Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi"— Esityksen transkriptio:

1 Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi
2012 Leena Kinanen Vaadi Palvelua Anna palautetta Tuloksiin tilinpidolla

2

3 Taloudellisen analysoinnin vaiheet
Tilinpäätöksen oikaiseminen Peruslähtökohta on, että kirjanpito on ajan tasalla Omistajan palkkakorjaus Oman pääoman ja sijoitetun vpon:n oikaisu Tunnuslukujen laskenta Johtopäätösten tekeminen ja vertailun suorittaminen

4 … analysoidaan Kannattavuutta Maksuvalmiutta Vakavaraisuutta
Pääomien käyttöä / tehokkuutta Kasvua

5 Laskennallinen palkkakorjaus
Palkkakorjaus suositellaan tehtäväksi, jos omistajan työpanos on ilmeinen, eikä työpanosta vastaava palkka ole tuloslaskelmassa kuluna Liikevaihto (12 kk) Palkkakorjaus/henkilö 70 – 400 teur 20 teur yli 400 teur 30 teur Yksityisoton tai osingonjaon määrä ei vaikuta korjauksen suuruuteen

6 Kannattavuuden tunnuslukuja
myyntikate Myyntikate-% = x 100 % liikevaihto käyttökate Käyttökate-% = x 100 % liiketoiminnan tuotot yhteensä nettotulos + rahoituskulut + verot Sijoitetun pääoman tuotto-% = x 100 % oma pääoma + sijoitettu vieras pääoma

7 Sijoitetun pääoman tuotto-%
Sipo-% mittaa suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Sijoitettu pääoma (= oma pääoma + sijoitettu vieras pääoma) lasketaan alkavan ja päättävän taseen keskiarvona. Korolliset lyhytaikaiset velat kuuluvat sijoitettuun pääomaan. Myös ns. 0-korkoiset pitkäaikaiset lainat ovat sijoitettua pääomaa. Jos tilikausi poikkeaa normaalista täytyy se huomioida tunnusluvun laskennassa. Jos opo on negatiivinen, on sipo vähintään sijoitetun vpo:n suuruinen

8 Sijoitetun pääoman tuotto-%
Sipo-% Kannattavuus alle 10 % Heikko 10 – 20 % Tyydyttävä yli 20 % Hyvä Arvoa voidaan pitää välttävänä, kun se on vähintään yrityksen korollisesta vieraasta pääomasta maksama keskimääräinen rahoituskuluprosentti

9 Maksuvalmiuden tunnuslukuja
rahoitusomaisuus Quick ratio = lyhytaikaiset velat – lyhytaik. saadut ennakot rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus Current ratio = lyhytaikaiset velat

10 Ratio-lukujen tulkintaa
Quick ratio mittaa yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhyaikaisista veloistaan pelkällä rahoitusomaisuudella Current ratiossa tarkastelujänne on pidempi. Siinä ajatellaan, että myös vaihto-omaisuus voitaisiin realisoida lyhyaikaisten velkojen maksamiseksi. Molemmat ratiot mittaavat tilannetta tietyllä hetkellä (yleensä tilinpäätösajankohta) - staattinen tilanne. Tulkinnassa otettava huomioon mahdolliset epäkurantit erät kuten yliarvostettu varasto tai luottotappioiksi luonnehdittavat myyntisaamiset.

11 Maksuvalmius Quick Ratio Current ratio Maksuvalmius
alle 0,5 alle 1 heikko 0, tyydyttävä yli 1 yli 2 hyvä

12 Vakavaraisuuden tunnuslukuja
oma pääoma Omavaraisuusaste-% = x 100 % taseen loppusumma – saadut ennakot

13 Omavaraisuusasteen tulkintaa
Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Omavaraisuusaste-% Vakavaraisuus alle 20 % heikko 20-40 % tyydyttävä yli 40 % hyvä

14 Pääomien käytön tunnuslukuja
365 x myyntisaamiset Myyntisaamisten kiertoaika (pv) = liikevaihto 365 x vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuuden kiertoaika (pv) = muuttuvat kulut 365 x ostovelat Ostovelkojen kiertoaika (pv) = ostot + ulkopuoliset palvelut

15 TUNNUSLUKUJEN LASKENNASSA ON PAREMPI LASKEA
SUURINPIIRTEIN OIKEIN KUIN AIVAN TARKALLEEN PIELEEN !

16 Pienyritysten talouskriisin syyt
1. RAHOITUS • Vieraan pääoman suuri osuus • Lyhytaikaisen vieraan pääoma suuri osuus • Vakuuksien, pääoman ja tulorahoituksen puute 2. TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI • Tuotekehittelyn laiminlyönti ja tuotteiden vanheneminen • Markkinointi vanhanaikaista ja passiivista, valvonta puuttuu 3. KUSTANNUKSET • Korkeat tuotantokustannukset • Liikaa henkilökuntaa toiminnan laajuuteen nähden • Materiaali- ja ostotoimintojen heikko hoitaminen 4. INVESTOINNIT • Investointilaskelmien puuttuminen • Suuret virheinvestoinnit • Välttämättömien korvausinvestointien lykkäys

17 Pienyritysten talouskriisin syyt
5. PERHEYRITYKSEN JATKUVUUSONGELMA • Sukulaisten suosiminen • Toiminnan jatkajan puuttuminen 6. YRITYKSEN JOHTO JA ORGANISAATIO • Puutteellinen ja yksipuolinen johtajakoulutus • Keskittyminen pikkuasioihin suurten asioiden kustannuksella • Ulkopuolisen asiantuntija-avun vähäinen käyttö 7. LASKENTATOIMI • Laskentatoimen alkeellisuus (vain kirjanpito) • Laskentatoimen olematon tuki päätöksenteolle 8. SANEERAUSTOIMENPITEET • Toiminnan supistamisen karttaminen • Saneeraustarpeen havaitseminen liian myöhään • Saneerauksen aloittamisen lykkääminen Lähde: Yrityksen rahoituskriisin ennustaminen. Talentum & Laitinen 2004


Lataa ppt "Avainluvut-malli ja taloudellinen analysointi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google