tavaroille, joita ei tarvitse päivittäin Teolliset symbioosit: Yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. Näin toisen toimijan sivuvirta tai jäte muuttuu tuottavaksi resurssiksi toiselle ja säästää kummankin kustannuksia. EU: Jätehuollossa Energiahyödyntäminen halutaan rajata vain kierrätyskelvottomaan materiaaliin

13 KIITOS ja mielenkiintoista loppuseminaaria Muista nyt vietettävä jätteen vähentämisen viikko !


Lataa ppt "Jätteiden lajittelun lyhyt historia – entä seuraavat askeleet?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google