Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

. Jaana Suokas, LT, dos. Vs Klinikkaryhmän johtaja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: ". Jaana Suokas, LT, dos. Vs Klinikkaryhmän johtaja"— Esityksen transkriptio:

1 Syömishäiriöklinikka ja syömishäiriöpotilaiden hoitoonohjaus pääkaupunkiseudulla
. Jaana Suokas, LT, dos. Vs Klinikkaryhmän johtaja Helsingin klinikkaryhmä Psykiatrian tulosyksikkö HUS/HYKS

2 Taustaa: Vielä vuonna 2008 syömishäiriöklinikan hoitoon oli pitkät jonot (123 yli 6 kuukautta jonottanutta) Jonot hallintaan toimintojen uudelleen järjestelyllä ja siirtämällä hoidon painopistettä (ja resursseja) avohoitoon Jononpurku oli koko henkilökunnan yhteistyöhanke, johon kaikki sitoutuivat ja osallistuivat omalla työpanoksellaan

3 Syömishäiriöklinikka on aikuisten (yli 18 v) syömishäiriöpotilaiden erityishoidon yksikkö, joka tuottaa palveluita HUS-alueen väestölle ja maksusitoumuksella alueen ulkopuolella asuville. Polikliinisen hoidon tukena on osasto, jonka hoitopaikoista 12 on varattu kokovuorokausipotilaille ja 8 päiväpotilaille. Lisäksi osastolla on 2 seuranta/kriisipaikkaa.

4 Hoitopaikan valintaan vaikuttavat potilaan paino, somaattinen tila ja hoitomotivaatio.
Pyrkimyksenä on toteuttaa hoito avohoitona ja ohjata sairaalahoitoon vain vaikeasti sairaat laihuushäiriöpotilaat.

5 Vuoden 2011 toimintalukuja:
Lähetteet: Saapuneet: 321 Palautettu: 41 (12.8%) PKL: Käynnit: Ensikäynnit: 281 Osasto 4: Hoitopäivät: Alkaneet hoitojaksot: 66 Keskimääräinen hoitoaika: 44 vrk Kuormitus: 71% Keskimäärin käytössä olleet sairaansijat:

6 Syömishäiriöklinikan hoito:
Monimuotoista ja perhekeskeistä: erilaisia yksilö- ja ryhmähoitoja Hoito on moniammatillista ja perustuu kognitiivis-behavioraaliseen viitekehykseen Sairastuneen läheiset pyritään saamaan mukaan hoitoon tukemaan potilasta ja turvaamaan hoidon vaikutusten siirtyminen arkeen Uutena työmuotona on aloitettu ”jalkautuva hoitotyö” (henkilökunta toimii potilaan omassa toimintaympäristössä ja tukee sairastunutta ruokailemaan normaalissa arjessa)

7 Hoidon yleiset periaatteet:
Hoidon oikea-aikaisuus, keskeistä sairastuneen motivointi hoitoon ja muutokseen (tiedon anto ja ohjaus) potilas on aktiivinen osallistuja hoidon suunnittelussa ja hoitoprosessissa Ravitsemustilan korjaantuminen ja syömisen terve hallinta Häiriöön liittyvien muiden oireiden (erityisesti ahdistus- ja masennus) lievittäminen Sairauden uusiutumisen ja kroonistumisen ehkäisy

8 Hoito-ohjelmat: Laihuushäiriöpotilaan hoito-ohjelma (päivitetty 11/2011) Ahmimishäiriöpotilaan hoito-ohjelma (valmistunut 11/2011) Ahmintahäiriöpotilaan (=BED) hoito

9 Joustava yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa Konsultaatiot
Muu toiminta: Joustava yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa Konsultaatiot Koulutuksen järjestäminen

10 NUORTEN JA AIKUISTEN SYÖMISHÄIRIÖIDEN HOITOKETJU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
(valmistui 6/2011) Tavoitteena oli saada pääkaupunkiseudulle yhtenäiset ja joustavat käytännöt syömishäiriöpotilaiden hoidon järjestämiseksi. alle 18-vuotiaat nuoret: HYKS Nuorisopsykiatrian syömishäiriöyksikkö b) 18-vuotta täyttäneet: HYKS Syömishäiriöklinikka

11 ● TERKE:n intranetsivuilta ● www.terveysportti.fi ● www.google.fi
LÖYTYY: ● Hus-internetistä osoitteesta: ● HUS-extranetista osoitteesta: HUS extranet Etussivu / Ohjeet / Hoitoketju ● TERKE:n intranetsivuilta

