Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kiinteistöpalvelualalla riittää töitä!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kiinteistöpalvelualalla riittää töitä!"— Esityksen transkriptio:

1 Kiinteistöpalvelualalla riittää töitä!

2 KIINTEISTÖPALVELUALA
perustuu uuteen tapaan nähdä kiinteistöt kokonaisuutena, jonka ylläpitoon tarvitaan moniosaajia työtehtävät koostuvat: korjaustehtävistä kunnossapidosta ylläpitopalveluista toimitilapalveluista: puhtaus, aula-, turva-, vahtimestari-, kokous-, postitus- ja ruokapalveluista.

3 OSA SUURTA KOKONAISUUTTA!
Kiinteistöpalveluala työllistää yli työntekijää. Toimiala pitää suurimmasta kansallisomaisuudestamme, kiinteistöistä huolta Alalla voi vaikuttaa moneen asiaan mm. energian säästö: kiinteistöt tuottaa 40% kaikista CO2 päästöistä, ylivoimaisesti halvin tapa vähentää päästöjä

4 Palkat nousevat jopa yli 20 %
Töitä riittää Ala kasvaa ja kehittyy → tarvetta nuorille uusille osaajille Kiinteistöt ovat ja pysyvät → työtehtäviä ei voida siirtää ulkomaille Tekniikka kehittyy Koulutuksen merkitys korostuu Jatkuvasti uusia laitteita ja tietoteknisiä ratkaisuja Palkat nousevat jopa yli 20 % yksityisen sektorin vähimmäispalkat nousevat seuraavien viiden vuoden aikana yli 20 prosenttia. Lisäksi alan tutkinnon suorittaneelle työntekijälle maksetaan koulutuslisää

