Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HE Hankintalaiksi ja erityisalojen hankintalaiksi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HE Hankintalaiksi ja erityisalojen hankintalaiksi"— Esityksen transkriptio:

1 HE Hankintalaiksi ja erityisalojen hankintalaiksi
Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

2 Hankintojen kilpailuttamisella tarkoitetaan:
Valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaisten, seurakuntien ja valtion ja kuntien liikelaitosten sekä näiden omistamien ei-kaupallisten laitosten ja yhteisöjen ja eräiden julkista tukea saavien yhteisöjen tavara- ja palveluostojen tekemistä sekä rakennusurakoiden teettämistä Hankinnaksi ei katsota omana työnä tekemistä. Vesi-, energia- liikenne- ja postipalveluissa kilpailuttamisvelvoite ulottuu lisäksi myös yksityisiin yrityksiin, jos nämä toimivat erityis- tai yksinoikeuden nojalla.

3 Hankintalakiuudistuksen tausta ja tavoitteet
1. Uusien hankintadirektiivien voimaansaattaminen (160 artiklaa + liitteet) uudet hankintamenettelyt (puitejärjestely, kilpailullinen neuvottelumenettely, sähköiset menettelyt), valintakriteerien pakollinen painotus, rikoksiin syyllistyneiden poissuljenta sisältö keskeisiltä osin vanhojen direktiivien mukainen 2. EY-tuomioistuimen oikeuskäytännöstä johtuvat muutostarpeet In–house eli sidosyksikköhankinnat (osto omalta yhteisöltä ja eri yhteistyömuodot, ml. kuntien ostot toisiltaan) Ilmoitusvelvollisuus myös EY-kynnysarvon ali olevista hankinnoista (=> kansalliset kynnysarvot) 3. Suomalaisesta oikeuskäytännöstä johtuvat muutostarpeet Kevyemmät kansalliset menettelyt, huomioon erityisesti SOTE- ja koulutuspalvelujen hankinnat, tarkennuksia oikeusturvakeinoihin - Aiempaan tapaan lähtökohtana minimisääntely, eli saatetaan voimaan vain direktiivien ja oikeuskäytännön vaatimat muutokset - Teknisistä kysymyksistä valtioneuvoston asetukset (mm. ilmoitusmenettelyt ja lomakkeet)

4 Keskeiset muutokset nykysääntelyyn verrattuna
Voimassa oleva laki julkisista hankinnoista (1505/1992) ja kolme asetusta, sisältö: - EY-kynnysarvojen yli olevissa hankinnoissa direktiivien menettelyt EY-kynnysarvojen ali olevissa hankinnoissa a) vähäistä suuremmat hankinnat kilpailutettava (MAO: n e) b) ei ilmoituspakkoa, tarjouksia voidaan pyytää suoraan riittävä määrä c) valitusoikeus kaikista hankinnoista Ehdotus uudeksi hankintalaiksi : - EY-kynnysarvon yli olevissa hankinnoissa uusien direktiivien menettelyt EY-kynnysarvon alittavissa uusi alaraja (kansallinen kynnysarvo), joka a) samalla myös kilpailuttamisen alaraja b) ilmoitusvelvollisuuden alaraja c) valitusoikeuden alaraja

5 Kolmiportainen malli EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat
Direktiivien mukaiset kilpailuttamismenettelyt EU-laajuinen ilmoittaminen Valitusoikeus markkinaoikeuteen € tavarat ja palvelut (valtiolla ) 5,3 milj. € rakennusurakat Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat Hankintojen kilpailuttamisvelvoite Kevennetyt menettelyt; lisää neuvottelumenettelyn käyttömahdollisuuksia Ilmoitusvelvoite kaikkiin hankintoihin Valitusoikeus markkinaoikeuteen € tavarat ja palvelut € SOTE- ja eräät koulutuspalvelut € rakennusurakat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Lain soveltamisalan ulkopuolelle Hankintayksiköiden omat säännöt Ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen Oikaisuvaatimus mahdollinen

6 Kevennetyt menettelyt EY-kynnysarvojen ali olevissa hankinnoissa (uuden lain 9 luku)
Neuvottelumenettelyn laajempi käyttö sallittua: aina kun tavara- ja palveluhankinnat alle e tai urakat alle e vaikeasti ennakolta määriteltävät hankinnat (hankinnan luonne), riskipitoiset hankinnat, tutkimus-, selvitys- suunnittelu ja koulutushankinnat, julkisen sektorin sisäiset tai yksityisen kanssa toteutettavat kumppanuushankkeet ja yhteistyö, pitkäkestoiset hankinnat valtakunnalliset tai alueellisesti keskitettävät, moniammatillisuutta vaativat SOTE-hankinnat kiireelliset hankinnat käyttöoikeussopimukset (elinkaarimallit, konsessiot) tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeet (Neuvottelumenettely = hankinnasta ilmoitettava, neuvoteltava 3:n kanssa) Suorahankinnat mahdollisia SOTE- ja koulutushankinnoissa (asiakasnäkökulma) sekä direktiivien mukaiset tilanteet (ei saatu tarjouksia tai ei sopivia tarjouksia, yksioikeudet, tutkimushankkeet, edulliset loppuunmyyntitarjoukset, suunnittelukilpailut)