12 NUORTEN JA AIKUISTEN SYÖMISHÄIRIÖIDEN HOITOKETJU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
potilas- ryhmät Oireileva- laihuushäiriö- potilas Oireileva- ahmimishäiriö- potilas Oireileva- ahmintahäiriö- potilas (BED) Hoidettu syömishäriö- potilas Perus- terveyden- huolto ja päivystys Terveys- asemat Työ- terveys- huolto Yksityiset- lääkäri- asemat Opiskelu- ja koulu- terveyden- huolto Päivystys- ja kiireel- linen osas- tohoito Terveys- asemat Työ- terveys- huolto Opiskelu- ja koulu- terveyden- huolto Tunnis- taminen Puut- tuminen Ohjaus- kriteerit Seuranta Lopetus Integroitu hoito PTH:n kanssa Psykiatri- nen erikois- sairaan- hoito Hoito psykiatrian alue- poliklinikoilla Ohjaus- kriteerit Integroitu hoito SH- klinikan kanssa Psykiatri- nen erityis- sairaan- hoito HYKS Syömishäiriöklinikka ja nuorisopsykiatrian syömishäiriöyksikkö Ohjaus- kriteerit Ohjaus- kriteerit Konsultaatiot ja ohjaus Polikliiniset palvelut Osasto- palvelut

13 Syömishäiriöpotilasryhmät
Oireileva nuori ja aikuinen laihuushäiriöpotilas Oireileva nuori ja aikuinen ahmimishäiriöpotilas Oireileva nuori ja aikuinen ahmintahäiriöpotilas (BED) Klikkaa tästä takaisin kaavioon

14 Perusterveydenhuolto ja päivystykseen ohjaaminen
Syömishäiriöiden tunnistaminen, hoitoon motivointi ja lievempien häiriöiden hoito Kiireellinen osastohoitotarpeen arvio Somaattista jatkohoito- seurantaa/lääkehoidon seurantaa tarvitsevat potilaat Klikkaa tästä takaisin kaavioon

15 Psykiatrinen erikoissairaanhoito
Arvion, hoidon sekä erityissairaanhoidon jälkeisen jatkohoidon järjestäminen moni- ongelmaisille ja vaikeasti oireileville nuorille ja aikuisille, joiden psykiatriseen sairauteen liittyy syömishäiriöiden oireita Klikkaa tästä takaisin kaavioon

16 Psykiatrinen erityissairaanhoito
Konsultaatiot, hoitoon ohjaus ja hoidon järjestäminen potilaille, joiden syömishäiriö ei ole perusterveydenhuollon/ erikoissairaanhoidon interventiolla korjaantunut Klikkaa tästä takaisin kaavioon

17 Tunnistaminen ja puuttuminen
1. Laihuushäiriö: – tunnistaminen, varhainen puuttuminen ja puheeksi ottaminen – lievät häiriöt voivat korjaantua muutaman neuvonta- ja seurantakäynnin aikana – keskeistä on tiedon anto ja potilaan ohjaaminen terveelliseen, monipuoliseen, säännölliseen syömiseen – mikäli ongelma ei korjaannu tai paino laskee nopeasti on konsultoitava syömishäiriöön erikoistunutta yksikköä (esim seurantakäynnin jälkeen) – nuoret lähetetään tarvittaessa jatkohoitoon nuorisopsykiatrian syömishäiriöyksikköön ja yli 18-vuotiaat syömishäiriöklinikkaan – koulu- ja opiskeluterveydenhuolto voivat olla hoitopaikkoja nuoren somaattisen tilan seuraamisessa 2. Ahmimishäiriö/ahmintahäiriö: – häiriön tunnistaminen ja potilaan motivointi hoitoon – ravitsemusohjaus (esim. ohjauskäynnit terveydenhoitajalla) – lääkehoitokokeilu jos ravitsemusohjaus ei riitä – mikäli ei vastetta, niin syömishäiriöiden hoitoon erikoistuneen yksikön konsultaatio – nuoret lähetetään jatkohoitoon nuorten syömishäiriöyksikköön ja yli 18-vuotiaat syömishäiriöklinikkaan Klikkaa tästä takaisin kaavioon

18 Erikoissairaanhoidon ohjauskriteerit
Lähete psykiatriseen erikoissairaanhoitoon kun ensisijaisena oireena on muu kuin syömishäiriö (esim. vaikea-asteinen masennus, pakko-oireinen häiriö, persoonallisuushäiriö) Klikkaa tästä takaisin kaavioon