5 Työtehtäviä Toimitilahuoltaja työskentelee monipuolisella ja kehittyvällä puhtausalalla. Työtä tehdään yleisen viihtyvyyden, turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin puolesta. Työpaikkana ovat pääasiassa erilaiset kiinteistöt kuten sairaalat, toimistot, hotellit ja tehtaat. Työhön voi myös sisältyä toimisto- ja kokouspalveluista huolehtimista, kopiointia, postinjakelua ja kokoustarjoilujen järjestämistä jne. Puhtausalalla on myös erittäin vaativia töitä, joissa koko asiakkaan tuotantoprosessi voi pysähtyä huonon siivouksen tai hygienian johdosta. Monipuoliset työtehtävät, kehittyvät työvälineet ja menetelmät vaativat jatkuvaa kouluttautumista. Kiinteistönhoitajan päivittäinen työ koostuu erilaisista kiinteistön ylläpitoon liittyvistä työtehtävistä. Tässä asiakaspalvelutyössä ei aika käy pitkäksi, sillä työ on itsenäistä ja monipuolista. Vuodenajat ja asiakkaat vaikuttavat päivittäisten töiden sisältöön. Teknisesti vaativimmissa kiinteistöissä hoidetaan ilmastointikoneiden, uima-altaiden, jäähdytyskoneiden, kosteuslaitteiden ja kylmälaitteiden huollot, sekä rakennusautomaation valvonta että säätötyöt. Työtehtäviin kuuluu myös ulkoalueiden puhtaanapito, lumityöt käsin ja koneellisesti, LVI- työt, kiinteistöjen huolto- ja pienvikakorjaukset. Työllisyystilanne on erinomainen. Toimisto tai aulapalvelutyöntekijä Toimisto tai aulapalveluhenkilö työskentelee ennen kaikkea asiakaspalvelutehtävissä. Työnkuvaan kuuluu asiakkaiden ohjauksen ja neuvonnan lisäksi useita muita tehtäviä työpaikasta riippuen: Postitusta, arkistointia, tallennusta, kahvituksia, skannausta, puhelinvaihteen hoitoa, avainten ja kulkuoikeuksien hallinnointia, tavaralähetysten vastaanottoa, kulkuyhteyksien selvittelyä sekä kiinteistönhuoltoon ja siisteyteen liittyviä tehtäviä. Tehtävään liittyy usein myös kulunvalvonta ja muita turvallisuuteen liittyviä tehtävät, joidenka vuoksi tarvitaan vartijakorttia. Työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoa, oma-aloitteisuutta, sosiaalista luonnetta, kielitaitoa, tietoteknisiä valmiuksia, huolellisuutta ja tarkkuutta. Palveluohjaaja voi työskennellä kiinteistönhoidon tai siivouksen ym. toimitilapalvelujen piirissä. Palveluohjaajaksi edetään usein yrityksen sisältä. Tärkeää on olla alan ammattilainen, jolta sujuu sekä asiakaspalvelu että perustyö. Lisäksi tehtävänkuvaan kuuluu laaduntarkkailua, työnorganisointia, työturvallisuudesta huolehtimista, hallinnollisia tehtäviä ja uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Palveluohjaaja toimii palveluesimiehen tukena ja voi sijaistaa tätä. Palveluohjaajan on hyvä olla oma-aloitteinen, asiakaspalvelutaitoinen, laatutietoinen, organisaatiokykyinen henkilö, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot ja halukkuutta kehittyä tehtävässään. Ammatin hyviin puoliin kuuluvat hyvät etenemismahdollisuudet ja monipuolisuus. Palveluesimiehen johtama palvelukokonaisuus voi koostua kiinteistönhoidosta, siivouksesta, ym. toimitilapalveluista. Palveluesimiehen vastuulla ovat asiakkuudet, palveluiden sujuvuus ja laatu sekä kustannustehokkuus. Tämä edellyttää koko kiinteistön ylläpidon hahmottamista kokonaisuutena. Tärkeä osa työtä on esimiestehtävät. Tähän liittyvät henkilökunnan työhyvinvoinnin kehittäminen, rekrytointi, työvuorojärjestelyt, alaisten koulutuksesta ja työturvallisuudesta huolehtiminen. Tehtäviin kuuluu perehdyttämistä, mikä edellyttää esimieheltä alan hyvää kiinteistöpalvelualan perusosaamista. Palveluesimiehen työ on liikkuvaa. Valvottavina saattaa samanaikaisesti olla useita työkohteita, joiden välillä joudutaan liikkumaan. Suunnittelijan työhön kuuluu palveluiden suunnittelua, mitoitusta ja hinnoittelua. Työn suunnittelussa tulee ottaa huomioon, mitä työmenetelmiä ja -välineitä käytettään ja kustannustehokkuus. Suunnittelija osallistuu myös palvelun kehittämisprojekteihin. Kun työ aloitetaan uudessa asiakaskohteessa, suunnittelija toimii esimiehen tukena suunnitelmien käyttöönotossa ja auttaa kouluttamaan henkilöstöä tehtäviinsä. Tavallisten tietokoneohjelmien lisäksi käytetään erityisiä työnmitoitusohjelmia. Hyvät neuvottelu-, kehitys- ja myyntitaidot, päätöksentekokyky, systemaattisuus ja tuloksellisuus kuvaavat menestyvää suunnittelijaa. Myyntineuvottelija vastaa kiinteistöpalveluiden myynnistä asiakkaille yrityksen palveluvalikoiman mukaisesti. Myyntineuvottelija voi olla taustaltaan palveluesimies tai -ohjaaja. Hyvä myyjä tuntee oman alansa ja osaa luoda asiakkaalle tämän tarvitseman palvelukokonaisuuden. Työ on yritysten välistä markkinointia, mitä kutsutaan b to b myynniksi. Hyvät kieli-, ATK- ja neuvottelutaidot takaavat onnistumisen työssä. Työhön kuuluu usein matkustamista niin asiakkaiden luo kuin erilaisille messuille, siksi ajokortti on tarpeellinen. Hyvä myyntineuvottelija on sosiaalinen, kekseliäs, kunnianhimoinen, tulosorientoitunut ja halukas oppimaan uusia asioita. Franchising-yrittäjyys on tullut kovaa vauhtia kiinteistöpalvelualalle. Franchising tarkoittaa ketjun ja itsenäisen yrittäjän yhteistyötä. Yrittäjä ostaa käyttöönsä täysin valmiin, testatun ja kannattavan liikeidean, toimintamallin sekä yritysilmeen. Aiempaa yrittäjäkokemusta ei välttämättä tarvita, sillä taustalla oleva yritys antaa usein tarvittavaa tukea ja opastusta. Franchising-yrittäjä saa työskennellä itsenäisesti mutta ketjun tukemana. Ketju mm. kehittää toimintamenetelmiä ja markkinoi yrittäjän puolesta Erityisesti yrittäjyys tarjoaa mahdollisuuden nostaa tulotasoa. Hyvä franchising-yrittäjä on asiakaspalveluhenkinen moniosaaja, joka pitää uusista haasteista ja itsenäisestä työstä. Organisointi- ja paineensietokyky ovat tärkeitä ominaisuuksia. Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä, järjestää ja tilaa sille ja sen asukkaille palveluita, valmistelee asiat taloyhtiön kokouksiin ja huolehtii kokouksissa tehtyjen päätösten toteuttamisesta. Hän on työssään paljon tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa, ja hänen tärkeimpiä työkalujaan ovat tietokone ja puhelin. Isännöintialan tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi isännöitsijä, kiinteistöpäällikkö ja manageri. Isännöintiyrityksissä työskentelee myös kirjanpitäjiä, kiinteistösihteereitä ja teknisiä asiantuntijoita. Alan työt sopivat yhtä lailla naisille kuin miehillekin. Isännöitsijän täytyy olla jämäkkä ja koordinointitaitoinen ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Hän osaa johtaa ja hänellä talousosaamista sekä ihmissuhdetaitoja. Lisäksi hänen pitää ymmärtää niin korjaamista kuin lainsäädäntöäkin. Isännöintialan työpaikat ovat vakaita ja työ itsenäistä, monipuolista, haastavaa ja ihmisläheistä. Palkkataso on hyvä.