7 Keskeiset muutokset, jatkoa: Hankinnat omalta sidosyksiköltä
Hankinnat sidosyksiköltä (oma laitos, oy tms.) ilman kilpailua sallittu, jos ko. yksikkö on a) valvonnassa ja b) yksikkö ei toimi markkinoilla vaan myy lähinnä omistajilleen. Myös kumppanuussopimukset julkisen toimijan kanssa kilpailutettava elleivät em. ehdot täyty. Kumppanuussopimukset yksityisen toimijan kanssa aina kilpailutettava. Hankinnan määritelmä: Jos hankintayksikkö (esim. kunta) ostaa tavanomaisella sopimuksella tuotteita toiselta hankintayksiköltä on kyseessä hankinta, joka on kilpailutettava. Mikäli toiminto järjestetty yhteisesti (yhteinen lautakunta tms.), kyseessä ei ole hankinta. EY-tuomioistuimelta tulossa tarkentavia tulkintoja , komissio valmistelee asiasta myös tulkitsevaa tiedonantoa, joka annettaneen vuoden 2006 lopussa.

8 Hankintamenettelyt uuden direktiivin mukaisesti
EU-kynnysarvon ylittävissä ja alittavissa nykyiset ”vanhat” menettelyt Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely (EU-alittavat; käyttöalan laajennus) Suorahankinta (EU-alittavat; käyttöalan laajennus) Uudet hankintamenettelyt Kilpailullinen neuvottelumenettely Puitejärjestely Dynaaminen hankintajärjestelmä (asetukseen) Sähköinen huutokauppa (asetukseen)

9 Hankintamenettelyt – uudet menettelyt
Puitejärjestely Kaksivaiheinen järjestely, jossa ensin valitaan toimittajat, joiden kesken varsinainen hankinta kilpailutetaan Hankintoja voidaan tehdä puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta ilman kilpailutusta, jos kaikki ehdot on sovittu lopullisesti jo ensimmäisessä vaiheessa tai kevennetyllä kilpailulla (minikilpailutus), jos esim. toimitusaika, hinta tai muu ehto jätetty lopullisesti määräämättä. Kilpailullinen neuvottelumenettely Monivaiheinen hankintamenettely monimutkaisiin hankintoihin (vaiheittain vähennetään tarjoajien/tarjousten määrää) Dynaaminen hankintajärjestelmä (kokonaan sähköinen hankintaprosessi) Sähköinen huutokauppa (alenevat hinnat tai muut ehdot)

10 Tarjouspyyntö - Tarjouspyyntö laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia - Tarjouspyynnön minimisisältö määritellään (mm. hankinnan sisältö määriteltävä teknisin eritelmin, valintaperusteet ja niiden painotus, tarjousaika) - Olennaiset sopimusehdot mainittava (esim. henkilöstöehdot)

11 Oikeusturvakeinot (kaikki hankinnat)
- Voimassa olevan lain odotusaika ennen sopimuksen allekirjoittamista (21 pv) koskisi jatkossa vain EY-kynnysarvon ylittäviä hankintoja Erityisaloilla (vesi- ja energiahuolto, liikenne ja postipalvelut) ei kansallista kynnysarvoa, eikä valitusoikeutta MAO:een alle EY-kynnysarvon hankinnoissa Hävinneelle hakijalle enemmän vastuuta hankintayksikön oikeudenkäyntikuluista (HLL 74 § 3 mom. edellytystä ”ilmeisen perusteeton hakemus” ei enää sovellettaisi) Uudet EY:n oikeusturvadirektiivit annettaneen toukokuussa 2006 Lakiehdotukseen liittyy laaja vaikutusarviointi (KTM:n julkaisu nro 18/2006,

12 Vaikutusarvio - julkisten hankintojen avainlukuja
Euroopan unioni (EU ) Julkisten hankintojen kokonaisarvo miljardia euroa Julkiset hankinnat 16 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen arvo 333 miljardia euroa. Suomi Julkisten hankintojen kokonaisarvo 22,5 miljardia euroa Osuus bruttokansantuotteesta 15 prosenttia Valtion ulkoisten hankintojen määrä 4,5 miljardia euroa, josta kilpailutuksen piirissä 3,2 miljardia euroa Kuntasektorin kilpailutuksen piirissä olevien ulkoisten hankintojen määrä 10,4 miljardia euroa Kilpailutuksen piirissä yhteensä noin 13,6 miljardia euroa, valtion suhteellinen osuus tästä liki neljännes ja kuntasektorin osuus reilut kolme neljäsosaa.

13 Vaikutusarvio - arvio hankintojen jakautumisesta eri kategorioihin esitetyillä kynnysarvoilla:


Lataa ppt "HE Hankintalaiksi ja erityisalojen hankintalaiksi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google