19 Erityissairaanhoidon ohjauskriteerit
Lähettämiskriteerit Syömishäiriöyksikköön/klinikalle (=erityistason hoito) lähetetään potilaat joiden syömishäiriö ei ole perusterveydenhuollon/erikoissairaanhoidon interventiolla korjaantunut. Mikäli laihuushäiriössä ongelma ei korjaannu tai paino hoidosta huolimatta laskee on konsultoitava syömishäiriöiden hoitoon erikoistunutta yksikköä (esim seurantakäynnin jälkeen). Läheteohjeistus Lääkärin lähete, johon toivotaan seuraavia tietoja – paino, pituus, BMI, painonlasku ja sen nopeus – kuvaus syömishäiriöstä: painonkehitys, syömiskäyttäytyminen, ahminta, oksentelu, ulostus- ja nesteenpoistolääkkeet, pakkoliikunta – kuukautiset, hormonilääkitys – aikaisemmat syömishäiriön hoidot – muu psyykkinen oireilu (mieliala, ahdistuneisuus, itsetuhoisuus) – fyysinen terveydentila, muut sairaudet ja oireet – päihteiden käyttö – lääkitys – oireilun vaikutus opiskeluun, työntekoon ja ihmissuhteisiin – sairastuneen oma motivaatio hoitoon Lisäksi nuorilla: – kasvukäyrät (saa tilaamalla kouluterveydenhuollosta) – vanhempien suhtautumin tutkimukseen / hoitoon Poissulkukriteereitä: Vaikean aliravitsemustilan mahdolliset somaattiset syyt on poissuljettava/hoidettava ennen potilaan lähettämistä syömishäiriöiden hoitoon erikoistuneeseen yksikköön. Erotusdiagnostisesti on myös laihtumista aiheuttavat muut psykiatriset sairaudet suljettava pois (esim. vaikea-asteinen masennus, pakko-oireinen häiriö). Moniongelmaiset potilaat, joiden psykiatriseen sairauteen liittyy syömishäiriöiden oireita lähetetään psykiatriseen erikoissairaanhoitoon Klikkaa tästä takaisin kaavioon

20 Syömishäiriöklinikan jälkeiset ohjauskriteerit:
Erikoissairaanhoitoon: Psykiatrista jatkohoitoa tarvitsevat syömishäiriöpotilaat (vakava masennus, persoonallisuushäiriö, kuntoutuspsykoterapiaa tarvitsevat potilaat) Perusterveydenhuollon seurantaan: Korkeintaan lievät/keskivaikeat psykiatriset oireet ja pitkittynyt syömishäiriöoireilu Integroituneeseen hoitoon: Räätälöityä hoito-otetta tarvitsevat potilaat, esim. vaikeasteinen syömishäiriö yhdistyneenä muuhun vaikeaan psykiatriseen häiriöön Klikkaa tästä takaisin kaavioon

21 Päivystykseen ohjauskriteerit:
– BMI alle 11–13 kg/m2 tai paino alle 70 % pituudenmukaisesta keskipainosta – Nopea laihtuminen (25 %:n painonlasku kolmessa kuukaudessa) – Vakava elektrolyytti tai aineenvaihduntatasapainon häiriö (esim. S-K < 2.5mmol/l) – Systolinen verenpaine alle 70 mmHg tai syketaajuus alle 40/min tai EKG muutokset – Vakavan mielenterveydenhäiriön epäily Klikkaa tästä takaisin kaavioon

22 Seuranta ja lopetus Hoidon lopetus: Syömishäiriö oireilu hallinnassa eikä koettua tarvetta jatkohoitoon. Hoitoyhteenveto potilaalle ja lähettäneelle taholle Jatkohoito perusterveydenhuollossa: Jatkohoitosuunnitelman sisältävä loppuarvio potilaalle, lähettäneelle taholle ja jatkohoitopaikkaan Jatkohoitosuunnitelma sisältää: painon seuranta, laboratoriotutkimukset, lääkitys ja muut tarvittavat tiedot. Konsultointi tarvittaessa. Klikkaa tästä takaisin kaavioon

23 Työryhmä: Pia Agard, Aulikki Ahlgren, Kari Eerola, Martti Heikkinen, Jukka Häivä, Sirpa Kurkela, Ritva Laine, Julius Maaskola, Kari Moilanen, Pekka Närhi, Petri Näätänen, Marja- Liisa Pirinen, Sami Pirkola, Raija Puustinen, Kirsi Riihimäki, Stephan Salenius, Kirsi Savolainen, Jaana Suokas (pj.), Veli-Matti Tainio, Katja Tenhovirta (siht.), Kristian Ulfves

24 Kehittämishaasteita:
Nuorten ja aikuisten syömishäiriöyksikköjen yhdentyminen? ”Kroonisten” laihuushäiriöpotilaiden hoito (asuminen/kuntoutus) BED-potilaiden hoito


Lataa ppt ". Jaana Suokas, LT, dos. Vs Klinikkaryhmän johtaja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google