6 Kiinteistöpalvelualan perustutkinnot
Kiinteistöpalvelutoimialalla yhdistyvät tekniikan- ja liikenteen sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusalat. Perustutkinto uudistuksessa on pyritty vastaamaan työelämästä lähtöisin olevaan muutokseen. Nyt yritykset ja oppilaitokset rakentavat yhdessä uusiin perustutkintoihin työelämälähtöisiä koulutuskokonaisuuksia. Näin pystytään tarjoamaan nuorille koulutusta, joka kiinnostaa ja työllistää. Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnosta valmistuu toimitilahuoltajia ja kodinhuoltajia. Tästä perustutkinnosta valmistuvat toimitilahuoltajat ovat todellisia moniosaajia. Tutkinnon toimitilahuoltajat hallitsevat kiinteistönhoito-, ateriapalvelu- sekä puhdistuspalvelutehtäviä. Näiden taitojen lisäksi heillä on osaamista mm. tekstiilienhuollossa, kokouspalveluissa ja asiakkaiden avustamisessa. Työympäristöinä heillä ovat esim. päiväkodit, hotellit, palvelutalot sekä toimistot. Kiinteistöpalvelujen perustutkinnosta valmistuu kiinteistönhoitajia ja toimitilahuoltajia. Koulutuksen lähtökohtana on pyrkimys lisätä kiinteistöpalvelualan työntekijöiden ymmärrystä kiinteistön elinkaaresta. Elinkaari -ajattelulla tavoitellaan sitä, että kiinteistöissä toimivat eri alojen ammattilaiset ymmärtävät, miten kunkin työ vaikuttaa kiinteistöjen kunnon ja arvon säilymiseen. Etenkin kiinteistönhoitajien koulutuksessa suuri muutos on palveluosaamisen lisääminen keskeiseksi osaksi koulutusta. Tekninen osaaminen korostuu kaikkien ammattiryhmien osalta, sillä siivouskoneet, kiinteistöautomaatio ja -hallintajärjestelmät kehittyvät jatkuvasti ja alan työntekijällä on oltava valmiudet pysyä tekniikan kehityksessä mukana

7 PIRKO Kiinteistöpalvelujen pt: kiinteistönhoitaja
Kaikille pakolliset tutkinnon osat (50 ov): Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 10 ov Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 20 ov LVI-järjestelmien hoito, 20 ov Asiakaslähtöinen kiinteistöpalvelujen tuottaminen: Asiakaspalvelutilanteet Käyttää eri viestintämenetelmiä Havainnoida ja tunnistaa kiinteistön viihtyvyyttä, kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta Opastaa kiinteistön käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta Raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla Kiinteistön yleishoito ja valvonta Suorittaa liputukset ja huolehtia lipusta Huolehtia kiinteistön avainturvallisuudesta Käyttää kiinteistön kulunvalvontajärjestelmiä Suorittaa kiinteistön energian ja veden kulutuksen seurantaan liittyvät toimenpiteet Huolehtia jätteiden säilytystilojen siisteydestä ja toimivuudesta paikallisten määräysten mukaisesti Lvi-järjestelmien hoito Arvioida kiinteistön sisäilman laatua aistinvaraisesti Paikantaa LVI-teknisten järjestelmien toimintahäiriöitä ja tunnistaa niiden yleisimpiä aiheuttajia Arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden Ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat

8 Kiinteistöpalvelujen pt: valinnaiset tutkinnon osat 10 ov
IV-koneiden huolto Kiinteistön toimintakunnon arviointi Rakennusaikainen puhtaanapito Toimistopalvelut Kiinteistöautomaation käyttäminen Rakennustekniset korjaustyöt Asuinkiinteistöjen puhtaanapito Ulkoalueiden hoito Koneiden käsittely Kosteiden tilojen puhtaanapito Teollisuuslaitosten puhtaanapito LV-järjestelmien huolto Nuohous Liikennevälineiden puhtaanapito Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus

9 TPA: Kotityö- ja puhdistuspalveluiden pt toimitilahuoltaja
Kaikille pakolliset tutkinnon osat (60 ov): Ateriapalvelut ja kahvituspalvelut 15 ov Ylläpitosiivous 15 ov Perussiivous 20 ov Toimitilapalvelut 10 ov Ateriapalvelut ja kahvituspalvelut: Valmistaa , viimeistelee ja laittaa tarjolle aamu-, väli- ja iltapaloja sekä kahvitarjoilu Valmistaa erityisruokavalioiden mukaiset tarjottavat Hygienia- ja jätehuolto-ohjeet Ylläpitosiivous 15 ov Siivousmenetelmät ja aineet Siivousvälineet ja koneet Pintamateriaalit Lopputyöt ja raportoinnit Perussiivous 20 ov Asiakaspalvelu Siivousmenetelmät, koneet, välineet ja aineet Katot, pystypinnat, ikkunat, lattiat ja kalusteet Pintamateriaalit, hoito ja suojaus Toimitilapalvelut 10 ov Menetelmät, koneet, välineet ja aineet Palvelutehtävät ylläpitosiivouksen lomassa Erilaiset asiakaspalvelutehtävät Tilojen viihtyvyys Tarkkailee kiinteistön kuntoa ja ilmoittaa sovitulla tavalla

10 Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt: valinnaiset tutkinnon osat 10 ov
Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen Kerroshoitopalvelut Kodin siivous erityistilanteissa Kodin teknisten laitteiden käytön ohjaus Monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely Perhejuhlapalvelut Pienlemmikkieläinten hoidossa avustaminen Piha-alueen ja huonekasvien hoito Siivouspalvelut erityiskohteessa Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut Vaatteiden ja tekstiilien

11 .


Lataa ppt "Kiinteistöpalvelualalla riittää töitä!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google